Poeme-France : Lecture Écrit Progrès

Poeme : Progrès

Poème Progrès
Publié le 10/02/2020 08:36

L'écrit contient 162 mots qui sont répartis dans 6 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Gp

Progrès

L’Homme enfin assis, contemple son œuvre,
Devant un tel génie, reste admiratif,
Regarde ébahi l’ensemble des preuves,
Puis d’un coup se trouble, figé, dubitatif.

Devenu étranger aux lois naturelles,
Posé sur son trône par lui-même créé,
Germent dans son esprit d’obscures ritournelles,
Sous la forme d’idées difficiles à gérer.

Sa grande invention le laisse isolé,
Le rendant inapte à la simplicité,
Ayant beaucoup détruit, et souvent immolé,
Sa réflexion se perd dans l’incrédulité.

Tenu de renier tous les êtres vivants,
Pour que s’accomplisse son intense Progrès,
De ses origines restant seul survivant,
Son doute persiste amenant des regrets.

Il a tout sacrifié y compris son frère,
La politique et l’argent l’ont corrompu,
Les robots l’entourent semant la misère,
Dans ses grandes villes où les liens sont rompus.

Sa dernière pensée ride son front brûlant,
Trop artificielle, cette intelligence,
Voit errer le Passé comme un revenant,
Sans possible retour, et sans indulgence.
 • Pieds Hyphénique: Progrès

  lhom=me=en=fin=as=sis=con=tem=ple=son=œu=vre 12
  de=vant=un=tel=gé=nie=res=te=ad=mi=ra=tif 12
  re=gar=de=é=ba=hi=len=sem=ble=des=preu=ves 12
  puis=dun=coup=se=trou=ble=fi=gé=du=bi=ta=tif 12

  de=ve=nu=é=tran=ger=aux=lois=na=tu=rel=les 12
  po=sé=sur=son=trô=ne=par=lui=mê=me=créé 11
  germent=dans=son=es=prit=dobs=cu=res=ri=tour=nel=les 12
  sous=la=forme=di=dées=dif=fi=ci=les=à=gé=rer 12

  sa=grande=in=ven=ti=on=le=lais=se=i=so=lé 12
  le=ren=dant=i=nap=te=à=la=sim=pli=ci=té 12
  ay=ant=beau=coup=dé=truit=et=sou=vent=im=mo=lé 12
  sa=ré=flexi=on=se=perd=dans=lin=cré=du=li=té 12

  te=nu=de=re=ni=er=tous=les=ê=tres=vi=vants 12
  pour=que=sac=com=plis=se=son=in=ten=se=pro=grès 12
  de=ses=o=ri=gi=nes=res=tant=seul=sur=vi=vant 12
  son=dou=te=per=sis=te=a=me=nant=des=re=grets 12

  il=a=tout=sa=cri=fi=é=y=com=pris=son=frère 12
  la=po=li=ti=que=et=lar=gent=lont=cor=rom=pu 12
  les=ro=bots=len=tou=rent=se=mant=la=mi=sè=re 12
  dans=ses=gran=des=vil=les=où=les=liens=sont=rom=pus 12

  sa=der=niè=re=pen=sée=ri=de=son=front=brû=lant 12
  trop=ar=ti=fi=ciel=le=cet=te=in=tel=li=gence 12
  voit=er=rer=le=pas=sé=com=me=un=re=ve=nant 12
  sans=pos=si=ble=re=tour=et=sans=in=dul=gen=ce 12
 • Phonétique : Progrès

  lɔmə ɑ̃fɛ̃ asi, kɔ̃tɑ̃plə sɔ̃n- œvʁə,
  dəvɑ̃ œ̃ tεl ʒeni, ʁεstə admiʁatif,
  ʁəɡaʁdə ebai lɑ̃sɑ̃blə dε pʁəvə,
  pɥi dœ̃ ku sə tʁublə, fiʒe, dybitatif.

  dəvəny etʁɑ̃ʒe o lwa natyʁεllə,
  poze syʁ sɔ̃ tʁonə paʁ lɥi mεmə kʁee,
  ʒεʁme dɑ̃ sɔ̃n- εspʁi dɔpskyʁə ʁituʁnεllə,
  su la fɔʁmə dide difisiləz- a ʒeʁe.

  sa ɡʁɑ̃də ɛ̃vɑ̃sjɔ̃ lə lεsə izɔle,
  lə ʁɑ̃dɑ̃ inaptə a la sɛ̃plisite,
  εjɑ̃ boku detʁɥi, e suvɑ̃ imɔle,
  sa ʁeflεksjɔ̃ sə pεʁ dɑ̃ lɛ̃kʁedylite.

