Poeme : Mon Fantôme De Nuit

Mon Fantôme De Nuit

Déjà il fait minuit
Il n’y a guère de bruit
Tout le pays s’assoupit
Une douce paix me réjouit
La lune me projette sa tendre lumière
Je te fais ma fine prière
La mer bouillonne timidement
Ce qui ne m’étonne nullement
Le vent m’apporte une odeur parfumée
Venant, de la nature enjolivée
Elle incarne le vrai bonheur rêvé
Qui va délivrer mon cœur dévasté !
Le ciel d’azur rehausse notre amitié
Que les envieux veulent détruire sans pitié !
Ton corps astral bénit ma rare chance
Dans la nuit, je te cherche avec insistance
Toi la mystérieuse, tu es là au fond de moi
Nom de Dieu ! Au moins réponds-moi !
Ton sublime parfum me remplit le cœur
Alors, dis-donc, de quoi aurais-je peur ?
Bercé éperdument par ta présence féerique
Mon âme est hantée par tes mots magiques
Les souvenirs amers sont vîtes effaces
Je n’ose même pas me prononcer
Ton sourire me rend jovial
Ton regard oppose le dédain à mon mal
Ta présence fantastique m’ensorcelle
Que tu loges pour toujours en moi, ma belle
Ô, je t’adore mon fantôme de nuit !
Toi, qui me débarrasse de tout ennui.
Dommage, ça ne pourrait durer toujours !
Car, à l’horizon, l’aurore est de retour

Patrick JOSEPH

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Mon Fantôme De Nuit

  dé=jà=il=fait=mi=nuit 6
  il=ny=a=guè=re=de=bruit 7
  tout=le=pa=ys=sas=sou=pit 7
  u=ne=dou=ce=paix=me=ré=jouit 8
  la=lune=me=pro=jet=te=sa=ten=dre=lu=mière 11
  je=te=fais=ma=fi=ne=pri=ère 8
  la=mer=bou=illonne=ti=mi=de=ment 8
  ce=qui=ne=mé=tonne=nul=le=ment 8
  le=vent=map=porteu=ne=o=deur=par=fu=mée 10
  ve=nant=de=la=na=ture=en=jo=li=vée 10
  elle=in=car=ne=le=vrai=bon=heur=rê=vé 10
  qui=va=dé=li=vrer=mon=cœur=dé=vas=té 10
  le=ciel=da=zur=rehaus=se=notre=a=mi=tié 10
  que=les=en=vieux=veulent=dé=trui=re=sans=pi=tié 11
  ton=corps=as=tral=bé=nit=ma=ra=re=chance 10
  dans=la=nuit=je=te=cherchea=vec=in=sis=tance 10
  toi=la=mys=té=rieuse=tu=es=là=au=fond=de=moi 12
  nom=de=dieu=au=moins=ré=ponds=moi 8
  ton=su=blime=par=fum=me=rem=plit=le=cœur 10
  a=lors=dis=donc=de=quoi=au=rais=je=peur 10
  ber=cé=é=per=dument=par=ta=pré=sen=ce=fée=rique 12
  mon=â=meest=han=tée=par=tes=mots=ma=giques 10
  les=souve=nirs=a=mers=sont=vî=tes=ef=faces 10
  je=no=se=mê=me=pas=me=pro=non=cer 10
  ton=sou=ri=re=me=rend=jo=vial 8
  ton=re=gard=op=pose=le=dé=dain=à=mon=mal 11
  ta=présen=ce=fan=tas=ti=que=men=sor=celle 10
  que=tu=loges=pour=tou=jours=en=moi=ma=belle 10
  ô=je=ta=dore=mon=fan=tô=me=de=nuit 10
  toi=qui=me=dé=bar=rasse=de=tout=en=nui 10
  dom=mage=ça=ne=pour=rait=du=rer=tou=jours 10
  car=à=lho=ri=zon=lau=roreest=de=re=tour 10

  pa=tri=ck=jo=seph 5
 • Phonétique : Mon Fantôme De Nuit

  deʒa il fε minɥi
  il ni a ɡεʁə də bʁɥi
  tu lə pεi sasupi
  ynə dusə pε mə ʁeʒui
  la lynə mə pʁɔʒεtə sa tɑ̃dʁə lymjεʁə
  ʒə tə fε ma finə pʁjεʁə
  la mεʁ bujɔnə timidəmɑ̃
  sə ki nə metɔnə nylmɑ̃
  lə vɑ̃ mapɔʁtə ynə ɔdœʁ paʁfyme
  vənɑ̃, də la natyʁə ɑ̃ʒɔlive
  εllə ɛ̃kaʁnə lə vʁε bɔnœʁ ʁεve
  ki va delivʁe mɔ̃ kœʁ devaste !
  lə sjεl dazyʁ ʁəosə nɔtʁə amitje
  kə lεz- ɑ̃vjø vəle detʁɥiʁə sɑ̃ pitje !
  tɔ̃ kɔʁz- astʁal beni ma ʁaʁə ʃɑ̃sə
  dɑ̃ la nɥi, ʒə tə ʃεʁʃə avεk ɛ̃sistɑ̃sə
  twa la misteʁjøzə, ty ε la o fɔ̃ də mwa
  nɔ̃ də djø ! o mwɛ̃ ʁepɔ̃ mwa !
  tɔ̃ syblimə paʁfœ̃ mə ʁɑ̃pli lə kœʁ
  alɔʁ, di dɔ̃k, də kwa oʁε ʒə pœʁ ?
  bεʁse epεʁdyme paʁ ta pʁezɑ̃sə feəʁikə
  mɔ̃n- amə ε-ɑ̃te paʁ tε mo maʒik
  lε suvəniʁz- ame sɔ̃ vitəz- efasə
  ʒə nozə mεmə pa mə pʁonɔ̃se
  tɔ̃ suʁiʁə mə ʁɑ̃ ʒɔvjal
  tɔ̃ ʁəɡaʁ ɔpozə lə dedɛ̃ a mɔ̃ mal
  ta pʁezɑ̃sə fɑ̃tastikə mɑ̃sɔʁsεllə
  kə ty lɔʒə puʁ tuʒuʁz- ɑ̃ mwa, ma bεllə
  o, ʒə tadɔʁə mɔ̃ fɑ̃tomə də nɥi !
  twa, ki mə debaʁasə də tut- ɑ̃nɥi.
  dɔmaʒə, sa nə puʁʁε dyʁe tuʒuʁ !
  kaʁ, a lɔʁizɔ̃, loʁɔʁə ε də ʁətuʁ

