Poeme : Pleine Lune

Pleine Lune

À la tendre sourdine de cette nature des environs
À la berceuse des animaux qui veulent attirer l’attention
Je m’endors dans les mêmes ténèbres que les morts
Quel tour me jouent mes yeux sensibles à la noirceur
Quel médicament soulagerait mon être de l’horreur
J’oublie la vie ensoleillée en m’imbibant de la soirée et de ses tourments
Plusieurs visions étranges qui me hantent follement
Sans doute des cauchemars, mais aussi une réalité
Le mal ne me donne plus de repos, il m’a condamné

De mauvaises images me détournent des rêves qui me soulageaient
Une torture spirituelle et physique s’abat comme une tempête en excès
Sur ma tête, mouillée de larmes et d’un désespoir qui attrape mon cœur
Mon souhait aux étoiles serait de me libérer de cette afflictive douleur

Dans cette nuit, je consulte attentivement cette pleine lune
Elle reflète ce soleil apportant l’espoir, ce qui fait au jour sa fortune
Cette pâle copie lunaire est prise dans une mer mystérieuse
Se noyant derrière des nuages sombres et brumeux
Il ne me fait plus plaisir de me languir du bien-être ressenti
Si c’est pour qu’il se perde dans un corps à l’abîme plus triste que la nuit

Je m’habitue à ce mode de vie cloîtré au fond d’un cœur devenu pierre
Je reste vide d’émotion comme ces crânes sous terre
J’entends pleurer ma joie à travers des grelottements de dents
Je sens larmoyer mes lèvres, rouge sang, d’un sort cruel qui me ment
Cette nuit n’est pas un refuge pour y être réconforté
Cette pleine lune n’est pas remplie de cet espoir illuminé.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Pleine Lune

  à=la=tendre=sour=di=ne=de=cet=te=na=tu=re=des=en=vi=rons 16
  à=la=ber=ceuse=des=a=ni=maux=qui=veulent=at=ti=rer=lat=ten=tion 16
  je=men=dors=dans=les=mê=mes=té=nè=bres=que=les=morts 13
  quel=tour=me=jouent=mes=y=eux=sen=si=bles=à=la=noir=ceur 14
  quel=mé=di=ca=ment=sou=la=ge=rait=mon=ê=tre=de=l=hor=reur 16
  jou=blie=la=vieen=so=leillée=en=mim=bi=bant=de=la=soi=rée=et=de=ses=tourments 18
  plu=si=eurs=vi=si=ons=é=tran=ges=qui=me=han=tent=fol=le=ment 16
  sans=dou=te=des=cau=che=mars=mais=aus=si=u=ne=ré=a=li=té 16
  le=mal=ne=me=don=ne=plus=de=re=pos=il=ma=con=dam=né 15

  de=mau=vaises=i=mages=me=dé=tournent=des=rê=ves=qui=me=sou=la=geaient 16
  une=tor=ture=s=pi=ri=tuel=leet=phy=si=que=sa=bat=com=meune=tem=pê=teen=ex=cès 20
  sur=ma=tête=mouillée=de=lar=mes=et=dun=déses=poir=qui=at=trape=mon=cœur 16
  mon=sou=hait=aux=é=toiles=se=rait=de=me=li=bé=rer=de=cet=teaf=flic=tive=dou=leur 20

  dans=cette=nuit=je=con=sul=teat=ten=ti=ve=ment=cet=te=plei=ne=lune 16
  elle=re=flète=ce=so=leil=ap=por=tant=les=poir=ce=qui=fait=au=jour=sa=for=tune 19
  cette=pâ=le=co=pie=lu=nai=reest=prise=dans=u=ne=mer=mys=té=rieuse 16
  se=noy=ant=der=ri=è=re=des=nu=a=ges=som=bres=et=bru=meux 16
  il=ne=me=fait=plus=plai=sir=de=me=lan=guir=du=bien=être=res=sen=ti 17
  si=cest=pour=quil=se=perde=dans=un=corps=à=la=bîme=plus=triste=que=la=nuit 17

  je=mha=bi=tueà=ce=mode=de=vie=cloî=tré=au=fond=dun=cœur=de=ve=nu=pierre 18
  je=res=te=vi=de=dé=mo=ti=on=com=me=ces=crâ=nes=sous=terre 16
  jen=tends=pleu=rer=ma=joie=à=tra=vers=des=gre=lot=te=ments=de=dents 16
  je=sens=lar=moyer=mes=lè=vres=rou=ge=sang=dun=sort=cruel=qui=me=ment 16
  cette=nuit=nest=pas=un=re=fu=ge=pour=y=ê=tre=ré=con=for=té 16
  cette=plei=ne=lu=ne=nest=pas=rem=plie=de=cet=es=poir=illu=mi=né 16
 • Phonétique : Pleine Lune

