Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : On Ne Se Comprend Pas Toujours !

Poème - Sans Thème -
Publié le 05/02/2013 18:55

L'écrit contient 335 mots qui sont répartis dans 7 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Illusion

On Ne Se Comprend Pas Toujours !

On ne se comprend pas toujours, car on a le même défaut,
On n’aime pas du tout se justifier, pour garder notre liberté,
Et surtout, tous les deux, on a peur de tous les jolis mots,
Car dans nos passés, ses très jolis mots nous ont blessés.

Tu penses que je veux m’imposer comme ton petit copain,
Mais, pourtant je ne te soutenais pas plus qu’autres amies,
Même si, dans mes SMS et paroles, j’ai plus de sentiments,
Et que je te faisais passer en priorité pour briser ton ennui.

Il est vrai que je veux être ton prince charmant pour toujours,
C’est un peu normal vu tout l’Amour que j’éprouve pour toi,
Et l’immense place que tu as dans mon cœur tous les jours,
Mais je refuse de te prendre ta liberté, car, en toi, j’ai la foi.

Tu crois à tort que je veux m’imposer à tout prix dans ta vie,
Alors que je te vois faire certaines de mes erreurs passées,
Et je ne veux pas rester là : sans réaction, j’en ai pas envie,
C’est d’ailleurs pour ça que je peux facilement te pardonner.

Tu ne comprends pas pourquoi je « bats » pour « nous deux »,
Car tu te trouves « idiote », « minable » et tellement ordinaire,
Tu ne t’aperçois pas à quel point, avec toi, je suis heureux,
Mais à cause de points noirs, tu es persuadé du contraire.

Avec le manque de confiance qu’on a envers nous-mêmes,
On se sent très inférieur à l’autre, ça nous porte préjudice,
On exprime alors certains de nos sentiments en poèmes,
Même si aucun mot ne peut exprimer toutes nos cicatrices.

Mais malgré toute l’intensité de tout mon Amour éternel,
Je ne te mérite pas, d’ailleurs je ne mérite plus d’être aimé,
Je voulais tant te dire en face que pour moi tu es merveille,
Que je te blessais en insistant sur ce désir : j’ai tout gâché !
 • Pieds Hyphénique: On Ne Se Comprend Pas Toujours !

  on=ne=se=com=prend=pas=tou=jours=car=on=a=le=mê=me=dé=faut 16
  on=naime=pas=du=tout=se=jus=ti=fier=pour=gar=der=notre=li=ber=té 16
  et=sur=tout=tous=les=deux=on=a=peur=de=tous=les=jo=lis=mots 15
  car=dans=nos=pas=sés=ses=très=jo=lis=mots=nous=ont=bles=sés 14

  tu=pen=ses=que=je=veux=mim=po=ser=com=me=ton=pe=tit=co=pain 16
  mais=pour=tant=je=ne=te=sou=te=nais=pas=plus=quau=tres=a=mies 15
  même=si=dans=mes=s=m=s=et=pa=ro=les=jai=plus=de=sen=timents 16
  et=que=je=te=fai=sais=pas=ser=en=prio=ri=té=pour=bri=ser=ton=en=nui 18

  il=est=vrai=que=je=veux=ê=tre=ton=prin=ce=char=mant=pour=tou=jours 16
  cest=un=peu=nor=mal=vu=tout=la=mour=que=jé=prou=ve=pour=toi 15
  et=lim=men=se=pla=ce=que=tu=as=dans=mon=cœur=tous=les=jours 15
  mais=je=re=fuse=de=te=prendre=ta=li=ber=té=car=en=toi=jai=la=foi 17

  tu=crois=à=tort=que=je=veux=mim=po=ser=à=tout=prix=dans=ta=vie 16
  a=lors=que=je=te=vois=faire=cer=tai=nes=de=mes=er=reurs=pas=sées 16
  et=je=ne=veux=pas=res=ter=là=sans=ré=ac=tion=jen=ai=pas=en=vie 17
  cest=dail=leurs=pour=ça=que=je=peux=fa=ci=le=ment=te=par=don=ner 16

  tu=ne=com=prends=pas=pour=quoi=je=bats=pour=nous=deux 12
  car=tu=te=trouves=i=diote=mi=na=ble=et=tel=le=ment=or=di=naire 16
  tu=ne=ta=per=çois=pas=à=quel=point=a=vec=toi=je=suis=heu=reux 16
  mais=à=cau=se=de=points=noirs=tu=es=per=sua=dé=du=con=trai=re 16

  a=vec=le=man=que=de=con=fian=ce=quon=a=en=vers=nous=mê=mes 16
  on=se=sent=très=in=fé=rieur=à=lautre=ça=nous=por=te=pré=ju=dice 16
  on=ex=pri=me=a=lors=cer=tains=de=nos=sen=ti=ments=en=po=èmes 16
  même=si=au=cun=mot=ne=peut=ex=pri=mer=tou=tes=nos=ci=ca=trices 16

  mais=mal=gré=toute=lin=ten=si=té=de=tout=mon=a=mour=é=ter=nel 16
  je=ne=te=mé=rite=pas=dailleurs=je=ne=mé=ri=te=plus=dê=treai=mé 16
  je=vou=lais=tant=te=dire=en=fa=ce=que=pour=moi=tu=es=mer=veille 16
  que=je=te=bles=sais=en=in=sis=tant=sur=ce=dé=sir=jai=tout=gâ=ché 17
 • Phonétique : On Ne Se Comprend Pas Toujours !

