Poeme-France : Lecture Écrit Suicide

Poeme : J’Ai Décidé…

Poème Suicide
Publié le 24/02/2008 03:15

L'écrit contient 344 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : (F)Fleurlune Mimi(F)

J’Ai Décidé…

Je n’avais pas l’intention de me tuer ce jour là,
Heureuse et sure que tout va bien,
Il est vrai qu’on ne peut prédire l’avenir,
Comme je n’ai prédit que ce soir je décidais de mourir.

Une raison ? Je veux l’oublier et ne plus avoir à souffrir,
J’ai beau fais semblant Croyant vraiment le haïr,
Il est dans mon cœur, ce qui m’empoisonne,
Laisse le son de la cloche de la mort qui résonne.

Il est temps pour moi de ne plus tenir tête,
Tout lâcher et permettre à la mort de faire la fête
Mais réellement je ne laisse pas grand chose,
Sans lui je ne possède qu’une vie morose.

Et mon histoire est une déception quand je me la remémore,
Je voulais juste survivre mais je n’y arrive sans support,
Lui, il l’était avant, mais aujourd’hui il me donne juste envie de me tuer,
Envie et souhait et je ne peux attendre qu’il soit réalisé.

Je ne peux me faire à l’idée que je l’aime malgré tout,
Son amour me surprend et me met un couteau dans le dos lorsque ma garde s’endort,
Je ne l’aime pas, non je ne devrais surtout pas, surtout point, surtout…
Après tout ce qu’à cause de lui j’endure, je ne crois pouvoir me supporter de l’aimer encore.

Je me suis battu, je l’évitais et je lui ai même refusé une chance,
Parce que je sais qu’il n’est sincère, je sais qu’il ne m’aime point,
Juste un objet pour lui, et combien ça m’enveloppe de souffrances
Lorsqu’il me touchait et lorsque je pointe cette lame prés de ma main.

Ma peau se creuse, Je suis déjà à l’avance, je n’ai plus à reculer,
La chair déchirée et ainsi je donne à mes souffrances une couleur,
La réalité est dure je ressens toujours une intense douleur,
Je ferme les yeux doucement mais mes larmes ne s’arrêtent de couler…

 • Pieds Hyphénique: J’Ai Décidé…

  je=na=vais=pas=lin=ten=ti=on=de=me=tuer=ce=jour=là 14
  heu=reu=se=et=su=re=que=tout=va=bien 10
  il=est=vrai=quon=ne=peut=pré=di=re=la=ve=nir 12
  com=me=je=nai=pré=dit=que=ce=soir=je=dé=ci=dais=de=mou=rir 16

  u=ne=rai=son=je=veux=lou=bli=er=et=ne=plus=a=voir=à=souf=frir 17
  jai=beau=fais=sem=blant=croy=ant=vrai=ment=le=haïr 11
  il=est=dans=mon=cœur=ce=qui=mem=poi=son=ne 11
  lais=se=le=son=de=la=clo=che=de=la=mort=qui=ré=son=ne 15

  il=est=temps=pour=moi=de=ne=plus=te=nir=tê=te 12
  tout=lâ=cher=et=per=met=tre=à=la=mort=de=fai=re=la=fê=te 16
  mais=réel=le=ment=je=ne=lais=se=pas=grand=cho=se 12
  sans=lui=je=ne=pos=sè=de=quu=ne=vie=mo=ro=se 13

  et=mon=his=toi=re=est=u=ne=dé=cep=ti=on=quand=je=me=la=re=mé=mo=re 20
  je=vou=lais=jus=te=sur=vi=vre=mais=je=ny=ar=ri=ve=sans=sup=port 17
  lui=il=lé=tait=a=vant=mais=au=jourd=hui=il=me=donne=jus=te=en=vie=de=me=tuer 20
  en=vie=et=sou=hait=et=je=ne=peux=at=ten=dre=quil=soit=ré=a=li=sé 18

  je=ne=peux=me=fai=re=à=li=dée=que=je=lai=me=mal=gré=tout 16
  son=a=mour=me=sur=prend=et=me=met=un=cou=teau=dans=le=dos=lors=que=ma=gar=de=sen=dort 22
  je=ne=lai=me=pas=non=je=ne=de=vrais=sur=tout=pas=sur=tout=point=sur=tout 18
  après=tout=ce=quà=cause=de=lui=jen=du=re=je=ne=crois=pou=voir=me=sup=por=ter=de=lai=mer=en=core 24

  je=me=suis=bat=tu=je=lé=vi=tais=et=je=lui=ai=même=re=fu=sé=u=ne=chance 20
  par=ce=que=je=sais=quil=nest=sin=cè=re=je=sais=quil=ne=mai=me=point 17
  jus=te=un=ob=jet=pour=lui=et=com=bien=ça=men=ve=lop=pe=de=souf=fran=ces 19
  lors=quil=me=tou=chait=et=lors=que=je=poin=te=cet=te=la=me=prés=de=ma=main 19

  ma=peau=se=creu=se=je=suis=dé=jà=à=la=van=ce=je=nai=plus=à=re=cu=ler 20
  la=chair=dé=chi=rée=et=ain=si=je=don=ne=à=mes=souf=fran=ces=u=ne=cou=leur 20
  la=ré=a=li=té=est=du=re=je=res=sens=tou=jours=u=ne=in=ten=se=dou=leur 20
  je=fer=me=les=y=eux=dou=ce=ment=mais=mes=lar=mes=ne=sar=rê=tent=de=cou=ler 20
 • Phonétique : J’Ai Décidé…

