Poeme-France : Lecture Écrit Société

Poeme : Chienne De Vie

Poème Société
Publié le 16/02/2011 12:02

L'écrit contient 140 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Poeshit

Chienne De Vie

Attaché à tes chaines…
Trop serrées… la gangrène…
Car gainés par centaines…
Chienne de vie je t’haine…

Énervé, les nerfs j’ai…
J’me tire les vers du nez. .
Puis plus aucune énergie…
Ce vener d’vient vert… . . git
Vertigineuse descente…
Comme une chieuse indescente,
La peste en son sein…
Bien funeste destin

Prend des gifles, des claques,
Afin d’se reveiller…
Atterrit comme un sac
C’est pas un rêve eveillé
C’est plutôt un cauchemard
J’men couche… marre. .
J’me marre en ma couche,
Puis tombe en rade comme une souche
Même plus sous chef,
Je perds contrôle. .
En panne sèche,
Je cherche mon rôle…
Je reste ébranlé,
Le cortex éboulé
En c’contexte, les boules j’ai…
C’est trop con… . . j’vais bouger…

Http : //www. facebook. com/pages/Poeshit/185118818171349
Http : //poeshit. blogspot. com/
 • Pieds Hyphénique: Chienne De Vie

  at=ta=ché=à=tes=chaines 6
  trop=ser=rées=la=gan=grène 6
  car=gai=nés=par=cen=taines 6
  chien=ne=de=vie=je=thaine 6

  éner=vé=les=nerfs=jai 5
  jme=tire=les=vers=du=nez 6
  puis=plus=au=cune=éner=gie 6
  ce=ve=ner=d=vient=vert=git 7
  ver=ti=gi=neuse=des=cente 6
  commeu=ne=chieuse=in=des=cente 6
  la=pes=te=en=son=sein 6
  bien=fu=nes=te=des=tin 6

  prend=des=gifles=des=cla=ques 6
  a=fin=d=se=re=veiller 6
  at=ter=rit=comme=un=sac 6
  cest=pas=un=rêve=e=veillé 6
  cest=plu=tôt=un=cauche=mard 6
  jmen=cou=che=ma=rre 5
  jme=mar=re=en=ma=couche 6
  puis=tombeen=rade=com=me=u=ne=souche 8
  mê=me=plus=sous=chef 5
  je=perds=con=trô=le 5
  en=pan=ne=sè=che 5
  je=cher=che=mon=rô=le 6
  je=res=te=é=bran=lé 6
  le=cor=tex=é=bou=lé 6
  en=c=con=tex=te=les=boules=jai 8
  cest=trop=con=j=vais=bou=ger 7

  h=t=t=p=s=la=sh=s=la=sh=w=w=w=face=book=com=s=la=sh=pa=ges=s=la=sh=poe=shit=s=la=sh=un=hu=it=cinq=cent=dix=hu=it=milliard=hu=it=cent=dix=hu=it=mil=lion=cent=soixan=teet=on=ze=mil=le=trois=cent=qua=ran=te=neuf 59
  h=t=t=p=s=la=sh=s=la=sh=poe=shit=blog=spot=com=s=lash 17
 • Phonétique : Chienne De Vie

  ataʃe a tε ʃεnə…
  tʁo seʁe… la ɡɑ̃ɡʁεnə…
  kaʁ ɡεne paʁ sɑ̃tεnə…
  ʃjεnə də vi ʒə tεnə…

  enεʁve, lε nεʁf ʒε…
  ʒmə tiʁə lε vεʁ dy ne.
  pɥi plysz- okynə enεʁʒi…
  sə vəne dvjɛ̃ vεʁ… ʒit
  vεʁtiʒinøzə desɑ̃tə…
  kɔmə ynə ʃjøzə ɛ̃desɑ̃tə,
  la pεstə ɑ̃ sɔ̃ sɛ̃…
  bjɛ̃ fynεstə dεstɛ̃

