Poeme-France : Lecture Écrit Déclaration

Poeme : Déclaration

Poème Déclaration
Publié le 19/09/2012 11:08

L'écrit contient 356 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Jandot Poésie

Déclaration

Depuis le jour où nos regards se sont croisés,
Tes yeux noisette brillants couleurs Agathe
Qui retrouvent en moi mes trésors cachés,
Eloignant les tempêtes de ta frégate.
Lis et découvre en mes iris de Jade
La perfection, l’immortalité de mon cœur,
Voit la symbolique des pierres pariades
Qui font de nous d’inséparables âmes sœurs.
Mon amour, blancheur suave cristalline,
Accordé à ta peau plumage colombe,
Pour un avenir de douceur aubépine
Sans que la belle rose rosée retombe
Tu es la femme qui hante mes nuits sans fin
Où je dessine ton visage flamboyant,
Rougissant sous mes tendres baisers au parfum
Groseillier, sur ton corps câlin et chatoyant.
Laisse mes bras devenir les branches vertes
Qui soutiennent le nid de notre bel amour,
Ouaté de pages de lettres ouvertes
Qui clament mes sentiments pour l’éternité.
Nous noierons nos lugubres idées noires
Au fond du puit empli de nos larmes d’espoir,
Eau qui irriguera le champ de la passion,
Où germerons les fleurs de notre création.
Accepte ce cœur qui ne bat plus que pour toi,
Biguine sur le rythme de ses pulsations,
Je ferais de ta vie un ballet enchanté
Où ma princesse vivra un conte de fée.
Fait de moi ton chevalier sans une monture,
Mon amour sera ton bouclier protecteur,
Fait que je sois ton étendard, ton armure,
Oui, je porte serment à ma reine de cœur.

Deux mille douze, odyssée de l’espace,
Nous voyagerons d’étoiles en étoiles
En évitant les béants trous noirs de glace,
Je serais vigie en haut de la grand voile
Viens, monte sur le pont de ma goélette
Aux voiles cousus du bleu ciel de mes veines,
Je te couvrirais des plus belles toilettes,
Deviens ma sirène que le vent m’amène.
Soirs de printemps, d’automne, d’été et d’hivers,
Au dessein de la chaleur de tes bras ouverts,
Ma plume composera les languides vers
Sur les pétales dont ton corps sera couvert.
Je conte, en douze langoureuses strophes
De douze pieds, la fable de mes sentiments,
Afin que mon amour devienne l’étoffe
Qui réchauffe et protège ton palpitant.
 • Pieds Hyphénique: Déclaration

  de=puis=le=jour=où=nos=re=gards=se=sont=croi=sés 12
  tes=y=eux=noi=set=te=brillants=cou=leurs=a=ga=the 12
  qui=re=trou=vent=en=moi=mes=tré=sors=ca=chés 11
  eloi=gnant=les=tem=pê=tes=de=ta=fré=ga=te 11
  lis=et=dé=cou=vre=en=mes=i=ris=de=ja=de 12
  la=per=fec=tion=lim=mor=ta=li=té=de=mon=cœur 12
  voit=la=sym=bo=li=que=des=pier=res=pa=ria=des 12
  qui=font=de=nous=din=sé=pa=ra=bles=â=mes=sœurs 12
  mon=a=mour=blan=cheur=sua=ve=cris=tal=li=ne 11
  ac=cor=dé=à=ta=peau=plu=ma=ge=co=lom=be 12
  pour=un=a=ve=nir=de=dou=ceur=au=bé=pi=ne 12
  sans=que=la=bel=le=ro=se=ro=sée=re=tom=be 12
  tu=es=la=fem=me=qui=han=te=mes=nuits=sans=fin 12
  où=je=des=si=ne=ton=vi=sa=ge=flam=boy=ant 12
  rou=gis=sant=sous=mes=ten=dres=bai=sers=au=par=fum 12
  gro=seilli=er=sur=ton=corps=câ=lin=et=cha=toy=ant 12
  lais=se=mes=bras=de=ve=nir=les=bran=ches=ver=tes 12
  qui=sou=tien=nent=le=nid=de=no=tre=bel=a=mour 12
  ou=a=té=de=pa=ges=de=let=tres=ou=ver=tes 12
  qui=cla=ment=mes=sen=ti=ments=pour=lé=ter=ni=té 12
  nous=noie=rons=nos=lu=gu=bres=i=dées=noi=res 11
  au=fond=du=puit=em=pli=de=nos=lar=mes=des=poir 12
  eau=qui=ir=ri=gue=ra=le=champ=de=la=pas=sion 12
  où=ger=me=rons=les=fleurs=de=no=tre=cré=a=tion 12
  ac=cep=te=ce=cœur=qui=ne=bat=plus=que=pour=toi 12
  bi=gui=ne=sur=le=ryth=me=de=ses=pul=sa=tions 12
  je=fe=rais=de=ta=vie=un=bal=let=en=chan=té 12
  où=ma=prin=ces=se=vi=vra=un=con=te=de=fée 12
  fait=de=moi=ton=che=va=lier=sans=u=ne=mon=ture 12
  mon=a=mour=se=ra=ton=bou=cli=er=pro=tec=teur 12
  fait=que=je=sois=ton=é=ten=dard=ton=ar=mu=re 12
  oui=je=por=te=ser=ment=à=ma=rei=ne=de=cœur 12

  deux=mil=le=dou=ze=o=dys=sée=de=les=pa=ce 12
  nous=voy=a=ge=rons=dé=toi=les=en=é=toi=les 12
  en=é=vi=tant=les=bé=ants=trous=noirs=de=gla=ce 12
  je=se=rais=vi=gie=en=haut=de=la=grand=voi=le 12
  viens=mon=te=sur=le=pont=de=ma=go=é=let=te 12
  aux=voi=les=cou=sus=du=bleu=ciel=de=mes=vei=nes 12
  je=te=cou=vri=rais=des=plus=bel=les=toi=let=tes 12
  de=viens=ma=si=rè=ne=que=le=vent=ma=mè=ne 12
  soirs=de=prin=temps=dau=tomne=dé=té=et=d=hi=vers 12
  au=des=sein=de=la=cha=leur=de=tes=bras=ou=verts 12
  ma=plu=me=com=po=se=ra=les=lan=gui=des=vers 12
  sur=les=pé=ta=les=dont=ton=corps=se=ra=cou=vert 12
  je=con=te=en=dou=ze=lan=gou=reu=ses=stro=phes 12
  de=dou=ze=pieds=la=fa=ble=de=mes=sen=ti=ments 12
  a=fin=que=mon=a=mour=de=vien=ne=lé=to=ffe 12
  qui=ré=chauf=fe=et=pro=tè=ge=ton=pal=pi=tant 12
 • Phonétique : Déclaration

  dəpɥi lə ʒuʁ u no ʁəɡaʁd sə sɔ̃ kʁwaze,
  tεz- iø nwazεtə bʁijɑ̃ kulœʁz- aɡatə
  ki ʁətʁuve ɑ̃ mwa mε tʁezɔʁ kaʃe,
  əlwaɲɑ̃ lε tɑ̃pεtə də ta fʁeɡatə.
  li e dekuvʁə ɑ̃ mεz- iʁi də ʒadə
  la pεʁfεksjɔ̃, limɔʁtalite də mɔ̃ kœʁ,
  vwa la sɛ̃bɔlikə dε pjeʁə- paʁjadə
  ki fɔ̃ də nu dɛ̃sepaʁabləz- amə sœʁ.
  mɔ̃n- amuʁ, blɑ̃ʃœʁ sɥavə kʁistalinə,
  akɔʁde a ta po plymaʒə kɔlɔ̃bə,
  puʁ œ̃n- avəniʁ də dusœʁ obepinə
  sɑ̃ kə la bεllə ʁozə ʁoze ʁətɔ̃bə
  ty ε la famə ki-ɑ̃tə mε nɥi sɑ̃ fɛ̃
  u ʒə desinə tɔ̃ vizaʒə flɑ̃bwajɑ̃,
  ʁuʒisɑ̃ su mε tɑ̃dʁə- bεzez- o paʁfœ̃
  ɡʁozεjje, syʁ tɔ̃ kɔʁ kalɛ̃ e ʃatwajɑ̃.
  lεsə mε bʁa dəvəniʁ lε bʁɑ̃ʃə vεʁtə
  ki sutjεne lə nid də nɔtʁə bεl amuʁ,
  uate də paʒə də lεtʁəz- uvεʁtə
  ki klame mε sɑ̃timɑ̃ puʁ letεʁnite.
  nu nwaəʁɔ̃ no lyɡybʁəz- ide nwaʁə
  o fɔ̃ dy pɥi ɑ̃pli də no laʁmə- dεspwaʁ,
  o ki iʁiɡəʁa lə ʃɑ̃ də la pasjɔ̃,
  u ʒεʁməʁɔ̃ lε flœʁ də nɔtʁə kʁeasjɔ̃.
  aksεptə sə kœʁ ki nə ba plys kə puʁ twa,
  biɡinə syʁ lə ʁitmə də sε pylsasjɔ̃,
  ʒə fəʁε də ta vi œ̃ balε ɑ̃ʃɑ̃te
  u ma pʁɛ̃sεsə vivʁa œ̃ kɔ̃tə də fe.
  fε də mwa tɔ̃ ʃəvalje sɑ̃z- ynə mɔ̃tyʁə,
  mɔ̃n- amuʁ səʁa tɔ̃ buklje pʁɔtεktœʁ,
  fε kə ʒə swa tɔ̃n- etɑ̃daʁ, tɔ̃n- aʁmyʁə,
  ui, ʒə pɔʁtə sεʁme a ma ʁεnə də kœʁ.

