Univers de poésie d'un auteur

Poème:Vous Les Oubliés.

A Propos du Poeme

Mais même dans ce monde qui semble vous ignorer,
Il y a des mains tendues.

Le Poème

Oh ! vous, les oubliés de fin d’année,
Perdus dans le tourbillon des neiges éphémères,
Sous les lumières festives, votre silence s’étend,
Comme une ombre douce sur le tumulte du monde.

Dans les rues illuminées, la joie danse,
Mais dans vos yeux brille un hiver plus profond,
Où les souvenirs se mêlent aux espérances,
Dans ce décembre où chaque étoile semble un don.

Vos voix, noyées dans les chants de célébration,
Portent les échos d’histoires inachevées,
Des rêves gelés sous les feux de l’oubli,
Des vœux murmurés à la lueur d’une bougie.

Mais écoutez, les cloches de minuit résonnent,
Elles chantent pour vous, oubliés des saisons,
Dans la symphonie de fin d’année,
Votre mélodie trouve enfin sa clarté.

Car même dans l’ombre des festivités,
Chaque cœur à sa place sous les cieux étoilés,
Oh ! vous, les oubliés, votre temps viendra,
Quand les lumières s’éteindront, vous brillerez, telles des étoiles.

Lorsque les rires s’envolent dans la nuit d’hiver,
Et que les foyers scintillent de mille feux,
Vous, les invisibles, marchez dans le silence,
Cherchant un refuge dans le murmure du vent.

Mais même dans ce monde qui semble vous ignorer,
Il y a des mains tendues, des regards qui cherchent,
Des âmes qui, comme vous, errent en quête de chaleur,
Cherchant à tisser des liens, invisibles mais forts.

Ne croyez pas que votre histoire est sans valeur,
Chaque pas que vous faites est une trace dans la neige,
Un chemin que d’autres suivront, inspirés,
Par votre résilience face aux nuits les plus froides.

Alors, oh ! vous les oubliés de fin d’année,
Portez votre symphonie de fin d’année,
Votre mélodie trouve enfin sa clarté.
Car même dans l’obscurité la plus profonde,
Il y a toujours une lumière d’espoir,
Qui brille, inébranlable, dans votre cœur.
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

Ne croyez pas que votre histoire est sans valeur.

Poeme de Inamtom

Poète Inamtom

Inamtom a publié sur le site 252 écrits. Inamtom est membre du site depuis l'année 2020.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Vous Les Oubliés.oh=vous=les=ou=bli=és=de=fin=dan=née 10
per=dus=dans=le=tour=billon=des=nei=ges=é=phé=mères 12
sous=les=lu=mières=fes=tives=votre=si=len=ce=sé=tend 12
commeune=om=bre=dou=ce=sur=le=tu=mul=te=du=monde 12

dans=les=rues=il=lu=mi=nées=la=joie=dan=se 11
mais=dans=vos=y=eux=brille=un=hi=ver=plus=pro=fond 12
où=les=sou=ve=nirs=se=mê=lent=aux=es=pé=rances 12
dans=ce=dé=cem=breoù=cha=queé=toile=sem=ble=un=don 12

vos=voix=noyées=dans=les=chants=de=cé=lé=bra=ti=on 12
portent=les=é=chos=d=his=toi=res=i=na=che=vées 12
des=rê=ves=ge=lés=sous=les=feux=de=lou=bli 11
des=vœux=mur=mu=rés=à=la=lueur=du=ne=bou=gie 12

mais=é=cou=tez=les=clo=ches=de=mi=nuit=ré=sonnent 12
el=les=chan=tent=pour=vous=ou=bli=és=des=sai=sons 12
dans=la=sym=pho=nie=de=fin=dan=née 9
vo=tre=mé=lo=die=trou=ve=en=fin=sa=clar=té 12

car=mê=me=dans=lom=bre=des=fes=ti=vi=tés 11
cha=que=cœur=à=sa=place=sous=les=cieux=é=toi=lés 12
oh=vous=les=ou=bli=és=vo=tre=temps=vien=dra 11
quand=les=lu=mières=sé=tein=dront=vous=brille=rez=tel=les=des=é=toiles 15

lors=que=les=rires=sen=vo=lent=dans=la=nuit=dhi=ver 12
et=que=les=foy=ers=s=cin=tillent=de=mil=le=feux 12
vous=les=in=vi=si=bles=mar=chez=dans=le=si=lence 12
cher=chant=un=re=fuge=dans=le=mur=mu=re=du=vent 12

mais=même=dans=ce=monde=qui=sem=ble=vous=i=gno=rer 12
il=y=a=des=mains=ten=dues=des=re=gards=qui=cherchent 12
des=â=mes=qui=comme=vous=errent=en=quête=de=cha=leur 12
cher=chant=à=tis=ser=des=liens=in=vi=sibles=mais=forts 12

