Poème-France.com

Slam : Je Préfère Rester Moi-MêmeJe Préfère Rester Moi-Même

Une lourde boule au ventre qui me suit depuis des mois
Une honte qui me ronge jusqu’au bout de mes doigts
Une peur du rejet a cause de cette différence
Dont certaines personnes en ont une haine immense

Cette haine inexpliquée et bien inexplicable
Destinée a certaines créatures, pourtant bien aimables
Qui se font fuir des gens comme s’ils étaient la peste
Et dont même certains amis peuvent retourner leurs vestes

Au risque de choquer certains, nous ne sommes différents
Que pour avoir choisi un singulier cheminement
Nous devrions, normalement, n’avoir aucune honte
Je le dis d’expérience, j’en ai aucune honte

Mais malheureusement, j’ai le droit d’être moi-même
Personne ne doit m’ordonner quel genre de personne j’aime
Ce n’est pas de ma faute si les filles ne me plaisent pas
Je suis comme je suis et personne ne le changera

Bref

Je n’ai pas de regrets, et encore moins de remords
Même si des gens essaieront encore et encore
De me reconvertir, mais ne faudrait-il pas mieux
Que je vive en étant heureux qu’en hétéro malheureux ?

Non merci, je préfère rester moi-même
mon instinct féminin qui guide mes poèmes
A toujours été là, et fait parti de moi
S’il te plaît, sois sympa, acceptes-moi comme ça

’fin bref

Il fallait enfin que je lève ce tabou
Où les clichés bidons sont trop au rendez-vous
Je suis quelqu’un de normal, mais juste pas banal
Nous aussi avons des rêves, nous aussi rêvons du graal

Alors je peins mes couleurs, de la rue jusqu’à chez moi
Et tant pis si pour certains, les couleurs ne plaisent pas
J’affiche fièrement et clâme içi ce qui fait ma force
Sans ironie, honte ou peine, sans sous-entendu ou morse

Je ne veux plus me cacher, et plus culpabiliser
Je ne veux plus m’enfuir, je ne veux plus mentir
C’est une ode a la joie sur ce que j’ai toujours été
Et que je veux assumer, pour le meilleur ou pour le pire

Et oui, c’est comme ça, tel est mon destin
Et quoi que l’on y fasse, personne n’y peut rien
Je resterai comme je suis, sans masque ou déguisement
Je cache cette vérité en moi depuis trop longtemps

Je n’ai pas de regrets, et encore moins de remords
Même si des gens essaieront encore et encore
De me reconvertir, mais ne faudrait-il pas mieux
Que je vive en étant heureux qu’en hétéro malheureux ?

Non merci, je préfère rester moi-même
mon instinct féminin qui guide mes poèmes
A toujours été là, et fait parti de moi
S’il te plaît, sois sympa, acceptes-moi comme ca

Des petits doutes sans réponses tout au commencement
Et aussi des questions comme : ’’ Que suis-je réellement ’’
Ne savant quoi faire et ne savant quoi penser
Je ne me savais pas apte a accepter la vérité

Je me fuyais moi-même, m’estimant comme un monstre
Je ne m’assumais pas, me demandant quoi faire contre
Et puis avec le temps, j’ai enfin pus m’accepter
Et aujourd’hui, je n’ai plus rien à me cacher

Mais le problème est là ; je m’accepte moi-même
Mais allez savoir si il en va de même
Pour mes proches, amis, famille, et peut-être même toi
Qui lit ce texte de joie, d’honneur et de désarroi

Mais quoi qu’il en soit, j’ai continué ma route
Entre fierté d’être et peur du coming-out
Mais en faire un texte est déjà un grand pas
Les révélations prendront le temps qu’il faudra

Je n’ai pas de regrets, et encore moins de remords
Même si des gens essaieront encore et encore
De me reconvertir, mais ne faudrait-il pas mieux
Que je vive en étant heureux qu’en hétero malheureux ?

Non merci, je préfère rester moi-même
mon instinct féminin qui guide mes poèmes
A toujours été là, et fait parti de moi
S’il te plaît, sois sympa, acceptes-moi comme ça

Mais quoi qu’il en soit, je n’en ai que faire
Des peurs, haines, remarques et regards en coin
Toutes ces choses futiles, je passe au travers
Ignorant les ignorants, là oú ils sont, ils sont bien

Je le vis très bien, ça fait partie de moi
Personne ne devrait avoir peur de lui-même, de soi
J’ai choisi ma route, et je ne la lâcherai pas
J’ai choisi ma route, et j’en suis fier de moi

Le monde s’ouvre à moi, j’en suis loin de faire le tour
Reste a savoir si je rencontrerai l’amour
Les chances sont infimes, ce n’est que trop le cas
Mais depuis toujours, je n’ai que foi en ca

L’avenir me dira cette réponse tant attendue
Mais j’ai encore le temps, je ne presse pas les choses
Alors je vis ma vie, restant ce que je fus
Les poings serrés, les bras levés et en me soupirant ’’oses’’

Je n’ai pas de regrets, et encore moins de remords
Même si des gens essaieront encore et encore
De me reconvertir, mais ne faudrait-il pas mieux
Que je vive en étant heureux qu’en hétéro malheureux ?

Non merci, je préfère rester moi-même
mon instinct féminin qui guide mes poèmes
A toujours été là, et fait parti de moi
S’il te plaît, sois sympa, acceptes-moi comme ça
Glaze

PostScriptum

… j’ai hésité tres tres TRES longtemps avant de me decider a poster ce texte, mais suivant les avis de certains amis du site (que je ne citerai pas) , je l’ai posté…
Si l’opignon general veut que je retire ce slam, c’est pas grave, il n’y a qu’a le dire, au moins, ca aura toujours pus m’exterioriser : )
Et surtout, ne soyez pas choqués…
Amitié
Glaze


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ynə luʁdə bulə o vɑ̃tʁə ki mə sɥi dəpɥi dε mwa
ynə ɔ̃tə ki mə ʁɔ̃ʒə ʒysko bu də mε dwa
ynə pœʁ dy ʁəʒε a kozə də sεtə difeʁɑ̃sə
dɔ̃ sεʁtεnə pεʁsɔnəz- ɑ̃n- ɔ̃ ynə-εnə imɑ̃sə

sεtə-εnə inεksplike e bjɛ̃ inεksplikablə
dεstine a sεʁtεnə kʁeatyʁə, puʁtɑ̃ bjɛ̃ εmablə
ki sə fɔ̃ fɥiʁ dε ʒɑ̃ kɔmə silz- etε la pεstə
e dɔ̃ mεmə sεʁtɛ̃z- ami pəve ʁətuʁne lœʁ vεstə

o ʁiskə də ʃɔke sεʁtɛ̃, nu nə sɔmə difeʁɑ̃
kə puʁ avwaʁ ʃwazi œ̃ sɛ̃ɡylje ʃəminəmɑ̃
nu dəvʁjɔ̃, nɔʁmaləmɑ̃, navwaʁ okynə ɔ̃tə
ʒə lə di dεkspeʁjɑ̃sə, ʒɑ̃n- ε okynə ɔ̃tə

mε maləʁøzəmɑ̃, ʒε lə dʁwa dεtʁə mwa mεmə
pεʁsɔnə nə dwa mɔʁdɔne kεl ʒɑ̃ʁə də pεʁsɔnə ʒεmə
sə nε pa də ma fotə si lε fijə nə mə plεze pa
ʒə sɥi kɔmə ʒə sɥiz- e pεʁsɔnə nə lə ʃɑ̃ʒəʁa

bʁεf

ʒə nε pa də ʁəɡʁε, e ɑ̃kɔʁə mwɛ̃ də ʁəmɔʁd
mεmə si dε ʒɑ̃z- esεəʁɔ̃ ɑ̃kɔʁə e ɑ̃kɔʁə
də mə ʁəkɔ̃vεʁtiʁ, mε nə fodʁε til pa mjø
kə ʒə vivə ɑ̃n- etɑ̃ œʁø kɑ̃n- eteʁo maləʁø ?