  a la tɑ̃dʁə suʁdinə də sεtə natyʁə dεz- ɑ̃viʁɔ̃
  a la bεʁsøzə dεz- animo ki vəle atiʁe latɑ̃sjɔ̃
  ʒə mɑ̃dɔʁ dɑ̃ lε mεmə tenεbʁə- kə lε mɔʁ
  kεl tuʁ mə ʒue mεz- iø sɑ̃sibləz- a la nwaʁsœʁ
  kεl medikame sulaʒəʁε mɔ̃n- εtʁə də lɔʁœʁ
  ʒubli la vi ɑ̃sɔlεje ɑ̃ mɛ̃bibɑ̃ də la swaʁe e də sε tuʁmɑ̃
  plyzjœʁ vizjɔ̃z- etʁɑ̃ʒə ki mə-ɑ̃te fɔlmɑ̃
  sɑ̃ dutə dε koʃəmaʁ, mεz- osi ynə ʁealite
  lə mal nə mə dɔnə plys də ʁəpo, il ma kɔ̃damne

  də movεzəz- imaʒə mə detuʁne dε ʁεvə ki mə sulaʒε
  ynə tɔʁtyʁə spiʁitɥεllə e fizikə saba kɔmə ynə tɑ̃pεtə ɑ̃n- εksε
  syʁ ma tεtə, muje də laʁməz- e dœ̃ dezεspwaʁ ki atʁapə mɔ̃ kœʁ
  mɔ̃ suε oz- etwalə səʁε də mə libeʁe də sεtə afliktivə dulœʁ

  dɑ̃ sεtə nɥi, ʒə kɔ̃syltə atɑ̃tivəmɑ̃ sεtə plεnə lynə
  εllə ʁəflεtə sə sɔlεj apɔʁtɑ̃ lεspwaʁ, sə ki fε o ʒuʁ sa fɔʁtynə
  sεtə palə kɔpi lynεʁə ε pʁizə dɑ̃z- ynə mεʁ misteʁjøzə
  sə nwajɑ̃ dəʁjεʁə dε nɥaʒə sɔ̃bʁəz- e bʁymø
  il nə mə fε plys plεziʁ də mə lɑ̃ɡiʁ dy bjɛ̃ εtʁə ʁəsɑ̃ti
  si sε puʁ kil sə pεʁdə dɑ̃z- œ̃ kɔʁz- a labimə plys tʁistə kə la nɥi

  ʒə mabitɥ a sə mɔdə də vi klwatʁe o fɔ̃ dœ̃ kœʁ dəvəny pjeʁə
  ʒə ʁεstə vidə demɔsjɔ̃ kɔmə sε kʁanə su teʁə
  ʒɑ̃tɑ̃ pləʁe ma ʒwa a tʁavεʁ dε ɡʁəlɔtəmɑ̃ də dɑ̃
  ʒə sɑ̃s laʁmwaje mε lεvʁə, ʁuʒə sɑ̃, dœ̃ sɔʁ kʁyεl ki mə mɑ̃
  sεtə nɥi nε pa œ̃ ʁəfyʒə puʁ i εtʁə ʁekɔ̃fɔʁte
  sεtə plεnə lynə nε pa ʁɑ̃pli də sεt εspwaʁ ilymine.
 • Syllabes Phonétique : Pleine Lune

  a=la=tɑ̃=dʁə=suʁ=di=nə=də=sε=tə=na=ty=ʁə=dε=zɑ̃=vi=ʁɔ̃ 17
  a=la=bεʁ=sø=zə=dε=za=ni=mo=ki=və=le=a=ti=ʁe=la=tɑ̃=sjɔ̃ 18
  ʒə=mɑ̃=dɔʁ=dɑ̃=lε=mε=mə=te=nε=bʁə=kə=lε=mɔʁ 13
  kεl=tuʁ=mə=ʒu=e=mε=zi=ø=sɑ̃=si=blə=za=la=nwaʁ=sœ=ʁə 16
  kεl=me=di=ka=me=su=la=ʒə=ʁε=mɔ̃=nε=tʁə=də=lɔ=ʁœ=ʁə 16
  ʒu=bli=la=vi=ɑ̃=sɔ=lε=je=ɑ̃=mɛ̃bibɑ̃də=la=swa=ʁe=e=də=sε=tuʁ=mɑ̃ 18
  ply=zj=œ=ʁə=vi=zj=ɔ̃=ze=tʁɑ̃=ʒə=ki=mə-ɑ̃=te=fɔl=mɑ̃ 16
  sɑ̃=du=tə=dε=ko=ʃə=maʁ=mε=zo=si=y=nə=ʁe=a=li=te 16
  lə=mal=nə=mə=dɔ=nə=plys=də=ʁə=po=il=ma=kɔ̃=dan 14