ne=croyez=pas=que=votre=his=toi=re=est=sans=va=leur 12
cha=que=pas=que=vous=faites=est=une=trace=dans=la=neige 12
un=che=min=que=dau=tres=sui=vront=ins=pi=rés 11
par=votre=ré=si=lien=ce=fa=ceaux=nuits=les=plus=froides 12

a=lors=oh=vous=les=ou=bli=és=de=fin=dan=née 12
por=tez=vo=tre=sym=pho=nie=de=fin=dan=née 11
vo=tre=mé=lo=die=trou=ve=en=fin=sa=clar=té 12
car=mê=me=dans=lobs=cu=ri=té=la=plus=pro=fonde 12
il=y=a=tou=jours=u=ne=lu=miè=re=des=poir 12
qui=bri=lle=i=né=bran=la=ble=dans=vo=tre=cœur 12
Phonétique : Vous Les Oubliés.ɔ ! vu, lεz- ublje də fɛ̃ dane,
pεʁdys dɑ̃ lə tuʁbijɔ̃ dε nεʒəz- efemεʁə,
su lε lymjεʁə fεstivə, vɔtʁə silɑ̃sə setɑ̃,
kɔmə ynə ɔ̃bʁə dusə syʁ lə tymyltə dy mɔ̃də.

dɑ̃ lε ʁyz- ilymine, la ʒwa dɑ̃sə,
mε dɑ̃ voz- iø bʁijə œ̃n- ivεʁ plys pʁɔfɔ̃,
u lε suvəniʁ sə mεle oz- εspeʁɑ̃sə,
dɑ̃ sə desɑ̃bʁə u ʃakə etwalə sɑ̃blə œ̃ dɔ̃.

vo vwa, nwaje dɑ̃ lε ʃɑ̃ də selebʁasjɔ̃,
pɔʁte lεz- eʃo distwaʁəz- inaʃəve,
dε ʁεvə ʒəle su lε fø də lubli,
dε veyks myʁmyʁez- a la lɥœʁ dynə buʒi.

mεz- ekute, lε kloʃə də minɥi ʁezɔne,
εllə ʃɑ̃te puʁ vu, ublje dε sεzɔ̃,
dɑ̃ la sɛ̃fɔni də fɛ̃ dane,
vɔtʁə melɔdi tʁuvə ɑ̃fɛ̃ sa klaʁte.

kaʁ mεmə dɑ̃ lɔ̃bʁə dε fεstivite,
ʃakə kœʁ a sa plasə su lε sjøz- etwale,
ɔ ! vu, lεz- ublje, vɔtʁə tɑ̃ vjɛ̃dʁa,
kɑ̃ lε lymjεʁə setɛ̃dʁɔ̃, vu bʁijʁe, tεllə dεz- etwalə.

lɔʁskə lε ʁiʁə sɑ̃vɔle dɑ̃ la nɥi divεʁ,
e kə lε fwaje sɛ̃tije də milə fø,
vu, lεz- ɛ̃viziblə, maʁʃe dɑ̃ lə silɑ̃sə,
ʃεʁʃɑ̃ œ̃ ʁəfyʒə dɑ̃ lə myʁmyʁə dy vɑ̃.

mε mεmə dɑ̃ sə mɔ̃də ki sɑ̃blə vuz- iɲɔʁe,
il i a dε mɛ̃ tɑ̃dɥ, dε ʁəɡaʁd ki ʃεʁʃe,
dεz- amə ki, kɔmə vu, eʁe ɑ̃ kεtə də ʃalœʁ,
ʃεʁʃɑ̃ a tise dε ljɛ̃, ɛ̃viziblə mε fɔʁ.

nə kʁwaje pa kə vɔtʁə istwaʁə ε sɑ̃ valœʁ,
ʃakə pa kə vu fεtəz- εt- ynə tʁasə dɑ̃ la nεʒə,
œ̃ ʃəmɛ̃ kə dotʁə- sɥivʁɔ̃, ɛ̃spiʁe,
paʁ vɔtʁə ʁeziljɑ̃sə fasə o nɥi lε plys fʁwadə.

alɔʁ, ɔ ! vu lεz- ublje də fɛ̃ dane,
pɔʁte vɔtʁə sɛ̃fɔni də fɛ̃ dane,
vɔtʁə melɔdi tʁuvə ɑ̃fɛ̃ sa klaʁte.
kaʁ mεmə dɑ̃ lɔpskyʁite la plys pʁɔfɔ̃də,
il i a tuʒuʁz- ynə lymjεʁə dεspwaʁ,
ki bʁijə, inebʁɑ̃lablə, dɑ̃ vɔtʁə kœʁ.
Syllabes Phonétique : Vous Les Oubliés.ɔ=vu=lε=zu=blj=e=də=fɛ̃=da=ne 10
pεʁ=dys=dɑ̃lə=tuʁ=bi=jɔ̃=dε=nε=ʒə=ze=fe=mεʁə 12
su=lε=ly=mjεʁə=fεstivə=vɔ=tʁə=si=lɑ̃=sə=se=tɑ̃ 12
kɔmə=y=nə=ɔ̃=bʁə=dusə=syʁ=lə=ty=myl=tə=dymɔ̃də 12

