Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Je T’Aime

Poème Amour
Publié le 01/09/2006 21:40

L'écrit contient 171 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Jiraiya

Je T’Aime

Cette nuit, j’ai encore rêvé de toi…
Mais je n’ai vu dans tes yeux sombres
Ni moi,
Ni même mon ombre.
Ton indifférence me blesse profondément.
En doutes-tu seulement ?
Je te vois partout où je vais,
Sur chaque visage…
Mais tout n’est que vanité,
Tout n’est qu’image.
Les os, ta chair n’y sont pas
Comment accepter ça ?
Tu es tant pour moi !
Et moi je ne suis rien pour toi !
Je ne saurais savoir t’expliquer, te dire
Comment je me sens face à ton sourire
Ton bonheur est en or
C’est avec ça que je me sens plus fort.
Malgré que je sois sous ton regard,
Malgré que je ne puisse entrer dans ta dance,
Bien que je n’arrive pas à déceler ce à quoi tu penses,
Même si je sais que je m’y prend tard,
Même si, par cette réciprocité qui me ronge, en moi le chaos tu sèmes,
Il faut que je te le dise : « JE T’AIME ! »…
 • Pieds Hyphénique: Je T’Aime

  cet=te=nuit=jai=en=core=rê=vé=de=toi 10
  mais=je=nai=vu=dans=tes=y=eux=som=bres 10
  ni=moi 2
  ni=mê=me=mon=om=bre 6
  ton=in=dif=féren=ce=me=bles=se=pro=fon=dément 11
  en=dou=tes=tu=seu=le=ment 7
  je=te=vois=par=tout=où=je=vais 8
  sur=cha=que=vi=sa=ge 6
  mais=tout=nest=que=va=ni=té 7
  tout=nest=qui=ma=ge 5
  les=os=ta=chair=ny=sont=pas 7
  com=ment=ac=cep=ter=ça 6
  tu=es=tant=pour=moi 5
  et=moi=je=ne=suis=rien=pour=toi 8
  je=ne=sau=rais=sa=voir=tex=pli=quer=te=dire 11
  com=ment=je=me=sens=face=à=ton=sou=rire 10
  ton=bon=heur=est=en=or 6
  cest=a=vec=ça=que=je=me=sens=plus=fort 10
  mal=gré=que=je=sois=sous=ton=re=gard 9
  mal=gré=que=je=ne=puisseen=trer=dans=ta=dance 10
  bien=que=je=nar=rive=pas=à=dé=ce=ler=ceà=quoi=tu=penses 14
  mê=me=si=je=sais=que=je=my=prend=tard 10
  même=si=par=cet=te=ré=ci=pro=ci=té=qui=me=ron=ge=en=moi=le=chaos=tu=sèmes 20
  il=faut=que=je=te=le=dise=je=tai=me 10
 • Phonétique : Je T’Aime

  sεtə nɥi, ʒε ɑ̃kɔʁə ʁεve də twa…
  mε ʒə nε vy dɑ̃ tεz- iø sɔ̃bʁə
  ni mwa,
  ni mεmə mɔ̃n- ɔ̃bʁə.
  tɔ̃n- ɛ̃difeʁɑ̃sə mə blεsə pʁɔfɔ̃demɑ̃.
  ɑ̃ dutə ty sələmɑ̃ ?
  ʒə tə vwa paʁtu u ʒə vε,
  syʁ ʃakə vizaʒə…
  mε tu nε kə vanite,
  tu nε kimaʒə.
  lεz- os, ta ʃεʁ ni sɔ̃ pa
  kɔmɑ̃ aksεpte sa ?
  ty ε tɑ̃ puʁ mwa !
  e mwa ʒə nə sɥi ʁjɛ̃ puʁ twa !
  ʒə nə soʁε savwaʁ tεksplike, tə diʁə
  kɔmɑ̃ ʒə mə sɑ̃s fasə a tɔ̃ suʁiʁə
  tɔ̃ bɔnœʁ εt- ɑ̃n- ɔʁ
  sεt- avεk sa kə ʒə mə sɑ̃s plys fɔʁ.
  malɡʁe kə ʒə swa su tɔ̃ ʁəɡaʁ,
  malɡʁe kə ʒə nə pɥisə ɑ̃tʁe dɑ̃ ta dɑ̃sə,
  bjɛ̃ kə ʒə naʁivə pa a desəle sə a kwa ty pɑ̃sə,
  mεmə si ʒə sε kə ʒə mi pʁɑ̃ taʁ,
  mεmə si, paʁ sεtə ʁesipʁɔsite ki mə ʁɔ̃ʒə, ɑ̃ mwa lə ʃao ty sεmə,
  il fo kə ʒə tə lə dizə : « ʒə tεmə ! »…
 • Pieds Phonétique : Je T’Aime

  sε=tə=nɥi=ʒε=ɑ̃=kɔʁə=ʁε=ve=də=twa 10
  mε=ʒə=nε=vy=dɑ̃=tε=zi=ø=sɔ̃bʁə 9
  ni=mwa 2
  ni=mε=mə=mɔ̃=nɔ̃=bʁə 6
  tɔ̃=nɛ̃=di=fe=ʁɑ̃sə=mə=blε=sə=pʁɔ=fɔ̃=de=mɑ̃ 12
  ɑ̃=du=tə=ty=sə=lə=mɑ̃ 7
  ʒə=tə=vwa=paʁ=tu=u=ʒə=vε 8
  syʁ=ʃa=kə=vi=za=ʒə 6
  mε=tu=nε=kə=va=ni=te 7
  tu=nε=ki=ma=ʒə 5
  lε=zos=ta=ʃεʁ=ni=sɔ̃=pa 7
  kɔ=mɑ̃=ak=sεp=te=sa 6
  ty=ε=tɑ̃=puʁ=mwa 5
  e=mwa=ʒə=nə=sɥi=ʁj=ɛ̃=puʁ=twa 9
  ʒə=nə=so=ʁε=sa=vwaʁ=tεk=spli=ke=tə=diʁə 11
  kɔ=mɑ̃ʒə=mə=sɑ̃s=fa=sə=a=tɔ̃=su=ʁiʁə 10
  tɔ̃=bɔ=nœ=ʁə=ε=tɑ̃=nɔʁ 7
  sε=ta=vεk=sa=kə=ʒə=mə=sɑ̃s=plys=fɔʁ 10
  mal=ɡʁe=kə=ʒə=swa=su=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ 9
  mal=ɡʁe=kə=ʒə=nə=pɥisə=ɑ̃=tʁe=dɑ̃=tadɑ̃sə 10
  bjɛ̃kə=ʒə=na=ʁi=və=pa=a=de=sə=le=səa=kwa=ty=pɑ̃sə 14
  mε=mə=si=ʒə=sε=kə=ʒə=mi=pʁɑ̃=taʁ 10
  mεmə=si=paʁ=sε=tə=ʁe=si=pʁɔ=si=te=ki=mə=ʁɔ̃=ʒə=ɑ̃=mwa=lə=ʃa=o=ty=sεmə 21
  il=fokə=ʒə=tə=lə=di=zə=ʒə=tε=mə 10

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
01/09/2006 21:46Pao

Bienvenue dans mon unvivers