Poeme-France : Lecture Écrit Coeur

Poeme : Les Vrai Choses

Poème Coeur
Publié le 18/10/2005 14:30

L'écrit contient 123 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Kiki

Les Vrai Choses

Je veut entendre
Les vrais choses
Pas les soupires qui s’etendent
Juste les vrais choses

Tu m’aimes dis le moi
Et aussi demontre le moi
Touche mon ame, mon cœur
Refais pour nous le mots bonheur

Si tu m’aimes comme tu le dis
Pourquoi je le voit pas
Quest ce qui ne va pas
Montre le moi je comprend pas

Moi je t’aime
Je te le dis
Toi tu le tais
Ta presence me fais du bien
Mais toi tu fais rien

Ouvre tes yeux
Regarde autour de toi
Ouvre tes yeux
Je suis encore la
Ne les ferme pas
Car qui sais si demain je serais encore la
Pense que je t’aime et n’oublie jamais ca
 • Pieds Hyphénique: Les Vrai Choses

  je=veut=en=ten=dre 5
  les=vrais=cho=ses 4
  pas=les=sou=pi=res=qui=se=tendent 8
  jus=te=les=vrais=cho=ses 6

  tu=mai=mes=dis=le=moi 6
  et=aus=si=de=mon=tre=le=moi 8
  tou=che=mon=a=me=mon=cœur 7
  re=fais=pour=nous=le=mots=bon=heur 8

  si=tu=maimes=com=me=tu=le=dis 8
  pour=quoi=je=le=voit=pas 6
  quest=ce=qui=ne=va=pas 6
  mon=tre=le=moi=je=com=prend=pas 8

  moi=je=tai=me 4
  je=te=le=dis 4
  toi=tu=le=tais 4
  ta=pre=sen=ce=me=fais=du=bien 8
  mais=toi=tu=fais=rien 5

  ou=vre=tes=y=eux 5
  re=gar=de=au=tour=de=toi 7
  ou=vre=tes=y=eux 5
  je=suis=en=co=re=la 6
  ne=les=fer=me=pas 5
  car=qui=sais=si=de=main=je=se=rais=en=core=la 12
  pense=que=je=tai=meet=nou=blie=ja=mais=ca 10
 • Phonétique : Les Vrai Choses

  ʒə vø ɑ̃tɑ̃dʁə
  lε vʁε ʃozə
  pa lε supiʁə ki sətɑ̃de
  ʒystə lε vʁε ʃozə

  ty mεmə di lə mwa
  e osi dəmɔ̃tʁə lə mwa
  tuʃə mɔ̃n- amə, mɔ̃ kœʁ
  ʁəfε puʁ nu lə mo bɔnœʁ

  si ty mεmə kɔmə ty lə di
  puʁkwa ʒə lə vwa pa
  kεst sə ki nə va pa
  mɔ̃tʁə lə mwa ʒə kɔ̃pʁɑ̃ pa

  mwa ʒə tεmə
  ʒə tə lə di
  twa ty lə tε
  ta pʁəzɑ̃sə mə fε dy bjɛ̃
  mε twa ty fε ʁjɛ̃

  uvʁə tεz- iø
  ʁəɡaʁdə otuʁ də twa
  uvʁə tεz- iø
  ʒə sɥiz- ɑ̃kɔʁə la
  nə lε fεʁmə pa
  kaʁ ki sε si dəmɛ̃ ʒə səʁεz- ɑ̃kɔʁə la
  pɑ̃sə kə ʒə tεmə e nubli ʒamε ka
 • Pieds Phonétique : Les Vrai Choses

  ʒə=vø=ɑ̃=tɑ̃=dʁə 5
  lε=vʁε=ʃo=zə 4
  pa=lε=su=piʁə=ki=sə=tɑ̃=de 8
  ʒys=tə=lε=vʁε=ʃo=zə 6

  ty=mε=mə=di=lə=mwa 6
  e=o=si=də=mɔ̃=tʁə=lə=mwa 8
  tu=ʃə=mɔ̃=na=mə=mɔ̃=kœ=ʁə 8
  ʁə=fε=puʁ=nu=lə=mo=bɔ=nœʁ 8

  si=ty=mεmə=kɔ=mə=ty=lə=di 8
  puʁ=kwa=ʒə=lə=vwa=pa 6
  kεst=sə=ki=nə=va=pa 6
  mɔ̃=tʁə=lə=mwa=ʒə=kɔ̃=pʁɑ̃=pa 8

  mwa=ʒə=tε=mə 4
  ʒə=tə=lə=di 4
  twa=ty=lə=tε 4
  ta=pʁə=zɑ̃=sə=mə=fε=dy=bjɛ̃ 8
  mε=twa=ty=fε=ʁj=ɛ̃ 6

  u=vʁə=tε=zi=ø 5
  ʁə=ɡaʁ=də=o=tuʁ=də=twa 7
  u=vʁə=tε=zi=ø 5
  ʒə=sɥi=zɑ̃=kɔ=ʁə=la 6
  nə=lε=fεʁ=mə=pa 5
  kaʁ=ki=sε=sidə=mɛ̃ʒə=sə=ʁε=zɑ̃=kɔ=ʁə=la 11
  pɑ̃sə=kə=ʒə=tε=məe=nu=bli=ʒa=mε=ka 10

PostScriptum

pour elle, une amie qui vie des chose difficile

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
18/10/2005 22:56(K)=Perle35(#)=

superbe mercie
ses a lui qu il faudrais dire sa mais je ne me risque plus si je lui fais mal il me le rend malheureusse
pourtand je l aime encore ses plate vivre ca