  ɔ̃ nə sə kɔ̃pʁɑ̃ pa tuʒuʁ, kaʁ ɔ̃n- a lə mεmə defo,
  ɔ̃ nεmə pa dy tu sə ʒystifje, puʁ ɡaʁde nɔtʁə libεʁte,
  e syʁtu, tus lε dø, ɔ̃n- a pœʁ də tus lε ʒɔli mo,
  kaʁ dɑ̃ no pase, sε tʁε ʒɔli mo nuz- ɔ̃ blese.

  ty pɑ̃sə kə ʒə vø mɛ̃poze kɔmə tɔ̃ pəti kɔpɛ̃,
  mε, puʁtɑ̃ ʒə nə tə sutənε pa plys kotʁəz- ami,
  mεmə si, dɑ̃ mε εs εm εs e paʁɔlə, ʒε plys də sɑ̃timɑ̃,
  e kə ʒə tə fəzε pase ɑ̃ pʁjɔʁite puʁ bʁize tɔ̃n- ɑ̃nɥi.

  il ε vʁε kə ʒə vøz- εtʁə tɔ̃ pʁɛ̃sə ʃaʁmɑ̃ puʁ tuʒuʁ,
  sεt- œ̃ pø nɔʁmal vy tu lamuʁ kə ʒepʁuvə puʁ twa,
  e limɑ̃sə plasə kə ty a dɑ̃ mɔ̃ kœʁ tus lε ʒuʁ,
  mε ʒə ʁəfyzə də tə pʁɑ̃dʁə ta libεʁte, kaʁ, ɑ̃ twa, ʒε la fwa.

  ty kʁwaz- a tɔʁ kə ʒə vø mɛ̃poze a tu pʁi dɑ̃ ta vi,
  alɔʁ kə ʒə tə vwa fεʁə sεʁtεnə də mεz- eʁœʁ pase,
  e ʒə nə vø pa ʁεste la : sɑ̃ ʁeaksjɔ̃, ʒɑ̃n- ε pa ɑ̃vi,
  sε dajœʁ puʁ sa kə ʒə pø fasiləmɑ̃ tə paʁdɔne.

  ty nə kɔ̃pʁɑ̃ pa puʁkwa ʒə « bats » puʁ « nus døks »,
  kaʁ ty tə tʁuvəs « idjɔtə », « minablə » εt tεllmɑ̃ ɔʁdinεʁə,
  ty nə tapεʁswa pa a kεl pwɛ̃, avεk twa, ʒə sɥiz- œʁø,
  mεz- a kozə də pwɛ̃ nwaʁ, ty ε pεʁsɥade dy kɔ̃tʁεʁə.

  avεk lə mɑ̃kə də kɔ̃fjɑ̃sə kɔ̃n- a ɑ̃vεʁ nu mεmə,
  ɔ̃ sə sɑ̃ tʁεz- ɛ̃feʁjœʁ a lotʁə, sa nu pɔʁtə pʁeʒydisə,
  ɔ̃n- εkspʁimə alɔʁ sεʁtɛ̃ də no sɑ̃timɑ̃z- ɑ̃ pɔεmə,
  mεmə si okœ̃ mo nə pø εkspʁime tutə no sikatʁisə.

  mε malɡʁe tutə lɛ̃tɑ̃site də tu mɔ̃n- amuʁ etεʁnεl,
  ʒə nə tə meʁitə pa, dajœʁ ʒə nə meʁitə plys dεtʁə εme,
  ʒə vulε tɑ̃ tə diʁə ɑ̃ fasə kə puʁ mwa ty ε mεʁvεjə,
  kə ʒə tə blesεz- ɑ̃n- ɛ̃sistɑ̃ syʁ sə deziʁ : ʒε tu ɡaʃe !
 • Pieds Phonétique : On Ne Se Comprend Pas Toujours !