  ʒə navε pa lɛ̃tɑ̃sjɔ̃ də mə tɥe sə ʒuʁ la,
  œʁøzə e syʁə kə tu va bjɛ̃,
  il ε vʁε kɔ̃ nə pø pʁediʁə lavəniʁ,
  kɔmə ʒə nε pʁedi kə sə swaʁ ʒə desidε də muʁiʁ.

  ynə ʁεzɔ̃ ? ʒə vø lublje e nə plysz- avwaʁ a sufʁiʁ,
  ʒε bo fε sɑ̃blɑ̃ kʁwajɑ̃ vʁεmɑ̃ lə-ajʁ,
  il ε dɑ̃ mɔ̃ kœʁ, sə ki mɑ̃pwazɔnə,
  lεsə lə sɔ̃ də la kloʃə də la mɔʁ ki ʁezɔnə.

  il ε tɑ̃ puʁ mwa də nə plys təniʁ tεtə,
  tu laʃe e pεʁmεtʁə a la mɔʁ də fεʁə la fεtə
  mε ʁeεllmɑ̃ ʒə nə lεsə pa ɡʁɑ̃ ʃozə,
  sɑ̃ lɥi ʒə nə pɔsεdə kynə vi mɔʁozə.

  e mɔ̃n- istwaʁə εt- ynə desεpsjɔ̃ kɑ̃ ʒə mə la ʁəmemɔʁə,
  ʒə vulε ʒystə syʁvivʁə mε ʒə ni aʁivə sɑ̃ sypɔʁ,
  lɥi, il letε avɑ̃, mεz- oʒuʁdɥi il mə dɔnə ʒystə ɑ̃vi də mə tɥe,
  ɑ̃vi e suε e ʒə nə pøz- atɑ̃dʁə kil swa ʁealize.

  ʒə nə pø mə fεʁə a lide kə ʒə lεmə malɡʁe tu,
  sɔ̃n- amuʁ mə syʁpʁɑ̃t- e mə mεt œ̃ kuto dɑ̃ lə do lɔʁskə ma ɡaʁdə sɑ̃dɔʁ,
  ʒə nə lεmə pa, nɔ̃ ʒə nə dəvʁε syʁtu pa, syʁtu pwɛ̃, syʁtu…
  apʁε tu sə ka kozə də lɥi ʒɑ̃dyʁə, ʒə nə kʁwa puvwaʁ mə sypɔʁte də lεme ɑ̃kɔʁə.

  ʒə mə sɥi baty, ʒə levitεz- e ʒə lɥi ε mεmə ʁəfyze ynə ʃɑ̃sə,
  paʁsə kə ʒə sε kil nε sɛ̃sεʁə, ʒə sε kil nə mεmə pwɛ̃,
  ʒystə œ̃n- ɔbʒε puʁ lɥi, e kɔ̃bjɛ̃ sa mɑ̃vəlɔpə də sufʁɑ̃sə
  lɔʁskil mə tuʃε e lɔʁskə ʒə pwɛ̃tə sεtə lamə pʁe də ma mɛ̃.

  ma po sə kʁøzə, ʒə sɥi deʒa a lavɑ̃sə, ʒə nε plysz- a ʁəkyle,
  la ʃεʁ deʃiʁe e ɛ̃si ʒə dɔnə a mε sufʁɑ̃səz- ynə kulœʁ,
  la ʁealite ε dyʁə ʒə ʁəsɛ̃ tuʒuʁz- ynə ɛ̃tɑ̃sə dulœʁ,
  ʒə fεʁmə lεz- iø dusəmɑ̃ mε mε laʁmə- nə saʁεte də kule…
 • Pieds Phonétique : J’Ai Décidé…