dɑ̃=lε=ʁy=zi=ly=mi=ne=la=ʒwa=dɑ̃=sə 11
mε=dɑ̃=vo=zi=ø=bʁijə=œ̃=ni=vεʁ=plys=pʁɔ=fɔ̃ 12
u=lε=su=və=niʁ=sə=mε=le=o=zεs=pe=ʁɑ̃sə 12
dɑ̃sə=de=sɑ̃=bʁəu=ʃakə=e=twa=lə=sɑ̃=blə=œ̃=dɔ̃ 12

vo=vwa=nwa=je=dɑ̃=lε=ʃɑ̃=də=se=le=bʁa=sjɔ̃ 12
pɔʁ=te=lε=ze=ʃo=dis=twa=ʁə=zi=na=ʃə=ve 12
dε=ʁε=və=ʒə=le=su=lε=fø=də=lu=bli 11
dε=ve=yks=myʁ=my=ʁe=za=la=lɥœʁ=dynə=bu=ʒi 12

mε=ze=ku=te=lε=kloʃə=də=min=ɥi=ʁe=zɔ=ne 12
εl=lə=ʃɑ̃=te=puʁ=vu=u=blj=e=dε=sε=zɔ̃ 12
dɑ̃=la=sɛ̃=fɔ=ni=də=fɛ̃=da=ne 9
vɔ=tʁə=me=lɔ=di=tʁu=və=ɑ̃=fɛ̃=sa=klaʁ=te 12

kaʁ=mε=mə=dɑ̃=lɔ̃=bʁə=dε=fεs=ti=vi=te 11
ʃa=kə=kœʁ=a=sa=plasə=su=lε=sjø=ze=twa=le 12
ɔ=vu=lε=zu=blj=e=vɔ=tʁə=tɑ̃=vj=ɛ̃=dʁa 12
kɑ̃=lε=ly=mjεʁə=se=tɛ̃=dʁɔ̃=vu=bʁij=ʁe=tεl=lə=dε=ze=twalə 15

lɔʁskə=lε=ʁi=ʁə=sɑ̃=vɔ=le=dɑ̃=la=nɥi=di=vεʁ 12
e=kə=lε=fwa=je=sɛ̃=ti=je=də=mi=lə=fø 12
vu=lε=zɛ̃=vi=zi=blə=maʁ=ʃe=dɑ̃=lə=si=lɑ̃sə 12
ʃεʁ=ʃɑ̃=œ̃=ʁə=fyʒə=dɑ̃=lə=myʁ=my=ʁə=dy=vɑ̃ 12

mεmεmə=dɑ̃=sə=mɔ̃=də=ki=sɑ̃=blə=vu=zi=ɲɔ=ʁe 12
il=i=a=dε=mɛ̃=tɑ̃dɥ=dε=ʁə=ɡaʁd=ki=ʃεʁ=ʃe 12
dεzamə=ki=kɔmə=vu=e=ʁe=ɑ̃=kε=tə=də=ʃa=lœʁ 12
ʃεʁ=ʃɑ̃=a=tisə=dε=ljɛ̃=ɛ̃=vi=zi=blə=mε=fɔʁ 12

nə=kʁwa=je=pakə=vɔ=tʁə=is=twa=ʁəε=sɑ̃=va=lœʁ 12
ʃakə=pakə=vu=fε=tə=zε=ty=nə=tʁa=sə=dɑ̃=lanεʒə 12
œ̃=ʃə=mɛ̃=kə=do=tʁəs=ɥi=vʁɔ̃=ɛ̃s=pi=ʁe 11
paʁ=vɔtʁə=ʁe=zi=ljɑ̃=sə=fa=səo=nɥi=lε=plys=fʁwadə 12

a=lɔʁ=ɔ=vu=lε=zu=blj=e=də=fɛ̃=da=ne 12
pɔʁ=te=vɔ=tʁə=sɛ̃=fɔ=ni=də=fɛ̃=da=ne 11
vɔ=tʁə=me=lɔ=di=tʁu=və=ɑ̃=fɛ̃=sa=klaʁ=te 12
kaʁ=mε=mə=dɑ̃=lɔp=sky=ʁi=te=la=plys=pʁɔ=fɔ̃də 12
il=i=a=tu=ʒuʁ=zy=nə=ly=mjε=ʁə=dεs=pwaʁ 12
ki=bʁi=jə=i=ne=bʁɑ̃=la=blə=dɑ̃=vɔ=tʁə=kœʁ 12

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
18/05/2024Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Hommage
Du 06/12/2023 11:56

L'écrit contient 306 mots qui sont répartis dans 9 strophes.