Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Arrête L’Ami

Poème - Sans Thème -
Publié le 04/09/2005 22:00

L'écrit contient 398 mots qui sont répartis dans 15 strophes.

Poete : Kugaiji

Arrête L’Ami

Arrête l’ami, de regarder derrière,
Arrête, l’ami, de pleurer pour hier
Elle est partie, ça arrive
Dans ces chansons afflictives
Nous avons tous connu ça
Ell’ ne reviendra pas…

Arrête l’ami, d’espérer qu’ell’ revienne
Espérer, tu sais, ne réduit pas la peine
N’ouvre donc pas tes bras
Bas état te gangrène
Ne pense qu’à tes pas
Pas au dur phénomène…

Allez viens, mon ami
Nous noierons donc ta mie
Dans les bars, dans l’alcool
Et dans les music-halls

Allez viens, mon copain
Nous irons tous les deux
Tous deux c’est déjà bien
Pour pouvoir être heureux
Ou oublier, enfin…

Arrête, l’ami, de regarder ton verre
Comme si la morue et comme par prière
Revenait te baiser
Te baiser et te faire
Revoir les nuits nacrées
De ces moments si chers

Elle est pas regrettante, elle n’est pas gentille
Elle est même méchante de fair’ pleurer l’ami
Le seul que j’ai vraiment
Le seul auquel je tiens
En qui je crois vraiment
Avec qui je suis bien…

Allez viens mon ami
Allons dans d’autres bars
Rencontrer d’autres filles
Rire avec des saoulards

Allez viens mon copain
On s’embarqu’ pour ailleurs
Si ailleurs c’est très loin
Et si c’est bien meilleur
On y vivra demain…

Allez viens…
Oui, viens…
Allez…
Viens…
On y va…
On s’en va…

Allez viens mon ami
Allons dans d’autres bras
De ces si jolies filles
Qui n’ont que peu de bas

Allez viens mon copain
Tu es déjà bien fait
Tu prends déjà la main
D’une aux très beaux attraits
Qui t’oubliera demain…

Demain, demain, demain tu t’en rappelleras
Tu ne voudras y croir’ mais, ta pein’, tromperas
Puis, tu t’y feras
Tu en retrouveras
D’autres, des bien plus belles
Et puis des plus fidèles

Et puis, moi, mon ami, moi, tu m’oublieras
Comme tu l’as bien fait, comm’ tu le referas
Je redeviendrai seul
A me bourrer la gueule
Car je suis pas comm’ toi
Moi je ne l’oublie pas…

Oui mais toi, mon ami
Tu es dans d’autres draps
Avec une parmi
Des plus belles que moi

Oui mais toi, mon sagouin
Tu te fiches de moi
Toi tu es déjà loin
Et moi je reste là…
La tête dans les mains…
 • Pieds Hyphénique: Arrête L’Ami

  ar=rête=la=mi=de=re=gar=der=der=rière 10
  ar=rête=la=mi=de=pleu=rer=pour=hier 9
  elleest=par=tie=ça=ar=rive 6
  dans=ces=chan=sons=af=flic=tives 7
  nous=a=vons=tous=con=nu=ça 7
  ell=ne=re=vien=dra=pas 6

  ar=rête=la=mi=des=pé=rer=quell=re=vienne 10
  es=pé=rer=tu=sais=ne=ré=duit=pas=la=peine 11
  nou=vre=donc=pas=tes=bras 6
  bas=é=tat=te=gan=grène 6
  ne=pen=se=quà=tes=pas 6
  pas=au=dur=phé=no=mène 6

  al=lez=viens=mon=a=mi 6
  nous=noie=rons=donc=ta=mie 6
  dans=les=bars=dans=lal=cool 6
  et=dans=les=mu=sic=halls 6

  al=lez=viens=mon=co=pain 6
  nous=i=rons=tous=les=deux 6
  tous=deux=cest=dé=jà=bien 6
  pour=pou=voir=être=heu=reux 6
  ou=ou=bli=er=en=fin 6

  ar=rête=la=mi=de=re=gar=der=ton=verre 10
  comme=si=la=mo=rueet=com=me=par=pri=ère 10
  re=ve=nait=te=bai=ser 6
  te=bai=ser=et=te=faire 6
  re=voir=les=nuits=na=crées 6
  de=ces=mo=ments=si=chers 6

  elleest=pas=re=gret=tante=el=le=nest=pas=gen=tille 11
  elleest=même=mé=chan=te=de=fair=pleu=rer=la=mi 11
  le=seul=que=jai=vrai=ment 6
  le=seul=au=quel=je=tiens 6
  en=qui=je=crois=vrai=ment 6
  a=vec=qui=je=suis=bien 6

