Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : « Et Quand ? ! ? »

Poème - Sans Thème -
Publié le 13/09/2007 00:40

L'écrit contient 432 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Camilingue

« Et Quand ? ! ? »

Quand le moral,
Est justement un tout petit peu
Au dessous du baromètre
Le réglage normal
Quand le tensiomètre
Ne peut faire que son jeu
Et que l’enjeu
N’est autre que choisir son port
Entre la vie ou bien la mort
Quand plus rien nous dit rien
Quand la vie n’a plus de saveur
Plus aucune valeur
Quand on préférerait être martien
Plutôt que humain ou terrien
Quand on ne croit en plus rien
Ne valant plus rien
Même pas la fidélité d’un chien
Que plus d’un
Attribuent au manque de honte et orgueil
L’immuable et irrésistible parfum
Voilant l’honneur de deuil
Mais sans écueil
Quand a la vie on ne lui trouve plus de sens
Et que tout balance
Entre non-sens,
Contre sens
Zéro bon sens
Voire zéro tolérance
Quand on a perdu du moins toute la pudeur
Et que la quintessence
De notre sacrée existence
N’est que stupeur, frayeur
Quand on de sais plus
Comme un fou
Ce qu’on fout
Sur cette putain de terre
Et qu’on se trouve nu
Plus qu’un ver
Et que notre âme
Sans blâme
Tel un charme
Se veut de balader
Aux fins fonds de l’univers
Quand de tout
On s’en fout
Et quand le temps a sa course mettra fin
Quand plus personne n’aurait faim
Quand aujourd’hui serait véritablement
En même temps
Hier et demain
Quand minuit
Serait midi
Quand… .
Et quand…
Alors…
Alors,
A quoi servirait la richesse
Tout ne serait qu’ivresse
La vie, la mort,
L’amour, la haine
La raison, le tort,
La joie, la peine,
Le malheur, le bonheur
La bravoure, la peur
L’allégresse, la tristesse
La grandeur, la petitesse
Le mal, le bien,
Mine de rien,
Tous ces termes
Nous empêchant
De très souvent
D’avec nous-mêmes
D’être en bon terme
Oui ! Tous ces fictifs termes
Disparaitront de notre vocabulaire
De manière spectaculaire
Et constituer un véritable poème
Emanant de l’âme la profondeur
Dans sa splendeur.

A toi mon frère
Qui, de tes pères
N’avait réclamé peut être
De naitre,
Et qui, aujourd’hui par ton existence
Avec de toi-même la transcendance
Vénère le nombre d’année que le Christ
En qui ta croyance ne désiste
Ce texte, que je veux sans épithète
Ni attribut,
Sans entête
Et sans but,
Sans objectif,
Dépourvu de substantif,
Sans préfixe
Ni suffixe,
Ce texte,
Peut être hors contexte
Sans aucun prétexte
Je te le dédie
Fais-en de ta vie
Le leitmotiv,
Telle l’envie
Qui te motive !

Camilingue
 • Pieds Hyphénique: « Et Quand ? ! ? »

