Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Va ! Il Faut Qu’Il Reste Toujours Quelqu’Un

Poème - Sans Thème -
Publié le 02/11/2005 11:25

L'écrit contient 313 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Khalil

Va ! Il Faut Qu’Il Reste Toujours Quelqu’Un

Fuis, ami, quand viendra l’ennemi
De derrière la mer sur ses vaisseaux de guerre
Debout ! Va, cours loin d’ici
Ton beau cœur n’est pas fait pour la misère

Va ! Il faut qu’il y ait toujours quelqu’un
Pour reconnaître les tombes des martyrs
Ô quelle malédiction et quel chagrin
Est de voir leur souvenir mourir
Avec le dernier soupir
Sous un soleil pâle fondant comme la cire
Derrière la lourde poussière des batailles, caché
De honte de ne pouvoir laisser place à la nuit
Où le râle épais d’un blessé qu’on oublie
Par la fraîcheur d’une brise, serait apaisé
Et la nudité d’un mourant, par l’ombre voilée

Va ! Il faut qu’il reste toujours quelqu’un
Pour continuer à écrire l’épopée de notre peuple
Et raconter ce beau pays aux doux parfums
Aux enfants qui hériteront de cette belle terre qu’on peuple
Et si tu ne saurais trouver de l’encre à ta plume
Tu useras de notre sang et écriras orgueilleusement
Sur chaque pierre et arbre, chaque rayon de soleil et vent
Le regard fier et sans amertume
« Ici, à l’heure où le jour chassait le soir
Ici, ils ont tenu parole et accompli leur devoir »
Car nous vaincrons, ami, nous vaincrons
Et notre drapeau au dessus des nuages, s’élèvera triomphant

Ecoute ! Voici que j’entends battre les tambours
Et nos hommes reprendre leur marche guerrière
Faisant trembler de peur, ciel et terre
Et transperçant de leur chant victorieux, les cœurs sourds
Demain, l’ennemi verra jaillir de nos mains l’enfer
Et la foudre frapper entre ses rangs
Comme au beau milieu d’une nature en colère
Son orgueil tombera tel un vieux tronc

Dis moi, ami, dis ! Réponds moi, destin
La victoire trouvera-t-elle plus fort que nous
Pour servir leur dessin
Et accomplir leur fin ?
 • Pieds Hyphénique: Va ! Il Faut Qu’Il Reste Toujours Quelqu’Un

  fuis=a=mi=quand=vien=dra=len=ne=mi 9
  de=der=riè=re=la=mer=sur=ses=vais=seaux=de=guerre 12
  de=bout=va=cours=loin=di=ci 7
  ton=beau=cœur=nest=pas=fait=pour=la=mi=sè=re 11

  va=il=faut=quil=y=ait=tou=jours=quel=quun 10
  pour=re=con=naî=tre=les=tom=bes=des=mar=tyrs 11
  ô=quel=le=ma=lé=dic=ti=on=et=quel=cha=grin 12
  est=de=voir=leur=sou=ve=nir=mou=rir 9
  a=vec=le=der=ni=er=sou=pir 8
  sous=un=so=leil=pâ=le=fon=dant=com=me=la=cire 12
  der=rière=la=lour=de=pous=siè=re=des=ba=tailles=ca=ché 13
  de=honte=de=ne=pou=voir=lais=ser=pla=ceà=la=nuit 12
  où=le=râ=le=é=pais=dun=bles=sé=quon=ou=blie 12
  par=la=fraî=cheur=dune=bri=se=se=rait=a=pai=sé 12
  et=la=nu=di=té=dun=mou=rant=par=lombre=voi=lée 12

  va=il=faut=quil=res=te=tou=jours=quel=quun 10
  pour=con=ti=nuer=à=é=crire=lé=po=pée=de=notre=peuple 13
  et=ra=con=ter=ce=beau=pa=ys=aux=doux=par=fum=s 13
  aux=en=fants=qui=hé=rite=ront=de=cet=te=bel=le=ter=re=quon=peuple 16
  et=si=tu=ne=sau=rais=trou=ver=de=lencreà=ta=plume 12
  tu=use=ras=de=no=tre=sang=et=é=cri=ras=or=gueilleu=se=ment 15
  sur=cha=que=pierreet=ar=bre=cha=que=rayon=de=so=leil=et=vent 14
  le=re=gard=fi=er=et=sans=a=mer=tu=me 11
  i=ci=à=lheure=où=le=jour=chas=sait=le=soir 12
  ici=ils=ont=te=nu=pa=roleet=ac=com=pli=leur=de=voir 13
  car=nous=vain=crons=a=mi=nous=vain=crons 9
  et=notre=dra=peau=au=des=sus=des=nu=a=ges=sé=lè=ve=ra=triom=phant 17

