Poeme-France : Lecture Écrit Solitude

Chanson : En Solitaire

Chanson Solitude
Publié le 12/10/2021 22:17

L'écrit contient 363 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Hakroche

En Solitaire

Ésseulé… Déboussolé… Inconsolable…
Esseulé… Déboussolé… Inconsolable…
La Solitude s’est invitée dans ma vie de façon Inconfortable !

Désœuvré dans l’immensité d’un désert Océane
Ces crises d’anxiété… comment je les calme ?
Poussé par le flot des vagues… à l’âme
J’endure la Solitude comme l’Iceberg au Hammam
Le radeau est mal au point, c’est balot, le sac à dos ?
Mince ! J’ai du l’oublier dans un coin !
Ma confiance en moi me répète ce refrain :
Comme quoi je suis moins qu’un moins que rien !
Seul je deviens fou, seul dans la foule
Tiré vers le bas par des Sentiments fourbes
Je coule dans les profondeurs de ma Peine
Pensées Suicidaires soufflées par le chant des Sirènes
Terrible Silence pesant quand je rentre à Quai
En mon âme, un déchirement vient me matraquer
J’me taperais bien la tête sur ces murs imprégnés
De rires d’enfants et de larmes de Regret !

Oh oh
Je navigue en Solitaire
Quittant le confort des Terres
Eaux troubles, eaux claires
Finalement tout est question de Perception
Peu à peu le goût salé de la Déception s’estompe !

Alors étonné ? Que j’me tienne devant vous sur mes 2 pieds ?
Le radeau de fortune n’a pas sombré
Face à la tempête dévastatrice
Là où l’obscurité empiète, j’ai décelé une lueur salvatrice !
Odyssée Homérique, Espoir Chimérique
Quasi-cadavérique aux dérives Colériques
Ma bouée de sauvetage a été l’Amour de mes enfants
Le Phœnix sort de l’eau rejoindre les hauteurs du Soleil levant !
À toi dont la seule pensée que tu m’effleures
Me plongeait dans une peur panique
Oui toi la Solitude que je voyais comme un prédateur
J’ai su t’apprivoiser de tendresse mélancolique
Désormais tu t’assoies près de moi sans que je ressente la moindre gêne
La Paix intérieure a remplacé le côté anxiogène
En c’qui me concerne, j’ai repris les rênes
Tandis que Dehors les éléments se déchaînent !

Oh oh
Je navigue en Solitaire
Quittant le confort des Terres
Eaux troubles, eaux claires
Finalement tout est question de Perception
Peu à peu le goût salé de la Déception s’estompe !
 • Pieds Hyphénique: En Solitaire

  és=seu=lé=dé=bous=so=lé=in=con=so=la=ble 12
  es=seu=lé=dé=bous=so=lé=in=con=so=la=ble 12
  la=so=li=tude=sest=in=vi=tée=dans=ma=vie=de=fa=çon=in=con=for=table 18

  dés=œu=vré=dans=lim=men=si=té=dun=dé=sert=o=cé=ane 14
  ces=cri=ses=dan=xi=é=té=com=ment=je=les=cal=me 13
  pous=sé=par=le=flot=des=va=gues=à=lâme 10
  jen=dure=la=so=li=tude=com=me=li=ce=berg=au=ham=mam 14
  le=ra=deau=est=mal=au=point=cest=ba=lot=le=sac=à=dos 14
  min=ce=jai=du=lou=bli=er=dans=un=coin 10
  ma=con=fi=an=ce=en=moi=me=ré=pè=te=ce=re=frain 14
  com=me=quoi=je=suis=moins=quun=moins=que=rien 10
  seul=je=de=viens=fou=seul=dans=la=fou=le 10
  ti=ré=vers=le=bas=par=des=sen=ti=ments=four=bes 12
  je=cou=le=dans=les=pro=fon=deurs=de=ma=pei=ne 12
  pen=sées=sui=ci=dai=res=souf=flées=par=le=chant=des=si=rènes 14
  ter=ri=ble=si=len=ce=pe=sant=quand=je=ren=tre=à=quai 14
  en=mon=â=me=un=dé=chi=re=ment=vient=me=ma=tra=quer 14
  jme=ta=pe=rais=bien=la=tê=te=sur=ces=murs=im=pré=gnés 14
  de=ri=res=den=fants=et=de=lar=mes=de=re=gret 12

