Univers de poésie d'un auteur

Poème:Étoile De Ma Vie.

A Propos du Poeme

Ah l’amour…

Le Poème

Ma petite femme, étoile de ma vie,
Toi qui éclaires mes jours et mes nuits,
Dans le silence, ton amour résonne,
Évoquant une douce et belle chanson.

De mon cœur jaillit une flamme ardente,
Brûlant pour toi, à chaque heure, à chaque instant.
Ta présence est un doux rayon de soleil,
Qui chasse les ombres, rend mon monde vermeil.

Les étoiles peuvent pâlir, la lune s’éteindre,
Mais mon amour pour toi ne cessera de s’étendre.
À chaque souffle, à chaque battement,
Je sens cette passion, grandissante, éclatante.

La prunelle de mes yeux, mon trésor précieux,
Avec toi, tout semble merveilleux.
Le monde entier pourrait s’effondrer,
Mais à tes côtés, je me sens protégé.

Alors merci, ma belle, ma douce muse,
Pour chaque instant, chaque éclat, chaque émulse.
Je te promets un amour éternel, infini,
Car tu es le rêve de ma vie accompli.

Ma vie d’avant, je l’avoue, était incomplète,
Jusqu’à ce que nos deux mondes se rencontrent, discrets.
Depuis ce jour, tout en moi résonne de ta fête,
Ton amour a fait de ma vie un chef-d’œuvre concret.

Les mots ne suffisent pas, mais ils sont tout ce que j’ai,
Pour exprimer ce que mon cœur et mon âme crient.
Chaque moment passé à tes côtés pèse plus que l’or,
Chaque sourire partagé, chaque éclat, rend mon esprit sonore.

Mon amour, tu es l’unique prunelle de mes yeux,
La mélodie qui adoucit mes jours laborieux.
Ton rire est le doux son qui berce mes soucis,
Ton regard, le phare qui guide mes nuits.

Que puis-je te donner sinon ma vie, mon amour,
Et la promesse de t’aimer chaque jour, sans détour ?
Ma petite femme, sois assurée de cette vérité pure,
Je t’aime d’un amour qui éternellement perdure.
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Inamtom

Poète Inamtom

Inamtom a publié sur le site 256 écrits. Inamtom est membre du site depuis l'année 2020.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Étoile De Ma Vie.ma=pe=ti=te=fem=me=é=toi=le=de=ma=vie 12
toi=qui=é=clai=res=mes=jours=et=mes=nuits 10
dans=le=si=len=ce=ton=a=mour=ré=son=ne 11
évo=quant=u=ne=dou=ce=et=bel=le=chan=son 11

de=mon=cœur=jail=lit=u=ne=flam=me=ar=den=te 12
brû=lant=pour=toi=à=cha=que=heu=re=à=cha=que=ins=tant 14
ta=pré=sen=ce=est=un=doux=ray=on=de=so=leil 12
qui=chas=se=les=om=bres=rend=mon=mon=de=ver=meil 12

les=é=toi=les=peu=vent=pâ=lir=la=lu=ne=sé=tein=dre 14
mais=mon=a=mour=pour=toi=ne=ces=se=ra=de=sé=ten=dre 14
à=cha=que=souf=fle=à=cha=que=bat=te=ment 11
je=sens=cet=te=pas=sion=gran=dis=san=te=é=cla=tan=te 14

la=pru=nel=le=de=mes=y=eux=mon=tré=sor=pré=cieux 13
a=vec=toi=tout=sem=ble=mer=veil=leux 9
le=mon=de=en=ti=er=pour=rait=sef=fon=drer 11
mais=à=tes=cô=tés=je=me=sens=pro=té=gé 11

a=lors=mer=ci=ma=bel=le=ma=dou=ce=mu=se 12
pour=cha=que=ins=tant=cha=que=é=clat=cha=que=é=mu=lse 14
je=te=pro=mets=un=a=mour=é=ter=nel=in=fi=ni 13
car=tu=es=le=rê=ve=de=ma=vie=ac=com=pli 12

ma=vie=da=vant=je=la=voue=é=tait=in=com=plè=te 13
jus=quà=ce=que=nos=deux=mon=des=se=ren=con=trent=dis=crets 14
de=puis=ce=jour=tout=en=moi=ré=son=ne=de=ta=fê=te 14
ton=a=mour=a=fait=de=ma=vie=un=chef=dœu=vre=con=cret 14

les=mots=ne=suf=fi=sent=pas=mais=ils=sont=tout=ce=que=jai 14
pour=ex=pri=mer=ce=que=mon=cœur=et=mon=â=me=crient 13
cha=que=moment=pas=sé=à=tes=cô=tés=pè=se=plus=que=lor 14
cha=que=sou=rire=par=ta=gé=cha=queé=clat=rend=mon=es=prit=so=nore 16

