Poeme : Ma Beheme

Ma Beheme

Ma béhème

Un clair matin d’été, j’emmenais ma compagne
Goûter à la joie simple d’une étreinte rurale
Tapis entre les arbres ou au bord d’un canal
Se retrouver, nous deux, perdus dans la campagne

Des racleurs de bitume, projectiles inconscients
Juchés sur des gadgets dégobillant leurs watts
Eclaboussèrent un temps la quiétude sylvestre
Du son du complément de leur virilité

Moi, je marchais dans l’herbe, guettant dans les violettes
Les effets personnels que ma très chère amante
- Reposant dans les bois fatiguée et repue-
Avait éparpillé au long de nos ébats

Ayant pu rassembler un nombre conséquent
De vis, écrous, rondelles et goupilles diverses
Je rhabillais la belle et d’un coup de jarret
Réchauffant ses ardeurs, l’enfourchais ardemment
Pour qu’elle m’emporte enfin vers la septième panne

Une brise estivale se faufilait gaiement
Par différents accrocs sciemment distribués
Sur ma vieille combarde par des gamelles honteuses
Entre sortie de rade et insidieux graviers

Eh oui très cher Arthur !
Tu n’avais que les poings dans tes poches crevées
Moi, dans mon cuir râpé, j’y rentre tout entier
Mais je n’aurais jamais cette puissance brute
Qui sait fendre la gangue pour en tirer la gemme
Alors, respectueusement je relis « ma bohème »
Et je roule tranquille sur ma vieille béhème

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Ma Beheme

  ma=bé=hè=me 4

  un=clair=ma=tin=dé=té=jem=me=nais=ma=com=pagne 12
  goû=ter=à=la=joie=simple=du=neé=trein=te=ru=rale 12
  ta=pis=entre=les=ar=bres=ou=au=bord=dun=ca=nal 12
  se=re=trou=ver=nous=deux=per=dus=dans=la=cam=pagne 12

  des=ra=cleurs=de=bi=tume=pro=jec=tiles=in=cons=cients 12
  ju=chés=sur=des=gad=gets=dé=go=billant=leurs=watts 11
  ecla=bous=sèrent=un=temps=la=qui=é=tu=de=syl=vestre 12
  du=son=du=com=plé=ment=de=leur=vi=ri=li=té 12

  moi=je=mar=chais=dans=lherbe=guet=tant=dans=les=vio=lettes 12
  les=ef=fets=per=son=nels=que=ma=très=chère=a=mante 12
  re=po=sant=dans=les=bois=fa=ti=guée=et=re=pue 12
  avait=é=par=pil=lé=au=long=de=nos=é=bats 11

  ay=ant=pu=ras=sem=bler=un=nom=bre=con=sé=quent 12
  de=vis=é=crous=ron=del=les=et=gou=pilles=di=verses 12
  je=rha=billais=la=bel=le=et=dun=coup=de=jar=ret 12
  ré=chauf=fant=ses=ar=deurs=len=four=chais=ar=dem=ment 12
  pour=quel=le=mem=porteen=fin=vers=la=sep=tiè=me=panne 12

  une=bri=sees=ti=va=le=se=fau=fi=lait=gaie=ment 12
  par=dif=fé=rents=ac=crocs=s=ciem=ment=dis=tri=bués 12
  sur=ma=vieille=com=bar=de=par=des=ga=mel=les=hon=teuses 13
  en=tre=sor=tie=de=rade=et=in=si=dieux=gra=viers 12

  eh=oui=très=cher=ar=thur 6
  tu=na=vais=que=les=poings=dans=tes=po=ches=cre=vées 12
  moi=dans=mon=cuir=râ=pé=jy=ren=tre=tout=en=tier 12
  mais=je=nau=rais=ja=mais=cet=te=puis=san=ce=brute 12
  qui=sait=fendre=la=gan=gue=pour=en=ti=rer=la=gemme 12
  a=lors=res=pec=tueuse=ment=je=re=lis=ma=bo=hème 12
  et=je=rou=le=tran=quille=sur=ma=viei=lle=bé=hème 12
 • Phonétique : Ma Beheme

  ma beεmə

  œ̃ klεʁ matɛ̃ dete, ʒamənε ma kɔ̃paɲə
  ɡute a la ʒwa sɛ̃plə dynə etʁɛ̃tə ʁyʁalə
  tapiz- ɑ̃tʁə lεz- aʁbʁəz- u o bɔʁ dœ̃ kanal
  sə ʁətʁuve, nu dø, pεʁdys dɑ̃ la kɑ̃paɲə

  dε ʁaklœʁ də bitymə, pʁɔʒεktiləz- ɛ̃kɔ̃sjɑ̃
  ʒyʃe syʁ dε ɡadʒε deɡɔbijɑ̃ lœʁ wat
  εklabusεʁe œ̃ tɑ̃ la kjetydə silvεstʁə
  dy sɔ̃ dy kɔ̃plemɑ̃ də lœʁ viʁilite

  mwa, ʒə maʁʃε dɑ̃ lεʁbə, ɡεtɑ̃ dɑ̃ lε vjɔlεtə
  lεz- efε pεʁsɔnεl kə ma tʁε ʃεʁə amɑ̃tə
  ʁəpozɑ̃ dɑ̃ lε bwa fatiɡe e ʁəpɥ
  avε epaʁpije o lɔ̃ də noz- eba