  al=lez=viens=mon=a=mi 6
  al=lons=dans=dau=tres=bars 6
  ren=con=trer=dau=tres=filles 6
  rire=a=vec=des=saou=lards 6

  al=lez=viens=mon=co=pain 6
  on=sem=bar=qu=pour=ailleurs 6
  si=ail=leurs=cest=très=loin 6
  et=si=cest=bien=meil=leur 6
  on=y=vi=vra=de=main 6

  al=lez=viens 3
  oui=viens 2
  al=lez 2
  viens 1
  on=y=va 3
  on=sen=va 3

  al=lez=viens=mon=a=mi 6
  al=lons=dans=dau=tres=bras 6
  de=ces=si=jo=lies=filles 6
  qui=nont=que=peu=de=bas 6

  al=lez=viens=mon=co=pain 6
  tu=es=dé=jà=bien=fait 6
  tu=prends=dé=jà=la=main 6
  dune=aux=très=beaux=at=traits 6
  qui=tou=blie=ra=de=main 6

  de=main=de=main=de=main=tu=ten=rap=pel=le=ras 12
  tu=ne=vou=dras=y=croir=mais=ta=pein=trompe=ras 11
  puis=tu=ty=fe=ras 5
  tu=en=re=trou=ve=ras 6
  dau=tres=des=bien=plus=belles 6
  et=puis=des=plus=fi=dèles 6

  et=puis=moi=mon=a=mi=moi=tu=mou=blie=ras 11
  comme=tu=las=bien=fait=comm=tu=le=re=fe=ras 11
  je=re=de=vien=drai=seul 6
  a=me=bour=rer=la=gueule 6
  car=je=suis=pas=comm=toi 6
  moi=je=ne=lou=blie=pas 6

  oui=mais=toi=mon=a=mi 6
  tu=es=dans=dau=tres=draps 6
  a=vec=u=ne=par=mi 6
  des=plus=bel=les=que=moi 6

  oui=mais=toi=mon=sa=gouin 6
  tu=te=fi=ches=de=moi 6
  toi=tu=es=dé=jà=loin 6
  et=moi=je=res=te=là 6
  la=tê=te=dans=les=mains 6
 • Phonétique : Arrête L’Ami

  aʁεtə lami, də ʁəɡaʁde dəʁjεʁə,
  aʁεtə, lami, də pləʁe puʁ jεʁ
  εllə ε paʁti, sa aʁivə
  dɑ̃ sε ʃɑ̃sɔ̃z- afliktivə
  nuz- avɔ̃ tus kɔny sa
  εllnə ʁəvjɛ̃dʁa pa…

  aʁεtə lami, dεspeʁe kεllʁəvjεnə
  εspeʁe, ty sε, nə ʁedɥi pa la pεnə
  nuvʁə dɔ̃k pa tε bʁa
  ba eta tə ɡɑ̃ɡʁεnə
  nə pɑ̃sə ka tε pa
  pa o dyʁ fenɔmεnə…

  ale vjɛ̃, mɔ̃n- ami
  nu nwaəʁɔ̃ dɔ̃k ta mi
  dɑ̃ lε baʁ, dɑ̃ lalkɔl
  e dɑ̃ lε myzik-al

  ale vjɛ̃, mɔ̃ kɔpɛ̃
  nuz- iʁɔ̃ tus lε dø
  tus dø sε deʒa bjɛ̃
  puʁ puvwaʁ εtʁə œʁø
  u ublje, ɑ̃fɛ̃…

  aʁεtə, lami, də ʁəɡaʁde tɔ̃ veʁə
  kɔmə si la mɔʁy e kɔmə paʁ pʁjεʁə
  ʁəvənε tə bεze
  tə bεze e tə fεʁə
  ʁəvwaʁ lε nɥi nakʁe
  də sε mɔmɑ̃ si ʃεʁ

  εllə ε pa ʁəɡʁεtɑ̃tə, εllə nε pa ʒɑ̃tijə
  εllə ε mεmə meʃɑ̃tə də fεʁpləʁe lami
  lə səl kə ʒε vʁεmɑ̃
  lə səl okεl ʒə tjɛ̃
  ɑ̃ ki ʒə kʁwa vʁεmɑ̃
  avεk ki ʒə sɥi bjɛ̃…

  ale vjɛ̃ mɔ̃n- ami
  alɔ̃ dɑ̃ dotʁə- baʁ
  ʁɑ̃kɔ̃tʁe dotʁə- fijə
  ʁiʁə avεk dε saulaʁd

  ale vjɛ̃ mɔ̃ kɔpɛ̃
  ɔ̃ sɑ̃baʁkpuʁ ajœʁ
  si ajœʁ sε tʁε lwɛ̃
  e si sε bjɛ̃ mεjœʁ
  ɔ̃n- i vivʁa dəmɛ̃…

  ale vjɛ̃…
  ui, vjɛ̃…
  ale…
  vjɛ̃…
  ɔ̃n- i va…
  ɔ̃ sɑ̃ va…

  ale vjɛ̃ mɔ̃n- ami
  alɔ̃ dɑ̃ dotʁə- bʁa
  də sε si ʒɔli fijə
  ki nɔ̃ kə pø də ba

  ale vjɛ̃ mɔ̃ kɔpɛ̃
  ty ε deʒa bjɛ̃ fε
  ty pʁɑ̃ deʒa la mɛ̃
  dynə o tʁε boz- atʁε
  ki tubljəʁa dəmɛ̃…

  dəmɛ̃, dəmɛ̃, dəmɛ̃ ty tɑ̃ ʁapεllʁa
  ty nə vudʁaz- i kʁwaʁmε, ta pεn, tʁɔ̃pəʁa
  pɥi, ty ti fəʁa
  ty ɑ̃ ʁətʁuvəʁa
  dotʁə, dε bjɛ̃ plys bεllə
  e pɥi dε plys fidεlə

  e pɥi, mwa, mɔ̃n- ami, mwa, ty mubljəʁa
  kɔmə ty la bjɛ̃ fε, kɔmty lə ʁəfəʁa
  ʒə ʁədəvjɛ̃dʁε səl
  a mə buʁʁe la ɡələ
  kaʁ ʒə sɥi pa kɔmtwa
  mwa ʒə nə lubli pa…

  ui mε twa, mɔ̃n- ami
  ty ε dɑ̃ dotʁə- dʁa
  avεk ynə paʁmi
  dε plys bεllə kə mwa

  ui mε twa, mɔ̃ saɡuɛ̃
  ty tə fiʃə də mwa
  twa ty ε deʒa lwɛ̃
  e mwa ʒə ʁεstə la…
  la tεtə dɑ̃ lε mɛ̃…
 • Pieds Phonétique : Arrête L’Ami

  a=ʁεtə=la=midə=ʁə=ɡaʁ=de=də=ʁjεʁə 9
  a=ʁεtə=la=mi=də=plə=ʁe=puʁ=jεʁ 9
  εllə=ε=paʁ=ti=sa=aʁivə 6
  dɑ̃=sε=ʃɑ̃=sɔ̃=za=flik=tivə 7
  nu=za=vɔ̃=tus=kɔ=ny=sa 7
  εl=lnə=ʁə=vjɛ̃=dʁa=pa 6

  a=ʁεtə=la=mi=dεs=pe=ʁe=kεl=lʁə=vjεnə 10
  εs=pe=ʁe=tysεnə=ʁed=ɥi=pa=lapεnə 8
  nu=vʁə=dɔ̃k=pa=tε=bʁa 6
  ba=e=ta=tə=ɡɑ̃=ɡʁεnə 6
  nə=pɑ̃=sə=ka=tε=pa 6
  pa=o=dyʁ=fe=nɔ=mεnə 6

  a=le=vjɛ̃=mɔ̃=na=mi 6
  nu=nwaə=ʁɔ̃=dɔ̃k=ta=mi 6
  dɑ̃=lε=baʁ=dɑ̃=lal=kɔl 6
  e=dɑ̃=lε=my=zik-al 6

  a=le=vjɛ̃=mɔ̃=kɔ=pɛ̃ 6
  nu=zi=ʁɔ̃=tus=lε=dø 6
  tus=dø=sε=de=ʒa=bjɛ̃ 6
  puʁ=pu=vwaʁ=εtʁə=œ=ʁø 6
  u=u=blj=e=ɑ̃=fɛ̃ 6

  a=ʁεtə=la=mi=də=ʁə=ɡaʁ=de=tɔ̃=ve=ʁə 11
  kɔmə=si=la=mɔ=ʁy=e=kɔ=mə=paʁ=pʁi=jεʁ 11
  ʁə=və=nε=tə=bε=ze 6
  tə=bε=ze=e=tə=fεʁə 6
  ʁə=vwaʁ=lε=nɥi=na=kʁe 6
  də=sε=mɔ=mɑ̃=si=ʃεʁ 6

