Poeme-France : Lecture Écrit Hommage

Poeme : Adieu Petit Crunch

Poème Hommage
Publié le 05/05/2008 17:04

L'écrit contient 327 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Kikool212

Adieu Petit Crunch

Tu n’étais pas du tout à moi
Mais ta perte me laisse sans voix
Te voilà parti au paradis trop vite
Trop tôt hélas ce n’était pas ton mérite
Ta mère pleure, je ne peux la consoler
Tu n’es qu’une bestiole mais tant aimé
Tu retrouveras mon ami qui aussi s’en est allé
Avec ses deux mètres de toi il va s’occuper
Mon ti pote tu vas me manquer
C’est dingue comme tu nous faisais délirer
Surtout ta mère si souvent par toi malmenée
Avec toi s’en va un peu de sa gaieté
Tes tours de cons elle les adorait
Des fois elle pétait les plombs c’est vrai
Tout les deux, vous vous étiez apprivoisés
Et sous le même toit la vie vous avez traversés
Tu es parti brutalement je le déplore
Ce n’est pas sa faute mais juste celle du sort
Ta vie fût courte mais vraiment intense
Avec ta tite roue qui te mettait en transe !
Je te revois courir dans tout l’apparte
Poussant ton ti cri de Spartiate
Jouant à la rendre folle à te cacher
Obligée aussi pour dormir de tout t’enlever
Je me souviens du jour où on t’a amené
Faire un tour dehors, même au supermarché !
Dans mon pull tu étais vraiment apeuré
Ça on peut le dire vu toutes les boulettes que tu m’as chié !
Petit Crunch comme elle t’appelait
Un sal rat qui nous a fait marrer
Tu te dorais la pilule attendant l’été
Mais tu ne le verras jamais

Je vais la soutenir jusqu’à tomber
Ou jusqu’à me faire virer
Je m’en fous je veux revoir son sourire
Qui avec toi vient tout juste de partir
Repose en paix petit Crunch sauvage
Je guérirais ta mère de sa rage
Se sera long certes mais je vais y parvenir
Alors toi profite de ce nouveau monde qui est ton avenir
 • Pieds Hyphénique: Adieu Petit Crunch

  tu=né=tais=pas=du=tout=à=moi 8
  mais=ta=per=te=me=lais=se=sans=voix 9
  te=voi=là=par=ti=au=pa=ra=dis=trop=vite 11
  trop=tôt=hé=las=ce=né=tait=pas=ton=mé=rite 11
  ta=mère=pleu=re=je=ne=peux=la=con=so=ler 11
  tu=nes=quu=ne=bes=tiole=mais=tant=ai=mé 10
  tu=re=trouve=ras=mon=a=mi=qui=aus=si=sen=est=al=lé 14
  a=vec=ses=deux=mètres=de=toi=il=va=soc=cu=per 12
  mon=ti=po=te=tu=vas=me=man=quer 9
  cest=din=gue=comme=tu=nous=fai=sais=dé=li=rer 11
  sur=tout=ta=mère=si=sou=vent=par=toi=mal=me=née 12
  a=vec=toi=sen=va=un=peu=de=sa=gaie=té 11
  tes=tours=de=cons=el=le=les=a=do=rait 10
  des=fois=el=le=pé=tait=les=plombs=cest=vrai 10
  tout=les=deux=vous=vous=é=tiez=ap=pri=voi=sés 11
  et=sous=le=même=toit=la=vie=vous=a=vez=tra=ver=sés 13
  tu=es=par=ti=bru=tale=ment=je=le=dé=plore 11
  ce=nest=pas=sa=faute=mais=jus=te=cel=le=du=sort 12
  ta=vie=fût=cour=te=mais=vrai=ment=in=tense 10
  a=vec=ta=tite=roue=qui=te=met=tait=en=transe 11
  je=te=re=vois=cou=rir=dans=tout=lap=parte 10
  pous=sant=ton=ti=cri=de=s=par=tia=te 10
  jou=ant=à=la=rendre=fol=leà=te=ca=cher 10
  obli=gée=aus=si=pour=dor=mir=de=tout=tenle=ver 11
  je=me=sou=viens=du=jour=où=on=ta=ame=né 11
  faire=un=tour=dehors=même=au=su=per=mar=ché 10
  dans=mon=pull=tu=é=tais=vraiment=a=peu=ré 10
  ça=on=peut=le=dire=vu=tou=tes=les=bou=let=tes=que=tu=mas=chié 16
  pe=tit=crun=ch=comme=el=le=tap=pe=lait 10
  un=sal=rat=qui=nous=a=fait=mar=rer 9
  tu=te=do=rais=la=pi=luleat=ten=dant=lé=té 11
  mais=tu=ne=le=ver=ras=ja=mais 8