  ʒə=na=vε=pa=lɛ̃=tɑ̃=sj=ɔ̃=də=mə=tɥe=sə=ʒuʁ=la 14
  œ=ʁø=zə=e=sy=ʁə=kə=tu=va=bj=ɛ̃ 11
  il=ε=vʁε=kɔ̃=nə=pø=pʁe=di=ʁə=la=və=niʁ 12
  kɔ=mə=ʒə=nε=pʁe=di=kə=sə=swaʁ=ʒə=de=si=dε=də=mu=ʁiʁ 16

  y=nə=ʁε=zɔ̃=ʒə=vø=lu=blje=e=nə=plys=za=vwaʁ=a=su=fʁiʁ 16
  ʒε=bo=fε=sɑ̃=blɑ̃=kʁwa=jɑ̃=vʁε=mɑ̃=lə-aj=ʁ 12
  il=ε=dɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə=sə=ki=mɑ̃=pwa=zɔ=nə 12
  lεsə=lə=sɔ̃=də=la=klo=ʃə=də=la=mɔʁ=ki=ʁe=zɔnə 13

  il=ε=tɑ̃=puʁ=mwa=də=nə=plys=tə=niʁ=tε=tə 12
  tu=la=ʃe=e=pεʁ=mεtʁəa=la=mɔʁ=də=fε=ʁə=la=fεtə 13
  mε=ʁe=εl=lmɑ̃=ʒə=nə=lε=sə=pa=ɡʁɑ̃=ʃo=zə 12
  sɑ̃=lɥi=ʒə=nə=pɔ=sε=də=ky=nə=vi=mɔ=ʁozə 12

  e=mɔ̃=nis=twaʁəε=ty=nə=de=sεp=sjɔ̃=kɑ̃=ʒə=mə=la=ʁə=me=mɔʁə 16
  ʒə=vu=lε=ʒys=tə=syʁ=vivʁə=mε=ʒə=ni=a=ʁi=və=sɑ̃=sy=pɔʁ 16
  lɥi=il=le=tε=a=vɑ̃=mε=zo=ʒuʁ=dɥi=il=mə=dɔnə=ʒys=təɑ̃=vi=də=mə=tɥe 19
  ɑ̃=vi=e=su=ε=e=ʒə=nə=pø=za=tɑ̃dʁə=kil=swa=ʁe=a=li=ze 17

  ʒə=nə=pømə=fε=ʁəa=li=de=kə=ʒə=lε=mə=mal=ɡʁe=tu 14
  sɔ̃=na=muʁmə=syʁ=pʁɑ̃=te=mə=mεt=œ̃=ku=to=dɑ̃=lə=do=lɔʁ=skə=ma=ɡaʁ=də=sɑ̃=dɔʁ 21
  ʒə=nə=lεmə=pa=nɔ̃=ʒə=nə=də=vʁε=syʁ=tu=pa=syʁ=tu=pwɛ̃=syʁ=tu 17
  a=pʁε=tusə=ka=ko=zə=də=lɥi=ʒɑ̃=dy=ʁə=ʒə=nə=kʁwa=pu=vwaʁ=mə=sy=pɔʁ=te=də=lε=me=ɑ̃=kɔʁə 25

  ʒə=mə=sɥi=ba=ty=ʒə=le=vi=tε=ze=ʒə=lɥi=ε=mεmə=ʁə=fy=ze=y=nə=ʃɑ̃sə 20
  paʁsə=kə=ʒə=sε=kil=nε=sɛ̃=sε=ʁə=ʒə=sε=kil=nə=mε=mə=pwɛ̃ 16
  ʒys=təœ̃=nɔb=ʒε=puʁ=lɥi=e=kɔ̃=bjɛ̃=sa=mɑ̃və=lɔ=pə=də=su=fʁɑ̃sə 16
  lɔʁ=skil=mə=tu=ʃε=e=lɔʁskə=ʒə=pwɛ̃=tə=sε=tə=la=mə=pʁe=də=ma=mɛ̃ 18

  ma=posə=kʁø=zə=ʒə=sɥi=de=ʒa=a=la=vɑ̃=sə=ʒə=nε=plys=za=ʁə=ky=le 19
  la=ʃεʁ=de=ʃi=ʁe=e=ɛ̃=siʒə=dɔ=nəa=mε=su=fʁɑ̃=sə=zy=nə=ku=lœʁ 18
  la=ʁe=a=li=te=ε=dyʁə=ʒə=ʁə=sɛ̃=tu=ʒuʁ=zy=nəɛ̃=tɑ̃=sə=du=lœʁ 18
  ʒə=fεʁmə=lε=ziø=du=sə=mɑ̃=mε=mε=laʁ=mə=nə=sa=ʁε=te=də=ku=le 18

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
24/02/2008 09:37Titereveuse133

Beau poeme et courage meme si c’est dur
Amitiés, (F)

Auteur de Poésie
08/03/2008 19:49Tiphaine15

joli poeme

Auteur de Poésie
18/01/2010 01:03Gramophone889

Bonsoir Fleurdelune
je ne voulais pas t’écrire. Mais plus fort que moi j’ai lu ce poème qui est me semble t-il la suite de l’autre.
Les commentaires de l’époque furent nuls " Beau poème" non, cela ne suffit pas c’est bien plus que cela. C’est une partie de ton coeur qui était écrit là.
Je ne puis rien te dire de plus cependant tout a été dit sur ce sujet.Mais je désirais que tu saches que j’avais également lu ce poème là.
Amitiés
Gramophone

Auteur de Poésie
20/08/2010 15:46Krx

sympa