Poeme-France : Lecture Écrit Nature

Poeme : L’Infirme

Poème Nature
Publié le 09/02/2020 10:39

L'écrit contient 312 mots qui sont répartis dans 12 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Gp

L’Infirme

Crainte de tous fut la force de l’éléphant,
Supplantant le buffle ou le rhinocéros,
Dépecés et broyés puis servis en onguent,
Ils ne laissent que de longs et blancs morceaux d’os.

Les tigres et lions, forts chasseurs de gazelles,
Puissants mais moins rapides que le léopard,
Les grands félins ont été chassés avec zèle,
Leurs peaux tannées inexpressives sans regard.

Les océans et rivières restent vides,
Pollués, trop pêchés, la vie les a quittés,
Même les dauphins ont eut leur génocide,
Les carcasses reposent dans l’obscurité.

Combien loyaux ont servi la médecine ?
Qu’il soit serpent, méduse et beau champignon,
Finissant remède en fiole d’officine,
Dans une seringue ou tube à lotion.

Les déserts chauds ou glacés, longtemps habités,
Abandonnés des insectes et des phoques,
Tous, ont eu une fin sordide programmée,
Transformant la beauté en univers glauques.

Les oiseaux siffleurs disparaissent les premiers,
La gaieté s’étant envolée de ce Monde,
Suivis des migrateurs, rapaces, grands voiliers,
Empoisonnés par les effluves immondes.

Que sont devenus les grands chênes, séquoias,
Les majestueuses forêts nourricières ?
Ils ont donné, alimenté, fourni un toit,
Terminant rasés, en cendres ou poussières.

Tuées mangroves, jungles équatoriales,
Ayant abrité tant d’originalités,
Qu’elles soient végétales ou animales,
Toutes disparues en grandes mortalités.

Ce petit univers fait partie du passé,
Pliant et rompant sous le joug du servage,
Laisse choir, comme deux béquilles fracassées,
Le maître de l’indescriptible carnage.

L’unique responsable de ce massacre,
Seul être se prenant pour une divinité,
Avilissant la Terre pour son sacre,
Est cet infirme déchut par son avidité.

Accaparant, soumettant en esclavage,
Ridicule physiquement, mais cupide,
Son esprit sournois fut son seul apanage,
Il ne sut créer que des enfers putrides.

Debout sur ses jambes, l’Homme tyrannique,
Impuissant à racheter ses erreurs passées,
Titube, boiteux, vers une fin tragique,
Implorant, trop tard, la Nature trépassée.
 • Pieds Hyphénique: L’Infirme

  crain=te=de=tous=fut=la=for=ce=de=lé=lé=phant 12
  sup=plan=tant=le=buf=fle=ou=le=rhi=no=cé=ros 12
  dé=pe=cés=et=broy=és=puis=ser=vis=en=on=guent 12
  ils=ne=lais=sent=que=de=longs=et=blancs=mor=ceaux=dos 12

  les=ti=gres=et=lions=forts=chas=seurs=de=ga=zel=les 12
  puis=sants=mais=moins=ra=pi=des=que=le=lé=o=pard 12
  les=grands=fé=lins=ont=é=té=chas=sés=a=vec=zèle 12
  leurs=peaux=tan=nées=i=nex=pres=si=ves=sans=re=gard 12

  les=o=cé=ans=et=ri=viè=res=res=tent=vi=des 12
  pol=lués=trop=pê=chés=la=vie=les=a=quit=tés 11
  mê=me=les=dau=phins=ont=eut=leur=gé=no=ci=de 12
  les=car=cas=ses=re=po=sent=dans=lobs=cu=ri=té 12

  com=bien=loyaux=ont=ser=vi=la=mé=de=ci=ne 11
  quil=soit=ser=pent=mé=du=se=et=beau=cham=pi=gnon 12
  fi=nis=sant=re=mè=de=en=fio=le=dof=fi=cine 12
  dans=u=ne=se=rin=gue=ou=tu=be=à=lo=tion 12

  les=dé=serts=chauds=ou=gla=cés=long=temps=ha=bi=tés 12
  aban=don=nés=des=in=sec=tes=et=des=pho=ques 11
  tous=ont=eu=u=ne=fin=sor=di=de=pro=gram=mée 12
  trans=for=mant=la=beau=té=en=u=ni=vers=glauques 11