  də=mo=vεzə=zi=ma=ʒə=mə=de=tuʁ=ne=dε=ʁε=və=ki=mə=su=la=ʒε 18
  ynə=tɔʁtyʁə=spi=ʁit=ɥεlləe=fi=zi=kə=sa=ba=kɔ=məy=nə=tɑ̃=pε=təɑ̃=nεk=sε 18
  syʁ=matεtə=mu=je=də=laʁ=mə=ze=dœ̃=de=zεs=pwaʁ=ki=a=tʁa=pə=mɔ̃=kœʁ 18
  mɔ̃=su=ε=o=ze=twalə=sə=ʁεdə=mə=li=be=ʁe=də=sε=təa=flik=tivə=du=lœʁ 19

  dɑ̃=sε=tə=nɥi=ʒə=kɔ̃=syl=tə=a=tɑ̃=ti=və=mɑ̃=sε=tə=plε=nə=lynə 18
  εllə=ʁə=flεtə=sə=sɔ=lεj=a=pɔʁ=tɑ̃=lεs=pwaʁ=sə=ki=fε=o=ʒuʁ=sa=fɔʁtynə 18
  sεtə=pa=lə=kɔ=pi=ly=nε=ʁə=ε=pʁi=zə=dɑ̃=zy=nə=mεʁ=mis=te=ʁjøzə 18
  sə=nwa=j=ɑ̃=də=ʁj=ε=ʁə=dε=nɥ=a=ʒə=sɔ̃=bʁə=ze=bʁy=mø 17
  il=nə=mə=fε=plys=plε=ziʁ=də=mə=lɑ̃=ɡiʁ=dy=bjɛ̃=ε=tʁə=ʁə=sɑ̃=ti 18
  si=sε=puʁ=kil=sə=pεʁdə=dɑ̃=zœ̃=kɔʁ=za=la=bimə=plys=tʁis=tə=kə=la=nɥi 18

  ʒə=ma=bitɥ=asə=mɔ=də=də=vi=klwa=tʁe=o=fɔ̃=dœ̃=kœʁ=də=və=ny=pjeʁə 18
  ʒə=ʁεs=tə=vi=də=de=mɔ=sj=ɔ̃=kɔ=mə=sε=kʁa=nə=su=te=ʁə 17
  ʒɑ̃=tɑ̃=plə=ʁe=ma=ʒwa=a=tʁa=vεʁ=dε=ɡʁə=lɔ=tə=mɑ̃=də=dɑ̃ 16
  ʒə=sɑ̃s=laʁ=mwa=je=mε=lε=vʁə=ʁu=ʒə=sɑ̃=dœ̃=sɔʁ=kʁy=εl=ki=mə=mɑ̃ 18
  sε=tə=nɥi=nε=pa=œ̃=ʁə=fy=ʒə=puʁ=i=ε=tʁə=ʁe=kɔ̃=fɔʁ=te 17
  sε=tə=plε=nə=ly=nə=nε=pa=ʁɑ̃=pli=də=sεt=εs=pwaʁ=i=ly=mi=ne 18

PostScriptum

Un poème qui utilise le champ lexical du désespoir en étant lié à cette nuit tardive de pleine lune. Est-ce cette nuit qui le met dans cet état ? Ou espérait-t-il y trouver un refuge ?…

Historique des Modifications

19/01/2021 22:13
25/10/2020 02:17

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/10/2020 21:01Tulipe Noire

quand le désepoir se réveille en l’âme et ronge l’esprit de son noir même la pleine lune ne trouve plus sa belle présence, un joli poème fort apprécié et bien dit, merci du partage.

👍
Auteur de Poésie
26/10/2020 02:43Printemps

Joli poème! J’aimerais que cette lune arriverait pour soulager toute la douleur du monde! Merci du partage!

👍

Poème Détresse
Publié le 25/10/2020 02:04

L'écrit contient 283 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Hassan Hyjazi

Poésie qui a inspiré l'écrit


Poète qui a inspiré l'écrit


Récompense

0
2
0

Texte des commentateurs