  quand=le=mo=ral 4
  est=jus=te=ment=un=tout=pe=tit=peu 9
  au=des=sous=du=ba=ro=mètre 7
  le=ré=glage=nor=mal 5
  quand=le=ten=sio=mètre 5
  ne=peut=faire=que=son=jeu 6
  et=que=len=jeu 4
  nest=autre=que=choi=sir=son=port 7
  entre=la=vieou=bien=la=mort 6
  quand=plus=rien=nous=dit=rien 6
  quand=la=vie=na=plus=de=sa=veur 8
  plus=au=cune=va=leur 5
  quand=on=pré=fére=rait=ê=tre=mar=tien 9
  plu=tôt=que=hu=main=ou=ter=rien 8
  quand=on=ne=croit=en=plus=rien 7
  ne=va=lant=plus=rien 5
  même=pas=la=fi=dé=li=té=dun=chien 9
  que=plus=dun 3
  at=tri=buent=au=man=que=de=honteet=or=gueil 10
  lim=muableet=ir=ré=sis=ti=ble=par=fum 9
  voi=lant=lhon=neur=de=deuil 6
  mais=sans=é=cueil 4
  quand=a=la=vieon=ne=lui=trouve=plus=de=sens 10
  et=que=tout=ba=lance 5
  en=tre=non=sens 4
  con=tre=sens 3
  zé=ro=bon=sens 4
  voire=zé=ro=to=lé=rance 6
  quand=on=a=per=du=du=moins=toute=la=pu=deur 11
  et=que=la=quintes=sence 5
  de=notre=sa=crée=exis=tence 6
  nest=que=stu=peur=frayeur 5
  quand=on=de=sais=plus 5
  com=me=un=fou 4
  ce=quon=fout 3
  sur=cette=pu=tain=de=terre 6
  et=quon=se=trouve=nu 5
  plus=quun=ver 3
  et=que=notre=âme 4
  sans=blâme 2
  tel=un=cha=rme 4
  se=veut=de=ba=la=der 6
  aux=fins=fonds=de=lu=ni=vers 7
  quand=de=tout 3
  on=sen=fout 3
  et=quand=le=temps=a=sa=course=met=tra=fin 10
  quand=plus=per=sonne=nau=rait=faim 7
  quand=au=jourdhui=se=rait=vé=ri=table=ment 9
  en=mê=me=temps 4
  hier=et=de=main 4
  quand=mi=nuit 3
  se=rait=mi=di 4
  quand 1
  et=quand 2
  a=lors 2
  a=lors 2
  a=quoi=ser=vi=rait=la=ri=chesse 8
  tout=ne=se=rait=qui=vresse 6
  la=vie=la=mort 4
  la=mour=la=haine 4
  la=rai=son=le=tort 5
  la=joie=la=peine 4
  le=malheur=le=bon=heur 5
  la=bra=voure=la=peur 5
  lal=légres=se=la=tris=tesse 6
  la=gran=deur=la=pe=ti=tesse 7
  le=mal=le=bien 4
  mi=ne=de=rien 4
  tous=ces=ter=mes 4
  nous=em=pê=chant 4
  de=très=souvent 3
  da=vec=nous=mêmes 4
  dêtre=en=bon=terme 4
  oui=tous=ces=fic=tifs=termes 6
  dis=pa=rai=tront=de=notre=vo=ca=bu=laire 10
  de=ma=nière=s=pec=ta=cu=laire 8
  et=cons=ti=tuer=un=vé=ri=table=po=ème 10
  ema=nant=de=lâ=me=la=pro=fon=deur 9
  dans=sa=splen=deur 4

  a=toi=mon=frère 4
  qui=de=tes=pères 4
  na=vait=ré=cla=mé=peut=être 7
  de=nai=tre 3
  et=qui=au=jourdhui=par=ton=exis=tence 8
  a=vec=de=toi=même=la=trans=cen=dance 9
  vé=nère=le=nombre=dan=née=que=le=christ 9
  en=qui=ta=croyance=ne=dé=siste 7
  ce=tex=te=que=je=veux=sans=é=pi=thète 10
  ni=at=tri=but 4
  sans=en=tê=te 4
  et=sans=but 3
  sans=ob=jec=tif 4
  dé=pour=vu=de=sub=stan=tif 7
  sans=pré=fi=xe 4
  ni=suf=fi=xe 4
  ce=tex=te 3
  peut=être=hors=con=texte 5
  sans=au=cun=pré=texte 5
  je=te=le=dé=die 5
  fais=en=de=ta=vie 5
  le=leit=mo=tiv 4
  tel=le=len=vie 4
  qui=te=mo=tive 4

  ca=mi=lingue 3
 • Phonétique : « Et Quand ? ! ? »

  kɑ̃ lə mɔʁal,
  ε ʒystəmɑ̃ œ̃ tu pəti pø
  o dəsu dy baʁɔmεtʁə
  lə ʁeɡlaʒə nɔʁmal
  kɑ̃ lə tɑ̃sjɔmεtʁə
  nə pø fεʁə kə sɔ̃ ʒø
  e kə lɑ̃ʒø
  nεt- otʁə kə ʃwaziʁ sɔ̃ pɔʁ
  ɑ̃tʁə la vi u bjɛ̃ la mɔʁ
  kɑ̃ plys ʁjɛ̃ nu di ʁjɛ̃
  kɑ̃ la vi na plys də savœʁ
  plysz- okynə valœʁ
  kɑ̃t- ɔ̃ pʁefeʁəʁε εtʁə maʁsjɛ̃
  plyto kə ymɛ̃ u teʁjɛ̃
  kɑ̃t- ɔ̃ nə kʁwa ɑ̃ plys ʁjɛ̃
  nə valɑ̃ plys ʁjɛ̃
  mεmə pa la fidelite dœ̃ ʃjɛ̃
  kə plys dœ̃
  atʁibɥe o mɑ̃kə də ɔ̃tə e ɔʁɡœj
  limɥablə e iʁezistiblə paʁfœ̃
  vwalɑ̃ lɔnœʁ də dəj
  mε sɑ̃z- ekœj
  kɑ̃t- a la vi ɔ̃ nə lɥi tʁuvə plys də sɑ̃s
  e kə tu balɑ̃sə
  ɑ̃tʁə nɔ̃ sɑ̃s,
  kɔ̃tʁə sɑ̃s
  zeʁo bɔ̃ sɑ̃s
  vwaʁə zeʁo tɔleʁɑ̃sə
  kɑ̃t- ɔ̃n- a pεʁdy dy mwɛ̃ tutə la pydœʁ
  e kə la kɛ̃tesɑ̃sə
  də nɔtʁə sakʁe εɡzistɑ̃sə
  nε kə stypœʁ, fʁεjœʁ
  kɑ̃t- ɔ̃ də sε plys
  kɔmə œ̃ fu
  sə kɔ̃ fu
  syʁ sεtə pytɛ̃ də teʁə
  e kɔ̃ sə tʁuvə ny
  plys kœ̃ vεʁ
  e kə nɔtʁə amə
  sɑ̃ blamə
  tεl œ̃ ʃaʁmə
  sə vø də balade
  o fɛ̃ fɔ̃ də lynive
  kɑ̃ də tu
  ɔ̃ sɑ̃ fu
  e kɑ̃ lə tɑ̃z- a sa kuʁsə mεtʁa fɛ̃
  kɑ̃ plys pεʁsɔnə noʁε fɛ̃
  kɑ̃t- oʒuʁdɥi səʁε veʁitabləmɑ̃
  ɑ̃ mεmə tɑ̃
  jεʁ e dəmɛ̃
  kɑ̃ minɥi
  səʁε midi
  kɑ̃…
  e kɑ̃…
  alɔʁ…
  alɔʁ,
  a kwa sεʁviʁε la ʁiʃεsə
  tu nə səʁε kivʁεsə
  la vi, la mɔʁ,
  lamuʁ, la-εnə
  la ʁεzɔ̃, lə tɔʁ,
  la ʒwa, la pεnə,
  lə malœʁ, lə bɔnœʁ
  la bʁavuʁə, la pœʁ
  laleɡʁεsə, la tʁistεsə
  la ɡʁɑ̃dœʁ, la pətitεsə
  lə mal, lə bjɛ̃,
  minə də ʁjɛ̃,
  tus sε tεʁmə
  nuz- ɑ̃pεʃɑ̃
  də tʁε suvɑ̃
  davεk nu mεmə
  dεtʁə ɑ̃ bɔ̃ tεʁmə
  ui ! tus sε fiktif tεʁmə
  dispaʁεtʁɔ̃ də nɔtʁə vɔkabylεʁə
  də manjεʁə spεktakylεʁə
  e kɔ̃stitɥe œ̃ veʁitablə pɔεmə
  əmanɑ̃ də lamə la pʁɔfɔ̃dœʁ
  dɑ̃ sa splɑ̃dœʁ.