  dø milə duzə, ɔdise də lεspasə,
  nu vwajaʒəʁɔ̃ detwaləz- ɑ̃n- etwalə
  ɑ̃n- evitɑ̃ lε beɑ̃ tʁus nwaʁ də ɡlasə,
  ʒə səʁε viʒi ɑ̃-o də la ɡʁɑ̃ vwalə
  vjɛ̃, mɔ̃tə syʁ lə pɔ̃ də ma ɡɔelεtə
  o vwalə kuzys dy blø sjεl də mε vεnə,
  ʒə tə kuvʁiʁε dε plys bεllə twalεtə,
  dəvjɛ̃ ma siʁεnə kə lə vɑ̃ mamεnə.
  swaʁ də pʁɛ̃tɑ̃, dotɔmnə, dete e divεʁ,
  o desɛ̃ də la ʃalœʁ də tε bʁaz- uvεʁ,
  ma plymə kɔ̃pozəʁa lε lɑ̃ɡidə vεʁ
  syʁ lε petalə dɔ̃ tɔ̃ kɔʁ səʁa kuvεʁ.
  ʒə kɔ̃tə, ɑ̃ duzə lɑ̃ɡuʁøzə stʁɔfə
  də duzə pje, la fablə də mε sɑ̃timɑ̃,
  afɛ̃ kə mɔ̃n- amuʁ dəvjεnə letɔfə
  ki ʁeʃofə e pʁɔtεʒə tɔ̃ palpitɑ̃.
 • Pieds Phonétique : Déclaration

  dəp=ɥi=lə=ʒuʁ=u=no=ʁə=ɡaʁd=sə=sɔ̃=kʁwa=ze 12
  tε=zi=ø=nwa=zε=tə=bʁi=jɑ̃=ku=lœʁ=za=ɡatə 12
  ki=ʁə=tʁu=ve=ɑ̃=mwa=mε=tʁe=zɔʁ=ka=ʃe 11
  ə=lwa=ɲɑ̃=lε=tɑ̃=pε=tə=də=ta=fʁe=ɡa=tə 12
  li=e=de=ku=vʁə=ɑ̃=mε=zi=ʁi=də=ʒa=də 12
  la=pεʁ=fεk=sjɔ̃=li=mɔʁ=ta=li=te=də=mɔ̃=kœʁ 12
  vwa=la=sɛ̃=bɔ=li=kə=dε=pje=ʁə=pa=ʁja=də 12
  ki=fɔ̃=də=nu=dɛ̃=se=pa=ʁa=blə=za=mə=sœʁ 12
  mɔ̃=na=muʁ=blɑ̃=ʃœ=ʁə=sɥa=və=kʁis=ta=li=nə 12
  a=kɔʁ=de=a=ta=po=ply=ma=ʒə=kɔ=lɔ̃=bə 12
  puʁ=œ̃=na=və=niʁ=də=du=sœʁ=o=be=pi=nə 12
  sɑ̃=kə=la=bεl=lə=ʁo=zə=ʁo=ze=ʁə=tɔ̃=bə 12
  ty=ε=la=fa=mə=ki-ɑ̃=tə=mε=nɥi=sɑ̃=fɛ̃ 12
  u=ʒə=de=si=nə=tɔ̃=vi=za=ʒə=flɑ̃=bwa=jɑ̃ 12
  ʁu=ʒi=sɑ̃=su=mε=tɑ̃=dʁə=bε=ze=zo=paʁ=fœ̃ 12
  ɡʁo=zε=jje=syʁ=tɔ̃=kɔʁ=ka=lɛ̃=e=ʃa=twa=jɑ̃ 12
  lε=sə=mε=bʁa=də=və=niʁ=lε=bʁɑ̃=ʃə=vεʁ=tə 12
  ki=su=tjε=ne=lə=nid=də=nɔ=tʁə=bεl=a=muʁ 12
  u=a=te=də=pa=ʒə=də=lε=tʁə=zu=vεʁ=tə 12
  ki=kla=me=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃=puʁ=le=tεʁ=ni=te 12
  nu=nwa=ə=ʁɔ̃=no=ly=ɡy=bʁə=zi=de=nwa=ʁə 12
  o=fɔ̃=dy=pɥi=ɑ̃=pli=də=no=laʁ=mə=dεs=pwaʁ 12
  o=ki=i=ʁi=ɡə=ʁa=lə=ʃɑ̃=də=la=pa=sjɔ̃ 12
  u=ʒεʁ=mə=ʁɔ̃=lε=flœʁ=də=nɔ=tʁə=kʁe=a=sjɔ̃ 12
  ak=sεp=tə=sə=kœʁ=ki=nə=ba=plys=kə=puʁ=twa 12
  bi=ɡi=nə=syʁ=lə=ʁit=mə=də=sε=pyl=sa=sjɔ̃ 12
  ʒə=fə=ʁε=də=ta=vi=œ̃=ba=lε=ɑ̃=ʃɑ̃=te 12
  u=ma=pʁɛ̃=sε=sə=vi=vʁa=œ̃=kɔ̃=tə=də=fe 12
  fε=də=mwa=tɔ̃=ʃə=va=lje=sɑ̃=zy=nə=mɔ̃=tyʁə 12
  mɔ̃=na=muʁ=sə=ʁa=tɔ̃=bu=klj=e=pʁɔ=tεk=tœʁ 12
  fε=kə=ʒə=swa=tɔ̃=ne=tɑ̃=daʁ=tɔ̃=naʁ=my=ʁə 12
  u=i=ʒə=pɔʁtə=sεʁ=me=a=ma=ʁε=nə=də=kœʁ 12

