Poeme-France : Lecture Écrit Patrie

Poeme : Mon Pays

Poème Patrie
Publié le 18/10/2020 11:21

L'écrit contient 234 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Forme poétique utilisée

Acrostiche

Poete : Hassan Hyjazi

Mon Pays

Trouve-moi dans cet immense monde
Recherche mes frontières et ma nature dense
Afrique de l’Ouest est mon lieu de résidence
Vois-tu son sosie en miniature apparaitre
Avec ses belles cornes et courbes nettes
Il y a là une région harmonieuse sans guerre
Loin des catastrophes naturelles et face à la mer

J’exprime ma reconnaissance en mon lieu d’origine
Un pays, possédant comme les autres, deux côtés
Sérénité doit d’abord venir en tête car c’est une réalité
Troubles organisés ne font que de petits ravages
Ils finissent par améliorer la société, ne voyez pas que de mauvaises images
C’est grâce à un peuple à l’esprit libre et révolutionnaire
Et avec des droits qu’on a pris l’indépendance si chère

Ses habitants accueillant ne veulent que du changement
On a une culture vieille, tenace et ancestrale qui persévère
L’art, paysages et danses intéressent encore malgré leurs débuts millénaires
Il a un climat tendre qu’on aimerait souvent ressentir
Dans ses entrailles montagneuses et fertiles vous voudriez vous y enfuir
Au-dedans de ses villes, une simplicité moderne règne
Réuni autour de pays renommés qui ne lui donnent aucune jalousie
Il possède, sans qu’on puisse le remarquer, un riche paradis en lui
Toute une nation solidaire qui travaille pour faire justice sans faux-semblant
Émet à son hymne un message de prestige que tous convoitent.
 • Pieds Hyphénique: Mon Pays

  trou=ve=moi=dans=cet=im=men=se=mon=de 10
  re=cher=che=mes=fron=tiè=res=et=ma=na=tu=re=den=se 14
  afri=que=de=louest=est=mon=lieu=de=ré=si=den=ce 12
  vois=tu=son=so=sie=en=mi=nia=tu=re=ap=pa=rai=tre 14
  a=vec=ses=bel=les=cor=nes=et=cour=bes=net=tes 12
  il=y=a=là=u=ne=ré=gion=har=mo=nieu=se=sans=guerre 14
  loin=des=ca=tas=trophes=na=tu=rel=les=et=fa=ceà=la=mer 14

  jex=prime=ma=re=con=nais=san=ce=en=mon=lieu=do=ri=gine 14
  un=pa=ys=pos=sé=dant=com=me=les=au=tres=deux=cô=tés 14
  sé=ré=ni=té=doit=da=bord=ve=nir=en=tête=car=cest=une=ré=a=li=té 18
  trou=bles=or=ga=ni=sés=ne=font=que=de=pe=tits=ra=vages 14
  ils=fi=nissent=par=a=mé=lio=rer=la=so=cié=té=ne=voyez=pas=que=de=mau=vaises=i=mages 21
  cest=grâ=ceà=un=peupleà=les=prit=libre=et=ré=vo=lu=tion=naire 14
  et=a=vec=des=droits=quon=a=pris=lin=dépen=dan=ce=si=chère 14

  ses=ha=bi=tants=ac=cueillant=ne=veu=lent=que=du=chan=ge=ment 14
  on=a=une=cul=ture=vieille=te=na=ceet=an=ces=tra=le=qui=per=sé=vère 17
  lart=pay=sages=et=danses=in=téres=sent=en=co=re=mal=gré=leurs=dé=buts=millé=naires 18
  il=a=un=cli=mat=tendre=quon=aime=rait=sou=vent=res=sen=tir 14
  dans=ses=en=trailles=mon=ta=gneuses=et=fer=tiles=vous=vou=driez=vous=y=en=fu=ir 18
  au=de=dans=de=ses=villes=une=sim=pli=ci=té=mo=derne=règne 14
  réuni=au=tour=de=pa=ys=re=nom=més=qui=ne=lui=donnent=au=cune=ja=lou=sie 18
  il=pos=sède=sans=quon=puisse=le=re=mar=quer=un=riche=pa=ra=dis=en=lui 17
  touteune=na=tion=so=li=daire=qui=tra=vaille=pour=fai=re=jus=ti=ce=sans=faux=sem=blant 19
  émet=à=son=hym=neun=mes=sage=de=pres=tige=que=tous=con=voitent 14
 • Phonétique : Mon Pays