mon=a=mour=tu=es=lu=ni=que=pru=nel=le=de=mes=yeux 14
la=mé=lo=die=qui=a=dou=cit=mes=jours=la=bo=rieux 13
ton=ri=re=est=le=doux=son=qui=ber=ce=mes=sou=cis 13
ton=re=gard=le=pha=re=qui=gui=de=mes=nuits 11

que=puis=je=te=don=ner=si=non=ma=vie=mon=a=mour 13
et=la=pro=mes=se=de=tai=mer=cha=que=jour=sans=dé=tour 14
ma=pe=tite=fem=me=sois=as=su=rée=de=cette=vé=ri=té=pure 15
je=tai=me=dun=a=mour=qui=é=ter=nel=le=ment=per=dure 14
Phonétique : Étoile De Ma Vie.ma pətitə famə, etwalə də ma vi,
twa ki eklεʁə mε ʒuʁz- e mε nɥi,
dɑ̃ lə silɑ̃sə, tɔ̃n- amuʁ ʁezɔnə,
evɔkɑ̃ ynə dusə e bεllə ʃɑ̃sɔ̃.

də mɔ̃ kœʁ ʒaji ynə flamə aʁdɑ̃tə,
bʁylɑ̃ puʁ twa, a ʃakə œʁ, a ʃakə ɛ̃stɑ̃.
ta pʁezɑ̃sə εt- œ̃ du ʁεjɔ̃ də sɔlεj,
ki ʃasə lεz- ɔ̃bʁə, ʁɑ̃ mɔ̃ mɔ̃də vεʁmεj.

lεz- etwalə pəve paliʁ, la lynə setɛ̃dʁə,
mε mɔ̃n- amuʁ puʁ twa nə sesəʁa də setɑ̃dʁə.
a ʃakə suflə, a ʃakə batəmɑ̃,
ʒə sɑ̃s sεtə pasjɔ̃, ɡʁɑ̃disɑ̃tə, eklatɑ̃tə.

la pʁynεllə də mεz- iø, mɔ̃ tʁezɔʁ pʁesjø,
avεk twa, tu sɑ̃blə mεʁvεjø.
lə mɔ̃də ɑ̃tje puʁʁε sefɔ̃dʁe,
mεz- a tε kote, ʒə mə sɑ̃s pʁɔteʒe.

alɔʁ mεʁsi, ma bεllə, ma dusə myzə,
puʁ ʃakə ɛ̃stɑ̃, ʃakə ekla, ʃakə emylsə.
ʒə tə pʁɔmεz- œ̃n- amuʁ etεʁnεl, ɛ̃fini,
kaʁ ty ε lə ʁεvə də ma vi akɔ̃pli.

ma vi davɑ̃, ʒə lavu, etε ɛ̃kɔ̃plεtə,
ʒyska sə kə no dø mɔ̃də sə ʁɑ̃kɔ̃tʁe, diskʁε.
dəpɥi sə ʒuʁ, tut- ɑ̃ mwa ʁezɔnə də ta fεtə,
tɔ̃n- amuʁ a fε də ma vi œ̃ ʃεf dœvʁə kɔ̃kʁε.

lε mo nə syfize pa, mεz- il sɔ̃ tu sə kə ʒε,
puʁ εkspʁime sə kə mɔ̃ kœʁ e mɔ̃n- amə kʁje.
ʃakə mɔmɑ̃ pase a tε kote pεzə plys kə lɔʁ,
ʃakə suʁiʁə paʁtaʒe, ʃakə ekla, ʁɑ̃ mɔ̃n- εspʁi sonoʁə.

mɔ̃n- amuʁ, ty ε lynikə pʁynεllə də mεz- iø,
la melɔdi ki adusi mε ʒuʁ labɔʁjø.
tɔ̃ ʁiʁə ε lə du sɔ̃ ki bεʁsə mε susi,
tɔ̃ ʁəɡaʁ, lə faʁə ki ɡidə mε nɥi.

kə pɥi ʒə tə dɔne sinɔ̃ ma vi, mɔ̃n- amuʁ,
e la pʁɔmεsə də tεme ʃakə ʒuʁ, sɑ̃ detuʁ ?
ma pətitə famə, swaz- asyʁe də sεtə veʁite pyʁə,
ʒə tεmə dœ̃n- amuʁ ki etεʁnεllmɑ̃ pεʁdyʁə.
Syllabes Phonétique : Étoile De Ma Vie.ma=pə=ti=tə=fa=mə=e=twa=lə=də=ma=vi 12
twa=ki=e=klε=ʁə=mε=ʒuʁ=ze=mε=nɥi 10
dɑ̃=lə=si=lɑ̃=sə=tɔ̃=na=muʁ=ʁe=zɔ=nə 11
e=vɔ=kɑ̃=y=nə=du=sə=e=bεl=lə=ʃɑ̃=sɔ̃ 12

