Poeme-France : Lecture Écrit Frustration

Poeme : Coeur Ouvert Et Douloureux Espoirs.

Poème Frustration
Publié le 28/08/2010 13:45

L'écrit contient 330 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : James Davis

Coeur Ouvert Et Douloureux Espoirs.

« A l’Aube d’une Nuit étoilée,
Nous marchions les pieds nus sur l’herbe sèche des champs d’été
Noyé dans cet Océan chaud et visqueux fait joies aux mille caresses.
Alouette de mon cœur au plumage doré et aux chants de jeunesse,
Jubilant de mes vains désirs qui vous amusent et me rassurent,
Evadée d’un pays légendaire inondé d’Amour aux infinies mesures,
Vous me narguez du haut de vos ailes déployées,
Où dansent ces anges moqueurs de mon vœu inexaucé.
Ulcéré de votre perversité, c’est au bout du Monde que j’irais à ses côtés,
Souffrant de mon inépuisable Passion abritée par cet astre enflammé.
Au zénith de ma plus noble Volonté, j’endurais patiemment ma torture,
Irrémédiables brûlures sadiques tendrement infligées par de Satanées griffures.
Maladie et Remède de mon cœur gangrené, tu me sauves et me tues d’obsession.
Emmène-moi sur ces collines mythiques où naîtra Notre Soleil matrimonial,
Prodigieux jour rêvé depuis que vous m’êtes apparue parfumée d’odeurs sentimentales.
Larmes délicieuses d’une promesse éternelle aux multiples saveurs de fascination,
Utopie rouge et blanche qui revêtit l’horreur humaine d’un espoir idiot et miraculeux,
Sacrifice de la raison au détriment du cœur et de ses projets fabuleux,
Que retentissent les monumentales cloches du Paradis et les tambours de l’Enfer,
Un terrible secret protégé de mon organe têtu qui jusqu’ici a jugé mieux de se taire,
Enfin cède devant son charme évident sans cesse blessé par la détresse qu’elle confesse.
Mon Ange gardien, ma Muse, ma Madone, vous êtes la Déesse de la gentillesse
Au pouvoir incroyable de me faire aimer corps et âme malgré vos ivres impolitesses.
Vivre sans vous m’est insupportable, je suis comme un oiseaux sans ses ailes,
Inévitable chute sur le sol gris d’une ville polluée d’hypocrisie à supplier la mort
En espérant que notre petite Alouette vole, continuant son interminable ascension dans le bleu du ciel »

Pierre. M
 • Pieds Hyphénique: Coeur Ouvert Et Douloureux Espoirs.