  εjɑ̃ py ʁasɑ̃ble œ̃ nɔ̃bʁə kɔ̃seke
  də vis, ekʁus, ʁɔ̃dεlləz- e ɡupijə divεʁsə
  ʒə ʁabijε la bεllə e dœ̃ ku də ʒaʁε
  ʁeʃofɑ̃ sεz- aʁdœʁ, lɑ̃fuʁʃεz- aʁdamɑ̃
  puʁ kεllə mɑ̃pɔʁtə ɑ̃fɛ̃ vεʁ la sεtjεmə panə

  ynə bʁizə εstivalə sə fofilε ɡεmɑ̃
  paʁ difeʁɑ̃z- akʁo sjamɑ̃ distʁibye
  syʁ ma vjεjə kɔ̃baʁdə paʁ dε ɡamεlləz- ɔ̃tøzə
  ɑ̃tʁə sɔʁti də ʁadə e ɛ̃sidjø ɡʁavje

  ε ui tʁε ʃεʁ aʁtyʁ !
  ty navε kə lε puiŋ dɑ̃ tε poʃə kʁəve
  mwa, dɑ̃ mɔ̃ kɥiʁ ʁape, ʒi ʁɑ̃tʁə tut- ɑ̃tje
  mε ʒə noʁε ʒamε sεtə pɥisɑ̃sə bʁytə
  ki sε fɑ̃dʁə la ɡɑ̃ɡ puʁ ɑ̃ tiʁe la ʒamə
  alɔʁ, ʁεspεktɥøzəmɑ̃ ʒə ʁəlis « ma bɔεmə »
  e ʒə ʁulə tʁɑ̃kjə syʁ ma vjεjə beεmə
 • Syllabes Phonétique : Ma Beheme

  ma=be=ε=mə 4

  œ̃=klεʁ=ma=tɛ̃=de=te=ʒa=mə=nε=ma=kɔ̃=paɲə 12
  ɡu=te=a=la=ʒwa=sɛ̃plə=dy=nə=e=tʁɛ̃=tə=ʁyʁalə 12
  ta=pi=zɑ̃=tʁə=lε=zaʁbʁə=zu=o=bɔʁ=dœ̃=ka=nal 12
  sə=ʁə=tʁu=ve=nu=dø=pεʁ=dys=dɑ̃=la=kɑ̃=paɲə 12

  dε=ʁa=klœʁ=də=bi=tymə=pʁɔ=ʒεk=ti=lə=zɛ̃=kɔ̃=sjɑ̃ 13
  ʒy=ʃe=syʁ=dε=ɡad=ʒε=de=ɡɔ=bi=jɑ̃=lœʁ=wat 12
  ε=kla=bu=sε=ʁe=œ̃=tɑ̃=la=kje=tydə=sil=vεstʁə 12
  dy=sɔ̃=dy=kɔ̃=ple=mɑ̃=də=lœʁ=vi=ʁi=li=te 12

  mwa=ʒə=maʁ=ʃε=dɑ̃=lεʁbə=ɡε=tɑ̃=dɑ̃=lε=vjɔ=lεtə 12
  lε=ze=fε=pεʁ=sɔ=nεl=kə=ma=tʁε=ʃεʁə=a=mɑ̃tə 12
  ʁə=po=zɑ̃=dɑ̃=lε=bwa=fa=ti=ɡe=e=ʁəpɥ 11
  a=vε=e=paʁ=pi=je=o=lɔ̃=də=no=ze=ba 12

  ε=jɑ̃=py=ʁa=sɑ̃=ble=œ̃=nɔ̃=bʁə=kɔ̃=se=ke 12
  də=vis=e=kʁus=ʁɔ̃=dεllə=ze=ɡu=pi=jə=di=vεʁsə 12
  ʒə=ʁa=bi=jε=la=bεl=lə=e=dœ̃=kudə=ʒa=ʁε 12
  ʁe=ʃo=fɑ̃=sε=zaʁ=dœʁ=lɑ̃=fuʁ=ʃε=zaʁ=da=mɑ̃ 12
  puʁ=kεllə=mɑ̃=pɔʁtə=ɑ̃=fɛ̃=vεʁ=la=sε=tjε=mə=panə 12

  ynə=bʁi=zəεs=ti=va=lə=sə=fo=fi=lε=ɡε=mɑ̃ 12
  paʁ=di=fe=ʁɑ̃=za=kʁo=sja=mɑ̃=dis=tʁi=by=e 12
  syʁ=ma=vjε=jə=kɔ̃=baʁdə=paʁ=dε=ɡa=mεl=lə=zɔ̃tøzə 12
  ɑ̃=tʁə=sɔʁ=ti=də=ʁadə=e=ɛ̃=si=djø=ɡʁa=vje 12

  ε=u=i=tʁε=ʃεʁ=aʁ=tyʁ 7
  ty=na=vεkə=lε=pu=iŋ=dɑ̃=tε=po=ʃə=kʁə=ve 12
  mwa=dɑ̃=mɔ̃=kɥiʁ=ʁa=pe=ʒi=ʁɑ̃=tʁə=tu=tɑ̃=tje 12
  mε=ʒə=no=ʁε=ʒa=mε=sε=tə=pɥi=sɑ̃=sə=bʁytə 12
  ki=sε=fɑ̃=dʁə=la=ɡɑ̃ɡ=puʁ=ɑ̃=ti=ʁe=la=ʒamə 12
  a=lɔʁ=ʁεs=pεk=tɥøzə=mɑ̃=ʒə=ʁə=lis=ma=bɔ=εmə 12
  e=ʒə=ʁu=lə=tʁɑ̃=kjə=syʁ=ma=vjε=jə=be=εmə 12

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
09/09/2005 22:04Rebec

trés beau poeme !!
mm si je comprend la moitié des mots 😳 :S dsl
bonne continuation
bisous a toi
rebec

Auteur de Poésie
09/09/2005 23:18(F)Fleurlune Mimi(F)

c tt zoli :d
bonne continuation

la fleur de lune (f)

Poème Amour-Amitié
Publié le 09/09/2005 22:00

L'écrit contient 218 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Jimi

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs