Poeme-France : Lecture Écrit Éternel

Poeme : L’Arbre Vagabond

Poème Éternel
Publié le 20/03/2017 02:55

L'écrit contient 361 mots qui sont répartis dans 10 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Guillaume Racidet

L’Arbre Vagabond

Comme un lion robuste il nargue la douleur,
Et de sa grande hauteur ricane de l’arbuste,
Ses folles racines descendent jusqu’au cœur
De la Terre. Il montre à toutes heures son buste

Insultant la nature il se sent fort et beau
Crachant sur les humains, marchant dans la verdure
Il est là ! Tranquille comme un impur fléau
Les oiseaux partaient de l’azur et sa bordure

Un soir, le ciel fâché grogna sa puissance
Et Zéphyr lui, souffla, un air coupant et froid
Et l’éclair arriva ainsi qu’un pic qu’on lance
C’est dame Nature : Tremblez de peur, d’effroi !

L’arbre pourtant si beau, ce soir-là se cacher
Il était balancé sans pouvoir se défendre
Comme les frêles jours au grand soleil craché
Et en un grand souffle le vent le fit se fendre

L’arbre majestueux finit dans la rivière
Triste d’être tombé il avait froid partout
Pendant une longue heure, il erre dans l’eau fière
Il avait peur du bruit, il avait peur de tout

Rien, que le vide autour à part ce ciel si noir
Qui sourit de le voir dans ces flots de pétales
Le simple tronc se dit : Mais quel terrible soir !
Puis se laissa guider par les belles étoiles

Protégez-le Nature, ô douceur, ô ma fleur,
Voilà deux jours qu’il erre et ce vagabondage
Dans le bleu du monde qui est le dernier cœur
De son vif passage, de sa vie de voyage

Dans son chemin il vit des bateaux obscurcis
Par le grand océan, et un soleil en verre
Qui est remis à neuf par des lutins noircis
Il vit le ciel voilé des étoiles de pierre

Oh là ! Là ! Que c’est bon de faire un voyage
Dans ce monde brutal où est très dépravé
La liberté qui est mon tout dernier sillage,
Je vieillis, mers prenez mon cœur, qu’il soit sauvé.

Ô flot bleu éternel, ô flot bleu de mon cœur,
Mère de toutes mers, vas-tu prendre mon âme ?
Ô flot bleu impassible, ô flot bleu de mon cœur,
Mon corps coule en toi mer, grande sœur, grande femme.
 • Pieds Hyphénique: L’Arbre Vagabond

  comme=un=lion=ro=bus=te=il=nar=gue=la=dou=leur 12
  et=de=sa=grande=hau=teur=ri=ca=ne=de=lar=bus=te 13
  ses=fol=les=ra=ci=nes=des=cen=dent=jus=quau=cœur 12
  de=la=terre=il=montre=à=tou=tes=heu=res=son=buste 12

  in=sul=tant=la=na=ture=il=se=sent=fort=et=beau 12
  cra=chant=sur=les=hu=mains=mar=chant=dans=la=ver=dure 12
  il=est=là=tran=quille=com=me=un=im=pur=flé=au 12
  les=oi=seaux=par=taient=de=la=zur=et=sa=bor=dure 12

  un=soir=le=ciel=fâ=ché=gro=gna=sa=puis=san=ce 12
  et=zé=phyr=lui=souf=fla=un=air=cou=pant=et=froid 12
  et=lé=clair=ar=ri=va=ain=si=quun=pic=quon=lance 12
  cest=da=me=na=tu=re=trem=blez=de=peur=def=froi 12

  lar=bre=pour=tant=si=beau=ce=soir=là=se=ca=cher 12
  il=é=tait=ba=lan=cé=sans=pou=voir=se=dé=fendre 12
  com=me=les=frê=les=jours=au=grand=so=leil=cra=ché 12
  et=en=un=grand=souf=fle=le=vent=le=fit=se=fendre 12

