Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Je Dois Partir

Poème Amour
Publié le 05/09/2006 20:56

L'écrit contient 185 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Jiraiya

Je Dois Partir

Ecoute le bruissement des arbres, ça ne te rappelle rien ?
Le soleil courant sur ta peau dorée…
Je serais mort pour toi et tu ne te doutais de rien,
Ton innoscence t’interdisais d’y penser.

Le doux coulis de l’eau berçait notre silence…
Tous les deux pensant que jamais on se quitterais.
Mais le temps a changé, on a trop usé de la patience.
Plus jamais je ne te reverrai… plus jamais…

Le son de ta voix restera gravé en moi.
Je ne t’oublierais pas, mon cœur ne le supporterais pas.
Je prends un peu de cette chaleur qui émane de toi.
Je te dis adieu du bout de mes doigts…

Et je te donnerais mille fois mon ame
Si seulement le temps ne me manquait.
Je refuserai toutes les femmes
Car aucune ne seras comme tu es…

Le son de ta voix restera gravé en moi.
Je te dit adieu du bout de mes doigts…
Tu trouveras dans tes larmes nos derniers souvenirs.
Garde ces bouts de moi meme s’il te font souffrir.

Car je dois partir…
Je dois partir…
 • Pieds Hyphénique: Je Dois Partir

  ecoute=le=bruis=se=ment=des=ar=bres=ça=ne=te=rap=pel=le=rien 15
  le=so=leil=cou=rant=sur=ta=peau=do=rée 10
  je=se=rais=mort=pour=toi=et=tu=ne=te=dou=tais=de=rien 14
  ton=in=nos=cence=tin=ter=di=sais=dy=pen=ser 11

  le=doux=cou=lis=de=leau=ber=çait=no=tre=si=lence 12
  tous=les=deux=pen=sant=que=ja=mais=on=se=quit=te=rais 13
  mais=le=temps=a=chan=gé=on=a=trop=u=sé=de=la=pa=tience 15
  plus=ja=mais=je=ne=te=re=ver=rai=plus=ja=mais 12

  le=son=de=ta=voix=res=te=ra=gra=vé=en=moi 12
  je=ne=tou=blie=rais=pas=mon=cœur=ne=le=sup=porte=rais=pas 14
  je=prends=un=peu=de=cette=cha=leur=qui=é=ma=ne=de=toi 14
  je=te=dis=a=dieu=du=bout=de=mes=doigts 10

  et=je=te=don=ne=rais=mil=le=fois=mon=a=me 12
  si=seu=le=ment=le=temps=ne=me=man=quait 10
  je=re=fu=se=rai=tou=tes=les=femmes 9
  car=au=cu=ne=ne=se=ras=com=me=tu=es 11

  le=son=de=ta=voix=res=te=ra=gra=vé=en=moi 12
  je=te=dit=a=dieu=du=bout=de=mes=doigts 10
  tu=trouve=ras=dans=tes=lar=mes=nos=der=niers=sou=ve=nirs 13
  gar=de=ces=bouts=de=moi=me=me=sil=te=font=souf=frir 13

  car=je=dois=par=tir 5
  je=dois=par=tir 4
 • Phonétique : Je Dois Partir

  əkutə lə bʁɥisəmɑ̃ dεz- aʁbʁə, sa nə tə ʁapεllə ʁjɛ̃ ?
  lə sɔlεj kuʁɑ̃ syʁ ta po dɔʁe…
  ʒə səʁε mɔʁ puʁ twa e ty nə tə dutε də ʁjɛ̃,
  tɔ̃n- inɔsɑ̃sə tɛ̃tεʁdizε di pɑ̃se.