  εlləε=paʁə=ɡʁε=tɑ̃=tə=εl=lə=nε=pa=ʒɑ̃=tijə 11
  εlləε=mεmə=me=ʃɑ̃=tə=də=fεʁ=plə=ʁe=la=mi 11
  lə=səl=kə=ʒε=vʁε=mɑ̃ 6
  lə=səl=o=kεl=ʒə=tjɛ̃ 6
  ɑ̃=ki=ʒə=kʁwa=vʁε=mɑ̃ 6
  a=vεk=ki=ʒə=sɥi=bjɛ̃ 6

  a=le=vjɛ̃=mɔ̃=na=mi 6
  a=lɔ̃=dɑ̃=do=tʁə=baʁ 6
  ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=dotʁə=fi=jə 6
  ʁiʁəa=vεk=dε=sa=u=laʁd 6

  a=le=vjɛ̃=mɔ̃=kɔ=pɛ̃ 6
  ɔ̃=sɑ̃=baʁ=kpuʁ=a=jœʁ 6
  si=a=jœʁ=sε=tʁε=lwɛ̃ 6
  e=si=sε=bjɛ̃=mε=jœʁ 6
  ɔ̃=ni=vi=vʁa=də=mɛ̃ 6

  a=le=vj=ɛ̃ 4
  u=i=vj=ɛ̃ 4
  a=le 2
  vj=ɛ̃ 2
  ɔ̃=ni=va 3
  ɔ̃=sɑ̃=va 3

  a=le=vjɛ̃=mɔ̃=na=mi 6
  a=lɔ̃=dɑ̃=do=tʁə=bʁa 6
  də=sε=si=ʒɔ=li=fi=jə 7
  ki=nɔ̃=kə=pø=də=ba 6

  a=le=vjɛ̃=mɔ̃=kɔ=pɛ̃ 6
  ty=ε=de=ʒa=bjɛ̃=fε 6
  ty=pʁɑ̃=de=ʒa=la=mɛ̃ 6
  dynə=o=tʁε=bo=za=tʁε 6
  ki=tu=bljə=ʁa=də=mɛ̃ 6

  də=mɛ̃=də=mɛ̃də=mɛ̃=ty=tɑ̃=ʁa=pεl=lʁa 10
  tynə=vu=dʁa=zi=kʁwaʁ=mε=ta=pεn=tʁɔ̃=pə=ʁa 11
  pɥi=ty=ti=fə=ʁa 5
  ty=ɑ̃=ʁə=tʁu=və=ʁa 6
  dotʁə=dε=bjɛ̃=plys=bεl=lə 6
  e=pɥi=dε=plys=fi=dεlə 6

  e=pɥi=mwa=mɔ̃=na=mi=mwa=ty=mu=bljə=ʁa 11
  kɔmə=ty=la=bjɛ̃=fε=kɔm=ty=lə=ʁə=fə=ʁa 11
  ʒə=ʁə=də=vjɛ̃=dʁε=səl 6
  amə=buʁ=ʁe=la=ɡə=lə 6
  kaʁ=ʒə=sɥi=pa=kɔm=twa 6
  mwa=ʒə=nə=lu=bli=pa 6

  ui=mε=twa=mɔ̃=na=mi 6
  ty=ε=dɑ̃=do=tʁə=dʁa 6
  a=vεk=y=nə=paʁ=mi 6
  dε=plys=bεl=lə=kə=mwa 6

  ui=mε=twa=mɔ̃=sa=ɡu=ɛ̃ 7
  ty=tə=fi=ʃə=də=mwa 6
  twa=ty=ε=de=ʒa=lwɛ̃ 6
  e=mwa=ʒə=ʁεs=tə=la 6
  la=tε=tə=dɑ̃=lε=mɛ̃ 6

PostScriptum

ben voilà un poème vite fait aussi, je poste moins mais j’écris toujours autant… tant pis pour vous lol

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
04/09/2005 22:41(F)Fleurlune Mimi(F)

lol le com....
les mecs c’est comme les train tu rate un tu prend le prochain 😛 lol mdr
ton poeme je l’aime bien mais faut pas trop boire l’ami !:p

la fleur de lune (f)

Auteur de Poésie
25/09/2005 00:26La Petite Etoile

J’aime toujours autant ton style d’écriture originale.
tres beau poème mélancolique.
amitié de p’tite coco

Auteur de Poésie
07/10/2005 18:55Tamsuccube

j’aime beaucoup ce que tu as ecrit !
et je m’etonne d’ailleur qu’il n’y ai pas plusse de commentaire que ca mais bon
tres belle criture qui nous emporte bien c’est une belle chanson
bisou
amicalement T M!$$

Référence :
Auteur de Poésie
28/10/2005 01:24Undomielfe

Jcrois que c’est la 1ère fois que je te lis mais saches que j’ai été contente de cette lecture. Dailleurs, ton texte ressemble plus à une chanson bien cadencée qu’un poème mais bon... Les rimes sont interessantes et tes idées pleines de vie, c’est vraiment très sympa à lire, jreviendrais faire un ptit tour dans tes textes 1 de ces 4 ! (OUI)