  lar=bre=ma=jes=tueux=fi=nit=dans=la=ri=viè=re 12
  tris=te=dê=tre=tom=bé=il=a=vait=froid=par=tout 12
  pen=dant=une=lon=gue=heu=re=il=er=re=dans=leau=fière 13
  il=a=vait=peur=du=bruit=il=a=vait=peur=de=tout 12

  rien=que=le=vide=au=tour=à=part=ce=ciel=si=noir 12
  qui=sou=rit=de=le=voir=dans=ces=flots=de=pé=tales 12
  le=sim=ple=tronc=se=dit=mais=quel=ter=ri=ble=soir 12
  puis=se=lais=sa=gui=der=par=les=bel=les=é=toiles 12

  pro=té=gez=le=na=ture=ô=dou=ceur=ô=ma=fleur 12
  voi=là=deux=jours=quil=erre=et=ce=va=ga=bon=dage 12
  dans=le=bleu=du=mon=de=qui=est=le=der=nier=cœur 12
  de=son=vif=pas=sa=ge=de=sa=vie=de=voya=ge 12

  dans=son=che=min=il=vit=des=ba=teaux=obs=cur=cis 12
  par=le=grand=o=cé=an=et=un=so=leil=en=verre 12
  qui=est=re=mis=à=neuf=par=des=lu=tins=noir=cis 12
  il=vit=le=ciel=voi=lé=des=é=toi=les=de=pierre 12

  oh=là=là=que=cest=bon=de=fai=re=un=voya=ge 12
  dans=ce=mon=de=bru=tal=où=est=très=dé=pra=vé 12
  la=li=ber=té=qui=est=mon=tout=der=nier=silla=ge 12
  je=vieil=lis=mers=pre=nez=mon=cœur=quil=soit=sau=vé 12

  ô=flot=bleu=é=ter=nel=ô=flot=bleu=de=mon=cœur 12
  mère=de=tou=tes=mers=vas=tu=pren=dre=mon=â=me 12
  ô=flot=bleu=im=pas=sible=ô=flot=bleu=de=mon=cœur 12
  mon=corps=coule=en=toi=mer=gran=de=sœur=gran=de=femme 12
 • Phonétique : L’Arbre Vagabond

  kɔmə œ̃ ljɔ̃ ʁɔbystə il naʁɡ la dulœʁ,
  e də sa ɡʁɑ̃də-otœʁ ʁikanə də laʁbystə,
  sε fɔlə ʁasinə desɑ̃de ʒysko kœʁ
  də la teʁə. il mɔ̃tʁə a tutəz- œʁ sɔ̃ bystə

  ɛ̃syltɑ̃ la natyʁə il sə sɑ̃ fɔʁ e bo
  kʁaʃɑ̃ syʁ lεz- ymɛ̃, maʁʃɑ̃ dɑ̃ la vεʁdyʁə
  il ε la ! tʁɑ̃kjə kɔmə œ̃n- ɛ̃pyʁ fleo
  lεz- wazo paʁtε də lazyʁ e sa bɔʁdyʁə

  œ̃ swaʁ, lə sjεl faʃe ɡʁɔɲa sa pɥisɑ̃sə
  e zefiʁ lɥi, sufla, œ̃n- εʁ kupɑ̃ e fʁwa
  e leklεʁ aʁiva ɛ̃si kœ̃ pik kɔ̃ lɑ̃sə
  sε damə natyʁə : tʁɑ̃ble də pœʁ, defʁwa !

  laʁbʁə puʁtɑ̃ si bo, sə swaʁ la sə kaʃe
  il etε balɑ̃se sɑ̃ puvwaʁ sə defɑ̃dʁə
  kɔmə lε fʁεlə ʒuʁz- o ɡʁɑ̃ sɔlεj kʁaʃe
  e ɑ̃n- œ̃ ɡʁɑ̃ suflə lə vɑ̃ lə fi sə fɑ̃dʁə

  laʁbʁə maʒεstɥø fini dɑ̃ la ʁivjεʁə
  tʁistə dεtʁə tɔ̃be il avε fʁwa paʁtu
  pɑ̃dɑ̃ ynə lɔ̃ɡ œʁ, il eʁə dɑ̃ lo fjεʁə
  il avε pœʁ dy bʁɥi, il avε pœʁ də tu

