Univers de poésie d'un auteur

Poème:La Mort…

Le Poème

Je suis celui que tu respire, celui qui hante tes souvenirs, celui qui hante tes désirs, celui qui te laissera mourir, celui qui te laissera pourrir, ne laisse pas ces choses m’envahir cela risque de me détruire, ces choses sont en moi et en toi personne ne peu y échapper c’est la mort qui commence à nous ronger, pourquoi sommes-nous les premiers et vous seulement derniers dans ce monde pourquoi existe t’il un ordre si cruel, somme-nous vraiment seul face au danger il y a t’il quelqu’un pour nous aider a part ces quelques médecins et chirurgiens seulement appâtés par leurs gains je ne me vois pas mourir demain je veux être maître de mon destin je n’ai pas mériter ça je voudrais vivre et tuer cet mort, l’extirper de mon corps donnez-moi une seul bonne raison qui m’emmènerais à l’abandon, je voudrais croiser quelqu’un sur ce chemin de notre destin. Mais personne se trouve sur ma route comme si j’étais le seul, je voudrais pouvoir dire que ma vie ne va pas s’arrêter mais quand je vois ce long chemin sombre devant moi je ne crois plus en rien je pense qu’il n’y aura plus de lendemain ou alors pas sur cette terre peut être je reviendrais ici dans la peau de quelqu’un d’autre, peut être resterais-je ici a hanter vos maisons. Mais moi qui aime tant la vie, je voudrais continuer ici, a vivre avec vous, a vous dire combien je vous aime, mais la vie décide autrement on ne peut pas tout avoir. Si seulement certain choix était possible j’aurais choisit la vie continuer a tes côtés pouvoir encore t’embrasser et dans tes bras me coucher… Mais certaines choses sont impossibles quand ton chemin est déjà tracé tu ne peu plus l’éviter seulement l’emprunter, peut être un peu dévier cette ligne, mais toujours tu y retournera c’est comme un aimant qui t’appelle en soi, une bouche grande ouverte sous tes pas qui n’attendais que toi pour se refermer derrière toi.
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Goth

Poète Goth

Goth a publié sur le site 35 écrits. Goth est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: La Mort…je=suis=ce=lui=que=tu=res=pi=re=ce=lui=qui=han=te=tes=sou=ve=nirs=ce=lui=qui=han=te=tes=dé=sirs=ce=lui=qui=te=lais=se=ra=mou=rir=ce=lui=qui=te=lais=se=ra=pour=rir=ne=lais=se=pas=ces=cho=ses=men=va=hir=ce=la=ris=que=de=me=dé=trui=re=ces=cho=ses=sont=en=moi=et=en=toi=per=son=ne=ne=peu=y=é=chap=per=cest=la=mort=qui=com=men=ce=à=nous=ron=ger=pour=quoi=som=mes=nous=les=pre=miers=et=vous=seu=le=ment=der=niers=dans=ce=mon=de=pour=quoi=exis=te=til=un=or=dre=si=cruel=som=me=nous=vrai=ment=seul=fa=ce=au=dan=ger=il=y=a=til=quel=quun=pour=nous=ai=der=a=part=ces=quel=ques=mé=de=cins=et=chi=rur=giens=seu=le=ment=ap=pâ=tés=par=leurs=gains=je=ne=me=vois=pas=mou=rir=de=main=je=veux=ê=tre=maî=tre=de=mon=des=tin=je=nai=pas=mé=ri=ter=ça=je=vou=drais=vi=vre=et=tuer=cet=mort=lex=tir=per=de=mon=corps=don=nez=moi=u=ne=seul=bon=ne=rai=son=qui=mem=mè=ne=rais=à=la=ban=don=je=vou=drais=croi=ser=quel=quun=sur=ce=che=min=de=no=tre=des=tin=mais=per=son=ne=se=trou=ve=sur=ma=rou=te=com=me=si=jé=tais=le=seul=je=vou=drais=pou=voir=di=re=que=ma=vie=ne=va=pas=sar=rê=ter=mais=quand=je=vois=ce=long=che=min=som=bre=de=vant=moi=je=ne=crois=plus=en=rien=je=pen=se=quil=ny=au=ra=plus=de=len=de=main=ou=a=lors=pas=sur=cet=te=ter=re=peut=ê=tre=je=re=vien=drais=i=ci=dans=la=peau=de=quel=quun=dau=tre=peut=ê=tre=res=te=rais=je=i=ci=a=han=ter=vos=mai=sons=mais=moi=qui=ai=me=tant=la=vie=je=vou=drais=con=ti=nuer=i=ci=a=vi=vre=a=vec=vous=a=vous=di=re=com=bien=je=vous=ai=me=mais=la=vie=dé=ci=de=au=tre=ment=on=ne=peut=pas=tout=a=voir=si=seu=le=ment=cer=tain=choix=é=tait=pos=si=ble=jau=rais=choi=sit=la=vie=con=ti=nuer=a=tes=cô=tés=pou=voir=en=co=re=tem=bras=ser=et=dans=tes=bras=me=cou=cher=mais=cer=tai=nes=cho=ses=sont=im=pos=si=bles=quand=ton=che=min=est=dé=jà=tra=cé=tu=ne=peu=plus=lé=vi=ter=seu=le=ment=lem=prun=ter=peut=ê=tre=un=peu=dé=vier=cet=te=li=gne=mais=tou=jours=tu=y=re=tour=ne=ra=cest=com=me=un=ai=mant=qui=tap=pel=le=en=soi=u=ne=bou=che=gran=de=ou=ver=te=sous=tes=pas=qui=nat=ten=dais=que=toi=pour=se=re=fer=mer=der=riè=re=toi 525
Phonétique : La Mort…ʒə sɥi səlɥi kə ty ʁεspiʁə, səlɥi ki-ɑ̃tə tε suvəniʁ, səlɥi ki-ɑ̃tə tε deziʁ, səlɥi ki tə lεsəʁa muʁiʁ, səlɥi ki tə lεsəʁa puʁʁiʁ, nə lεsə pa sε ʃozə mɑ̃vaiʁ səla ʁiskə də mə detʁɥiʁə, sε ʃozə sɔ̃t- ɑ̃ mwa e ɑ̃ twa pεʁsɔnə nə pø i eʃape sε la mɔʁ ki kɔmɑ̃sə a nu ʁɔ̃ʒe, puʁkwa sɔmə nu lε pʁəmjez- e vu sələmɑ̃ dεʁnje dɑ̃ sə mɔ̃də puʁkwa εɡzistə til œ̃n- ɔʁdʁə si kʁyεl, sɔmə nu vʁεmɑ̃ səl fasə o dɑ̃ʒe il i a til kεlkœ̃ puʁ nuz- εde a paʁ sε kεlk medəsɛ̃z- e ʃiʁyʁʒjɛ̃ sələmɑ̃ apate paʁ lœʁ ɡɛ̃ ʒə nə mə vwa pa muʁiʁ dəmɛ̃ ʒə vøz- εtʁə mεtʁə də mɔ̃ dεstɛ̃ ʒə nε pa meʁite sa ʒə vudʁε vivʁə e tɥe sεt mɔʁ, lεkstiʁpe də mɔ̃ kɔʁ dɔne mwa ynə səl bɔnə ʁεzɔ̃ ki mɑ̃mεnəʁεz- a labɑ̃dɔ̃, ʒə vudʁε kʁwaze kεlkœ̃ syʁ sə ʃəmɛ̃ də nɔtʁə dεstɛ̃. mε pεʁsɔnə sə tʁuvə syʁ ma ʁutə kɔmə si ʒetε lə səl, ʒə vudʁε puvwaʁ diʁə kə ma vi nə va pa saʁεte mε kɑ̃ ʒə vwa sə lɔ̃ ʃəmɛ̃ sɔ̃bʁə dəvɑ̃ mwa ʒə nə kʁwa plysz- ɑ̃ ʁjɛ̃ ʒə pɑ̃sə kil ni oʁa plys də lɑ̃dəmɛ̃ u alɔʁ pa syʁ sεtə teʁə pø εtʁə ʒə ʁəvjɛ̃dʁεz- isi dɑ̃ la po də kεlkœ̃ dotʁə, pø εtʁə ʁεstəʁε ʒə isi a-ɑ̃te vo mεzɔ̃. mε mwa ki εmə tɑ̃ la vi, ʒə vudʁε kɔ̃tinɥe isi, a vivʁə avεk vu, a vu diʁə kɔ̃bjɛ̃ ʒə vuz- εmə, mε la vi desidə otʁəmɑ̃ ɔ̃ nə pø pa tut- avwaʁ. si sələmɑ̃ sεʁtɛ̃ ʃwa etε pɔsiblə ʒoʁε ʃwazi la vi kɔ̃tinɥe a tε kote puvwaʁ ɑ̃kɔʁə tɑ̃bʁase e dɑ̃ tε bʁa mə kuʃe… mε sεʁtεnə ʃozə sɔ̃t- ɛ̃pɔsiblə kɑ̃ tɔ̃ ʃəmɛ̃ ε deʒa tʁase ty nə pø plys levite sələmɑ̃ lɑ̃pʁœ̃te, pø εtʁə œ̃ pø devje sεtə liɲə, mε tuʒuʁ ty i ʁətuʁnəʁa sε kɔmə œ̃n- εmɑ̃ ki tapεllə ɑ̃ swa, ynə buʃə ɡʁɑ̃də uvεʁtə su tε pa ki natɑ̃dε kə twa puʁ sə ʁəfεʁme dəʁjεʁə twa.
Syllabes Phonétique : La Mort…ʒə=sɥi=səl=ɥi=kə=ty=ʁεs=pi=ʁə=səl=ɥi=ki-ɑ̃=tə=tε=su=və=niʁ=səl=ɥi=ki-ɑ̃=tə=tε=de=ziʁ=səl=ɥi=ki=tə=lε=sə=ʁa=mu=ʁiʁ=səl=ɥi=ki=tə=lε=sə=ʁa=puʁ=ʁiʁ=nə=lε=sə=pa=sε=ʃo=zə=mɑ̃=va=iʁ=sə=la=ʁis=kə=də=mə=det=ʁɥi=ʁə=sε=ʃo=zə=sɔ̃=tɑ̃=mwa=e=ɑ̃=twa=pεʁ=sɔ=nə=nə=pø=i=e=ʃa=pe=sε=la=mɔʁ=ki=kɔ=mɑ̃=sə=a=nu=ʁɔ̃=ʒe=puʁ=kwa=sɔ=mə=nu=lε=pʁə=mje=ze=vu=sə=lə=mɑ̃=dεʁ=nje=dɑ̃=sə=mɔ̃=də=puʁ=kwa=εɡ=zis=tə=til=œ̃=nɔʁ=dʁə=si=kʁy=εl=sɔ=mə=nu=vʁε=mɑ̃=səl=fa=sə=o=dɑ̃=ʒe=il=i=a=til=kεl=kœ̃=puʁ=nu=zε=de=a=paʁ=sε=kεl=kə=me=də=sɛ̃=ze=ʃi=ʁyʁ=ʒjɛ̃=sə=lə=mɑ̃=a=pa=te=paʁ=lœʁ=ɡɛ̃=ʒə=nə=mə=vwa=pa=mu=ʁiʁ=də=mɛ̃=ʒə=vø=zε=tʁə=mε=tʁə=də=mɔ̃=dεs=tɛ̃=ʒə=nε=pa=me=ʁi=te=sa=ʒə=vu=dʁε=vi=vʁə=e=tɥe=sεt=mɔʁ=lεk=stiʁ=pe=də=mɔ̃=kɔʁ=dɔ=ne=mwa=y=nə=səl=bɔ=nə=ʁε=zɔ̃=ki=mɑ̃=mε=nə=ʁε=za=la=bɑ̃=dɔ̃=ʒə=vu=dʁε=kʁwa=ze=kεl=kœ̃=syʁ=sə=ʃə=mɛ̃=də=nɔ=tʁə=dεs=tɛ̃=mε=pεʁ=sɔ=nə=sə=tʁu=və=syʁ=ma=ʁu=tə=kɔ=mə=si=ʒe=tε=lə=səl=ʒə=vu=dʁε=pu=vwaʁ=di=ʁə=kə=ma=vi=nə=va=pa=sa=ʁε=te=mε=kɑ̃=ʒə=vwa=sə=lɔ̃=ʃə=mɛ̃=sɔ̃=bʁə=də=vɑ̃=mwa=ʒə=nə=kʁwa=plys=zɑ̃=ʁjɛ̃=ʒə=pɑ̃=sə=kil=ni=o=ʁa=plys=də=lɑ̃=də=mɛ̃=u=a=lɔʁ=pa=syʁ=sε=tə=te=ʁə=pø=ε=tʁə=ʒə=ʁə=vjɛ̃=dʁε=zi=si=dɑ̃=la=po=də=kεl=kœ̃=do=tʁə=pø=ε=tʁə=ʁεs=tə=ʁε=ʒə=i=si=a-ɑ̃=te=vo=mε=zɔ̃=mε=mwa=ki=ε=mə=tɑ̃=la=vi=ʒə=vu=dʁε=kɔ̃=tin=ɥe=i=si=a=vi=vʁə=a=vεk=vu=a=vu=di=ʁə=kɔ̃=bjɛ̃=ʒə=vu=zε=mə=mε=la=vi=de=si=də=o=tʁə=mɑ̃=ɔ̃=nə=pø=pa=tu=ta=vwaʁ=si=sə=lə=mɑ̃=sεʁ=tɛ̃=ʃwa=e=tε=pɔ=si=blə=ʒo=ʁε=ʃwa=zi=la=vi=kɔ̃=tin=ɥe=a=tε=ko=te=pu=vwaʁ=ɑ̃=kɔ=ʁə=tɑ̃=bʁa=se=e=dɑ̃=tε=bʁa=mə=ku=ʃe=mε=sεʁ=tε=nə=ʃo=zə=sɔ̃=tɛ̃=pɔ=si=blə=kɑ̃=tɔ̃=ʃə=mɛ̃=ε=de=ʒa=tʁa=se=ty=nə=pø=plys=le=vi=te=sə=lə=mɑ̃=lɑ̃=pʁœ̃=te=pø=ε=tʁə=œ̃=pø=de=vje=sε=tə=li=ɲə=mε=tu=ʒuʁ=ty=i=ʁə=tuʁ=nə=ʁa=sε=kɔ=mə=œ̃=nε=mɑ̃=ki=ta=pεl=lə=ɑ̃=swa=y=nə=bu=ʃə=ɡʁɑ̃=də=u=vεʁ=tə=su=tε=pa=ki=na=tɑ̃=dε=kə=twa=puʁ=sə=ʁə=fεʁ=me=də=ʁjε=ʁə=twa 527

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
13/04/2004 00:00Darkkily

Toujours aussi noir, mais avec une pointe d’espoir. . . Franchement tu viens de gagner un fan!

Poème Mort
Du 13/04/2004 00:00

L'écrit contient 360 mots qui sont répartis dans 1 strophes.