  lə du kuli də lo bεʁsε nɔtʁə silɑ̃sə…
  tus lε dø pɑ̃sɑ̃ kə ʒamεz- ɔ̃ sə kitəʁε.
  mε lə tɑ̃z- a ʃɑ̃ʒe, ɔ̃n- a tʁo yze də la pasjɑ̃sə.
  plys ʒamε ʒə nə tə ʁəveʁε… plys ʒamε…

  lə sɔ̃ də ta vwa ʁεstəʁa ɡʁave ɑ̃ mwa.
  ʒə nə tubljəʁε pa, mɔ̃ kœʁ nə lə sypɔʁtəʁε pa.
  ʒə pʁɑ̃z- œ̃ pø də sεtə ʃalœʁ ki emanə də twa.
  ʒə tə di adjø dy bu də mε dwa…

  e ʒə tə dɔnəʁε milə fwa mɔ̃n- amə
  si sələmɑ̃ lə tɑ̃ nə mə mɑ̃kε.
  ʒə ʁəfyzəʁε tutə lε famə
  kaʁ okynə nə səʁa kɔmə ty ε…

  lə sɔ̃ də ta vwa ʁεstəʁa ɡʁave ɑ̃ mwa.
  ʒə tə di adjø dy bu də mε dwa…
  ty tʁuvəʁa dɑ̃ tε laʁmə- no dεʁnje suvəniʁ.
  ɡaʁdə sε bu də mwa məmə sil tə fɔ̃ sufʁiʁ.

  kaʁ ʒə dwa paʁtiʁ…
  ʒə dwa paʁtiʁ…
 • Pieds Phonétique : Je Dois Partir

  ə=kutə=lə=bʁɥi=sə=mɑ̃=dε=zaʁ=bʁə=sa=nə=tə=ʁa=pεllə=ʁjɛ̃ 15
  lə=sɔ=lεj=ku=ʁɑ̃=syʁ=ta=po=dɔ=ʁe 10
  ʒə=sə=ʁε=mɔʁ=puʁ=twa=e=tynə=tə=du=tε=də=ʁjɛ̃ 13
  tɔ̃=ni=nɔ=sɑ̃sə=tɛ̃=tεʁ=di=zε=di=pɑ̃se 10

  lə=du=ku=lidə=lo=bεʁ=sε=nɔ=tʁə=silɑ̃sə 10
  tus=lε=dø=pɑ̃=sɑ̃kə=ʒa=mε=zɔ̃=sə=ki=tə=ʁε 12
  mεlə=tɑ̃=za=ʃɑ̃=ʒe=ɔ̃=na=tʁo=y=ze=də=la=pa=sjɑ̃sə 14
  plys=ʒa=mεʒə=nə=təʁə=ve=ʁε=plys=ʒa=mε 10

  lə=sɔ̃də=ta=vwa=ʁεs=tə=ʁa=ɡʁa=ve=ɑ̃=mwa 11
  ʒə=nə=tu=bljə=ʁε=pa=mɔ̃=kœʁ=nə=lə=sy=pɔʁtə=ʁε=pa 14
  ʒə=pʁɑ̃=zœ̃=pødə=sε=tə=ʃa=lœʁ=ki=e=ma=nə=də=twa 14
  ʒə=tə=di=a=djø=dy=bu=də=mε=dwa 10

  e=ʒə=tə=dɔnə=ʁε=mi=lə=fwa=mɔ̃=namə 10
  si=sə=lə=mɑ̃=lə=tɑ̃=nə=mə=mɑ̃=kε 10
  ʒə=ʁə=fy=zə=ʁε=tu=tə=lε=fa=mə 10
  kaʁ=o=kynə=nə=sə=ʁa=kɔ=mə=ty=ε 10

  lə=sɔ̃də=ta=vwa=ʁεs=tə=ʁa=ɡʁa=ve=ɑ̃=mwa 11
  ʒə=tə=di=a=djø=dy=bu=də=mε=dwa 10
  ty=tʁuvə=ʁa=dɑ̃=tε=laʁ=mə=no=dεʁ=nje=su=və=niʁ 13
  ɡaʁdə=sε=bu=də=mwamə=mə=sil=tə=fɔ̃=su=fʁiʁ 11

  kaʁ=ʒə=dwa=paʁ=tiʁ 5
  ʒə=dwa=paʁ=tiʁ 4

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
06/09/2006 19:54Missjuly

un aurevoir à la personne qu’on aime. très beau poème!
un beau travail de fourni

amitié, MissJuly