  ʁjɛ̃, kə lə vidə otuʁ a paʁ sə sjεl si nwaʁ
  ki suʁi də lə vwaʁ dɑ̃ sε flo də petalə
  lə sɛ̃plə tʁɔ̃k sə di : mε kεl teʁiblə swaʁ !
  pɥi sə lεsa ɡide paʁ lε bεlləz- etwalə

  pʁɔteʒe lə natyʁə, o dusœʁ, o ma flœʁ,
  vwala dø ʒuʁ kil eʁə e sə vaɡabɔ̃daʒə
  dɑ̃ lə blø dy mɔ̃də ki ε lə dεʁnje kœʁ
  də sɔ̃ vif pasaʒə, də sa vi də vwajaʒə

  dɑ̃ sɔ̃ ʃəmɛ̃ il vit dε batoz- ɔpskyʁsi
  paʁ lə ɡʁɑ̃t- ɔseɑ̃, e œ̃ sɔlεj ɑ̃ veʁə
  ki ε ʁəmiz- a nəf paʁ dε lytɛ̃ nwaʁsi
  il vit lə sjεl vwale dεz- etwalə də pjeʁə

  ɔ la ! la ! kə sε bɔ̃ də fεʁə œ̃ vwajaʒə
  dɑ̃ sə mɔ̃də bʁytal u ε tʁε depʁave
  la libεʁte ki ε mɔ̃ tu dεʁnje sijaʒə,
  ʒə vjεji, mεʁ pʁəne mɔ̃ kœʁ, kil swa sove.

  o flo blø etεʁnεl, o flo blø də mɔ̃ kœʁ,
  mεʁə də tutə mεʁ, va ty pʁɑ̃dʁə mɔ̃n- amə ?
  o flo blø ɛ̃pasiblə, o flo blø də mɔ̃ kœʁ,
  mɔ̃ kɔʁ kulə ɑ̃ twa mεʁ, ɡʁɑ̃də sœʁ, ɡʁɑ̃də famə.
 • Pieds Phonétique : L’Arbre Vagabond

  kɔ=mə=œ̃=ljɔ̃=ʁɔ=bys=tə=il=naʁɡ=la=du=lœʁ 12
  e=də=sa=ɡʁɑ̃=də-o=tœʁ=ʁi=kanə=də=laʁ=bys=tə 13
  sε=fɔ=lə=ʁa=si=nə=de=sɑ̃=de=ʒys=ko=kœʁ 12
  də=la=teʁə=il=mɔ̃tʁə=a=tu=tə=zœʁ=sɔ̃=bys=tə 12

  ɛ̃=syl=tɑ̃=la=na=tyʁə=il=sə=sɑ̃=fɔʁ=e=bo 12
  kʁa=ʃɑ̃=syʁ=lε=zy=mɛ̃=maʁ=ʃɑ̃=dɑ̃=la=vεʁ=dyʁə 12
  il=ε=la=tʁɑ̃=kjə=kɔ=mə=œ̃=nɛ̃=pyʁ=fle=o 12
  lε=zwa=zo=paʁ=tε=də=la=zyʁ=e=sa=bɔʁ=dyʁə 12

  œ̃=swaʁ=lə=sjεl=fa=ʃe=ɡʁɔ=ɲa=sa=pɥi=sɑ̃=sə 12
  e=ze=fiʁ=lɥi=su=fla=œ̃=nεʁ=ku=pɑ̃=e=fʁwa 12
  e=le=klεʁ=a=ʁi=va=ɛ̃=si=kœ̃=pik=kɔ̃=lɑ̃sə 12
  sε=da=mə=na=ty=ʁə=tʁɑ̃=ble=də=pœʁ=de=fʁwa 12