  dø=mi=lə=du=zə=ɔ=di=se=də=lεs=pa=sə 12
  nu=vwa=ja=ʒə=ʁɔ̃=de=twa=lə=zɑ̃=ne=twa=lə 12
  ɑ̃=ne=vi=tɑ̃=lε=be=ɑ̃=tʁus=nwaʁ=də=ɡla=sə 12
  ʒə=sə=ʁε=vi=ʒi=ɑ̃-o=də=la=ɡʁɑ̃=vwa=lə 12
  vjɛ̃=mɔ̃=tə=syʁ=lə=pɔ̃=də=ma=ɡɔ=e=lε=tə 12
  o=vwa=lə=ku=zys=dy=blø=sjεl=də=mε=vε=nə 12
  ʒə=tə=ku=vʁi=ʁε=dε=plys=bεl=lə=twa=lε=tə 12
  də=vjɛ̃=ma=si=ʁε=nə=kə=lə=vɑ̃=ma=mε=nə 12
  swaʁ=də=pʁɛ̃=tɑ̃=do=tɔm=nə=de=te=e=di=vεʁ 12
  o=de=sɛ̃=də=la=ʃa=lœʁ=də=tε=bʁa=zu=vεʁ 12
  ma=ply=mə=kɔ̃=po=zə=ʁa=lε=lɑ̃=ɡi=də=vεʁ 12
  syʁ=lε=pe=ta=lə=dɔ̃=tɔ̃=kɔʁ=sə=ʁa=ku=vεʁ 12
  ʒə=kɔ̃=tə=ɑ̃=du=zə=lɑ̃=ɡu=ʁø=zə=stʁɔ=fə 12
  də=du=zə=pje=la=fa=blə=də=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 12
  a=fɛ̃=kə=mɔ̃=na=muʁ=də=vjε=nə=le=tɔ=fə 12
  ki=ʁe=ʃo=fə=e=pʁɔ=tε=ʒə=tɔ̃=pal=pi=tɑ̃ 12

PostScriptum

voici l’écrit que je souhaite envoyer celle qui a fait chavirer mon coeur ♥️ en espérant…
toute critique, idées, conseil seront les bienvenues car je ne sais encore pas si j’ai raison de le faire. HELP ME…

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
19/09/2012 11:47Nouga

envoie lui dans les plus brefs delais, elle en sera ravie
les femmes aiment les mots bleus

Auteur de Poésie
19/09/2012 15:31Eden33

Comment t’aider !
Je l’ignore, mais cette déclaration est très belle, peut etre comme dit Nouga, envoie lui.
Courage
Amitiés

Auteur de Poésie
19/09/2012 21:33Jandot Poésie

merci à vous trois. trois avis, trois filles...... :S
merci, encore merci à vous.

mais trois avis contradictoires. vous êtes pas simples les filles..... 😢
amitiés et merci pour vos encouragement.
je n’aurais pas tout perdu en ce voyage... ♥️