  tʁuvə mwa dɑ̃ sεt imɑ̃sə mɔ̃də
  ʁəʃεʁʃə mε fʁɔ̃tjεʁəz- e ma natyʁə dɑ̃sə
  afʁikə də luεst ε mɔ̃ ljø də ʁezidɑ̃sə
  vwa ty sɔ̃ sozi ɑ̃ minjatyʁə apaʁεtʁə
  avεk sε bεllə kɔʁnəz- e kuʁbə- nεtə
  il i a la ynə ʁeʒjɔ̃-aʁmɔnjøzə sɑ̃ ɡeʁə
  lwɛ̃ dε katastʁɔfə natyʁεlləz- e fasə a la mεʁ

  ʒεkspʁimə ma ʁəkɔnεsɑ̃sə ɑ̃ mɔ̃ ljø dɔʁiʒinə
  œ̃ pεi, pɔsedɑ̃ kɔmə lεz- otʁə, dø kote
  seʁenite dwa dabɔʁ vəniʁ ɑ̃ tεtə kaʁ sεt- ynə ʁealite
  tʁubləz- ɔʁɡanize nə fɔ̃ kə də pəti ʁavaʒə
  il finise paʁ ameljɔʁe la sɔsjete, nə vwaje pa kə də movεzəz- imaʒə
  sε ɡʁasə a œ̃ pəplə a lεspʁi libʁə e ʁevɔlysjɔnεʁə
  e avεk dε dʁwa kɔ̃n- a pʁi lɛ̃depɑ̃dɑ̃sə si ʃεʁə

  sεz- abitɑ̃z- akœjɑ̃ nə vəle kə dy ʃɑ̃ʒəmɑ̃
  ɔ̃n- a ynə kyltyʁə vjεjə, tənasə e ɑ̃sεstʁalə ki pεʁsevεʁə
  laʁ, pεizaʒəz- e dɑ̃səz- ɛ̃teʁəse ɑ̃kɔʁə malɡʁe lœʁ deby milenεʁə
  il a œ̃ klima tɑ̃dʁə kɔ̃n- εməʁε suvɑ̃ ʁəsɑ̃tiʁ
  dɑ̃ sεz- ɑ̃tʁajə mɔ̃taɲøzəz- e fεʁtilə vu vudʁje vuz- i ɑ̃fɥiʁ
  o dədɑ̃ də sε vilə, ynə sɛ̃plisite mɔdεʁnə ʁεɲə
  ʁeyni otuʁ də pεi ʁənɔme ki nə lɥi dɔne okynə ʒaluzi
  il pɔsεdə, sɑ̃ kɔ̃ pɥisə lə ʁəmaʁke, œ̃ ʁiʃə paʁadiz- ɑ̃ lɥi
  tutə ynə nasjɔ̃ sɔlidεʁə ki tʁavajə puʁ fεʁə ʒystisə sɑ̃ fo sɑ̃blɑ̃
  emε a sɔ̃n- imnə œ̃ mesaʒə də pʁεstiʒə kə tus kɔ̃vwate.
 • Pieds Phonétique : Mon Pays

  tʁu=və=mwa=dɑ̃=sεt=i=mɑ̃=sə=mɔ̃=də 10
  ʁə=ʃεʁ=ʃə=mε=fʁɔ̃=tjεʁ=ə=ze=ma=na=ty=ʁə=dɑ̃=sə 14
  a=fʁi=kə=də=lu=εst=ε=mɔ̃=ljø=də=ʁe=zi=dɑ̃=sə 14
  vwa=ty=sɔ̃=so=zi=ɑ̃=mi=nja=ty=ʁə=a=pa=ʁε=tʁə 14
  a=vεk=sε=bεl=lə=kɔʁ=nə=ze=kuʁ=bə=nε=tə 12
  il=i=a=la=ynə=ʁe=ʒjɔ̃-aʁ=mɔ=njø=zə=sɑ̃=ɡe=ʁə 14
  lwɛ̃=dε=ka=tas=tʁɔfə=na=ty=ʁεllə=ze=fa=sə=a=la=mεʁ 14

  ʒεk=spʁ=mə=maʁə=kɔ=nε=sɑ̃=sə=ɑ̃=mɔ̃=ljø=dɔ=ʁi=ʒinə 14
  œ̃=pε=i=pɔ=se=dɑ̃=kɔ=mə=lε=zo=tʁə=dø=ko=te 14
  se=ʁe=ni=te=dwadabɔʁvə=niʁ=ɑ̃=tε=tə=kaʁ=sε=ty=nə=ʁe=a=li=te 17
  tʁu=blə=zɔʁ=ɡa=ni=ze=nə=fɔ̃=kə=də=pə=ti=ʁa=vaʒə 14
  il=fi=nise=paʁ=a=meʁ=ljɔ=ʁe=la=sɔ=sje=te=nə=vwa=je=pakə=də=mo=vεzə=zimaʒə 20
  sε=ɡʁasəa=œ̃=pə=plə=a=lεs=pʁi=libʁə=e=ʁe=vɔ=ly=sjɔnεʁə 14
  e=a=vεk=dε=dʁwa=kɔ̃=na=pʁi=lɛ̃=de=pɑ̃=dɑ̃sə=si=ʃεʁə 14

  sε=za=bi=tɑ̃=za=kœjɑ̃=nə=və=le=kə=dy=ʃɑ̃=ʒə=mɑ̃ 14
  ɔ̃naynə=kyl=ty=ʁə=vjεjə=tə=na=səe=ɑ̃=sεs=tʁa=lə=ki=pεʁ=se=vεʁə 16
  laʁ=pεizaʒə=ze=dɑ̃=sə=zɛ̃=te=ʁə=se=ɑ̃=kɔ=ʁə=mal=ɡʁe=lœʁ=de=by=mi=le=nεʁə 20
  il=a=œ̃=kli=matɑ̃dʁə=kɔ̃=nε=mə=ʁε=su=vɑ̃=ʁə=sɑ̃=tiʁ 14
  dɑ̃=sε=zɑ̃=tʁajə=mɔ̃taɲøzə=ze=fεʁ=ti=lə=vu=vu=dʁje=vu=zi=ɑ̃f=ɥiʁ 16
  odə=dɑ̃də=sε=vilə=y=nə=sɛ̃=pli=si=te=mɔ=dεʁ=nə=ʁεɲə 14
  ʁe=y=niotuʁdə=pε=i=ʁə=nɔ=me=ki=nə=lɥi=dɔ=ne=o=ky=nə=ʒa=lu=zi 19
  il=pɔsεdə=sɑ̃=kɔ̃=pɥisə=lə=ʁə=maʁ=ke=œ̃=ʁi=ʃə=pa=ʁa=di=zɑ̃=lɥi 17
  tutəynə=na=sjɔ̃=sɔ=li=dεʁə=ki=tʁa=vajə=puʁ=fε=ʁə=ʒys=ti=sə=sɑ̃=fo=sɑ̃=blɑ̃ 19
  e=mε=a=sɔ̃=nim=nəœ̃=me=saʒə=də=pʁεstiʒə=kə=tus=kɔ̃=vwa=te 15

PostScriptum

Un hommage poétique pour la Guinée Conakry écrite avec les lettres qui forment sa devise en début de vers. (Travail-Justice-Solidarité)

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
18/10/2020 11:28Hassan Hyjazi

Voici ce dont le dernier vers fait référence :

Sur Youtube...

Référence :
Auteur de Poésie
18/10/2020 13:28Printemps

Bel hommage à Guinée Conakry, bien décrit et portant l’émotion dans sa belle trilogie! Merci du partage!

👍