Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Mon Coeur, Mon Unique Inspiration…

Poème Amour
Publié le 26/06/2008 07:15

L'écrit contient 242 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : (F)Fleurlune Mimi(F)

Mon Coeur, Mon Unique Inspiration…

Mon cœur, mon unique inspiration…

Sans toi, mes yeux ne savent comment briller,
Parce que seul ton visage à le pouvoir de m’illuminer.
Sans toi, mon cœur ne chante plus l’amour,
Ses battements sonnent faux car tes mains ne l’entourent…

Je ne t’ai demandé de me le rendre,
J’en souffre chéri, tu sais ? Tu peux le reprendre,
Et me dire après que nous deux c’est pour la vie,
Je ne t’en voudrais pas, parce que mon seul désir c’est d’être avec toi.
Nos rêves ne peuvent disparaître ainsi,
Alors reprenons le chemin de nos pensées et traçons un future qui nous relit…

Sans toi, dis-moi… Que serais-je à ton avis ? ?
Parce que sans moi je ne t’imaginerais même pas…
Je t’aime et tu le sais très bien et même si tu ne veux l’admettre aujourd’hui,
Ton cœur le sait et si tu lui demande, il te répondra…

Il te dira que sans toi, ma vie est une rose fanée,
Que sans toi, mon cœur souffrira de n’avoir le tien à ces cotés,
Car sans toi, je suis un enfant perdu et dépourvue de sourire
Et que seul toi as le pouvoir de ramener la vie à mes soupires.
Suis ton cœur, suis sa voie et crois à tout ce qu’il te raconte
Parce que le future qu’il te décrit sera notre plus bel conte…
 • Pieds Hyphénique: Mon Coeur, Mon Unique Inspiration…

  mon=cœur=mon=u=ni=que=ins=pi=ra=tion 10

  sans=toi=mes=y=eux=ne=savent=com=ment=briller 10
  par=ce=que=seul=ton=vi=sageà=le=pou=voir=de=millu=mi=ner 14
  sans=toi=mon=cœur=ne=chan=te=plus=la=mour 10
  ses=bat=te=ments=sonnent=faux=car=tes=mains=ne=len=tourent 12

  je=ne=tai=de=man=dé=de=me=le=rendre 10
  jen=souf=fre=ché=ri=tu=sais=tu=peux=le=re=prendre 12
  et=me=dire=a=près=que=nous=deux=cest=pour=la=vie 12
  je=ne=ten=vou=drais=pas=par=ce=que=mon=seul=dé=sir=cest=dêtrea=vec=toi 17
  nos=rê=ves=ne=peu=vent=dis=pa=raî=tre=ain=si 12
  a=lors=re=pre=nons=le=che=min=de=nos=pen=sées=et=tra=çons=un=fu=ture=qui=nous=re=lit 22

  sans=toi=dis=moi=que=se=rais=je=à=ton=a=vis 12
  par=ce=que=sans=moi=je=ne=ti=ma=gine=rais=mê=me=pas 14
  je=taimeet=tu=le=sais=très=bien=et=mê=me=si=tu=ne=veux=lad=met=tre=au=jourdhui 19
  ton=cœur=le=sait=et=si=tu=lui=de=mande=il=te=ré=pon=dra 15

  il=te=di=ra=que=sans=toi=ma=vieest=une=ro=se=fa=née 14
  que=sans=toi=mon=cœur=souf=fri=ra=de=na=voir=le=tien=à=ces=co=tés 17
  car=sans=toi=je=suis=un=en=fant=per=du=et=dé=pour=vue=de=sou=rire 17
  et=que=seul=toi=as=le=pou=voir=de=rame=ner=la=vieà=mes=sou=pires 16
  suis=ton=cœur=suis=sa=voieet=crois=à=tout=ce=quil=te=ra=conte 14
  par=ce=que=le=fu=ture=quil=te=dé=crit=se=ra=no=tre=plus=bel=conte 17
 • Phonétique : Mon Coeur, Mon Unique Inspiration…

  mɔ̃ kœʁ, mɔ̃n- ynikə ɛ̃spiʁasjɔ̃…

  sɑ̃ twa, mεz- iø nə save kɔmɑ̃ bʁije,
  paʁsə kə səl tɔ̃ vizaʒə a lə puvwaʁ də milymine.
  sɑ̃ twa, mɔ̃ kœʁ nə ʃɑ̃tə plys lamuʁ,
  sε batəmɑ̃ sɔne fo kaʁ tε mɛ̃ nə lɑ̃tuʁe…

  ʒə nə tε dəmɑ̃de də mə lə ʁɑ̃dʁə,
  ʒɑ̃ sufʁə ʃeʁi, ty sε ? ty pø lə ʁəpʁɑ̃dʁə,
  e mə diʁə apʁε kə nu dø sε puʁ la vi,
  ʒə nə tɑ̃ vudʁε pa, paʁsə kə mɔ̃ səl deziʁ sε dεtʁə avεk twa.
  no ʁεvə nə pəve dispaʁεtʁə ɛ̃si,
  alɔʁ ʁəpʁənɔ̃ lə ʃəmɛ̃ də no pɑ̃sez- e tʁasɔ̃z- œ̃ fytyʁə ki nu ʁəli…

  sɑ̃ twa, di mwa… kə səʁε ʒə a tɔ̃n- avi ? ?
  paʁsə kə sɑ̃ mwa ʒə nə timaʒinəʁε mεmə pa…
  ʒə tεmə e ty lə sε tʁε bjɛ̃ e mεmə si ty nə vø ladmεtʁə oʒuʁdɥi,
  tɔ̃ kœʁ lə sε e si ty lɥi dəmɑ̃də, il tə ʁepɔ̃dʁa…

  il tə diʁa kə sɑ̃ twa, ma vi εt- ynə ʁozə fane,
  kə sɑ̃ twa, mɔ̃ kœʁ sufʁiʁa də navwaʁ lə tjɛ̃ a sε kɔte,
  kaʁ sɑ̃ twa, ʒə sɥiz- œ̃n- ɑ̃fɑ̃ pεʁdy e depuʁvɥ də suʁiʁə
  e kə səl twa a lə puvwaʁ də ʁaməne la vi a mε supiʁə.
  sɥi tɔ̃ kœʁ, sɥi sa vwa e kʁwaz- a tu sə kil tə ʁakɔ̃tə
  paʁsə kə lə fytyʁə kil tə dekʁi səʁa nɔtʁə plys bεl kɔ̃tə…
 • Pieds Phonétique : Mon Coeur, Mon Unique Inspiration…

  mɔ̃=kœ=ʁə=mɔ̃=ny=ni=kə=ɛ̃s=pi=ʁa=sj=ɔ̃ 12

  sɑ̃=twa=mε=zi=ø=nə=sa=ve=kɔ=mɑ̃=bʁi=je 12
  paʁsə=kə=səl=tɔ̃=vi=za=ʒəa=lə=pu=vwaʁ=də=mi=ly=mi=ne 15
  sɑ̃=twa=mɔ̃=kœ=ʁə=nə=ʃɑ̃=tə=plys=la=muʁ 11
  sε=batə=mɑ̃=sɔ=ne=fo=kaʁ=tε=mɛ̃=nə=lɑ̃=tu=ʁe 13

  ʒə=nə=tε=də=mɑ̃=de=də=mə=lə=ʁɑ̃=dʁə 11
  ʒɑ̃=su=fʁə=ʃe=ʁi=ty=sε=ty=pø=lə=ʁə=pʁɑ̃dʁə 12
  e=mə=di=ʁə=a=pʁεkə=nu=dø=sε=puʁ=la=vi 12
  ʒə=nə=tɑ̃=vu=dʁε=pa=paʁsə=kə=mɔ̃=səl=de=ziʁ=sε=dε=tʁəa=vεk=twa 17
  no=ʁε=və=nə=pə=ve=dis=pa=ʁε=tʁə=ɛ̃=si 12
  a=lɔʁʁə=pʁə=nɔ̃=lə=ʃə=mɛ̃=də=no=pɑ̃=se=ze=tʁa=sɔ̃=zœ̃=fy=ty=ʁə=ki=nu=ʁə=li 22

  sɑ̃=twa=di=mwa=kə=sə=ʁε=ʒə=a=tɔ̃=na=vi 12
  paʁsə=kə=sɑ̃=mwa=ʒə=nə=ti=ma=ʒi=nə=ʁε=mε=mə=pa 14
  ʒə=tεməe=ty=lə=sε=tʁε=bjɛ̃=e=mε=mə=si=ty=nə=vø=lad=mε=tʁə=o=ʒuʁ=dɥi 20
  tɔ̃=kœʁ=lə=sε=e=si=ty=lɥidə=mɑ̃=də=il=tə=ʁe=pɔ̃=dʁa 15

  il=tə=di=ʁakə=sɑ̃=twa=ma=vi=ε=ty=nə=ʁo=zə=fa=ne 15
  kə=sɑ̃=twa=mɔ̃=kœʁ=su=fʁi=ʁadə=na=vwaʁ=lə=tjɛ̃=a=sε=kɔ=te 16
  kaʁ=sɑ̃=twa=ʒə=sɥi=zœ̃=nɑ̃=fɑ̃=pεʁ=dy=e=de=puʁvɥ=də=su=ʁiʁə 16
  e=kə=səl=twa=alə=pu=vwaʁ=də=ʁa=mə=ne=la=vi=a=mε=su=piʁə 17
  sɥi=tɔ̃=kœʁ=sɥi=sa=vwa=e=kʁwa=za=tusə=kil=tə=ʁa=kɔ̃tə 14
  paʁsə=kə=lə=fy=ty=ʁə=kil=tə=de=kʁi=sə=ʁa=nɔ=tʁə=plys=bεl=kɔ̃tə 17

PostScriptum

I (L) U…

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
27/06/2008 13:02Painoir

🙂 (k)

Auteur de Poésie
28/06/2008 17:28Don Fuego De La Vega

tu as de très jolie poèmes toi aussi, en plus t’en a écrit pas mal continue comme ca represente Marocco 4 life ! kiss

Auteur de Poésie
25/07/2008 19:20Vince

bravo,j’ai accroché dessuite au poème la façon comment s’est construit j’aime bien,j’ai apprécié de le lire 🙂.

Auteur de Poésie
27/10/2008 23:12Tiphaine15

joli poeme