Poeme : Quelque Chose De Grand.

Quelque Chose De Grand.

J’ai toujours voulu faire de ma vie quelque chose de grand,
Quelque chose de merveilleux, de sublime et de particulier.
Quelque chose pour offrir à ceux-là qui en ont le plus besoin,
Quelque chose pour le salut et la gloire de l’humanité.

Oui, j’ai grand rêvé de ma vie transcendances et magnificence.
Tout au long de mon existence, à une envie si dévorante,
Un désir acharné, un dessein d’une telle divinité et un tel destin,
Je n’y ai point renoncé, car il n’y a pas comment m’y échapper.

J’ai en vain tout essayé : la littérature, les arts plastiques :
La peinture, la sculpture et céramique ; les arts dramatiques,
L’architecture, la philosophie, l’art et la culture, en général,
La vie associative et communautaire, et enfin la politique,
Au second degré, sans aucune structure organisée intégrer.

Dieu merci, bien que plus grande que mes propres réussites,
Ce sentiment de continuer à chercher la moindre opportunité,
Pouvant me permettre de faire ce quelque chose de si grand,
Il ne m’a point lâché des yeux, m’apprivoise et désintoxique.

Sans en aucune occasion frôler la prostitution,
Ni de mon esprit, ni de mon cœur, ni de mon corps,
Ni de mon âme, sans que mes convictions jamais ne chancellent
Même pas devant les offres alléchantes de carrière professionnelle,
De poste politique de haut rang ni de fortunes les plus assurées.

Pour rien de l’existence je ne renoncerai à mon essence,
Ni de mes forces, ni de mes faiblesses, ni de ma noblesse,
Ni encore moins de mon humilité et de ma sagesse.
Oui, pour rien au monde, jamais ne me priverai de mon essence.

Car, j’ai beau scruter dans mon cœur et dans mes pensées,
En vue de voir ce qui était le plus appropriée,
Tel un culte de gloire à l’humilité, salut de l’humanité,
C’est ce que j’ai fini par remarquer que j’ai pu faire,
De ma vie en grandeur d’âme et en humilité de cœur.

Et d’un tel acquis, je ne m’en priverai pour rien au monde !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Quelque Chose De Grand.

  jai=tou=jours=vou=lu=fai=re=de=ma=vie=quel=que=cho=se=de=grand 16
  quel=que=chose=de=mer=veil=leux=de=su=bli=meet=de=par=ti=cu=lier 16
  quel=que=chose=pour=of=frir=à=ceux=là=qui=en=ont=le=plus=be=soin 16
  quel=que=chose=pour=le=sa=lut=et=la=gloi=re=de=lhu=ma=ni=té 16

  oui=jai=grand=rê=vé=de=ma=vie=trans=cen=dances=et=ma=gni=fi=cence 16
  tout=au=long=de=mon=existen=ce=à=u=ne=en=vie=si=dé=vo=rante 16
  un=dé=sir=a=char=né=un=des=sein=dune=tel=le=di=vi=ni=té=et=un=tel=des=tin 21
  je=ny=ai=point=re=non=cé=car=il=ny=a=pas=comment=my=é=chap=per 17

  jai=en=vain=tout=es=sayé=la=lit=té=ra=ture=les=arts=plas=ti=ques 16
  la=pein=ture=la=s=culp=tu=reet=cé=ra=mi=que=les=arts=dra=ma=ti=ques 18
  lar=chi=tec=ture=la=phi=lo=so=phie=lart=et=la=cul=ture=en=gé=né=ral 18
  la=vieas=so=cia=tiveet=com=mu=nau=taire=et=en=fin=la=po=li=ti=que 17
  au=se=cond=de=gré=sans=au=cune=struc=tu=reor=ga=ni=sée=in=té=grer 17

  dieu=mer=ci=bien=que=plus=gran=de=que=mes=pro=pres=réus=si=tes 15
  ce=sen=timent=de=con=ti=nuer=à=cher=cher=la=moin=dreop=por=tu=ni=té 17
  pou=vant=me=permet=tre=de=fai=re=ce=quel=que=cho=se=de=si=grand 16
  il=ne=ma=point=lâ=ché=des=y=eux=map=pri=voise=et=dé=sin=toxique 16