  pʁɑ̃ dε ʒiflə, dε klak,
  afɛ̃ dsə ʁəvεje…
  ateʁi kɔmə œ̃ sak
  sε pa œ̃ ʁεvə əvεje
  sε plyto œ̃ koʃəmaʁ
  ʒmεn kuʃə… maʁə.
  ʒmə maʁə ɑ̃ ma kuʃə,
  pɥi tɔ̃bə ɑ̃ ʁadə kɔmə ynə suʃə
  mεmə plys su ʃεf,
  ʒə pεʁd kɔ̃tʁolə.
  ɑ̃ panə sεʃə,
  ʒə ʃεʁʃə mɔ̃ ʁolə…
  ʒə ʁεstə ebʁɑ̃le,
  lə kɔʁtεks ebule
  ɑ̃ skɔ̃tεkstə, lε bulə ʒε…
  sε tʁo kɔ̃… ʒvε buʒe…

  aʃ te te pe : slaʃ slaʃ dubləve dubləve dubləve. fasəbuk. kɔm slaʃ paʒə slaʃ poεʃi slaʃ œ̃n- ɥi sɛ̃- sɑ̃ diz- ɥi miljaʁ ɥi sɑ̃ diz- ɥi miljɔ̃ sɑ̃ swasɑ̃tə e ɔ̃zə milə tʁwa sɑ̃ kaʁɑ̃tə nəf
  aʃ te te pe : slaʃ slaʃ poεʃi. blɔɡspo. kɔm slaʃ
 • Pieds Phonétique : Chienne De Vie

  a=ta=ʃe=a=tε=ʃεnə 6
  tʁo=se=ʁe=la=ɡɑ̃=ɡʁεnə 6
  kaʁ=ɡε=ne=paʁ=sɑ̃=tεnə 6
  ʃjε=nə=də=vi=ʒə=tεnə 6

  e=nεʁ=ve=lε=nεʁf=ʒε 6
  ʒmə=tiʁə=lε=vεʁ=dy=ne 6
  pɥi=plys=zo=kynəe=nεʁ=ʒi 6
  sə=və=ne=dvjɛ̃=vεʁ=ʒit 6
  vεʁ=ti=ʒi=nøzə=de=sɑ̃tə 6
  kɔməy=nə=ʃjø=zə=ɛ̃=de=sɑ̃tə 7
  la=pεs=tə=ɑ̃=sɔ̃=sɛ̃ 6
  bjɛ̃=fy=nεs=tə=dεs=tɛ̃ 6

  pʁɑ̃=dε=ʒi=flə=dε=klak 6
  a=fɛ̃=dsə=ʁə=vε=je 6
  a=te=ʁi=kɔmə=œ̃=sak 6
  sε=pa=œ̃=ʁεvə=ə=vε=je 7
  sε=ply=to=œ̃=koʃə=maʁ 6
  ʒmεn=ku=ʃə=ma=ʁə 5
  ʒmə=ma=ʁə=ɑ̃=ma=kuʃə 6
  pɥi=tɔ̃bəɑ̃=ʁadə=kɔ=mə=y=nə=suʃə 8
  mε=mə=plys=su=ʃεf 5
  ʒə=pεʁd=kɔ̃=tʁo=lə 5
  ɑ̃=pa=nə=sε=ʃə 5
  ʒə=ʃεʁ=ʃə=mɔ̃=ʁo=lə 6
  ʒə=ʁεs=tə=e=bʁɑ̃=le 6
  lə=kɔʁ=tεks=e=bu=le 6
  ɑ̃=skɔ̃=tεk=stə=lε=bulə=ʒε 7
  sε=tʁo=kɔ̃=ʒvε=bu=ʒe 6

  aʃ=te=te=pe=slaʃ=slaʃ=dublə=ve=du=blə=ve=du=blə=ve=fa=sə=buk=kɔm=slaʃ=pa=ʒə=slaʃ=po=ε=ʃi=slaʃ=œ̃n=ɥi=sɛ̃=sɑ̃=diz=ɥi=mi=ljaʁ=ɥi=sɑ̃=diz=ɥi=mi=ljɔ̃=sɑ̃=swa=sɑ̃=təe=ɔ̃=zə=mi=lə=tʁwa=sɑ̃=ka=ʁɑ̃=tə=nəf 54
  aʃ=te=te=pe=slaʃ=slaʃ=po=ε=ʃi=blɔɡ=spo=kɔm=slaʃ 13

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
16/02/2011 13:32Mikie95

tres joli texte original avec un joli style plein de gouaille