Univers de poésie d'un auteur

Poème:Symphonie Fromagère

A Propos du Poeme

Dans la halle où s’épousent arômes et couleurs,
Le fromage règne en maître des cœurs.

Le Poème

Dans la halle où s’épousent arômes et couleurs,
Le fromage règne en maître des cœurs.
Avec sa croûte dorée, noble et pure,
Il invite au voyage des sens, une aventure.

Un saint-nectaire doux comme un matin clair,
Éveille les papilles, repousse l’hiver.
Un morceau de comté, âgé et sage,
Racontant les histoires d’un lointain paysage.

Le bleu dessine des veines de mystère,
Tel un fleuve sous terre, une mer secrète et claire.
Affiné dans l’obscurité, il captive, il intrigue,
Un goût audacieux qui dans la bouche voltige.

Le camembert, coeur crémeux, molle étreinte,
Se fond en bouche comme une douce peinture feinte.
Et sur une tranche de pain, une toile s’achève,
L’art et le goût en un baiser qui s’élève.

Le chèvre, fier sur son pic de saveur,
Chante une chanson de terre, de fleur.
Un zeste de fraîcheur dans la chaleur de l’été,
Une caresse légère, la douceur incarnée.

Là, un époisses qui pleure de bonheur,
Une larme qui coule, riche de saveurs.
Un fromage vivant, qui respire et qui ose,
Une émotion puissante, une force grandiose.

Dans le silence d’une cave, les fromages s’affinent,
Des trésors de lait qui doucement se dessinent.
Chaque pièce, un univers, une histoire à raconter,
Un monde de délices, à l’âme à lier.

Et dans cette danse des fromages sans fin,
Chaque convive trouve son chemin.
Un festin de nuances, de textures, de goûts,
Où chaque fromage murmure son doux secret à nous.
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

Dans le silence d’une cave, les fromages s’affinent,
Des trésors de lait qui doucement se dessinent.

Poeme de Inamtom

Poète Inamtom

Inamtom a publié sur le site 256 écrits. Inamtom est membre du site depuis l'année 2020.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Symphonie Fromagèredans=la=hal=leoù=sé=pousent=a=rô=mes=et=cou=leurs 12
le=fro=ma=ge=rè=gne=en=maî=tre=des=cœurs 11
a=vec=sa=croû=te=do=rée=no=ble=et=pu=re 12
il=in=viteau=voy=age=des=sens=u=ne=a=ven=ture 12

un=saint=nec=tai=re=doux=com=me=un=ma=tin=clair 12
évei=lle=les=pa=pil=les=re=pous=se=l=hi=ver 12
un=mor=ceau=de=com=té=â=gé=et=sa=ge 11
ra=con=tant=les=his=toi=res=dun=loin=tain=pay=sage 12

le=bleu=des=si=ne=des=vei=nes=de=mys=tè=re 12
tel=un=fleuve=sous=ter=re=une=mer=se=crè=teet=claire 12
af=fi=né=dans=lobs=cu=ri=té=il=cap=tive=il=in=tri=gue 15
un=goût=au=da=cieux=qui=dans=la=bou=che=vol=tige 12

le=ca=mem=bert=coeur=cré=meux=mol=le=é=trein=te 12
se=fond=en=bouche=com=meune=dou=ce=pein=tu=re=feinte 12
et=sur=une=tranche=de=pain=u=ne=toi=le=sa=chève 12
lart=et=le=goût=en=un=bai=ser=qui=sé=lè=ve 12

le=chè=vre=fi=er=sur=son=pic=de=sa=veur 11
chan=te=u=ne=chan=son=de=ter=re=de=fleur 11
un=zes=te=de=fraî=cheur=dans=la=cha=leur=de=lé=té 13
une=cares=se=lé=gè=re=la=dou=ceur=in=car=née 12

là=un=é=pois=ses=qui=pleu=re=de=bon=heur 11
u=ne=lar=me=qui=cou=le=ri=che=de=sa=veurs 12
un=fro=mage=vi=vant=qui=res=pi=re=et=qui=ose 12
une=é=mo=tion=puis=sante=u=ne=for=ce=gran=diose 12

dans=le=silence=dune=ca=ve=les=fro=ma=ges=saf=finent 12
des=tré=sors=de=lait=qui=dou=ce=ment=se=des=sinent 12
cha=que=pièce=un=u=ni=vers=une=his=toi=reà=ra=con=ter 14
un=mon=de=de=dé=li=ces=à=lâ=me=à=lier 12

et=dans=cet=te=dan=se=des=fro=ma=ges=sans=fin 12
cha=que=con=vi=ve=trou=ve=son=che=min 10
un=fes=tin=de=nuan=ces=de=tex=tu=res=de=goûts 12
où=cha=que=fro=mage=mur=mure=son=doux=se=cret=à=nous 13
Phonétique : Symphonie Fromagèredɑ̃ la-alə u sepuze aʁoməz- e kulœʁ,
lə fʁɔmaʒə ʁεɲə ɑ̃ mεtʁə dε kœʁ.
avεk sa kʁutə dɔʁe, nɔblə e pyʁə,
il ɛ̃vitə o vwajaʒə dε sɑ̃s, ynə avɑ̃tyʁə.

œ̃ sɛ̃ nεktεʁə du kɔmə œ̃ matɛ̃ klεʁ,
evεjə lε papijə, ʁəpusə livεʁ.
œ̃ mɔʁso də kɔmte, aʒe e saʒə,
ʁakɔ̃tɑ̃ lεz- istwaʁə dœ̃ lwɛ̃tɛ̃ pεizaʒə.

lə blø desinə dε vεnə də mistεʁə,
tεl œ̃ fləvə su teʁə, ynə mεʁ sεkʁεtə e klεʁə.
afine dɑ̃ lɔpskyʁite, il kaptivə, il ɛ̃tʁiɡ,
œ̃ ɡu odasjø ki dɑ̃ la buʃə vɔltiʒə.

lə kamɑ̃bεʁ, kœʁ kʁemø, mɔlə etʁɛ̃tə,
sə fɔ̃t- ɑ̃ buʃə kɔmə ynə dusə pɛ̃tyʁə fɛ̃tə.
e syʁ ynə tʁɑ̃ʃə də pɛ̃, ynə twalə saʃεvə,
laʁ e lə ɡu ɑ̃n- œ̃ bεze ki selεvə.

lə ʃεvʁə, fje syʁ sɔ̃ pik də savœʁ,
ʃɑ̃tə ynə ʃɑ̃sɔ̃ də teʁə, də flœʁ.
œ̃ zεstə də fʁεʃœʁ dɑ̃ la ʃalœʁ də lete,
ynə kaʁεsə leʒεʁə, la dusœʁ ɛ̃kaʁne.

la, œ̃n- epwasə ki plœʁə də bɔnœʁ,
ynə laʁmə ki kulə, ʁiʃə də savœʁ.
œ̃ fʁɔmaʒə vivɑ̃, ki ʁεspiʁə e ki ozə,
ynə emɔsjɔ̃ pɥisɑ̃tə, ynə fɔʁsə ɡʁɑ̃djozə.

dɑ̃ lə silɑ̃sə dynə kavə, lε fʁɔmaʒə safine,
dε tʁezɔʁ də lε ki dusəmɑ̃ sə desine.
ʃakə pjεsə, œ̃n- ynive, ynə istwaʁə a ʁakɔ̃te,
œ̃ mɔ̃də də delisə, a lamə a lje.

e dɑ̃ sεtə dɑ̃sə dε fʁɔmaʒə sɑ̃ fɛ̃,
ʃakə kɔ̃vivə tʁuvə sɔ̃ ʃəmɛ̃.
œ̃ fεstɛ̃ də nɥɑ̃sə, də tεkstyʁə, də ɡu,
u ʃakə fʁɔmaʒə myʁmyʁə sɔ̃ du sεkʁε a nu.
Syllabes Phonétique : Symphonie Fromagèredɑ̃=la-aləu=se=pu=ze=a=ʁo=mə=ze=ku=lœʁ 12
lə=fʁɔ=ma=ʒə=ʁε=ɲə=ɑ̃=mε=tʁə=dε=kœ=ʁə 12
a=vεk=sa=kʁu=tə=dɔ=ʁe=nɔ=blə=e=py=ʁə 12
il=ɛ̃=vitə=o=vwa=jaʒə=dε=sɑ̃s=y=nə=a=vɑ̃tyʁə 12