  oh=oh 2
  je=na=vi=gue=en=so=li=tai=re 9
  quit=tant=le=con=fort=des=ter=res 8
  eaux=trou=bles=eaux=clai=res 6
  fi=na=le=ment=tout=est=ques=ti=on=de=per=cep=ti=on 14
  peu=à=peu=le=goût=sa=lé=de=la=dé=cep=tion=ses=tompe 14

  a=lors=é=ton=né=que=j=me=tienne=de=vant=vous=sur=mes=deux=pieds 16
  le=ra=deau=de=for=tu=ne=na=pas=som=bré 11
  fa=ce=à=la=tem=pê=te=dé=vas=ta=tri=ce 12
  là=où=lobs=cu=ri=té=em=piète=jai=déce=lé=une=lueur=sal=va=trice 16
  odys=sée=ho=mé=ri=que=es=poir=chi=mé=rique 11
  qua=si=ca=da=vé=ri=que=aux=dé=ri=ves=co=lé=riques 14
  ma=bouée=de=sauve=ta=gea=é=té=la=mour=de=mes=en=fants 14
  le=phœ=nix=sort=de=leau=re=joindre=les=hau=teurs=du=so=leil=le=vant 16
  à=toi=dont=la=seu=le=pen=sée=que=tu=mef=fleu=res 13
  me=plon=geait=dans=u=ne=peur=pa=nique 9
  oui=toi=la=so=li=tude=que=je=vo=yais=com=meun=pré=da=teur 15
  jai=su=tap=pri=voi=ser=de=ten=dres=se=mé=lan=co=lique 14
  dé=sor=mais=tu=tas=soies=près=de=moi=sans=que=je=res=sente=la=moindre=gêne 17
  la=paix=in=té=rieurea=rem=pla=cé=le=cô=té=an=xio=gène 14
  en=c=qui=me=con=cer=ne=jai=re=pris=les=rê=nes 13
  tan=dis=que=de=hors=les=élé=ments=se=dé=chaî=nent 12

  oh=oh 2
  je=na=vi=gue=en=so=li=tai=re 9
  quit=tant=le=con=fort=des=ter=res 8
  eaux=trou=bles=eaux=clai=res 6
  fi=na=le=ment=tout=est=ques=ti=on=de=per=cep=ti=on 14
  peu=à=peu=le=goût=sa=lé=de=la=dé=cep=tion=ses=tompe 14
 • Phonétique : En Solitaire

  esəle… debusɔle… ɛ̃kɔ̃sɔlablə…
  esəle… debusɔle… ɛ̃kɔ̃sɔlablə…
  la sɔlitydə sεt- ɛ̃vite dɑ̃ ma vi də fasɔ̃ ɛ̃kɔ̃fɔʁtablə !

  dezœvʁe dɑ̃ limɑ̃site dœ̃ dezεʁ ɔseanə
  sε kʁizə dɑ̃ksjete… kɔmɑ̃ ʒə lε kalmə ?
  puse paʁ lə flo dε vaɡ… a lamə
  ʒɑ̃dyʁə la sɔlitydə kɔmə lisəbεʁɡ o-amam
  lə ʁado ε mal o pwɛ̃, sε balo, lə sak a do ?
  mɛ̃sə ! ʒε dy lublje dɑ̃z- œ̃ kwɛ̃ !
  ma kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ mwa mə ʁepεtə sə ʁəfʁɛ̃ :
  kɔmə kwa ʒə sɥi mwɛ̃ kœ̃ mwɛ̃ kə ʁjɛ̃ !
  səl ʒə dəvjɛ̃ fu, səl dɑ̃ la fulə
  tiʁe vεʁ lə ba paʁ dε sɑ̃timɑ̃ fuʁbə
  ʒə kulə dɑ̃ lε pʁɔfɔ̃dœʁ də ma pεnə
  pɑ̃se sɥisidεʁə sufle paʁ lə ʃɑ̃ dε siʁεnə
  teʁiblə silɑ̃sə pəzɑ̃ kɑ̃ ʒə ʁɑ̃tʁə a kε
  ɑ̃ mɔ̃n- amə, œ̃ deʃiʁəmɑ̃ vjɛ̃ mə matʁake
  ʒmə tapəʁε bjɛ̃ la tεtə syʁ sε myʁz- ɛ̃pʁeɲe
  də ʁiʁə dɑ̃fɑ̃z- e də laʁmə- də ʁəɡʁε !