  les=oi=seaux=sif=fleurs=dis=pa=rais=sent=les=pre=miers 12
  la=gaie=té=sé=tant=en=vo=lée=de=ce=mon=de 12
  sui=vis=des=mi=gra=teurs=ra=pa=ces=grands=voi=liers 12
  em=poi=son=nés=par=les=ef=flu=ves=im=mon=des 12

  que=sont=de=ve=nus=les=grands=chê=nes=sé=quoi=as 12
  les=ma=jes=tu=eu=ses=fo=rêts=nour=ri=ciè=res 12
  ils=ont=don=né=a=li=men=té=four=ni=un=toit 12
  ter=mi=nant=ra=sés=en=cen=dres=ou=pous=siè=res 12

  tuées=man=gro=ves=jun=gles=é=qua=to=ri=a=les 12
  ay=ant=a=bri=té=tant=do=ri=gi=na=li=tés 12
  quel=les=soient=vé=gé=ta=les=ou=a=ni=ma=les 12
  tou=tes=dis=pa=rues=en=gran=des=mor=ta=li=tés 12

  ce=pe=tit=u=ni=vers=fait=par=tie=du=pas=sé 12
  pli=ant=et=rom=pant=sous=le=joug=du=ser=va=ge 12
  lais=se=choir=com=me=deux=bé=qui=lles=fra=cas=sées 12
  le=maî=tre=de=lin=des=crip=ti=ble=car=na=ge 12

  lu=ni=que=res=pon=sa=ble=de=ce=mas=sa=cre 12
  seul=être=se=pre=nant=pour=u=ne=di=vi=ni=té 12
  avi=lis=sant=la=ter=re=pour=son=sa=cre 10
  est=cet=in=fir=me=dé=chut=par=son=a=vi=di=té 13

  ac=ca=pa=rant=sou=met=tant=en=es=cla=va=ge 12
  ri=di=cu=le=phy=si=que=ment=mais=cu=pi=de 12
  son=es=prit=sour=nois=fut=son=seul=a=pa=na=ge 12
  il=ne=sut=créer=que=des=en=fers=pu=tri=des 11

  de=bout=sur=ses=jambes=l=hom=me=ty=ran=ni=que 12
  im=puis=sant=à=ra=che=ter=ses=er=reurs=pas=sées 12
  ti=tu=be=boi=teux=vers=u=ne=fin=tra=gi=que 12
  im=plo=rant=trop=tard=la=na=tu=re=tré=pas=sée 12
 • Phonétique : L’Infirme

  kʁɛ̃tə də tus fy la fɔʁsə də lelefɑ̃,
  syplɑ̃tɑ̃ lə byflə u lə ʁinɔseʁo,
  depəsez- e bʁwaje pɥi sεʁviz- ɑ̃n- ɔ̃ɡe,
  il nə lεse kə də lɔ̃ɡz- e blɑ̃ mɔʁso dos.

  lε tiɡʁəz- e ljɔ̃, fɔʁ ʃasœʁ də ɡazεllə,
  pɥisɑ̃ mε mwɛ̃ ʁapidə kə lə leɔpaʁ,
  lε ɡʁɑ̃ felɛ̃z- ɔ̃ ete ʃasez- avεk zεlə,
  lœʁ po tanez- inεkspʁesivə sɑ̃ ʁəɡaʁ.

  lεz- ɔseɑ̃z- e ʁivjεʁə ʁεste vidə,
  pɔlye, tʁo pεʃe, la vi lεz- a kite,
  mεmə lε dofɛ̃z- ɔ̃ y lœʁ ʒenɔsidə,
  lε kaʁkasə ʁəpoze dɑ̃ lɔpskyʁite.

  kɔ̃bjɛ̃ lwajoz- ɔ̃ sεʁvi la medəsinə ?
  kil swa sεʁpe, medyzə e bo ʃɑ̃piɲɔ̃,
  finisɑ̃ ʁəmεdə ɑ̃ fjɔlə dɔfisinə,
  dɑ̃z- ynə səʁɛ̃ɡ u tybə a lɔsjɔ̃.

  lε dezεʁ ʃoz- u ɡlase, lɔ̃tɑ̃-abite,
  abɑ̃dɔne dεz- ɛ̃sεktəz- e dε fɔk,
  tus, ɔ̃ y ynə fɛ̃ sɔʁdidə pʁɔɡʁame,
  tʁɑ̃sfɔʁmɑ̃ la bote ɑ̃n- ynive ɡlok.