  laʁ=bʁə=puʁ=tɑ̃=si=bo=sə=swaʁ=la=sə=ka=ʃe 12
  il=e=tε=ba=lɑ̃=se=sɑ̃=pu=vwaʁ=sə=de=fɑ̃dʁə 12
  kɔ=mə=lε=fʁε=lə=ʒuʁ=zo=ɡʁɑ̃=sɔ=lεj=kʁa=ʃe 12
  e=ɑ̃=nœ̃=ɡʁɑ̃=su=flə=lə=vɑ̃=lə=fi=sə=fɑ̃dʁə 12

  laʁ=bʁə=ma=ʒεs=tɥø=fi=ni=dɑ̃=la=ʁi=vjε=ʁə 12
  tʁis=tə=dε=tʁə=tɔ̃=be=il=a=vε=fʁwa=paʁ=tu 12
  pɑ̃=dɑ̃=y=nə=lɔ̃ɡ=œʁ=il=e=ʁə=dɑ̃=lo=fjεʁə 12
  il=a=vε=pœʁ=dy=bʁɥi=il=a=vε=pœʁ=də=tu 12

  ʁjɛ̃=kə=lə=vidə=o=tuʁ=a=paʁ=sə=sjεl=si=nwaʁ 12
  ki=su=ʁi=də=lə=vwaʁ=dɑ̃=sε=flo=də=pe=talə 12
  lə=sɛ̃=plə=tʁɔ̃k=sə=di=mε=kεl=te=ʁi=blə=swaʁ 12
  pɥi=sə=lε=sa=ɡi=de=paʁ=lε=bεl=lə=ze=twalə 12

  pʁɔ=te=ʒe=lə=na=tyʁə=o=du=sœʁ=o=ma=flœʁ 12
  vwa=la=dø=ʒuʁ=kil=eʁə=e=sə=va=ɡa=bɔ̃=daʒə 12
  dɑ̃=lə=blø=dy=mɔ̃=də=ki=ε=lə=dεʁ=nje=kœʁ 12
  də=sɔ̃=vif=pa=sa=ʒə=də=sa=vi=də=vwa=jaʒə 12

  dɑ̃=sɔ̃=ʃə=mɛ̃=il=vit=dε=ba=to=zɔp=skyʁ=si 12
  paʁlə=ɡʁɑ̃=tɔ=se=ɑ̃=e=œ̃=sɔ=lεj=ɑ̃=ve=ʁə 12
  ki=ε=ʁə=mi=za=nəf=paʁ=dε=ly=tɛ̃=nwaʁ=si 12
  il=vit=lə=sjεl=vwa=le=dε=ze=twalə=də=pje=ʁə 12

  ɔ=la=la=kə=sε=bɔ̃=də=fε=ʁə=œ̃=vwa=jaʒə 12
  dɑ̃=sə=mɔ̃=də=bʁy=tal=u=ε=tʁε=de=pʁa=ve 12
  la=li=bεʁ=te=ki=ε=mɔ̃=tu=dεʁ=nje=si=jaʒə 12
  ʒə=vjε=ji=mεʁ=pʁə=ne=mɔ̃=kœʁ=kil=swa=so=ve 12

  o=flo=blø=e=tεʁ=nεl=o=flo=blø=də=mɔ̃=kœʁ 12
  mε=ʁə=də=tu=tə=mεʁ=va=ty=pʁɑ̃=dʁə=mɔ̃=namə 12
  o=flo=blø=ɛ̃=pa=siblə=o=flo=blø=də=mɔ̃=kœʁ 12
  mɔ̃=kɔʁ=kulə=ɑ̃=twa=mεʁ=ɡʁɑ̃=də=sœʁ=ɡʁɑ̃=də=famə 12

Historique des Modifications

26/10/2017 17:09
13/09/2017 13:52
03/09/2017 17:44
25/08/2017 10:22
11/08/2017 23:55
08/08/2017 02:20
09/04/2017 17:00
04/04/2017 20:23
31/03/2017 23:29
30/03/2017 20:06
24/03/2017 07:58

Récompense

1
2
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
21/01/2019Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.