  ɔ ɔ
  ʒə naviɡ ɑ̃ sɔlitεʁə
  kitɑ̃ lə kɔ̃fɔʁ dε teʁə
  o tʁublə, o klεʁə
  finaləmɑ̃ tut- ε kεstjɔ̃ də pεʁsεpsjɔ̃
  pø a pø lə ɡu sale də la desεpsjɔ̃ sεstɔ̃pə !

  alɔʁz- etɔne ? kə ʒmə tjεnə dəvɑ̃ vu syʁ mε dø pje ?
  lə ʁado də fɔʁtynə na pa sɔ̃bʁe
  fasə a la tɑ̃pεtə devastatʁisə
  la u lɔpskyʁite ɑ̃pjεtə, ʒε desəle ynə lɥœʁ salvatʁisə !
  ɔdise ɔmeʁikə, εspwaʁ ʃimeʁikə
  kazi kadaveʁikə o deʁivə kɔleʁik
  ma bue də sovətaʒə a ete lamuʁ də mεz- ɑ̃fɑ̃
  lə feniks sɔʁ də lo ʁəʒwɛ̃dʁə lεz- otœʁ dy sɔlεj ləvɑ̃ !
  a twa dɔ̃ la sələ pɑ̃se kə ty meflœʁə
  mə plɔ̃ʒε dɑ̃z- ynə pœʁ panikə
  ui twa la sɔlitydə kə ʒə vwajε kɔmə œ̃ pʁedatœʁ
  ʒε sy tapʁivwaze də tɑ̃dʁεsə melɑ̃kɔlikə
  dezɔʁmε ty taswa pʁε də mwa sɑ̃ kə ʒə ʁəsɑ̃tə la mwɛ̃dʁə ʒεnə
  la pε ɛ̃teʁjəʁə a ʁɑ̃plase lə kote ɑ̃ksjɔʒεnə
  ɑ̃ ski mə kɔ̃sεʁnə, ʒε ʁəpʁi lε ʁεnə
  tɑ̃di kə dəɔʁ lεz- elemɑ̃ sə deʃεne !

  ɔ ɔ
  ʒə naviɡ ɑ̃ sɔlitεʁə
  kitɑ̃ lə kɔ̃fɔʁ dε teʁə
  o tʁublə, o klεʁə
  finaləmɑ̃ tut- ε kεstjɔ̃ də pεʁsεpsjɔ̃
  pø a pø lə ɡu sale də la desεpsjɔ̃ sεstɔ̃pə !
 • Pieds Phonétique : En Solitaire

  e=sə=le=de=bu=sɔ=le=ɛ̃=kɔ̃=sɔ=la=blə 12
  e=sə=le=de=bu=sɔ=le=ɛ̃=kɔ̃=sɔ=la=blə 12
  la=sɔlitydə=sε=tɛ̃=vi=te=dɑ̃=ma=vi=də=fa=sɔ̃=ɛ̃=kɔ̃fɔʁtablə 14

  de=zœ=vʁe=dɑ̃=li=mɑ̃=si=te=dœ̃=de=zεʁ=ɔse=anə 13
  sε=kʁi=zə=dɑ̃k=sje=te=kɔ=mɑ̃=ʒə=lε=kal=mə 12
  pu=se=paʁ=lə=flo=dε=va=ɡə=a=la=mə 11
  ʒɑ̃dyʁə=la=sɔ=li=tydə=kɔ=mə=li=sə=bεʁɡ=o-a=mam 13
  lə=ʁa=do=ε=mal=o=pwɛ̃=sε=ba=lo=lə=sak=a=do 14
  mɛ̃=sə=ʒε=dy=lu=blj=e=dɑ̃=zœ̃=kwɛ̃ 10
  ma=kɔ̃=fjɑ̃=sə=ɑ̃=mwamə=ʁe=pε=tə=sə=ʁə=fʁɛ̃ 12
  kɔ=mə=kwa=ʒə=sɥi=mwɛ̃=kœ̃=mwɛ̃=kə=ʁj=ɛ̃ 11
  səl=ʒə=də=vj=ɛ̃=fu=səl=dɑ̃=la=fu=lə 11
  ti=ʁe=vεʁ=lə=ba=paʁ=dε=sɑ̃=ti=mɑ̃=fuʁ=bə 12
  ʒə=ku=lə=dɑ̃=lε=pʁɔ=fɔ̃=dœʁ=də=ma=pε=nə 12
  pɑ̃se=sɥi=si=dε=ʁə=su=fle=paʁ=lə=ʃɑ̃=dε=siʁεnə 12
  te=ʁiblə=si=lɑ̃=sə=pə=zɑ̃=kɑ̃=ʒə=ʁɑ̃=tʁəa=kε 12
  ɑ̃=mɔ̃namə=œ̃=de=ʃi=ʁə=mɑ̃=vjɛ̃=mə=ma=tʁa=ke 12
  ʒmə=tapə=ʁε=bjɛ̃=la=tεtə=syʁ=sε=myʁ=zɛ̃=pʁe=ɲe 12
  də=ʁi=ʁə=dɑ̃=fɑ̃=ze=də=laʁ=mə=də=ʁə=ɡʁε 12