  a=lau=be=du=ne=nuit=é=toi=lée 10
  nous=mar=chi=ons=les=pieds=nus=sur=l=her=be=sè=che=des=champs=dé=té 17
  noy=é=dans=cet=o=cé=an=chaud=et=vis=queux=fait=joies=aux=mil=le=ca=resses 18
  alouet=te=de=mon=cœur=au=plu=ma=ge=do=ré=et=aux=chants=de=jeu=nes=se 18
  ju=bi=lant=de=mes=vains=dé=sirs=qui=vous=a=mu=sent=et=me=ras=su=rent 18
  eva=dée=dun=pa=ys=légen=dai=re=i=non=dé=da=mour=aux=in=fi=nies=me=sures 19
  vous=me=nar=guez=du=haut=de=vos=ai=les=dé=ployées 12
  où=dan=sent=ces=an=ges=mo=queurs=de=mon=vœu=i=nexau=cé 14
  ul=cé=ré=de=votre=per=ver=si=té=cest=au=bout=du=mon=de=que=ji=rais=à=ses=cô=tés 22
  souf=frant=de=mon=i=né=pui=sa=ble=pas=si=on=a=bri=tée=par=cet=as=tre=en=flam=mé 22
  au=zé=ni=th=de=ma=plus=no=ble=vo=lon=té=jen=du=rais=pa=tiem=ment=ma=tor=tu=re 22
  ir=ré=mé=diables=brû=lu=res=sa=di=ques=ten=dre=ment=in=fli=gées=par=de=sa=ta=nées=grif=fures 23
  ma=la=die=et=re=mède=de=mon=cœur=gan=gre=né=tu=me=sau=ves=et=me=tues=dob=ses=sion 22
  em=mène=moi=sur=ces=col=li=nes=my=thi=ques=où=naî=tra=no=tre=so=leil=ma=tri=mo=nial 22
  pro=di=gieux=jour=rê=vé=de=puis=que=vous=mêtes=ap=pa=rue=par=fu=mée=do=deurs=sen=ti=men=tales 23
  lar=mes=dé=li=cieuses=du=ne=pro=mes=seé=ter=nel=le=aux=mul=ti=ples=sa=veurs=de=fas=ci=na=tion 24
  uto=pie=rougeet=blan=che=qui=re=vê=tit=lhor=reur=hu=mai=ne=dun=es=poir=i=diot=et=mi=ra=cu=leux 24
  sa=cri=fi=ce=de=la=rai=son=au=dé=tri=ment=du=cœur=et=de=ses=pro=jets=fa=bu=leux 22
  que=re=ten=tissent=les=mo=nu=men=ta=les=clo=ches=du=pa=ra=dis=et=les=tam=bours=de=len=fer 23
  un=ter=rible=se=cret=pro=té=gé=de=mon=or=ga=ne=tê=tu=qui=jus=qui=ci=a=ju=gé=mieux=de=se=taire 26
  en=fin=cède=de=vant=son=char=meé=vi=dent=sans=ces=se=bles=sé=par=la=dé=tres=se=quel=le=con=fesse 24
  mon=an=ge=gar=dien=ma=mu=se=ma=ma=do=ne=vous=ê=tes=la=dées=se=de=la=gen=tillesse 22
  au=pou=voir=in=croyable=de=me=fai=reai=mer=corps=et=â=me=mal=gré=vos=i=vres=im=po=li=tesses 23
  vi=vre=sans=vous=mest=in=sup=por=ta=ble=je=suis=com=me=un=oi=seaux=sans=ses=ai=les 21
  in=évi=table=chu=te=sur=le=sol=gris=du=ne=ville=pol=luée=dhy=po=cri=sieà=sup=plier=la=mort 22
  en=es=pé=rant=que=notre=pe=ti=tea=louet=te=vo=le=con=ti=nuant=son=in=ter=mi=na=ble=as=cen=sion=dans=le=bleu=du=ciel 30

  pi=er=re=m 4
 • Phonétique : Coeur Ouvert Et Douloureux Espoirs.