nɔ̃ mεʁsi, ʒə pʁefεʁə ʁεste mwa mεmə
mɔ̃n- ɛ̃stɛ̃ feminɛ̃ ki ɡidə mε pɔεmə
a tuʒuʁz- ete la, e fε paʁti də mwa
sil tə plε, swa sɛ̃pa, aksεptə mwa kɔmə sa

fɛ̃ bʁεf

il falε ɑ̃fɛ̃ kə ʒə lεvə sə tabu
u lε kliʃe bidɔ̃ sɔ̃ tʁo o ʁɑ̃de vu
ʒə sɥi kεlkœ̃ də nɔʁmal, mε ʒystə pa banal
nuz- osi avɔ̃ dε ʁεvə, nuz- osi ʁεvɔ̃ dy ɡʁaal

alɔʁ ʒə pɛ̃ mε kulœʁ, də la ʁy ʒyska ʃe mwa
e tɑ̃ pi si puʁ sεʁtɛ̃, lε kulœʁ nə plεze pa
ʒafiʃə fjεʁəmɑ̃ e klamə isi sə ki fε ma fɔʁsə
sɑ̃z- iʁɔni, ɔ̃tə u pεnə, sɑ̃ suz- ɑ̃tɑ̃dy u mɔʁsə

ʒə nə vø plys mə kaʃe, e plys kylpabilize
ʒə nə vø plys mɑ̃fɥiʁ, ʒə nə vø plys mɑ̃tiʁ
sεt- ynə ɔdə a la ʒwa syʁ sə kə ʒε tuʒuʁz- ete
e kə ʒə vøz- asyme, puʁ lə mεjœʁ u puʁ lə piʁə

e ui, sε kɔmə sa, tεl ε mɔ̃ dεstɛ̃
e kwa kə lɔ̃n- i fasə, pεʁsɔnə ni pø ʁjɛ̃
ʒə ʁεstəʁε kɔmə ʒə sɥi, sɑ̃ maskə u deɡizəmɑ̃
ʒə kaʃə sεtə veʁite ɑ̃ mwa dəpɥi tʁo lɔ̃tɑ̃

ʒə nε pa də ʁəɡʁε, e ɑ̃kɔʁə mwɛ̃ də ʁəmɔʁd
mεmə si dε ʒɑ̃z- esεəʁɔ̃ ɑ̃kɔʁə e ɑ̃kɔʁə
də mə ʁəkɔ̃vεʁtiʁ, mε nə fodʁε til pa mjø
kə ʒə vivə ɑ̃n- etɑ̃ œʁø kɑ̃n- eteʁo maləʁø ?

nɔ̃ mεʁsi, ʒə pʁefεʁə ʁεste mwa mεmə
mɔ̃n- ɛ̃stɛ̃ feminɛ̃ ki ɡidə mε pɔεmə
a tuʒuʁz- ete la, e fε paʁti də mwa
sil tə plε, swa sɛ̃pa, aksεptə mwa kɔmə ka

dε pəti dutə sɑ̃ ʁepɔ̃sə tut- o kɔmɑ̃səmɑ̃
e osi dε kεstjɔ̃ kɔmə : kə sɥi ʒə ʁeεllmεnt
nə savɑ̃ kwa fεʁə e nə savɑ̃ kwa pɑ̃se
ʒə nə mə savε pa aptə a aksεpte la veʁite

ʒə mə fyiε mwa mεmə, mεstimɑ̃ kɔmə œ̃ mɔ̃stʁə
ʒə nə masymε pa, mə dəmɑ̃dɑ̃ kwa fεʁə kɔ̃tʁə
e pɥiz- avεk lə tɑ̃, ʒε ɑ̃fɛ̃ py maksεpte
e oʒuʁdɥi, ʒə nε plys ʁjɛ̃ a mə kaʃe

mε lə pʁɔblεmə ε la, ʒə maksεptə mwa mεmə
mεz- ale savwaʁ si il ɑ̃ va də mεmə
puʁ mε pʁoʃə, ami, famijə, e pø tεtʁə mεmə twa
ki li sə tεkstə də ʒwa, dɔnœʁ e də dezaʁwa

mε kwa kil ɑ̃ swa, ʒε kɔ̃tinye ma ʁutə
ɑ̃tʁə fjεʁte dεtʁə e pœʁ dy kɔmiŋ u
mεz- ɑ̃ fεʁə œ̃ tεkstə ε deʒa œ̃ ɡʁɑ̃ pa
lε ʁevelasjɔ̃ pʁɑ̃dʁɔ̃ lə tɑ̃ kil fodʁa