  ecou=te=voi=ci=que=jen=tends=bat=tre=les=tam=bours 12
  et=nos=hom=mes=re=pren=dre=leur=mar=che=guer=rière 12
  fai=sant=trem=bler=de=peur=ciel=et=ter=re 10
  et=trans=per=çant=de=leur=chant=vic=to=rieux=les=cœurs=sourds 13
  de=main=lenne=mi=ver=ra=jaillir=de=nos=mains=len=fer 12
  et=la=fou=dre=frap=per=en=tre=ses=rang=s 11
  commeau=beau=mi=lieu=du=ne=na=tu=re=en=co=lère 12
  son=or=gueil=tom=be=ra=tel=un=vieux=tronc 10

  dis=moi=a=mi=dis=ré=ponds=moi=des=tin 10
  la=vic=toire=trou=ve=ra=tel=le=plus=fort=que=nous 12
  pour=ser=vir=leur=des=sin 6
  et=ac=com=plir=leur=fin 6
 • Phonétique : Va ! Il Faut Qu’Il Reste Toujours Quelqu’Un

  fɥi, ami, kɑ̃ vjɛ̃dʁa lεnəmi
  də dəʁjεʁə la mεʁ syʁ sε vεso də ɡeʁə
  dəbu ! va, kuʁ lwɛ̃ disi
  tɔ̃ bo kœʁ nε pa fε puʁ la mizεʁə

  va ! il fo kil i ε tuʒuʁ kεlkœ̃
  puʁ ʁəkɔnεtʁə lε tɔ̃bə dε maʁtiʁ
  o kεllə malediksjɔ̃ e kεl ʃaɡʁɛ̃
  ε də vwaʁ lœʁ suvəniʁ muʁiʁ
  avεk lə dεʁnje supiʁ
  suz- œ̃ sɔlεj palə fɔ̃dɑ̃ kɔmə la siʁə
  dəʁjεʁə la luʁdə pusjεʁə dε batajə, kaʃe
  də ɔ̃tə də nə puvwaʁ lεse plasə a la nɥi
  u lə ʁalə epε dœ̃ blese kɔ̃n- ubli
  paʁ la fʁεʃœʁ dynə bʁizə, səʁε apεze
  e la nydite dœ̃ muʁɑ̃, paʁ lɔ̃bʁə vwale

  va ! il fo kil ʁεstə tuʒuʁ kεlkœ̃
  puʁ kɔ̃tinɥe a ekʁiʁə lepɔpe də nɔtʁə pəplə
  e ʁakɔ̃te sə bo pεiz- o du paʁfœ̃
  oz- ɑ̃fɑ̃ ki eʁitəʁɔ̃ də sεtə bεllə teʁə kɔ̃ pəplə
  e si ty nə soʁε tʁuve də lɑ̃kʁə a ta plymə
  ty yzəʁa də nɔtʁə sɑ̃ e ekʁiʁaz- ɔʁɡœjøzəmɑ̃
  syʁ ʃakə pjeʁə e aʁbʁə, ʃakə ʁεjɔ̃ də sɔlεj e vɑ̃
  lə ʁəɡaʁ fje e sɑ̃z- amεʁtymə
  « isi, a lœʁ u lə ʒuʁ ʃasε lə swaʁ
  isi, ilz- ɔ̃ təny paʁɔlə e akɔ̃pli lœʁ dəvwaʁ »
  kaʁ nu vɛ̃kʁɔ̃, ami, nu vɛ̃kʁɔ̃
  e nɔtʁə dʁapo o dəsy dε nɥaʒə, selεvəʁa tʁjɔ̃fɑ̃

  əkutə ! vwasi kə ʒɑ̃tɑ̃ batʁə lε tɑ̃buʁ
  e no ɔmə ʁəpʁɑ̃dʁə lœʁ maʁʃə ɡeʁjεʁə
  fəzɑ̃ tʁɑ̃ble də pœʁ, sjεl e teʁə
  e tʁɑ̃spεʁsɑ̃ də lœʁ ʃɑ̃ viktɔʁjø, lε kœʁ suʁd
  dəmɛ̃, lεnəmi veʁa ʒajiʁ də no mɛ̃ lɑ̃fe
  e la fudʁə fʁape ɑ̃tʁə sε ʁɑ̃ɡ
  kɔmə o bo miljø dynə natyʁə ɑ̃ kɔlεʁə
  sɔ̃n- ɔʁɡœj tɔ̃bəʁa tεl œ̃ vjø tʁɔ̃k

  di mwa, ami, di ! ʁepɔ̃ mwa, dεstɛ̃
  la viktwaʁə tʁuvəʁa tεllə plys fɔʁ kə nu
  puʁ sεʁviʁ lœʁ desɛ̃
  e akɔ̃pliʁ lœʁ fɛ̃ ?
 • Pieds Phonétique : Va ! Il Faut Qu’Il Reste Toujours Quelqu’Un

  fɥi=a=mi=kɑ̃=vj=ɛ̃=dʁa=lε=nə=mi 10
  də=də=ʁjεʁə=la=mεʁ=syʁ=sε=vε=so=də=ɡe=ʁə 12
  də=bu=va=kuʁ=lwɛ̃=di=si 7
  tɔ̃=bo=kœʁ=nε=pa=fε=puʁ=la=mi=zεʁə 10