  sans=en=au=cu=ne=oc=ca=sion=frô=ler=la=pros=ti=tu=ti=on 16
  ni=de=mon=es=prit=ni=de=mon=cœur=ni=de=mon=corps 13
  ni=de=mon=â=me=sans=que=mes=con=vic=tions=ja=mais=ne=chan=cellent 16
  même=pas=de=vant=les=of=fres=al=lé=chantes=de=car=rière=pro=fes=sion=nel=le 18
  de=pos=te=po=li=ti=que=de=haut=rang=ni=de=for=tunes=les=plus=as=su=rées 19

  pour=rien=de=lexis=ten=ce=je=ne=re=non=ce=rai=à=mon=es=sence 16
  ni=de=mes=forces=ni=de=mes=fai=bles=ses=ni=de=ma=no=bles=se 16
  ni=en=co=re=moins=de=mon=hu=mi=li=té=et=de=ma=sa=gesse 16
  oui=pour=rien=au=monde=ja=mais=ne=me=pri=ve=rai=de=mon=es=sence 16

  car=jai=beau=s=cru=ter=dans=mon=cœur=et=dans=mes=pen=sées 14
  en=vue=de=voir=ce=qui=é=tait=le=plus=ap=pro=pri=ée 14
  tel=un=cul=te=de=gloireà=lhu=mi=li=té=sa=lut=de=lhu=ma=ni=té 17
  cest=ce=que=jai=fi=ni=par=re=mar=quer=que=jai=pu=fai=re 15
  de=ma=vie=en=gran=deur=dâ=me=et=en=hu=mi=li=té=de=cœur 16

  et=dun=tel=ac=quis=je=ne=men=pri=ve=rai=pour=rien=au=mon=de 16
 • Phonétique : Quelque Chose De Grand.

  ʒε tuʒuʁ vuly fεʁə də ma vi kεlkə ʃozə də ɡʁɑ̃,
  kεlkə ʃozə də mεʁvεjø, də syblimə e də paʁtikylje.
  kεlkə ʃozə puʁ ɔfʁiʁ a sø la ki ɑ̃n- ɔ̃ lə plys bəzwɛ̃,
  kεlkə ʃozə puʁ lə saly e la ɡlwaʁə də lymanite.

  ui, ʒε ɡʁɑ̃ ʁεve də ma vi tʁɑ̃sɑ̃dɑ̃səz- e maɲifisɑ̃sə.
  tut- o lɔ̃ də mɔ̃n- εɡzistɑ̃sə, a ynə ɑ̃vi si devɔʁɑ̃tə,
  œ̃ deziʁ aʃaʁne, œ̃ desɛ̃ dynə tεllə divinite e œ̃ tεl dεstɛ̃,
  ʒə ni ε pwɛ̃ ʁənɔ̃se, kaʁ il ni a pa kɔmɑ̃ mi eʃape.

  ʒε ɑ̃ vɛ̃ tut- esεje : la liteʁatyʁə, lεz- aʁ plastik :
  la pɛ̃tyʁə, la skylptyʁə e seʁamikə, lεz- aʁ dʁamatik,
  laʁʃitεktyʁə, la filozɔfi, laʁ e la kyltyʁə, ɑ̃ ʒeneʁal,
  la vi asɔsjativə e kɔmynotεʁə, e ɑ̃fɛ̃ la pɔlitikə,
  o səɡɔ̃ dəɡʁe, sɑ̃z- okynə stʁyktyʁə ɔʁɡanize ɛ̃teɡʁe.

  djø mεʁsi, bjɛ̃ kə plys ɡʁɑ̃də kə mε pʁɔpʁə- ʁeysitə,
  sə sɑ̃timɑ̃ də kɔ̃tinɥe a ʃεʁʃe la mwɛ̃dʁə ɔpɔʁtynite,
  puvɑ̃ mə pεʁmεtʁə də fεʁə sə kεlkə ʃozə də si ɡʁɑ̃,
  il nə ma pwɛ̃ laʃe dεz- iø, mapʁivwazə e dezɛ̃tɔksikə.