  a twa mɔ̃ fʁεʁə
  ki, də tε pεʁə
  navε ʁeklame pø εtʁə
  də nεtʁə,
  e ki, oʒuʁdɥi paʁ tɔ̃n- εɡzistɑ̃sə
  avεk də twa mεmə la tʁɑ̃sɑ̃dɑ̃sə
  venεʁə lə nɔ̃bʁə dane kə lə kʁist
  ɑ̃ ki ta kʁwajɑ̃sə nə dezistə
  sə tεkstə, kə ʒə vø sɑ̃z- epitεtə
  ni atʁiby,
  sɑ̃z- ɑ̃tεtə
  e sɑ̃ byt,
  sɑ̃z- ɔbʒεktif,
  depuʁvy də sybstɑ̃tif,
  sɑ̃ pʁefiksə
  ni syfiksə,
  sə tεkstə,
  pø εtʁə ɔʁ kɔ̃tεkstə
  sɑ̃z- okœ̃ pʁetεkstə
  ʒə tə lə dedi
  fεz- ɑ̃ də ta vi
  lə lεtmɔtiv,
  tεllə lɑ̃vi
  ki tə mɔtivə !

  kamilɛ̃ɡ
 • Pieds Phonétique : « Et Quand ? ! ? »

  kɑ̃=lə=mɔ=ʁal 4
  ε=ʒys=tə=mɑ̃=œ̃=tupə=ti=pø 8
  odə=su=dy=ba=ʁɔ=mεtʁə 6
  lə=ʁe=ɡlaʒə=nɔʁ=mal 5
  kɑ̃lə=tɑ̃=sjɔ=mεtʁə 4
  nə=pø=fεʁə=kə=sɔ̃=ʒø 6
  e=kə=lɑ̃=ʒø 4
  nε=totʁə=kə=ʃwa=ziʁ=sɔ̃=pɔʁ 7
  ɑ̃tʁə=la=vi=u=bjɛ̃=la=mɔʁ 7
  kɑ̃=plys=ʁjɛ̃=nu=di=ʁjɛ̃ 6
  kɑ̃=la=vi=na=plys=də=sa=vœʁ 8
  plys=zo=kynə=va=lœʁ 5
  kɑ̃=tɔ̃=pʁe=fe=ʁə=ʁε=εtʁə=maʁ=sjɛ̃ 9
  ply=tokəy=mɛ̃=u=te=ʁjɛ̃ 6
  kɑ̃=tɔ̃nə=kʁwa=ɑ̃=plys=ʁjɛ̃ 6
  nə=va=lɑ̃=plys=ʁjɛ̃ 5
  mεmə=pa=la=fi=de=li=te=dœ̃=ʃjɛ̃ 9
  kə=plys=dœ̃ 3
  a=tʁib=ɥe=o=mɑ̃kə=dəɔ̃=tə=e=ɔʁ=ɡœj 10
  lim=ɥabləe=i=ʁe=zis=ti=blə=paʁ=fœ̃ 9
  vwa=lɑ̃=lɔ=nœʁ=də=dəj 6
  mε=sɑ̃=ze=kœj 4
  kɑ̃=ta=la=vi=ɔ̃nə=lɥi=tʁu=və=plys=də=sɑ̃s 11
  e=kə=tu=ba=lɑ̃sə 5
  ɑ̃=tʁə=nɔ̃=sɑ̃s 4
  kɔ̃=tʁə=sɑ̃s 3
  ze=ʁo=bɔ̃=sɑ̃s 4
  vwaʁə=ze=ʁo=tɔ=le=ʁɑ̃sə 6
  kɑ̃=tɔ̃=na=pεʁ=dy=dy=mwɛ̃=tutə=la=py=dœʁ 11
  e=kə=la=kɛ̃=te=sɑ̃sə 6
  də=nɔtʁə=sa=kʁe=εɡ=zistɑ̃sə 6
  nεkə=sty=pœʁ=fʁε=jœʁ 5
  kɑ̃=tɔ̃də=sε=plys 4
  kɔ=mə=œ̃=fu 4
  sə=kɔ̃=fu 3
  syʁ=sεtə=py=tɛ̃=də=te=ʁə 7
  e=kɔ̃sə=tʁu=və=ny 5
  plys=kœ̃=vεʁ 3
  e=kə=nɔtʁə=amə 4
  sɑ̃=bla=mə 3
  tεl=œ̃=ʃaʁ=mə 4
  sə=vødə=ba=la=de 5
  o=fɛ̃=fɔ̃də=ly=ni=veʁ 6
  kɑ̃=də=tu 3
  ɔ̃=sɑ̃=fu 3
  e=kɑ̃lə=tɑ̃=za=sa=kuʁ=sə=mε=tʁa=fɛ̃ 10
  kɑ̃=plys=pεʁ=sɔnə=no=ʁε=fɛ̃ 7
  kɑ̃=to=ʒuʁ=dɥisə=ʁε=ve=ʁi=tablə=mɑ̃ 9
  ɑ̃=mε=mə=tɑ̃ 4
  jεʁ=e=də=mɛ̃ 4
  kɑ̃=min=ɥi 3
  sə=ʁε=mi=di 4
  kɑ̃ 1
  e=kɑ̃ 2
  a=lɔʁ 2
  a=lɔʁ 2
  a=kwa=sεʁ=vi=ʁε=la=ʁiʃεsə 7
  tunə=sə=ʁε=ki=vʁεsə 5
  la=vi=la=mɔʁ 4
  la=muʁ=la-εnə 4
  la=ʁε=zɔ̃=lə=tɔʁ 5
  la=ʒwa=la=pεnə 4
  lə=ma=lœʁ=lə=bɔ=nœʁ 6
  la=bʁa=vuʁə=la=pœʁ 5
  la=le=ɡʁεsə=la=tʁis=tεsə 6
  la=ɡʁɑ̃=dœʁ=lapə=ti=tεsə 6
  lə=mal=lə=bjɛ̃ 4
  mi=nə=də=ʁjɛ̃ 4
  tus=sε=tεʁ=mə 4
  nu=zɑ̃=pε=ʃɑ̃ 4
  də=tʁε=su=vɑ̃ 4
  da=vεk=nu=mεmə 4
  dεtʁə=ɑ̃=bɔ̃=tεʁmə 4
  ui=tus=sε=fik=tif=tεʁmə 6
  dis=pa=ʁε=tʁɔ̃də=nɔ=tʁə=vɔ=ka=by=lεʁə 10
  də=ma=njεʁə=spεk=ta=kylεʁə 6
  e=kɔ̃s=tit=ɥe=œ̃=ve=ʁi=tablə=pɔ=εmə 10
  ə=ma=nɑ̃də=la=mə=la=pʁɔ=fɔ̃=dœʁ 9
  dɑ̃=sa=splɑ̃=dœʁ 4