  ɔ̃=nə=sə=kɔ̃=pʁɑ̃=pa=tu=ʒuʁ=kaʁ=ɔ̃=na=lə=mε=mə=de=fo 16
  ɔ̃nεmə=pa=dy=tu=sə=ʒys=ti=fje=puʁ=ɡaʁ=de=nɔ=tʁə=li=bεʁ=te 16
  e=syʁ=tu=tus=lε=dø=ɔ̃=na=pœ=ʁə=də=tus=lε=ʒɔ=li=mo 16
  kaʁ=dɑ̃=no=pa=se=sε=tʁε=ʒɔ=li=mo=nu=zɔ̃=ble=se 14

  ty=pɑ̃=sə=kə=ʒə=vø=mɛ̃=po=ze=kɔ=mə=tɔ̃=pə=ti=kɔ=pɛ̃ 16
  mε=puʁ=tɑ̃=ʒə=nə=tə=su=tə=nε=pa=plys=ko=tʁə=za=mi 15
  mεmə=si=dɑ̃=mε=ε=səεm=εsəe=pa=ʁɔ=lə=ʒε=plys=də=sɑ̃=ti=mɑ̃ 16
  e=kə=ʒə=tə=fə=zε=pase=ɑ̃=pʁjɔ=ʁi=te=puʁ=bʁi=ze=tɔ̃=nɑ̃n=ɥi 17

  il=ε=vʁε=kə=ʒə=vø=zε=tʁə=tɔ̃=pʁɛ̃=sə=ʃaʁ=mɑ̃=puʁ=tu=ʒuʁ 16
  sε=tœ̃=pø=nɔʁ=mal=vy=tu=la=muʁ=kə=ʒe=pʁu=və=puʁ=twa 15
  e=li=mɑ̃=sə=pla=sə=kə=ty=a=dɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə=tus=lε=ʒuʁ 16
  mεʒəʁə=fyzə=də=tə=pʁɑ̃=dʁə=ta=li=bεʁ=te=kaʁ=ɑ̃=twa=ʒε=la=fwa 16

  ty=kʁwa=za=tɔʁ=kə=ʒə=vø=mɛ̃=po=ze=a=tu=pʁi=dɑ̃=ta=vi 16
  a=lɔʁ=kə=ʒə=tə=vwa=fε=ʁə=sεʁ=tε=nə=də=mε=ze=ʁœʁ=pase 16
  e=ʒə=nə=vø=pa=ʁεs=te=la=sɑ̃=ʁe=ak=sjɔ̃=ʒɑ̃=nε=pa=ɑ̃=vi 17
  sε=da=jœʁ=puʁ=sa=kə=ʒə=pø=fa=si=lə=mɑ̃=tə=paʁ=dɔ=ne 16

  ty=nə=kɔ̃=pʁɑ̃=pa=puʁ=kwa=ʒə=bats=puʁ=nus=døks 12
  kaʁ=tytə=tʁu=vəs=i=djɔ=tə=mi=na=blə=εt=tεl=lmɑ̃=ɔʁ=di=nεʁə 16
  ty=nə=ta=pεʁ=swa=pa=a=kεl=pwɛ̃=a=vεk=twa=ʒə=sɥi=zœ=ʁø 16
  mε=za=ko=zə=də=pwɛ̃=nwaʁ=ty=ε=pεʁ=sɥa=de=dy=kɔ̃=tʁε=ʁə 16

  a=vεk=lə=mɑ̃=kə=də=kɔ̃=fjɑ̃=sə=kɔ̃=na=ɑ̃=vεʁ=nu=mε=mə 16
  ɔ̃sə=sɑ̃=tʁε=zɛ̃=fe=ʁjœʁ=a=lo=tʁə=sa=nu=pɔʁ=tə=pʁe=ʒy=disə 16
  ɔ̃=nεk=spʁ=mə=a=lɔʁ=sεʁ=tɛ̃=də=no=sɑ̃=ti=mɑ̃=zɑ̃=pɔ=εmə 16
  mεmə=si=o=kœ̃=mo=nə=pø=εk=spʁ=me=tu=tə=no=si=ka=tʁisə 16

  mε=mal=ɡʁe=tutə=lɛ̃=tɑ̃=si=te=də=tu=mɔ̃=na=muʁ=e=tεʁ=nεl 16
  ʒə=nə=tə=me=ʁitə=pa=da=jœʁ=ʒə=nə=me=ʁitə=plys=dε=tʁəε=me 16
  ʒə=vu=lε=tɑ̃tə=di=ʁə=ɑ̃=fa=sə=kə=puʁ=mwa=ty=ε=mεʁ=vεjə 16
  kə=ʒə=tə=ble=sε=zɑ̃=nɛ̃=sis=tɑ̃=syʁ=sə=de=ziʁ=ʒε=tu=ɡa=ʃe 17

PostScriptum

Historique des Modifications

29/09/2018 18:04

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/02/2013 21:30Vikthor

quelle belle déclaration où l’humilité des propos n’a d’égale que la grandeur des sentiments envers la personne concernée... puisse-t-elle être touchée et surtout recevoir le message 5 sur 5
bravo

Auteur de Poésie
05/02/2013 21:47Mariepaul

Sentiment en poème,pardon,liberté,amour éternel...
très bel écrit émouvant...

Amicalement... simone...

Auteur de Poésie
01/03/2013 05:12Eden33

qu’elle puisse enfin t’éclairer sur ses sentiments, car ton amour pour elle est si fort qu’une réponse s’impose pour te permettre d’avancer ...
fort ressenti
gmlavie