Univers de poésie d'un auteur

Poème:Pérou.

A Propos du Poeme

Le Pérou, pays aux multiples visages,
Une terre d’aventures, de découvertes sauvages.

Le Poème

Dans les contrées lointaines du Pérou,
Je m’en vais, voyageur curieux,
Parcourir ses terres mystérieuses,
Et découvrir des merveilles précieuses.

Sur les hauts sommets des Andes majestueuses,
Je contemple la nature grandiose et généreuse,
Les pics enneigés, les vallées verdoyantes,
Un spectacle à couper le souffle, saisissant.

Au cœur de la cité perdue des Incas,
Machu Picchu, témoin d’un passé qui ne trépassa,
Je me laisse envahir par l’énergie ancestrale,
Et je ressens l’histoire qui vibre dans chaque murale.

Je me promène dans les ruelles de Cusco,
Ville coloniale au charme si beau,
Les maisons colorées, les places animées,
Un joyau d’architecture, une atmosphère enchantée.

Le lac Titicaca, étendue d’eau infinie,
Berceau des cultures, source de vie,
Les îles flottantes des Uros, tissées de roseaux,
Un monde à part, un écosystème si nouveau.

Et puis, l’Amazonie, dense et mystérieuse,
Forêt luxuriante, où la nature est généreuse,
J’explore ses sentiers, je me perds dans ses méandres,
À la rencontre d’une faune et d’une flore si grandioses.

Le Pérou, pays aux multiples visages,
Une terre d’aventures, de découvertes sauvages,
Dans chaque recoin, une histoire à écouter,
Dans chaque instant, une beauté à contempler.

Je voyage au Pérou, guidé par la passion,
Pour ces terres qui éveillent mon imagination,
Et dans mon cœur, à jamais gravé,
Ce voyage restera, en poésie, immortalisé.
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

Et dans mon cœur, à jamais gravé,

Poeme de Inamtom

Poète Inamtom

Inamtom a publié sur le site 254 écrits. Inamtom est membre du site depuis l'année 2020.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Pérou.dans=les=con=trées=loin=tai=nes=du=pé=rou 10
je=men=vais=voy=a=geur=cu=rieux 8
par=cou=rir=ses=ter=res=mys=té=rieu=ses 10
et=dé=cou=vrir=des=mer=vei=lles=pré=cieu=ses 11

sur=les=hauts=som=mets=des=an=des=ma=jes=tu=eu=ses 13
je=con=tem=ple=la=na=ture=gran=dio=se=et=gé=né=reuse 14
les=pics=en=nei=gés=les=val=lées=ver=doy=an=tes 12
un=s=pec=ta=cle=à=cou=per=le=souf=fle=sai=sis=sant 14

au=cœur=de=la=ci=té=per=due=des=in=cas 11
ma=chu=pic=chu=té=moin=dun=pas=sé=qui=ne=tré=pas=sa 14
je=me=lais=se=en=va=hir=par=l=éner=gie=an=ces=trale 14
et=je=res=sens=lhis=toire=qui=vi=bre=dans=cha=que=mu=rale 14

je=me=pro=mè=ne=dans=les=ru=el=les=de=cus=co 13
vil=le=co=lo=ni=a=le=au=char=me=si=beau 12
les=mai=sons=co=lo=rées=les=pla=ces=a=ni=mées 12
un=joyau=dar=chi=tec=ture=u=neat=mo=sphè=re=en=chan=tée 14

le=lac=ti=ti=ca=ca=é=ten=due=deau=in=fi=nie 13
ber=ceau=des=cul=tu=res=sour=ce=de=vie 10
les=î=les=flot=tan=tes=des=u=ros=tis=sées=de=ro=seaux 14
un=mon=de=à=part=un=é=co=sys=tè=me=si=nou=veau 14

et=puis=la=ma=zo=nie=den=se=et=mys=té=rieu=se 13
fo=rêt=luxu=rian=te=où=la=na=tu=re=est=gé=né=reuse 14
jex=plo=re=ses=sen=tiers=je=me=perds=dans=ses=mé=an=dres 14
à=la=ren=contre=dune=fau=neet=du=ne=flo=re=si=gran=dioses 14