  va=il=fo=kil=i=ε=tu=ʒuʁ=kεl=kœ̃ 10
  puʁ=ʁə=kɔ=nεtʁə=lε=tɔ̃=bə=dε=maʁ=tiʁ 10
  o=kεllə=ma=le=dik=sjɔ̃=e=kεl=ʃa=ɡʁɛ̃ 10
  ε=də=vwaʁ=lœ=ʁə=su=və=niʁ=mu=ʁiʁ 10
  a=vεk=lə=dεʁ=nj=e=su=piʁ 8
  su=zœ̃=sɔ=lεj=palə=fɔ̃=dɑ̃=kɔ=mə=lasiʁə 10
  də=ʁjεʁə=la=luʁ=də=pu=sjε=ʁə=dε=ba=tajə=ka=ʃe 13
  dəɔ̃tə=də=nə=pu=vwaʁ=lε=se=pla=sə=a=la=nɥi 12
  ulə=ʁa=ləe=pε=dœ̃=ble=se=kɔ̃=nu=bli 10
  paʁ=la=fʁε=ʃœʁ=dynə=bʁi=zə=sə=ʁε=a=pε=ze 12
  e=la=ny=di=te=dœ̃=mu=ʁɑ̃=paʁ=lɔ̃bʁə=vwa=le 12

  va=il=fo=kil=ʁεs=tə=tu=ʒuʁ=kεl=kœ̃ 10
  puʁ=kɔ̃=tin=ɥe=a=e=kʁiʁə=le=pɔ=pe=də=nɔ=tʁə=pə=plə 15
  e=ʁa=kɔ̃=te=sə=bo=pε=i=zo=du=paʁ=fœ̃ 12
  o=zɑ̃=fɑ̃=ki=e=ʁitə=ʁɔ̃=də=sε=tə=bεllə=te=ʁə=kɔ̃=pə=plə 16
  e=si=tynə=so=ʁε=tʁu=ve=də=lɑ̃=kʁəa=taplymə 11
  ty=yzə=ʁa=də=nɔ=tʁə=sɑ̃=e=e=kʁi=ʁa=zɔʁ=ɡœjø=zə=mɑ̃ 15
  syʁ=ʃakə=pje=ʁəe=aʁ=bʁə=ʃa=kə=ʁε=jɔ̃=də=sɔ=lεj=e=vɑ̃ 15
  lə=ʁə=ɡaʁ=fje=e=sɑ̃=za=mεʁ=ty=mə 10
  i=si=a=lœʁ=ulə=ʒuʁ=ʃa=sε=lə=swaʁ 11
  i=si=il=zɔ̃tə=ny=pa=ʁɔ=ləe=a=kɔ̃=pli=lœʁ=də=vwaʁ 14
  kaʁ=nu=vɛ̃=kʁɔ̃=a=mi=nu=vɛ̃=kʁɔ̃ 9
  e=nɔtʁə=dʁa=po=o=də=sy=dε=nɥ=a=ʒə=se=lε=və=ʁa=tʁjɔ̃=fɑ̃ 17

  ə=kutə=vwa=si=kə=ʒɑ̃=tɑ̃=ba=tʁə=lε=tɑ̃=buʁ 12
  e=no=ɔməʁə=pʁɑ̃=dʁə=lœʁ=maʁ=ʃə=ɡe=ʁjεʁə 10
  fə=zɑ̃=tʁɑ̃=ble=də=pœʁ=sjεl=e=te=ʁə 10
  e=tʁɑ̃s=pεʁ=sɑ̃də=lœʁ=ʃɑ̃=vik=tɔ=ʁjø=lε=kœʁ=suʁd 12
  də=mɛ̃=lεnə=mi=ve=ʁa=ʒa=jiʁ=də=no=mɛ̃=lɑ̃=fe 13
  e=la=fu=dʁə=fʁa=pe=ɑ̃=tʁə=sε=ʁɑ̃ɡ 10
  kɔməo=bo=mi=ljø=dy=nə=na=ty=ʁə=ɑ̃=kɔlεʁə 11
  sɔ̃=nɔʁ=ɡœj=tɔ̃=bə=ʁa=tεl=œ̃=vjø=tʁɔ̃k 10

  di=mwa=a=mi=di=ʁe=pɔ̃=mwa=dεs=tɛ̃ 10
  la=vik=twaʁə=tʁu=və=ʁa=tεllə=plys=fɔʁ=kə=nu 11
  puʁ=sεʁ=viʁ=lœ=ʁə=de=sɛ̃ 7
  e=a=kɔ̃=pliʁ=lœ=ʁə=fɛ̃ 7

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/11/2005 00:12Rêve Éveiller

WOW!!ton poème est bien plus que seulement Magnifique!!
franchement , je l’adore!tu n’as pas perdu ta plume mon ami!
tu peux être très fier de ton poème!
bravo;)

Auteur de Poésie
07/11/2005 22:16Mya..

queske je vé te dire ? ton poeme é tellement beau j’ai envi de le relire mnt
j’adore t écri khalil !
(F)

Auteur de Poésie
24/11/2005 18:18Petite Puce (F)

Sublime! J’ai l mpression de te l avoir déjà dit.
Amitié (F)