  ɔ=ɔ 2
  ʒə=na=viɡ=ɑ̃=sɔ=li=tε=ʁə 8
  ki=tɑ̃=lə=kɔ̃=fɔʁ=dε=te=ʁə 8
  o=tʁu=blə=o=klε=ʁə 6
  fi=na=lə=mɑ̃=tu=tε=kεs=tjɔ̃=də=pεʁ=sεp=sjɔ̃ 12
  pø=a=pølə=ɡu=sa=le=də=la=de=sεp=sjɔ̃=sεstɔ̃pə 12

  a=lɔʁ=ze=tɔne=kə=ʒmə=tjεnə=də=vɑ̃=vu=syʁ=mε=dø=pje 14
  lə=ʁa=do=də=fɔʁ=ty=nə=na=pa=sɔ̃=bʁe 11
  fa=sə=a=la=tɑ̃=pε=tə=de=vas=ta=tʁi=sə 12
  la=u=lɔp=sky=ʁi=te=ɑ̃=pjεtə=ʒε=de=sə=le=ynə=lɥœʁ=sal=vatʁisə 16
  ɔ=di=se=ɔ=me=ʁi=kə=εs=pwaʁ=ʃi=me=ʁikə 12
  ka=zi=ka=da=ve=ʁikəo=de=ʁi=və=kɔ=le=ʁik 12
  ma=bu=e=də=sovə=ta=ʒəa=e=te=lamuʁdə=mε=zɑ̃=fɑ̃ 13
  lə=fe=niks=sɔʁdə=loʁə=ʒwɛ̃dʁə=lε=zo=tœʁ=dy=sɔ=lεj=lə=vɑ̃ 14
  a=twa=dɔ̃=lasə=lə=pɑ̃=se=kə=ty=me=flœ=ʁə 12
  mə=plɔ̃=ʒε=dɑ̃=zy=nə=pœ=ʁə=pa=ni=kə 11
  ui=twa=la=sɔlitydə=kə=ʒə=vwa=jε=kɔ=məœ̃=pʁe=da=tœʁ 13
  ʒε=sy=ta=pʁi=vwa=ze=də=tɑ̃=dʁεsə=me=lɑ̃=kɔlikə 12
  de=zɔʁ=mε=ty=ta=swapʁεdə=mwa=sɑ̃kə=ʒə=ʁə=sɑ̃=tə=la=mwɛ̃=dʁə=ʒεnə 16
  la=pε=ɛ̃=te=ʁjə=ʁəa=ʁɑ̃=plase=lə=ko=te=ɑ̃k=sjɔʒεnə 13
  ɑ̃=ski=mə=kɔ̃=sεʁ=nə=ʒε=ʁə=pʁi=lε=ʁε=nə 12
  tɑ̃=dikə=də=ɔʁ=lε=ze=le=mɑ̃=sə=de=ʃε=ne 12

  ɔ=ɔ 2
  ʒə=na=viɡ=ɑ̃=sɔ=li=tε=ʁə 8
  ki=tɑ̃=lə=kɔ̃=fɔʁ=dε=te=ʁə 8
  o=tʁu=blə=o=klε=ʁə 6
  fi=na=lə=mɑ̃=tu=tε=kεs=tjɔ̃=də=pεʁ=sεp=sjɔ̃ 12
  pø=a=pølə=ɡu=sa=le=də=la=de=sεp=sjɔ̃=sεstɔ̃pə 12

Récompense

0
1
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/10/2021 04:23Nawalou

beau poéme,mélodieux et trés profond;

👍