le=pé=rou=pays=aux=mul=ti=ples=vi=sa=ges 11
u=ne=ter=re=da=ven=tures=de=dé=cou=ver=tes=sau=vages 14
dans=cha=que=re=coin=u=ne=his=toi=re=à=é=cou=ter 14
dans=cha=que=ins=tant=u=ne=beau=té=à=con=tem=pler 13

je=voy=a=ge=au=pé=rou=gui=dé=par=la=pas=si=on 14
pour=ces=ter=res=qui=é=veillent=mon=i=ma=gi=na=ti=on 14
et=dans=mon=cœur=à=ja=mais=gra=vé 9
ce=voy=age=res=te=ra=en=poé=sie=im=mor=ta=li=sé 14
Phonétique : Pérou.dɑ̃ lε kɔ̃tʁe lwɛ̃tεnə dy peʁu,
ʒə mɑ̃ vε, vwajaʒœʁ kyʁjø,
paʁkuʁiʁ sε teʁə- misteʁjøzə,
e dekuvʁiʁ dε mεʁvεjə pʁesjøzə.

syʁ lεz- o sɔmε dεz- ɑ̃də maʒεstɥøzə,
ʒə kɔ̃tɑ̃plə la natyʁə ɡʁɑ̃djozə e ʒeneʁøzə,
lε pikz- εnεʒe, lε vale vεʁdwajɑ̃tə,
œ̃ spεktaklə a kupe lə suflə, sεzisɑ̃.

o kœʁ də la site pεʁdɥ dεz- ɛ̃ka,
maʃy piky, temwɛ̃ dœ̃ pase ki nə tʁepasa,
ʒə mə lεsə ɑ̃vaiʁ paʁ lenεʁʒi ɑ̃sεstʁalə,
e ʒə ʁəsɛ̃ listwaʁə ki vibʁə dɑ̃ ʃakə myʁalə.

ʒə mə pʁɔmεnə dɑ̃ lε ʁyεllə də kysko,
vilə kɔlɔnjalə o ʃaʁmə si bo,
lε mεzɔ̃ kɔlɔʁe, lε plasəz- anime,
œ̃ ʒwajo daʁʃitεktyʁə, ynə atmɔsfεʁə ɑ̃ʃɑ̃te.

lə lak titikaka, etɑ̃dɥ do ɛ̃fini,
bεʁso dε kyltyʁə, suʁsə də vi,
lεz- ilə flɔtɑ̃tə dεz- yʁo, tise də ʁozo,
œ̃ mɔ̃də a paʁ, œ̃n- ekozistεmə si nuvo.

e pɥi, lamazɔni, dɑ̃sə e misteʁjøzə,
fɔʁε lyksyʁjɑ̃tə, u la natyʁə ε ʒeneʁøzə,
ʒεksplɔʁə sε sɑ̃tje, ʒə mə pεʁd dɑ̃ sε meɑ̃dʁə,
a la ʁɑ̃kɔ̃tʁə dynə fonə e dynə flɔʁə si ɡʁɑ̃djozə.

lə peʁu, pεiz- o myltiplə vizaʒə,
ynə teʁə davɑ̃tyʁə, də dekuvεʁtə- sovaʒə,
dɑ̃ ʃakə ʁəkwɛ̃, ynə istwaʁə a ekute,
dɑ̃ ʃakə ɛ̃stɑ̃, ynə bote a kɔ̃tɑ̃ple.

ʒə vwajaʒə o peʁu, ɡide paʁ la pasjɔ̃,
puʁ sε teʁə- ki evεje mɔ̃n- imaʒinasjɔ̃,
e dɑ̃ mɔ̃ kœʁ, a ʒamε ɡʁave,
sə vwajaʒə ʁεstəʁa, ɑ̃ pɔezi, imɔʁtalize.
Syllabes Phonétique : Pérou.dɑ̃=lε=kɔ̃=tʁe=lwɛ̃=tε=nə=dy=pe=ʁu 10
ʒə=mɑ̃=vε=vwa=ja=ʒœ=ʁə=ky=ʁj=ø 10
paʁ=ku=ʁiʁ=sε=te=ʁə=mis=te=ʁj=ø=zə 11
e=de=ku=vʁiʁ=dε=mεʁ=vε=jə=pʁe=sjøzə 10