  sɑ̃z- ɑ̃n- okynə ɔkazjɔ̃ fʁole la pʁɔstitysjɔ̃,
  ni də mɔ̃n- εspʁi, ni də mɔ̃ kœʁ, ni də mɔ̃ kɔʁ,
  ni də mɔ̃n- amə, sɑ̃ kə mε kɔ̃viksjɔ̃ ʒamε nə ʃɑ̃sεlle
  mεmə pa dəvɑ̃ lεz- ɔfʁəz- aleʃɑ̃tə də kaʁjεʁə pʁɔfesjɔnεllə,
  də pɔstə pɔlitikə də-o ʁɑ̃ ni də fɔʁtynə lε plysz- asyʁe.

  puʁ ʁjɛ̃ də lεɡzistɑ̃sə ʒə nə ʁənɔ̃səʁε a mɔ̃n- esɑ̃sə,
  ni də mε fɔʁsə, ni də mε fεblesə, ni də ma nɔblεsə,
  ni ɑ̃kɔʁə mwɛ̃ də mɔ̃n- ymilite e də ma saʒεsə.
  ui, puʁ ʁjɛ̃ o mɔ̃də, ʒamε nə mə pʁivəʁε də mɔ̃n- esɑ̃sə.

  kaʁ, ʒε bo skʁyte dɑ̃ mɔ̃ kœʁ e dɑ̃ mε pɑ̃se,
  ɑ̃ vɥ də vwaʁ sə ki etε lə plysz- apʁɔpʁje,
  tεl œ̃ kyltə də ɡlwaʁə a lymilite, saly də lymanite,
  sε sə kə ʒε fini paʁ ʁəmaʁke kə ʒε py fεʁə,
  də ma vi ɑ̃ ɡʁɑ̃dœʁ damə e ɑ̃n- ymilite də kœʁ.

  e dœ̃ tεl aki, ʒə nə mɑ̃ pʁivəʁε puʁ ʁjɛ̃ o mɔ̃də !
 • Syllabes Phonétique : Quelque Chose De Grand.

  ʒε=tu=ʒuʁ=vu=ly=fε=ʁə=də=ma=vi=kεl=kə=ʃo=zə=də=ɡʁɑ̃ 16
  kεl=kə=ʃozə=də=mεʁ=vε=jø=də=sy=bli=məe=də=paʁ=ti=ky=lje 16
  kεl=kə=ʃozə=puʁ=ɔ=fʁiʁ=a=sø=la=ki=ɑ̃=nɔ̃=lə=plys=bə=zwɛ̃ 16
  kεl=kə=ʃozə=puʁ=lə=sa=ly=e=la=ɡlwa=ʁə=də=ly=ma=ni=te 16

  ui=ʒε=ɡʁɑ̃=ʁε=ve=də=ma=vi=tʁɑ̃=sɑ̃=dɑ̃sə=ze=ma=ɲi=fi=sɑ̃sə 16
  tu=to=lɔ̃də=mɔ̃=nεɡ=zis=tɑ̃=sə=a=y=nəɑ̃=vi=si=de=vɔ=ʁɑ̃tə 16
  œ̃=de=ziʁ=a=ʃaʁ=ne=œ̃=de=sɛ̃dynə=tεllə=di=vi=ni=te=e=œ̃=tεl=dεs=tɛ̃ 19
  ʒə=ni=ε=pwɛ̃ʁə=nɔ̃se=kaʁ=il=ni=a=pa=kɔ=mɑ̃=mi=e=ʃa=pe 16

  ʒε=ɑ̃=vɛ̃=tu=te=sε=je=la=li=te=ʁa=tyʁə=lε=zaʁ=plas=tik 16
  la=pɛ̃=tyʁə=la=skyl=pty=ʁəe=se=ʁa=mi=kə=lε=zaʁ=dʁa=ma=tik 16
  laʁ=ʃi=tεk=tyʁə=la=fi=lo=zɔ=fi=laʁ=e=la=kyl=tyʁə=ɑ̃=ʒe=ne=ʁal 18
  la=vi=a=sɔ=sja=tivəe=kɔ=my=no=tεʁə=e=ɑ̃=fɛ̃=la=pɔ=litikə 16
  osə=ɡɔ̃də=ɡʁe=sɑ̃=zo=ky=nə=stʁyk=ty=ʁəɔʁ=ɡa=ni=ze=ɛ̃=te=ɡʁe 16

  djø=mεʁ=si=bjɛ̃=kə=plys=ɡʁɑ̃=də=kə=mε=pʁɔ=pʁə=ʁe=y=si=tə 16
  sə=sɑ̃=timɑ̃də=kɔ̃=tin=ɥe=a=ʃεʁ=ʃe=la=mwɛ̃=dʁəɔ=pɔʁ=ty=ni=te 16
  pu=vɑ̃mə=pεʁ=mε=tʁə=də=fε=ʁə=sə=kεl=kə=ʃo=zə=də=si=ɡʁɑ̃ 16
  il=nə=ma=pwɛ̃=la=ʃe=dε=ziø=ma=pʁi=vwazə=e=de=zɛ̃=tɔk=sikə 16

  sɑ̃=zɑ̃=no=ky=nə=ɔ=ka=zjɔ̃=fʁo=le=la=pʁɔs=ti=ty=sj=ɔ̃ 16
  ni=də=mɔ̃=nεs=pʁi=ni=də=mɔ̃=kœ=ʁə=ni=də=mɔ̃=kɔʁ 14
  nidə=mɔ̃=na=mə=sɑ̃=kə=mε=kɔ̃=vik=sjɔ̃=ʒa=mε=nə=ʃɑ̃=sεl=le 16
  mεmə=padə=vɑ̃=lε=zɔfʁə=za=le=ʃɑ̃=tə=də=ka=ʁjε=ʁə=pʁɔ=fe=sjɔnεllə 16
  də=pɔs=tə=pɔlitikə=də-o=ʁɑ̃=ni=də=fɔʁ=ty=nə=lε=plys=za=sy=ʁe 17

  puʁ=ʁjɛ̃də=lεɡ=zis=tɑ̃=sə=ʒə=nə=ʁə=nɔ̃=sə=ʁε=a=mɔ̃=ne=sɑ̃sə 16
  ni=də=mε=fɔʁ=sə=ni=də=mε=fε=ble=sə=ni=də=ma=nɔ=blεsə 16
  ni=ɑ̃=kɔ=ʁə=mwɛ̃=də=mɔ̃=ny=mi=li=te=e=də=ma=sa=ʒεsə 16
  ui=puʁ=ʁjɛ̃=o=mɔ̃də=ʒa=mε=nə=mə=pʁi=və=ʁε=də=mɔ̃=ne=sɑ̃sə 16

  kaʁ=ʒε=bo=skʁy=te=dɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə=e=dɑ̃=mε=pɑ̃=se 14
  ɑ̃=vɥ=də=vwaʁ=sə=ki=e=tε=lə=plys=za=pʁɔ=pʁj=e 14
  tεl=œ̃=kyl=tə=də=ɡlwaʁəa=ly=mi=li=te=sa=lydə=ly=ma=ni=te 16
  sε=sə=kə=ʒε=fi=ni=paʁ=ʁə=maʁ=ke=kə=ʒε=py=fεʁ=ə 15
  də=ma=vi=ɑ̃=ɡʁɑ̃=dœʁ=da=mə=e=ɑ̃=ny=mi=li=te=də=kœʁ 16

  e=dœ̃=tεl=a=ki=ʒə=nə=mɑ̃=pʁi=və=ʁε=puʁ=ʁjɛ̃=o=mɔ̃=də 16

Récompense

0
2
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
03/10/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.