  « a lobə dynə nɥi etwale,
  nu maʁʃjɔ̃ lε pje nys syʁ lεʁbə sεʃə dε ʃɑ̃ dete
  nwaje dɑ̃ sεt ɔseɑ̃ ʃo e viskø fε ʒwaz- o milə kaʁesə.
  aluεtə də mɔ̃ kœʁ o plymaʒə dɔʁe e o ʃɑ̃ də ʒənεsə,
  ʒybilɑ̃ də mε vɛ̃ deziʁ ki vuz- amyze e mə ʁasyʁe,
  əvade dœ̃ pεi leʒɑ̃dεʁə inɔ̃de damuʁ oz- ɛ̃fini məzyʁə,
  vu mə naʁɡe dy-o də voz- εlə deplwaje,
  u dɑ̃se sεz- ɑ̃ʒə mɔkœʁ də mɔ̃ vey inεksose.
  ylseʁe də vɔtʁə pεʁvεʁsite, sεt- o bu dy mɔ̃də kə ʒiʁεz- a sε kote,
  sufʁɑ̃ də mɔ̃n- inepɥizablə pasjɔ̃ abʁite paʁ sεt astʁə ɑ̃flame.
  o zenit də ma plys nɔblə vɔlɔ̃te, ʒɑ̃dyʁε pasjamɑ̃ ma tɔʁtyʁə,
  iʁemedjablə bʁylyʁə sadik tɑ̃dʁəmɑ̃ ɛ̃fliʒe paʁ də satane ɡʁifyʁə.
  maladi e ʁəmεdə də mɔ̃ kœʁ ɡɑ̃ɡʁəne, ty mə sovəz- e mə tɥ dɔpsesjɔ̃.
  ɑ̃mεnə mwa syʁ sε kɔlinə mitikz- u nεtʁa nɔtʁə sɔlεj matʁimɔnjal,
  pʁɔdiʒjø ʒuʁ ʁεve dəpɥi kə vu mεtəz- apaʁy paʁfyme dɔdœʁ sɑ̃timɑ̃alə.
  laʁmə- delisjøzə dynə pʁɔmεsə etεʁnεllə o myltiplə savœʁ də fasinasjɔ̃,
  ytɔpi ʁuʒə e blɑ̃ʃə ki ʁəvεti lɔʁœʁ ymεnə dœ̃n- εspwaʁ idjo e miʁakylø,
  sakʁifisə də la ʁεzɔ̃ o detʁime dy kœʁ e də sε pʁɔʒε fabylø,
  kə ʁətɑ̃tise lε mɔnymɑ̃talə kloʃə dy paʁadiz- e lε tɑ̃buʁ də lɑ̃fe,
  œ̃ teʁiblə sεkʁε pʁɔteʒe də mɔ̃n- ɔʁɡanə tεty ki ʒyskisi a ʒyʒe mjø də sə tεʁə,
  ɑ̃fɛ̃ sεdə dəvɑ̃ sɔ̃ ʃaʁmə evide sɑ̃ sεsə blese paʁ la detʁεsə kεllə kɔ̃fεsə.
  mɔ̃n- ɑ̃ʒə ɡaʁdjɛ̃, ma myzə, ma madɔnə, vuz- εtə la deεsə də la ʒɑ̃tijεsə
  o puvwaʁ ɛ̃kʁwajablə də mə fεʁə εme kɔʁz- e amə malɡʁe voz- ivʁəz- ɛ̃pɔlitesə.
  vivʁə sɑ̃ vu mεt- ɛ̃sypɔʁtablə, ʒə sɥi kɔmə œ̃n- wazo sɑ̃ sεz- εlə,
  inevitablə ʃytə syʁ lə sɔl ɡʁi dynə vilə pɔlye dipɔkʁizi a syplje la mɔʁ
  ɑ̃n- εspeʁɑ̃ kə nɔtʁə pətitə aluεtə vɔlə, kɔ̃tinɥɑ̃ sɔ̃n- ɛ̃tεʁminablə asɑ̃sjɔ̃ dɑ̃ lə blø dy sjəl »

  pjeʁə. εm
 • Pieds Phonétique : Coeur Ouvert Et Douloureux Espoirs.