  je=vais=la=sou=te=nir=jus=quà=tom=ber 10
  ou=jus=quà=me=fai=re=vi=rer 8
  je=men=fous=je=veux=re=voir=son=sou=rire 10
  qui=a=vec=toi=vient=tout=jus=te=de=par=tir 11
  re=pose=en=paix=pe=tit=crun=ch=sau=vage 10
  je=gué=ri=rais=ta=mè=re=de=sa=rage 10
  se=se=ra=long=certes=mais=je=vais=y=par=ve=nir 12
  a=lors=toi=pro=fite=de=ce=nou=veau=mon=de=qui=est=ton=a=ve=nir 17
 • Phonétique : Adieu Petit Crunch

  ty netε pa dy tut- a mwa
  mε ta pεʁtə mə lεsə sɑ̃ vwa
  tə vwala paʁti o paʁadi tʁo vitə
  tʁo to ela sə netε pa tɔ̃ meʁitə
  ta mεʁə plœʁə, ʒə nə pø la kɔ̃sɔle
  ty nε kynə bεstjɔlə mε tɑ̃ εme
  ty ʁətʁuvəʁa mɔ̃n- ami ki osi sɑ̃n- εt- ale
  avεk sε dø mεtʁə- də twa il va sɔkype
  mɔ̃ ti pɔtə ty va mə mɑ̃ke
  sε dɛ̃ɡ kɔmə ty nu fəzε deliʁe
  syʁtu ta mεʁə si suvɑ̃ paʁ twa malməne
  avεk twa sɑ̃ va œ̃ pø də sa ɡεəte
  tε tuʁ də kɔ̃z- εllə lεz- adɔʁε
  dε fwaz- εllə petε lε plɔ̃b sε vʁε
  tu lε dø, vu vuz- etjez- apʁivwaze
  e su lə mεmə twa la vi vuz- ave tʁavεʁse
  ty ε paʁti bʁytaləmɑ̃ ʒə lə deplɔʁə
  sə nε pa sa fotə mε ʒystə sεllə dy sɔʁ
  ta vi fy kuʁtə mε vʁεmɑ̃ ɛ̃tɑ̃sə
  avεk ta titə ʁu ki tə mεtε ɑ̃ tʁɑ̃zə !
  ʒə tə ʁəvwa kuʁiʁ dɑ̃ tu lapaʁtə
  pusɑ̃ tɔ̃ ti kʁi də spaʁsjatə
  ʒuɑ̃ a la ʁɑ̃dʁə fɔlə a tə kaʃe
  ɔbliʒe osi puʁ dɔʁmiʁ də tu tɑ̃ləve
  ʒə mə suvjɛ̃ dy ʒuʁ u ɔ̃ ta aməne
  fεʁə œ̃ tuʁ dəɔʁ, mεmə o sypεʁmaʁʃe !
  dɑ̃ mɔ̃ pyl ty etε vʁεmɑ̃ apəʁe
  sa ɔ̃ pø lə diʁə vy tutə lε bulεtə kə ty ma ʃje !
  pəti kʁœ̃ʃ kɔmə εllə tapəlε
  œ̃ sal ʁa ki nuz- a fε maʁe
  ty tə dɔʁε la pilylə atɑ̃dɑ̃ lete
  mε ty nə lə veʁa ʒamε

  ʒə vε la sutəniʁ ʒyska tɔ̃be
  u ʒyska mə fεʁə viʁe
  ʒə mɑ̃ fus ʒə vø ʁəvwaʁ sɔ̃ suʁiʁə
  ki avεk twa vjɛ̃ tu ʒystə də paʁtiʁ
  ʁəpozə ɑ̃ pε pəti kʁœ̃ʃ sovaʒə
  ʒə ɡeʁiʁε ta mεʁə də sa ʁaʒə
  sə səʁa lɔ̃ sεʁtə- mε ʒə vεz- i paʁvəniʁ
  alɔʁ twa pʁɔfitə də sə nuvo mɔ̃də ki ε tɔ̃n- avəniʁ
 • Pieds Phonétique : Adieu Petit Crunch

  ty=ne=tε=pa=dy=tu=ta=mwa 8
  mε=ta=pεʁ=tə=mə=lε=sə=sɑ̃=vwa 9
  tə=vwa=la=paʁ=ti=o=pa=ʁa=di=tʁo=vi=tə 12
  tʁo=to=e=la=sə=ne=tε=pa=tɔ̃=me=ʁi=tə 12
  ta=mε=ʁə=plœ=ʁə=ʒə=nə=pø=la=kɔ̃=sɔ=le 12
  ty=nε=ky=nə=bεs=tj=ɔ=lə=mε=tɑ̃=ε=me 12
  tyʁə=tʁu=və=ʁa=mɔ̃=na=mi=ki=o=si=sɑ̃=nε=ta=le 14
  a=vεk=sε=dø=mεtʁə=də=twa=il=va=sɔ=ky=pe 12
  mɔ̃=ti=pɔ=tə=ty=va=mə=mɑ̃=ke 9
  sε=dɛ̃ɡ=kɔ=mə=ty=nu=fə=zε=de=li=ʁe 11
  syʁ=tu=ta=mεʁə=si=su=vɑ̃=paʁ=twa=mal=mə=ne 12
  a=vεk=twa=sɑ̃=va=œ̃=pø=də=sa=ɡε=ə=te 12
  tε=tuʁ=də=kɔ̃=zεl=lə=lε=za=dɔ=ʁε 10
  dε=fwa=zεl=lə=pe=tε=lε=plɔ̃b=sε=vʁε 10
  tu=lε=dø=vu=vu=ze=tj=e=za=pʁi=vwa=ze 12
  e=sulə=mε=mə=twa=la=vi=vu=za=ve=tʁa=vεʁse 12
  ty=ε=paʁ=ti=bʁy=ta=lə=mɑ̃=ʒə=lə=de=plɔʁə 12
  sə=nε=pa=sa=fotə=mε=ʒys=tə=sεl=lə=dy=sɔʁ 12
  ta=vi=fy=kuʁ=tə=mε=vʁε=mɑ̃=ɛ̃=tɑ̃=sə 11
  a=vεk=ta=ti=tə=ʁu=ki=tə=mε=tε=ɑ̃=tʁɑ̃zə 12
  ʒə=tə=ʁə=vwa=ku=ʁiʁ=dɑ̃=tu=la=pa=ʁ=tə 12
  pu=sɑ̃=tɔ̃=ti=kʁi=də=spaʁ=sj=a=tə 10
  ʒu=ɑ̃=a=la=ʁɑ̃=dʁə=fɔ=lə=a=tə=ka=ʃe 12
  ɔ=bli=ʒe=o=si=puʁ=dɔʁ=miʁ=də=tu=tɑ̃lə=ve 12
  ʒə=mə=su=vjɛ̃=dy=ʒuʁ=u=ɔ̃=ta=a=mə=ne 12
  fεʁə=œ̃=tuʁ=də=ɔʁ=mε=mə=o=sy=pεʁ=maʁ=ʃe 12
  dɑ̃=mɔ̃=pyl=ty=e=tε=vʁε=mɑ̃=a=pə=ʁe 11
  sa=ɔ̃=pølə=di=ʁə=vy=tu=tə=lε=bu=lε=tə=kə=ty=ma=ʃje 16
  pə=ti=kʁœ̃ʃ=kɔ=mə=εl=lə=ta=pə=lε 10
  œ̃=sal=ʁa=ki=nu=za=fε=ma=ʁe 9
  tytə=dɔ=ʁε=la=pi=ly=lə=a=tɑ̃=dɑ̃=le=te 12
  mε=ty=nə=lə=ve=ʁa=ʒa=mε 8

  ʒə=vε=la=su=tə=niʁ=ʒys=ka=tɔ̃=be 10
  u=ʒys=ka=mə=fε=ʁə=vi=ʁe 8
  ʒə=mɑ̃=fus=ʒə=vø=ʁə=vwaʁ=sɔ̃=su=ʁi=ʁə 11
  ki=a=vεk=twa=vj=ɛ̃=tu=ʒys=tə=də=paʁ=tiʁ 12
  ʁə=po=zə=ɑ̃=pε=pə=ti=kʁœ̃ʃ=so=va=ʒə 11
  ʒə=ɡe=ʁi=ʁε=ta=mε=ʁə=də=sa=ʁa=ʒə 11
  sə=sə=ʁa=lɔ̃=sεʁtə=mε=ʒə=vε=zi=paʁ=və=niʁ 12
  a=lɔʁ=twa=pʁɔ=fitə=də=sə=nu=vo=mɔ̃=də=ki=ε=tɔ̃=na=və=niʁ 17

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
23/06/2008 05:48(F)Fleurlune Mimi(F)

meme si ce sont que des animaux leur perte est brutale... 🙂

Auteur de Poésie
09/07/2008 13:22Petite Muse

belle dédicasse
c’est vrai qu’on s’y attache à ses petites bêtes

amitié
musi