  a=twa=mɔ̃=fʁεʁə 4
  ki=də=tε=pεʁə 4
  na=vε=ʁe=kla=me=pø=εtʁə 7
  də=nε=tʁə 3
  e=ki=o=ʒuʁ=dɥi=paʁ=tɔ̃=nεɡ=zistɑ̃sə 9
  a=vεk=də=twa=mεmə=la=tʁɑ̃=sɑ̃dɑ̃sə 8
  ve=nεʁə=lə=nɔ̃bʁə=da=ne=kə=lə=kʁist 9
  ɑ̃=ki=ta=kʁwa=jɑ̃sə=nə=de=zistə 8
  sə=tεk=stə=kə=ʒə=vø=sɑ̃=ze=pitεtə 9
  ni=a=tʁi=by 4
  sɑ̃=zɑ̃=tε=tə 4
  e=sɑ̃=byt 3
  sɑ̃=zɔb=ʒεk=tif 4
  de=puʁ=vydə=syb=stɑ̃=tif 6
  sɑ̃=pʁe=fik=sə 4
  ni=sy=fik=sə 4
  sə=tεk=stə 3
  pø=εtʁəɔʁ=kɔ̃=tεk=stə 5
  sɑ̃=zo=kœ̃=pʁe=tεk=stə 6
  ʒə=tə=lə=de=di 5
  fε=zɑ̃də=ta=vi 4
  lə=lεt=mɔ=tiv 4
  tεl=lə=lɑ̃=vi 4
  ki=tə=mɔ=tivə 4

  ka=mi=lɛ̃ɡ 3

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
05/06/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.