  a=lo=bə=dy=nə=nɥi=e=twa=le 10
  nu=maʁ=ʃj=ɔ̃=lε=pj=e=nys=syʁ=lεʁ=bə=sε=ʃə=dε=ʃɑ̃=de=te 17
  nwa=j=e=dɑ̃=sεt=ɔ=se=ɑ̃=ʃo=e=vis=kø=fε=ʒwa=zo=mi=lə=ka=ʁe=sə 20
  a=lu=ε=tə=də=mɔ̃=kœ=ʁə=o=ply=ma=ʒə=dɔ=ʁe=e=o=ʃɑ̃=də=ʒə=nε=sə 21
  ʒy=bi=lɑ̃=də=mε=vɛ̃=de=ziʁ=ki=vu=za=my=ze=e=mə=ʁa=sy=ʁe 18
  ə=va=de=dœ̃=pε=i=le=ʒɑ̃=dε=ʁə=i=nɔ̃=de=da=muʁ=o=zɛ̃=fi=ni=mə=zy=ʁə 22
  vu=mə=naʁ=ɡe=dy-o=də=vo=zε=lə=de=plwa=j=e 14
  u=dɑ̃=se=sε=zɑ̃=ʒə=mɔ=kœ=ʁə=də=mɔ̃=ve=y=i=nεk=so=se 17
  yl=se=ʁe=də=vɔtʁə=pεʁ=vεʁ=si=te=sε=to=bu=dy=mɔ̃=də=kə=ʒi=ʁε=za=sε=ko=te 22
  su=fʁɑ̃=də=mɔ̃=ni=nep=ɥi=za=blə=pa=sj=ɔ̃=a=bʁi=te=paʁ=sεt=as=tʁə=ɑ̃=fla=me 22
  o=ze=nit=də=ma=plys=nɔ=blə=vɔ=lɔ̃=te=ʒɑ̃=dy=ʁε=pa=sj=a=mɑ̃=ma=tɔʁ=ty=ʁə 22
  i=ʁe=me=djablə=bʁy=ly=ʁə=sa=dik=tɑ̃=dʁə=mɑ̃=ɛ̃=fli=ʒe=paʁ=də=sa=ta=ne=ɡʁi=fyʁə 22
  ma=la=di=e=ʁə=mεdə=də=mɔ̃=kœʁ=ɡɑ̃=ɡʁə=ne=ty=mə=so=və=ze=mə=tɥ=dɔp=se=sjɔ̃ 22
  ɑ̃=mε=nə=mwa=syʁ=sε=kɔ=li=nə=mi=tik=zu=nε=tʁa=nɔ=tʁə=sɔ=lεj=ma=tʁi=mɔ=njal 22
  pʁɔ=di=ʒjø=ʒuʁ=ʁε=ve=dəp=ɥikə=vu=mε=tə=za=pa=ʁy=paʁ=fy=me=dɔ=dœʁ=sɑ̃=ti=mɑ̃=alə 23
  laʁmə=de=li=sjø=zə=dy=nə=pʁɔ=mε=səe=tεʁ=nεllə=o=myl=ti=plə=sa=vœʁ=də=fa=si=na=sjɔ̃ 23
  y=tɔ=pi=ʁuʒəe=blɑ̃=ʃə=ki=ʁə=vε=ti=lɔ=ʁœʁ=y=mε=nə=dœ̃=nεs=pwaʁ=i=djo=e=mi=ʁa=ky=lø 25
  sa=kʁi=fi=sə=də=la=ʁε=zɔ̃=o=de=tʁi=me=dy=kœʁ=e=də=sε=pʁɔ=ʒε=fa=by=lø 22
  kəʁə=tɑ̃=tisə=lε=mɔ=ny=mɑ̃=ta=lə=klo=ʃə=dy=pa=ʁa=di=ze=lε=tɑ̃=buʁ=də=lɑ̃=fe 22
  œ̃=te=ʁiblə=sε=kʁε=pʁɔ=te=ʒe=də=mɔ̃=nɔʁ=ɡa=nə=tε=ty=ki=ʒys=ki=si=a=ʒy=ʒe=mjø=də=sə=tεʁə 26
  ɑ̃=fɛ̃=sεdə=də=vɑ̃=sɔ̃=ʃaʁ=məe=vi=de=sɑ̃=sε=sə=ble=se=paʁ=la=de=tʁε=sə=kεllə=kɔ̃=fεsə 23
  mɔ̃=nɑ̃ʒə=ɡaʁ=djɛ̃=ma=my=zə=ma=ma=dɔ=nə=vu=zε=tə=la=de=ε=sə=də=la=ʒɑ̃=ti=jεsə 23
  o=pu=vwaʁ=ɛ̃=kʁwa=jablə=də=mə=fε=ʁəε=me=kɔʁ=ze=a=mə=mal=ɡʁe=vo=zi=vʁə=zɛ̃=pɔ=li=te=sə 25
  vi=vʁə=sɑ̃=vu=mε=tɛ̃=sy=pɔʁ=ta=blə=ʒə=sɥi=kɔ=mə=œ̃=nwa=zo=sɑ̃=sε=zε=lə 21
  i=ne=vi=tablə=ʃy=tə=syʁ=lə=sɔl=ɡʁi=dy=nə=vi=lə=pɔ=ly=e=di=pɔ=kʁi=zi=a=sy=plje=la=mɔʁ 26
  ɑ̃=nεs=pe=ʁɑ̃kə=nɔ=tʁə=pə=ti=təa=lu=ε=tə=vɔ=lə=kɔ̃=tin=ɥɑ̃=sɔ̃=nɛ̃=tεʁ=mi=na=blə=a=sɑ̃=sjɔ̃=dɑ̃=lə=blø=dy=sjəl 31

  pj=e=ʁə=εm 4

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
29/03/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.