syʁ=lε=zo=sɔ=mε=dε=zɑ̃=də=ma=ʒεs=tɥ=ø=zə 13
ʒə=kɔ̃=tɑ̃=plə=la=na=tyʁə=ɡʁɑ̃=djo=zə=e=ʒe=ne=ʁøzə 14
lε=pik=zε=nε=ʒe=lε=va=le=vεʁ=dwa=j=ɑ̃=tə 13
œ̃=spεk=ta=klə=a=ku=pe=lə=su=flə=sε=zi=sɑ̃ 13

o=kœ=ʁə=də=la=si=te=pεʁdɥ=dε=zɛ̃=ka 11
ma=ʃy=pi=ky=te=mwɛ̃=dœ̃=pa=se=ki=nə=tʁe=pa=sa 14
ʒə=mə=lε=sə=ɑ̃=va=iʁ=paʁ=le=nεʁ=ʒi=ɑ̃=sεs=tʁalə 14
e=ʒə=ʁə=sɛ̃=lis=twaʁə=ki=vi=bʁə=dɑ̃=ʃa=kə=my=ʁalə 14

ʒə=mə=pʁɔ=mε=nə=dɑ̃=lε=ʁy=εl=lə=də=kys=ko 13
vi=lə=kɔ=lɔ=nj=a=lə=o=ʃaʁ=mə=si=bo 12
lε=mε=zɔ̃=kɔ=lɔ=ʁe=lε=pla=sə=za=ni=me 12
œ̃=ʒwa=jo=daʁ=ʃi=tεk=tyʁə=y=nəat=mɔs=fεʁə=ɑ̃=ʃɑ̃=te 14

lə=lak=ti=ti=ka=ka=e=tɑ̃dɥ=do=ɛ̃=fi=ni 12
bεʁ=so=dε=kyl=ty=ʁə=suʁ=sə=də=vi 10
lε=zi=lə=flɔ=tɑ̃=tə=dε=zy=ʁo=ti=se=də=ʁo=zo 14
œ̃=mɔ̃=də=a=paʁ=œ̃=ne=ko=zis=tε=mə=si=nu=vo 14

e=pɥi=la=ma=zɔ=ni=dɑ̃=sə=e=mis=te=ʁj=ø=zə 14
fɔ=ʁε=lyk=sy=ʁjɑ̃tə=u=la=na=ty=ʁə=ε=ʒe=ne=ʁøzə 14
ʒεk=spl=ʁə=sε=sɑ̃=tje=ʒə=mə=pεʁd=dɑ̃=sε=me=ɑ̃=dʁə 14
a=la=ʁɑ̃kɔ̃tʁə=dy=nə=fo=nəe=dy=nə=flɔ=ʁə=si=ɡʁɑ̃=djozə 14

lə=pe=ʁu=pε=i=zo=myl=ti=plə=vi=za=ʒə 12
y=nə=te=ʁə=da=vɑ̃=tyʁə=də=de=ku=vεʁ=tə=so=vaʒə 14
dɑ̃=ʃa=kə=ʁə=kwɛ̃=y=nə=is=twa=ʁə=a=e=ku=te 14
dɑ̃=ʃa=kə=ɛ̃s=tɑ̃=y=nə=bo=te=a=kɔ̃=tɑ̃=ple 13

ʒə=vwa=ja=ʒə=o=pe=ʁu=ɡi=de=paʁ=la=pa=sj=ɔ̃ 14
puʁ=sε=te=ʁə=ki=e=vε=je=mɔ̃=ni=ma=ʒi=na=sjɔ̃ 14
e=dɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə=a=ʒa=mε=ɡʁa=ve 10
sə=vwa=jaʒə=ʁεstə=ʁa=ɑ̃=pɔ=e=zi=i=mɔʁ=ta=li=ze 14

Historique des Modifications

15/10/2023 11:07

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
20/05/2024Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Voyage
Du 13/06/2023 08:42

L'écrit contient 230 mots qui sont répartis dans 8 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.