də=mɔ̃=kœ=ʁə=ʒa=ji=y=nə=fla=mə=aʁ=dɑ̃=tə 13
bʁy=lɑ̃=puʁ=twa=a=ʃa=kə=œ=ʁə=a=ʃa=kə=ɛ̃s=tɑ̃ 14
ta=pʁe=zɑ̃=sə=ε=tœ̃=du=ʁε=j=ɔ̃=də=sɔ=lεj 13
ki=ʃa=sə=lε=zɔ̃=bʁə=ʁɑ̃=mɔ̃=mɔ̃=də=vεʁ=mεj 12

lε=ze=twa=lə=pə=ve=pa=liʁ=la=ly=nə=se=tɛ̃=dʁə 14
mε=mɔ̃=na=muʁ=puʁ=twa=nə=se=sə=ʁa=də=se=tɑ̃=dʁə 14
a=ʃa=kə=su=flə=a=ʃa=kə=ba=tə=mɑ̃ 11
ʒə=sɑ̃s=sε=tə=pa=sjɔ̃=ɡʁɑ̃=di=sɑ̃=tə=e=kla=tɑ̃=tə 14

la=pʁy=nεl=lə=də=mε=zi=ø=mɔ̃=tʁe=zɔʁ=pʁe=sj=ø 14
a=vεk=twa=tu=sɑ̃=blə=mεʁ=vε=jø 9
lə=mɔ̃=də=ɑ̃=tj=e=puʁ=ʁε=se=fɔ̃=dʁe 11
mε=za=tε=ko=te=ʒə=mə=sɑ̃s=pʁɔ=te=ʒe 11

a=lɔʁ=mεʁ=si=ma=bεl=lə=ma=du=sə=my=zə 12
puʁ=ʃa=kə=ɛ̃s=tɑ̃=ʃa=kə=e=kla=ʃa=kə=e=myl=sə 14
ʒə=tə=pʁɔ=mε=zœ̃=na=muʁ=e=tεʁ=nεl=ɛ̃=fi=ni 13
kaʁ=ty=ε=lə=ʁε=və=də=ma=vi=a=kɔ̃=pli 12

ma=vi=da=vɑ̃=ʒə=la=vu=e=tε=ɛ̃=kɔ̃=plε=tə 13
ʒys=ka=sə=kə=no=dø=mɔ̃=də=sə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=dis=kʁε 14
dəp=ɥi=sə=ʒuʁ=tu=tɑ̃=mwa=ʁe=zɔ=nə=də=ta=fε=tə 14
tɔ̃=na=muʁ=a=fε=də=ma=vi=œ̃=ʃεf=dœ=vʁə=kɔ̃=kʁε 14

lε=mo=nə=sy=fi=ze=pa=mε=zil=sɔ̃=tu=sə=kə=ʒε 14
puʁ=εk=spʁ=me=sə=kə=mɔ̃=kœʁ=e=mɔ̃=na=mə=kʁj=e 14
ʃakə=mɔ=mɑ̃=pa=se=a=tε=ko=te=pε=zə=plys=kə=lɔʁ 14
ʃakə=su=ʁiʁə=paʁ=ta=ʒe=ʃa=kəe=kla=ʁɑ̃=mɔ̃=nεs=pʁi=sonoʁə 14

mɔ̃=na=muʁ=ty=ε=ly=nikə=pʁy=nεl=lə=də=mε=zi=ø 14
la=me=lɔ=di=ki=a=du=si=mε=ʒuʁ=la=bɔ=ʁj=ø 14
tɔ̃=ʁi=ʁə=ε=lə=du=sɔ̃=ki=bεʁ=sə=mε=su=si 13
tɔ̃=ʁə=ɡaʁ=lə=fa=ʁə=ki=ɡi=də=mε=nɥi 11

kə=pɥi=ʒə=tə=dɔ=ne=si=nɔ̃=ma=vi=mɔ̃=na=muʁ 13
e=la=pʁɔ=mε=sə=də=tε=me=ʃa=kə=ʒuʁ=sɑ̃=de=tuʁ 14
mapə=titə=famə=swa=za=sy=ʁe=də=sε=tə=ve=ʁi=te=pyʁə 14
ʒə=tε=mə=dœ̃=na=muʁ=ki=e=tεʁ=nεl=lmɑ̃=pεʁ=dy=ʁə 14

Récompense

Coup de coeur: 2
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
31/08/2023 19:35Coeurdefee

C’est très émouvant...
Belle déclaration !

👍
Auteur de Poésie
10/09/2023 23:16Poldereaux

Mon Dieu , combien de ces Poetesses qui vont lire ce très beau poème d’ amour voudraient être à la place de votre bien-aimée .
De très belles métaphores dans ce poème : " ton regard , le phare qui guide mes nuits" .
Avec mon coup de cœur, bien sûr .

Poème Amour
Du 31/08/2023 14:32

L'écrit contient 303 mots qui sont répartis dans 9 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.