œ̃=sɛ̃=nεk=tε=ʁə=du=kɔ=mə=œ̃=ma=tɛ̃=klεʁ 12
e=vε=jə=lε=pa=pi=jə=ʁə=pu=sə=li=vεʁ 12
œ̃=mɔʁ=so=də=kɔm=te=a=ʒe=e=sa=ʒə 11
ʁa=kɔ̃=tɑ̃=lε=zis=twaʁə=dœ̃=lwɛ̃=tɛ̃=pε=i=zaʒə 12

lə=blø=de=si=nə=dε=vε=nə=də=mis=tε=ʁə 12
tεl=œ̃=flə=və=su=teʁə=ynə=mεʁ=sε=kʁε=təe=klεʁə 12
a=fi=ne=dɑ̃=lɔp=sky=ʁi=te=il=kap=tivə=il=ɛ̃=tʁiɡ 14
œ̃=ɡu=o=da=sjø=ki=dɑ̃=la=bu=ʃə=vɔl=tiʒə 12

lə=ka=mɑ̃=bεʁ=kœʁ=kʁe=mø=mɔ=lə=e=tʁɛ̃=tə 12
sə=fɔ̃=tɑ̃buʃə=kɔ=məy=nə=du=sə=pɛ̃=ty=ʁə=fɛ̃tə 12
e=syʁ=ynə=tʁɑ̃=ʃə=də=pɛ̃=y=nə=twa=lə=saʃεvə 12
laʁ=e=lə=ɡu=ɑ̃=nœ̃=bε=ze=ki=se=lε=və 12

lə=ʃε=vʁə=fj=e=syʁ=sɔ̃=pik=də=sa=vœ=ʁə 12
ʃɑ̃=tə=y=nə=ʃɑ̃=sɔ̃=də=te=ʁə=də=flœ=ʁə 12
œ̃=zεstə=də=fʁε=ʃœʁ=dɑ̃=la=ʃa=lœʁ=də=le=te 12
ynə=ka=ʁεsə=le=ʒε=ʁə=la=du=sœʁ=ɛ̃=kaʁ=ne 12

la=œ̃=ne=pwa=sə=ki=plœ=ʁə=də=bɔ=nœ=ʁə 12
y=nə=laʁ=mə=ki=ku=lə=ʁi=ʃə=də=sa=vœʁ 12
œ̃=fʁɔ=maʒə=vi=vɑ̃=ki=ʁεs=pi=ʁə=e=ki=ozə 12
ynəe=mɔ=sjɔ̃=pɥi=sɑ̃=tə=y=nə=fɔʁ=sə=ɡʁɑ̃=djozə 12

dɑ̃lə=silɑ̃sə=dy=nə=ka=və=lε=fʁɔ=ma=ʒə=sa=fi=ne 13
dε=tʁe=zɔʁdə=lε=ki=du=sə=mɑ̃=sə=de=si=ne 12
ʃakə=pjεsə=œ̃=ny=ni=ve=ynə=is=twa=ʁəa=ʁa=kɔ̃=te 13
œ̃=mɔ̃=də=də=de=li=sə=a=la=mə=a=lje 12

e=dɑ̃=sε=tə=dɑ̃=sə=dε=fʁɔ=ma=ʒə=sɑ̃=fɛ̃ 12
ʃa=kə=kɔ̃=vi=və=tʁu=və=sɔ̃=ʃə=mɛ̃ 10
œ̃=fεs=tɛ̃=də=nɥɑ̃=sə=də=tεk=sty=ʁə=də=ɡu 12
uʃakə=fʁɔ=maʒə=myʁ=my=ʁə=sɔ̃=du=sε=kʁε=a=nu 12

Historique des Modifications

24/01/2024 18:36
17/01/2024 18:16

Récompense

Coup de coeur: 2
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
26/02/2024 07:38Bo

Une belle façon de mettre en valeur la palette de fromages qui existe par chez nous. C est original et très plaisant à lire ! On peut parler de tout avec la poésie ! Un coeur bien mérité !

👍
Auteur de Poésie
03/03/2024 13:54Albertb

Bonjour Inamtom. Ce poème délicieusement décrit l’univers des fromages, où chaque variété semble avoir sa propre personnalité. Les mots peignent une toile sensorielle, évoquant des sensations riches et variées. C’est une célébration des plaisirs culinaires, où chaque fromage raconte une histoire unique et offre une expérience gustative inoubliable. Un véritable festin pour les sens. Avec mon CDC. Merci pour le partage. A bientôt.

👍

Poème Gourmandise
Du 15/01/2024 18:22

L'écrit contient 252 mots qui sont répartis dans 8 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.