Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Il Est Temps…

Poème Amour
Publié le 04/06/2005 18:08

L'écrit contient 170 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : L'amoureuse

Il Est Temps…

Je me demande parfois,
Si tu t’amuse à jouer avec moi,
Pourquoi me fais tu ca,
Tu ne comprends donc pas,
Qu’à toi j’aurais tout donné,
Tu es le seul que j’ai pu aimer,
Pourquoi viens tu vers moi,
Pour ensuite me priver de toi…
Tu ne veux pas me faire souffrir,
Mais pour cela j’ai besoin de tes sourirs.
Tu me détruis au fil des jours,
Car je n’arrive pas à tuer cet amour.
J’aimerai que tu lises en moi,
Comme tu faisais autrefois,
Pour que tu comprennes vraiment,
Que tu m’a changé radicalement.
Tu voulais être mon ami,
Alors pourquoi me zapper de ta vie.
Ca fait bientôt trois moi,
Que tu es loin de moi.
Il m’est venu le moment,
Où je dois t’oublier réèllement,
Mais c’est très dur,
De faire face à cette rupture.
Seulement tu me ments,
A longueur de temps,
Je me dois de t’oublier,
Pour reussir à ne plus t’aimer…
 • Pieds Hyphénique: Il Est Temps…

  je=me=de=mande=par=fois 6
  si=tu=ta=museà=jouer=a=vec=moi 8
  pour=quoi=me=fais=tu=ca 6
  tu=ne=com=prends=donc=pas 6
  quà=toi=jau=rais=tout=don=né 7
  tu=es=le=seul=que=jai=pu=ai=mer 9
  pour=quoi=viens=tu=vers=moi 6
  pour=en=suite=me=pri=ver=de=toi 8
  tu=ne=veux=pas=me=faire=souf=frir 8
  mais=pour=ce=la=jai=be=soin=de=tes=sou=rirs 11
  tu=me=dé=truis=au=fil=des=jours 8
  car=je=nar=rive=pas=à=tuer=cet=a=mour 10
  jaime=rai=que=tu=li=ses=en=moi 8
  com=me=tu=fai=sais=au=tre=fois 8
  pour=que=tu=com=pren=nes=vrai=ment 8
  que=tu=ma=chan=gé=ra=di=cale=ment 9
  tu=vou=lais=ê=tre=mon=a=mi 8
  a=lors=pour=quoi=me=zap=per=de=ta=vie 10
  ca=fait=bien=tôt=trois=moi 6
  que=tu=es=loin=de=moi 6
  il=mest=ve=nu=le=mo=ment 7
  où=je=dois=tou=blier=réèl=le=ment 8
  mais=cest=très=dur 4
  de=faire=fa=ceà=cet=te=rup=ture 8
  seu=le=ment=tu=me=ments 6
  a=lon=gueur=de=temps 5
  je=me=dois=de=tou=bli=er 7
  pour=reus=sir=à=ne=plus=tai=mer 8
 • Phonétique : Il Est Temps…

  ʒə mə dəmɑ̃də paʁfwa,
  si ty tamyzə a ʒue avεk mwa,
  puʁkwa mə fε ty ka,
  ty nə kɔ̃pʁɑ̃ dɔ̃k pa,
  ka twa ʒoʁε tu dɔne,
  ty ε lə səl kə ʒε py εme,
  puʁkwa vjɛ̃ ty vεʁ mwa,
  puʁ ɑ̃sɥitə mə pʁive də twa…
  ty nə vø pa mə fεʁə sufʁiʁ,
  mε puʁ səla ʒε bəzwɛ̃ də tε suʁiʁ.
  ty mə detʁɥiz- o fil dε ʒuʁ,
  kaʁ ʒə naʁivə pa a tɥe sεt amuʁ.
  ʒεməʁε kə ty lizəz- ɑ̃ mwa,
  kɔmə ty fəzεz- otʁəfwa,
  puʁ kə ty kɔ̃pʁεnə vʁεmɑ̃,
  kə ty ma ʃɑ̃ʒe ʁadikaləmɑ̃.
  ty vulεz- εtʁə mɔ̃n- ami,
  alɔʁ puʁkwa mə zape də ta vi.
  ka fε bjɛ̃to tʁwa mwa,
  kə ty ε lwɛ̃ də mwa.
  il mε vəny lə mɔmɑ̃,
  u ʒə dwa tublje ʁeεlmɑ̃,
  mε sε tʁε dyʁ,
  də fεʁə fasə a sεtə ʁyptyʁə.
  sələmɑ̃ ty mə mɑ̃,
  a lɔ̃ɡœʁ də tɑ̃,
  ʒə mə dwa də tublje,
  puʁ ʁøsiʁ a nə plys tεme…
 • Pieds Phonétique : Il Est Temps…

  ʒə=mə=də=mɑ̃də=paʁ=fwa 6
  si=ty=tamyzəa=ʒu=e=a=vεk=mwa 8
  puʁ=kwa=mə=fε=ty=ka 6
  ty=nə=kɔ̃=pʁɑ̃=dɔ̃k=pa 6
  ka=twa=ʒo=ʁε=tu=dɔ=ne 7
  ty=εlə=səl=kə=ʒε=py=ε=me 8
  puʁ=kwa=vjɛ̃=ty=vεʁ=mwa 6
  puʁ=ɑ̃s=ɥitə=mə=pʁi=ve=də=twa 8
  ty=nə=vø=pamə=fε=ʁə=su=fʁiʁ 8
  mε=puʁsə=la=ʒεbə=zwɛ̃=də=tε=su=ʁiʁ 9
  ty=mə=det=ʁɥi=zo=fil=dε=ʒuʁ 8
  kaʁʒə=na=ʁivə=pa=a=tɥe=sεt=a=muʁ 9
  ʒεmə=ʁε=kə=ty=li=zə=zɑ̃=mwa 8
  kɔ=mə=ty=fə=zε=zo=tʁə=fwa 8
  puʁ=kə=ty=kɔ̃=pʁε=nə=vʁε=mɑ̃ 8
  kə=ty=ma=ʃɑ̃=ʒe=ʁa=di=kalə=mɑ̃ 9
  ty=vu=lε=zε=tʁə=mɔ̃=na=mi 8
  a=lɔʁ=puʁ=kwamə=za=pe=də=ta=vi 9
  ka=fε=bj=ɛ̃=to=tʁwa=mwa 7
  kə=ty=ε=lwɛ̃=də=mwa 6
  il=mε=və=ny=lə=mɔ=mɑ̃ 7
  u=ʒə=dwa=tu=blje=ʁe=εl=mɑ̃ 8
  mε=sε=tʁε=dyʁ 4
  də=fεʁə=fa=səa=sε=tə=ʁyp=tyʁə 8
  sə=lə=mɑ̃=ty=mə=mɑ̃ 6
  a=lɔ̃=ɡœ=ʁə=də=tɑ̃ 6
  ʒə=mə=dwa=də=tu=blj=e 7
  puʁ=ʁø=siʁ=a=nə=plys=tε=me 8

PostScriptum

Je me met à lui ressembler… Je me mets à mentir, il est vrai que je ne suis pas prête à l’oublier et à ne plus l’aimer…

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
04/06/2005 18:21Trystania

Joli poème, mais triste à mon gout 😞
C dur d’oublier quelqu’un, je le sais... mais avec le temps ça va toujours , alors t’inquiète pas 😉
Amitiés
(K)kiSsSs(K)
(f)
_Vall

Auteur de Poésie
04/06/2005 18:27L'amoureuse

merci...

Auteur de Poésie
05/06/2005 19:16Anthony~

c’est vrai qu’avec le tps tous s’oubli,joli poeme mais triste 😞