ʒə nε pa də ʁəɡʁε, e ɑ̃kɔʁə mwɛ̃ də ʁəmɔʁd
mεmə si dε ʒɑ̃z- esεəʁɔ̃ ɑ̃kɔʁə e ɑ̃kɔʁə
də mə ʁəkɔ̃vεʁtiʁ, mε nə fodʁε til pa mjø
kə ʒə vivə ɑ̃n- etɑ̃ œʁø kɑ̃n- etəʁo maləʁø ?

nɔ̃ mεʁsi, ʒə pʁefεʁə ʁεste mwa mεmə
mɔ̃n- ɛ̃stɛ̃ feminɛ̃ ki ɡidə mε pɔεmə
a tuʒuʁz- ete la, e fε paʁti də mwa
sil tə plε, swa sɛ̃pa, aksεptə mwa kɔmə sa

mε kwa kil ɑ̃ swa, ʒə nɑ̃n- ε kə fεʁə
dε pœʁ, εnə, ʁəmaʁkz- e ʁəɡaʁdz- ɑ̃ kwɛ̃
tutə sε ʃozə fytilə, ʒə pasə o tʁavεʁ
iɲɔʁɑ̃ lεz- iɲɔʁɑ̃, la ɔ il sɔ̃, il sɔ̃ bjɛ̃

ʒə lə vis tʁε bjɛ̃, sa fε paʁti də mwa
pεʁsɔnə nə dəvʁε avwaʁ pœʁ də lɥi mεmə, də swa
ʒε ʃwazi ma ʁutə, e ʒə nə la laʃəʁε pa
ʒε ʃwazi ma ʁutə, e ʒɑ̃ sɥi fje də mwa

lə mɔ̃də suvʁə a mwa, ʒɑ̃ sɥi lwɛ̃ də fεʁə lə tuʁ
ʁεstə a savwaʁ si ʒə ʁɑ̃kɔ̃tʁəʁε lamuʁ
lε ʃɑ̃sə sɔ̃t- ɛ̃fimə, sə nε kə tʁo lə ka
mε dəpɥi tuʒuʁ, ʒə nε kə fwa ɑ̃ ka

lavəniʁ mə diʁa sεtə ʁepɔ̃sə tɑ̃ atɑ̃dɥ
mε ʒε ɑ̃kɔʁə lə tɑ̃, ʒə nə pʁεsə pa lε ʃozə
alɔʁ ʒə vis ma vi, ʁεstɑ̃ sə kə ʒə fy
lε puiŋ seʁe, lε bʁa ləvez- e ɑ̃ mə supiʁɑ̃tozəs

ʒə nε pa də ʁəɡʁε, e ɑ̃kɔʁə mwɛ̃ də ʁəmɔʁd
mεmə si dε ʒɑ̃z- esεəʁɔ̃ ɑ̃kɔʁə e ɑ̃kɔʁə
də mə ʁəkɔ̃vεʁtiʁ, mε nə fodʁε til pa mjø
kə ʒə vivə ɑ̃n- etɑ̃ œʁø kɑ̃n- eteʁo maləʁø ?

nɔ̃ mεʁsi, ʒə pʁefεʁə ʁεste mwa mεmə
mɔ̃n- ɛ̃stɛ̃ feminɛ̃ ki ɡidə mε pɔεmə
a tuʒuʁz- ete la, e fε paʁti də mwa
sil tə plε, swa sɛ̃pa, aksεptə mwa kɔmə sa