  lεz- wazo siflœʁ dispaʁεse lε pʁəmje,
  la ɡεəte setɑ̃ ɑ̃vɔle də sə mɔ̃də,
  sɥivi dε miɡʁatœʁ, ʁapasə, ɡʁɑ̃ vwalje,
  ɑ̃pwazɔne paʁ lεz- eflyvəz- imɔ̃də.

  kə sɔ̃ dəvənys lε ɡʁɑ̃ ʃεnə, sekwaa,
  lε maʒεstɥøzə fɔʁε nuʁʁisjεʁə ?
  ilz- ɔ̃ dɔne, alimɑ̃te, fuʁni œ̃ twa,
  tεʁminɑ̃ ʁaze, ɑ̃ sɑ̃dʁəz- u pusjεʁə.

  tye mɑ̃ɡʁɔvə, ʒœ̃ɡləz- ekatɔʁjalə,
  εjɑ̃ abʁite tɑ̃ dɔʁiʒinalite,
  kεllə swae veʒetaləz- u animalə,
  tutə dispaʁyz- ɑ̃ ɡʁɑ̃də mɔʁtalite.

  sə pəti ynive fε paʁti dy pase,
  pljɑ̃ e ʁɔ̃pɑ̃ su lə ʒuɡ dy sεʁvaʒə,
  lεsə ʃwaʁ, kɔmə dø bekjə fʁakase,
  lə mεtʁə də lɛ̃dεskʁiptiblə kaʁnaʒə.

  lynikə ʁεspɔ̃sablə də sə masakʁə,
  səl εtʁə sə pʁənɑ̃ puʁ ynə divinite,
  avilisɑ̃ la teʁə puʁ sɔ̃ sakʁə,
  ε sεt ɛ̃fiʁmə deʃy paʁ sɔ̃n- avidite.

  akapaʁɑ̃, sumεtɑ̃ ɑ̃n- εsklavaʒə,
  ʁidikylə fizikəmɑ̃, mε kypidə,
  sɔ̃n- εspʁi suʁnwa fy sɔ̃ səl apanaʒə,
  il nə syt kʁee kə dεz- ɑ̃fe pytʁidə.

  dəbu syʁ sε ʒɑ̃bə, lɔmə tiʁanikə,
  ɛ̃pɥisɑ̃ a ʁaʃəte sεz- eʁœʁ pase,
  titybə, bwatø, vεʁz- ynə fɛ̃ tʁaʒikə,
  ɛ̃plɔʁɑ̃, tʁo taʁ, la natyʁə tʁepase.
 • Pieds Phonétique : L’Infirme

  kʁɛ̃=tə=də=tus=fy=la=fɔʁ=sə=də=le=le=fɑ̃ 12
  sy=plɑ̃=tɑ̃=lə=by=flə=u=lə=ʁi=nɔ=se=ʁo 12
  de=pə=se=ze=bʁwa=je=pɥi=sεʁ=vi=zɑ̃=nɔ̃=ɡe 12
  il=nə=lε=se=kə=də=lɔ̃ɡ=ze=blɑ̃=mɔʁ=so=dos 12

  lε=ti=ɡʁə=ze=ljɔ̃=fɔʁ=ʃa=sœʁ=də=ɡa=zεl=lə 12
  pɥi=sɑ̃=mε=mwɛ̃=ʁa=pi=də=kə=lə=le=ɔ=paʁ 12
  lε=ɡʁɑ̃=fe=lɛ̃=zɔ̃=e=te=ʃa=se=za=vεk=zεlə 12
  lœʁ=po=ta=ne=zi=nεk=spʁ=si=və=sɑ̃=ʁə=ɡaʁ 12

  lε=zɔ=se=ɑ̃=ze=ʁi=vjε=ʁə=ʁεs=te=vi=də 12
  pɔ=ly=e=tʁo=pε=ʃe=la=vi=lε=za=ki=te 12
  mε=mə=lε=do=fɛ̃=zɔ̃=y=lœʁ=ʒe=nɔ=si=də 12
  lε=kaʁ=ka=sə=ʁə=po=ze=dɑ̃=lɔp=sky=ʁi=te 12

  kɔ̃=bjɛ̃=lwa=jo=zɔ̃=sεʁ=vi=la=me=də=si=nə 12
  kil=swa=sεʁ=pe=me=dy=zə=e=bo=ʃɑ̃=pi=ɲɔ̃ 12
  fi=ni=sɑ̃=ʁə=mε=də=ɑ̃=fjɔ=lə=dɔ=fi=sinə 12
  dɑ̃=zy=nə=sə=ʁɛ̃ɡ=u=ty=bə=a=lɔ=s=jɔ̃ 12

  lε=de=zεʁ=ʃo=zu=ɡla=se=lɔ̃=tɑ̃-a=bi=te 12
  a=bɑ̃=dɔ=ne=dε=zɛ̃=sεk=tə=ze=dε=fɔk 11
  tus=ɔ̃=y=y=nə=fɛ̃=sɔʁ=di=də=pʁɔ=ɡʁa=me 12
  tʁɑ̃s=fɔʁ=mɑ̃=la=bo=te=ɑ̃=ny=ni=ve=ɡlok 11

  lε=zwa=zo=si=flœʁ=dis=pa=ʁε=se=lε=pʁə=mje 12
  la=ɡε=ə=te=se=tɑ̃=ɑ̃=vɔ=le=də=sə=mɔ̃də 12
  sɥi=vi=dε=mi=ɡʁa=tœʁ=ʁa=pa=sə=ɡʁɑ̃=vwa=lje 12
  ɑ̃=pwa=zɔ=ne=paʁ=lε=ze=fly=və=zi=mɔ̃=də 12

  kə=sɔ̃=də=və=nys=lε=ɡʁɑ̃=ʃε=nə=se=kwa=a 12
  lε=ma=ʒεs=tɥ=ø=zə=fɔ=ʁε=nuʁ=ʁi=sjεʁ=ə 12
  il=zɔ̃=dɔ=ne=a=li=mɑ̃=te=fuʁ=ni=œ̃=twa 12
  tεʁ=mi=nɑ̃=ʁa=ze=ɑ̃=sɑ̃=dʁə=zu=pu=sjε=ʁə 12

  ty=e=mɑ̃=ɡʁɔ=və=ʒœ̃=ɡlə=ze=ka=tɔ=ʁja=lə 12
  ε=jɑ̃=a=bʁi=te=tɑ̃=dɔ=ʁi=ʒi=na=li=te 12
  kεl=lə=swa=ve=ʒe=ta=lə=zu=a=ni=ma=lə 12
  tu=tə=dis=pa=ʁy=zɑ̃=ɡʁɑ̃=də=mɔʁ=ta=li=te 12

  sə=pə=ti=y=ni=veʁ=fε=paʁ=ti=dy=pa=se 12
  plj=ɑ̃=e=ʁɔ̃=pɑ̃=su=lə=ʒuɡ=dy=sεʁ=va=ʒə 12
  lε=sə=ʃwaʁ=kɔ=mə=dø=be=kj=ə=fʁa=ka=se 12
  lə=mε=tʁə=də=lɛ̃=dεs=kʁip=ti=blə=kaʁ=na=ʒə 12

  ly=ni=kə=ʁεs=pɔ̃=sa=blə=də=sə=ma=sa=kʁə 12
  səl=εtʁə=sə=pʁə=nɑ̃=puʁ=y=nə=di=vi=ni=te 12
  a=vi=li=sɑ̃=la=te=ʁə=puʁ=sɔ̃=sa=kʁə 11
  ε=sεt=ɛ̃=fiʁ=mə=de=ʃy=paʁ=sɔ̃=na=vi=di=te 13

  a=ka=pa=ʁɑ̃=su=mε=tɑ̃=ɑ̃=nεs=kla=va=ʒə 12
  ʁi=di=ky=lə=fi=zi=kə=mɑ̃=mε=ky=pi=də 12
  sɔ̃=nεs=pʁi=suʁ=nwa=fy=sɔ̃=səl=a=pa=na=ʒə 12
  il=nə=syt=kʁe=e=kə=dε=zɑ̃=fe=py=tʁi=də 12

  də=bu=syʁ=sε=ʒɑ̃=bə=lɔ=mə=ti=ʁa=ni=kə 12
  ɛ̃p=ɥi=sɑ̃=a=ʁa=ʃə=te=sε=ze=ʁœʁ=pa=se 12
  ti=ty=bə=bwa=tø=vεʁ=zy=nə=fɛ̃=tʁa=ʒi=kə 12
  ɛ̃=plɔ=ʁɑ̃=tʁo=taʁ=la=na=ty=ʁə=tʁe=pa=se 12

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
07/04/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.