  təny də ʁənje tus lεz- εtʁə- vivɑ̃,
  puʁ kə sakɔ̃plisə sɔ̃n- ɛ̃tɑ̃sə pʁɔɡʁε,
  də sεz- ɔʁiʒinə ʁεstɑ̃ səl syʁvivɑ̃,
  sɔ̃ dutə pεʁsistə amənɑ̃ dε ʁəɡʁε.

  il a tu sakʁifje i kɔ̃pʁi sɔ̃ fʁεʁə,
  la pɔlitikə e laʁʒe lɔ̃ kɔʁɔ̃py,
  lε ʁɔbo lɑ̃tuʁe səmɑ̃ la mizεʁə,
  dɑ̃ sε ɡʁɑ̃də viləz- u lε ljɛ̃ sɔ̃ ʁɔ̃pys.

  sa dεʁnjεʁə pɑ̃se ʁidə sɔ̃ fʁɔ̃ bʁylɑ̃,
  tʁo aʁtifisjεllə, sεtə ɛ̃tεlliʒɑ̃sə,
  vwa eʁe lə pase kɔmə œ̃ ʁəvənɑ̃,
  sɑ̃ pɔsiblə ʁətuʁ, e sɑ̃z- ɛ̃dylʒɑ̃sə.
 • Pieds Phonétique : Progrès

  lɔ=mə=ɑ̃=fɛ̃=a=si=kɔ̃=tɑ̃=plə=sɔ̃=nœ=vʁə 12
  də=vɑ̃=œ̃=tεl=ʒe=ni=ʁεs=tə=ad=mi=ʁa=tif 12
  ʁə=ɡaʁ=də=e=ba=i=lɑ̃=sɑ̃=blə=dε=pʁə=və 12
  pɥi=dœ̃=ku=sə=tʁu=blə=fi=ʒe=dy=bi=ta=tif 12

  də=və=ny=e=tʁɑ̃=ʒe=o=lwa=na=ty=ʁεl=lə 12
  po=ze=syʁ=sɔ̃=tʁo=nə=paʁ=lɥi=mε=mə=kʁe=e 12
  ʒεʁ=me=dɑ̃=sɔ̃=nεs=pʁi=dɔp=skyʁə=ʁi=tuʁ=nεl=lə 12
  su=la=fɔʁmə=di=de=di=fi=si=lə=za=ʒe=ʁe 12

  sa=ɡʁɑ̃=də=ɛ̃=vɑ̃=sjɔ̃=lə=lε=sə=i=zɔ=le 12
  lə=ʁɑ̃=dɑ̃=i=nap=tə=a=la=sɛ̃=pli=si=te 12
  ε=jɑ̃=bo=ku=det=ʁɥi=e=su=vɑ̃=i=mɔ=le 12
  sa=ʁe=flεk=sjɔ̃=sə=pεʁ=dɑ̃=lɛ̃=kʁe=dy=li=te 12

  tə=ny=də=ʁə=nj=e=tus=lε=zε=tʁə=vi=vɑ̃ 12
  puʁ=kə=sa=kɔ̃=pli=sə=sɔ̃=nɛ̃=tɑ̃=sə=pʁɔ=ɡʁε 12
  də=sε=zɔ=ʁi=ʒi=nə=ʁεs=tɑ̃=səl=syʁ=vi=vɑ̃ 12
  sɔ̃=du=tə=pεʁ=sis=tə=a=mə=nɑ̃=dε=ʁə=ɡʁε 12

  il=a=tu=sa=kʁi=fje=i=kɔ̃=pʁi=sɔ̃=fʁε=ʁə 12
  la=pɔ=li=ti=kə=e=laʁ=ʒe=lɔ̃=kɔ=ʁɔ̃=py 12
  lε=ʁɔ=bo=lɑ̃=tu=ʁe=sə=mɑ̃=la=mi=zε=ʁə 12
  dɑ̃=sε=ɡʁɑ̃=də=vi=lə=zu=lε=ljɛ̃=sɔ̃=ʁɔ̃=pys 12

  sa=dεʁ=njε=ʁə=pɑ̃=se=ʁi=də=sɔ̃=fʁɔ̃=bʁy=lɑ̃ 12
  tʁo=aʁ=ti=fi=sjεl=lə=sε=tə=ɛ̃=tεl=li=ʒɑ̃sə 12
  vwa=e=ʁe=lə=pa=se=kɔ=mə=œ̃=ʁə=və=nɑ̃ 12
  sɑ̃=pɔ=si=blə=ʁə=tuʁ=e=sɑ̃=zɛ̃=dyl=ʒɑ̃=sə 12

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
06/07/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.