Poeme-France : Lecture Écrit Viol

Poeme : A Jamais

Poème Viol
Publié le 16/09/2019 19:17

L'écrit contient 113 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Happy443

A Jamais

Tu es toujours là.
Avec moi, et tu ne me quittes pas.
Jamais tu ne me laisses, ne serait-ce qu’une seconde de répits.
Tu es et resteras à jamais encré dans mon esprit.

Je me souviens parfaitement de tes mains,
Celles qui se baladaient sereinement sur mon corps.
Je sens encore leur chemin,
Celui qu’elles empruntaient avant chaque rapports.

Quand tu me regardes, encore aujourd’hui,
Je sais que toi non plus tu n’as pas oublié,
Et je sais aussi que tu n’as toujours pas assouvi,
Tes pulsions que je t’ai tant suppliées d’arrêter.

Chaque remarque que tu m’as faite,
Jamais je ne les oublierai.
 • Pieds Hyphénique: A Jamais

  tu=es=tou=jours=là 5
  a=vec=moi=et=tu=ne=me=quit=tes=pas 10
  ja=mais=tu=ne=me=laisses=ne=se=rait=ce=quune=se=conde=de=ré=pits 16
  tu=es=et=res=te=ras=à=ja=mais=en=cré=dans=mon=es=prit 15

  je=me=sou=viens=par=faite=ment=de=tes=mains 10
  cel=les=qui=se=ba=la=daient=se=reine=ment=sur=mon=corps 13
  je=sens=en=co=re=leur=che=min 8
  ce=lui=quel=les=em=prun=taient=a=vant=cha=que=rap=ports 13

  quand=tu=me=re=gar=des=en=core=au=jourdhui 10
  je=sais=que=toi=non=plus=tu=nas=pas=ou=blié 11
  et=je=sais=aus=si=que=tu=nas=tou=jours=pas=as=sou=vi 14
  tes=pul=sions=que=je=tai=tant=sup=pli=ées=dar=rê=ter 13

  cha=que=re=mar=que=que=tu=mas=fai=te 10
  ja=mais=je=ne=les=ou=blie=rai 8
 • Phonétique : A Jamais

  ty ε tuʒuʁ la.
  avεk mwa, e ty nə mə kitə pa.
  ʒamε ty nə mə lεsə, nə səʁε sə kynə səɡɔ̃də də ʁepi.
  ty ε e ʁεstəʁaz- a ʒamεz- ɑ̃kʁe dɑ̃ mɔ̃n- εspʁi.

  ʒə mə suvjɛ̃ paʁfεtəmɑ̃ də tε mɛ̃,
  sεllə ki sə baladε səʁεnəmɑ̃ syʁ mɔ̃ kɔʁ.
  ʒə sɑ̃sz- ɑ̃kɔʁə lœʁ ʃəmɛ̃,
  səlɥi kεlləz- ɑ̃pʁœ̃tε avɑ̃ ʃakə ʁapɔʁ.

  kɑ̃ ty mə ʁəɡaʁdə, ɑ̃kɔʁə oʒuʁdɥi,
  ʒə sε kə twa nɔ̃ plys ty na pa ublje,
  e ʒə sεz- osi kə ty na tuʒuʁ pa asuvi,
  tε pylsjɔ̃ kə ʒə tε tɑ̃ syplje daʁεte.

  ʃakə ʁəmaʁkə kə ty ma fεtə,
  ʒamε ʒə nə lεz- ubljəʁε.
 • Pieds Phonétique : A Jamais

  ty=ε=tu=ʒuʁ=la 5
  a=vεk=mwa=e=ty=nə=mə=ki=tə=pa 10
  ʒamεtynə=mə=lε=sə=nə=sə=ʁε=sə=ky=nə=sə=ɡɔ̃=də=də=ʁe=pi 16
  ty=ε=e=ʁεstə=ʁa=za=ʒa=mε=zɑ̃=kʁe=dɑ̃=mɔ̃=nεs=pʁi 14

  ʒə=mə=su=vjɛ̃=paʁ=fεtə=mɑ̃=də=tε=mɛ̃ 10
  sεllə=kisə=ba=ladεsə=ʁε=nə=mɑ̃=syʁ=mɔ̃=kɔʁ 10
  ʒə=sɑ̃s=zɑ̃=kɔ=ʁə=lœ=ʁə=ʃə=mɛ̃ 9
  səl=ɥikεllə=zɑ̃=pʁœ̃=tε=a=vɑ̃=ʃakə=ʁa=pɔʁ 10

  kɑ̃=tyməʁə=ɡaʁ=də=ɑ̃=kɔ=ʁə=o=ʒuʁ=dɥi 10
  ʒə=sεkə=twa=nɔ̃=plys=ty=na=pa=u=blje 10
  e=ʒə=sεzosikə=ty=na=tu=ʒuʁ=pa=a=su=vi 11
  tε=pyl=sjɔ̃kə=ʒə=tε=tɑ̃=sy=plje=da=ʁε=te 11

  ʃa=kə=ʁə=ma=ʁkə=kə=ty=ma=fε=tə 10
  ʒa=mε=ʒə=nə=lε=zu=blj=ə=ʁε 9

Historique des Modifications

16/09/2019 20:57
16/09/2019 20:56

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/09/2019 00:04Anthony Vance

très beau texte. très profond.

Auteur de Poésie
25/09/2019 02:14Sétarcos L'Hérétique

sentiments bien exprimés