  patʁik ʒozεf
 • Syllabes Phonétique : Mon Fantôme De Nuit

  de=ʒa=il=fε=min=ɥi 6
  il=ni=a=ɡε=ʁə=də=bʁɥi 7
  tu=lə=pε=i=sa=su=pi 7
  y=nə=du=sə=pε=mə=ʁe=ʒu=i 9
  la=ly=nə=mə=pʁɔ=ʒε=tə=sa=tɑ̃=dʁə=ly=mjεʁə 12
  ʒə=tə=fε=ma=fi=nə=pʁi=jεʁ 8
  la=mεʁ=bu=jɔ=nə=ti=mi=də=mɑ̃ 9
  sə=ki=nə=me=tɔ=nə=nyl=mɑ̃ 8
  lə=vɑ̃=ma=pɔʁ=tə=y=nə=ɔ=dœʁ=paʁ=fy=me 12
  və=nɑ̃=də=la=na=ty=ʁə=ɑ̃=ʒɔ=li=ve 11
  εl=lə=ɛ̃=ka=ʁnə=lə=vʁε=bɔ=nœ=ʁə=ʁε=ve 12
  ki=va=de=li=vʁe=mɔ̃=kœ=ʁə=de=vas=te 11
  lə=sjεl=da=zyʁ=ʁə=o=sə=nɔ=tʁə=a=mi=tje 12
  kə=lε=zɑ̃=vjø=və=le=det=ʁɥi=ʁə=sɑ̃=pi=tje 12
  tɔ̃=kɔʁ=zas=tʁal=be=ni=ma=ʁa=ʁə=ʃɑ̃=sə 11
  dɑ̃=la=nɥi=ʒə=tə=ʃεʁ=ʃə=a=vεk=ɛ̃=sis=tɑ̃sə 12
  twa=la=mis=te=ʁjøzə=ty=ε=la=o=fɔ̃=də=mwa 12
  nɔ̃=də=dj=ø=o=mwɛ̃=ʁe=pɔ̃=mwa 9
  tɔ̃=sy=bli=mə=paʁ=fœ̃=mə=ʁɑ̃=pli=lə=kœ=ʁə 12
  a=lɔʁ=di=dɔ̃k=də=kwa=o=ʁε=ʒə=pœ=ʁə 11
  bεʁse=e=pεʁ=dy=me=paʁ=ta=pʁe=zɑ̃=sə=fe=ə=ʁikə 13
  mɔ̃=na=mə=ε-ɑ̃=te=paʁ=tε=mo=ma=ʒik 11
  lε=su=və=niʁ=za=me=sɔ̃=vi=tə=ze=fa=sə 12
  ʒə=no=zə=mε=mə=pa=mə=pʁo=nɔ̃=se 10
  tɔ̃=su=ʁi=ʁə=mə=ʁɑ̃=ʒɔ=vjal 8
  tɔ̃=ʁə=ɡaʁ=ɔ=po=zə=lə=de=dɛ̃=a=mɔ̃=mal 12
  ta=pʁe=zɑ̃=sə=fɑ̃=tas=ti=kə=mɑ̃=sɔʁ=sεl=lə 12
  kə=ty=lɔ=ʒə=puʁ=tu=ʒuʁ=zɑ̃=mwa=ma=bεl=lə 12
  o=ʒə=ta=dɔʁ=ə=mɔ̃=fɑ̃=to=mə=də=nɥi 11
  twa=ki=mə=de=ba=ʁa=sə=də=tu=tɑ̃n=ɥi 11
  dɔ=ma=ʒə=sa=nə=puʁ=ʁε=dy=ʁe=tu=ʒuʁ 11
  kaʁ=a=lɔ=ʁi=zɔ̃=lo=ʁɔ=ʁə=ε=də=ʁə=tuʁ 12

  pa=tʁik=ʒo=zεf 4

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
21/06/2011 19:12Mikie95

TRES BELLE PLUME

Auteur de Poésie
21/06/2011 19:12Lemmiath

C’est donc bien vrai, le poète est un fantôme !

Poème - Sans Thème -
Publié le 21/06/2011 19:01

L'écrit contient 215 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Jpat0007

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs