Univers de poésie d'un auteur

Poème:Vouloir Partir

Le Poème

On me regarde et on me critique,
Sans essayer de comprendre ce que je cache de si dramatique,
J’essaie de prouver a moi meme,
Que vivre, sa vaut de la peine,
Mais la haine est plus forte que sa,
Et m’arreter, je ne peux pas…
Je t’aime si fort,
Je suis prete a te suivre jusqu’a la mort,
Rester a tes cotes,
N’est qu’un reve trop dur a realiser…
Ne sait tu donc pas ce que je ressens reelement pour toi ?
Ne sait tu donc pas, que je peux vraiment me tuer pour toi ?
Chaque nuit, je pense a toi,
J’arrete pas de pleurer en sachant que tu n’est plus la,
Dire qu’a chaque instant, je peux m’envoler avec le vent,
La ou sa en vaut de la peine,
A la place d’attendre que tu revienne,
Mais je me dis que peut etre mon reve se realisera,
Et que tu reviendras…
Beaucoup de gens me prennent pour une cinglee,
Parce que j’ai choisi la mutilation pour liberer mes pensees,
Alors que personne ne sait que je n’arrive vraiment pas a me controler,
C’est pour sa que j’ai laissee cette trace en dessous de mon poignet…
On me regarde sourire,
On me regarde rire,
Mais personne ne sait ce qu’est reelement souffrir,
Personne ne sait comment on peut detester de vivre…
Plusiquers personnes me disent que la vie ne s’arrete pas la,
Pourtant pour moi c’est bien le cas,
Ils pensent me comprendre,
Alors que j’ai besoin simplement de te reprendre…
Je n’arrive pas a trouver ce remede,
Qui pourra venir enfin a mon aide…
Je crie, je pleurs, je ressens des douleurs,
Mais je crois que personne m’entend,
Et je fane comme une rose avec le temps. .
En regardant autour de moi,
Je remarque que je peux faire un autre choix,
T’oublier,
Te laisser tomber,
Tourner la page pour tout recommencer,
Mais mon cœur ne te lache pas,
Il est reste attache a toi,
Et meme si nos moments partages ne sont que souvenirs,
Pourquoi ne pas laissez une petite chance a l’avenir ?
J’aimerais tellement ressentir les frissons des premiers jours,
Je ne savais pas comment expliquer ce sentiment si pur,
Le fait de t’aimer…
Maintenant tout sa c’est que du passe,
Mais le mot « aimer » est toujours reste,
Et alors je te dis que ces gouttes de sang te sont dedicasse,
Putain qu’est ce que j’ aimerais mourir,
Abandonner,
Deployer mes ailes et m’ envoler,
La ou il n’existe pas de passe,
Mais juste l’espoir du verbe « aimer »…
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de L.l.e.d.

Poète L.l.e.d.

L.l.e.d. a publié sur le site 6 écrits. L.l.e.d. est membre du site depuis l'année 2005.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Vouloir Partiron=me=re=gar=deet=on=me=cri=ti=que 10
sans=es=sayer=de=compren=dre=ce=que=je=ca=che=de=si=dra=ma=ti=que 17
jes=saie=de=prou=ver=a=moi=me=me 9
que=vi=vre=sa=vaut=de=la=pei=ne 9
mais=la=hai=ne=est=plus=for=te=que=sa 10
et=mar=re=ter=je=ne=peux=pas 8
je=tai=me=si=fort 5
je=suis=pre=tea=te=suivre=jus=qua=la=mort 10
res=ter=a=tes=co=tes 6
nest=quun=re=ve=trop=dur=a=rea=li=ser 10
ne=sait=tu=donc=pas=ce=que=je=res=sens=ree=le=ment=pour=toi 15
ne=sait=tu=donc=pas=que=je=peux=vraiment=me=tuer=pour=toi 13
cha=que=nuit=je=pen=se=a=toi 8
jar=re=te=pas=de=pleu=rer=en=sa=chant=que=tu=nest=plus=la 15
dire=qua=cha=queins=tant=je=peux=men=vo=ler=a=vec=le=vent 14
la=ou=sa=en=vaut=de=la=pei=ne 9
a=la=place=dat=ten=dre=que=tu=re=vienne 10
mais=je=me=dis=que=peut=e=tre=mon=re=ve=se=rea=lise=ra 15
et=que=tu=re=vien=dras 6
beau=coup=de=gens=me=prennent=pour=u=ne=cin=glee 11
par=ce=que=jai=choi=si=la=mu=ti=la=tion=pour=libe=rer=mes=pen=sees 17
a=lors=que=per=sonne=ne=sait=que=je=nar=ri=ve=vrai=ment=pas=a=me=con=tro=ler 20
cest=pour=sa=que=jai=lais=see=cette=tra=ceen=des=sous=de=mon=poignet 15
on=me=re=gar=de=sou=ri=re 8
on=me=re=gar=de=ri=re 7
mais=per=sonne=ne=sait=ce=quest=ree=le=ment=souf=frir 12
per=sonne=ne=sait=com=ment=on=peut=de=tes=ter=de=vivre 13
plu=si=quers=per=sonnes=me=di=sent=que=la=vie=ne=sar=re=te=pas=la 17
pour=tant=pour=moi=cest=bien=le=cas 8
ils=pen=sent=me=com=pren=dre 7
a=lors=que=jai=be=soin=simple=ment=de=te=re=prendre 12
je=nar=rive=pas=a=trou=ver=ce=re=me=de 11
qui=pour=ra=ve=nir=en=fin=a=mon=aide 10
je=crie=je=pleurs=je=res=sens=des=dou=leurs 10
mais=je=crois=que=per=son=ne=men=tend 9
et=je=fane=com=meu=ne=ro=se=a=vec=le=temps 12
en=re=gar=dant=au=tour=de=moi 8
je=re=mar=que=que=je=peux=faireun=au=tre=choix 11
tou=bli=er 3
te=lais=ser=tom=ber 5
tour=ner=la=page=pour=tout=re=com=men=cer 10
mais=mon=cœur=ne=te=la=che=pas 8
il=est=res=te=at=ta=che=a=toi 9
et=me=me=si=nos=moments=par=ta=ges=ne=sont=que=sou=ve=nirs 15
pour=quoi=ne=pas=lais=sez=une=pe=ti=te=chan=cea=la=ve=nir 15
jaime=rais=tel=le=ment=res=sen=tir=les=fris=sons=des=pre=miers=jours 15
je=ne=sa=vais=pas=comment=ex=pli=quer=ce=sen=ti=ment=si=pur 15
le=fait=de=tai=mer 5
main=te=nant=tout=sa=cest=que=du=pas=se 10
mais=le=mot=ai=mer=est=tou=jours=res=te 10
et=a=lors=je=te=dis=que=ces=gout=tes=de=sang=te=sont=de=di=casse 17
pu=tain=quest=ce=que=jai=me=rais=mou=rir 10
aban=don=ner 3
de=ploy=er=mes=ai=les=et=men=vo=ler 10
la=ou=il=nexis=te=pas=de=pas=se 9
mais=jus=te=les=poir=du=ver=be=ai=mer 10
Phonétique : Vouloir Partirɔ̃ mə ʁəɡaʁdə e ɔ̃ mə kʁitikə,
sɑ̃z- esεje də kɔ̃pʁɑ̃dʁə sə kə ʒə kaʃə də si dʁamatikə,
ʒesε də pʁuve a mwa məmə,
kə vivʁə, sa vo də la pεnə,
mε la-εnə ε plys fɔʁtə kə sa,
e maʁəte, ʒə nə pø pa…
ʒə tεmə si fɔʁ,
ʒə sɥi pʁətə a tə sɥivʁə ʒyska la mɔʁ,
ʁεste a tε kɔtə,
nε kœ̃ ʁəvə tʁo dyʁ a ʁəalize…
nə sε ty dɔ̃k pa sə kə ʒə ʁəsɛ̃ ʁiləmɑ̃ puʁ twa ?
nə sε ty dɔ̃k pa, kə ʒə pø vʁεmɑ̃ mə tɥe puʁ twa ?
ʃakə nɥi, ʒə pɑ̃sə a twa,
ʒaʁətə pa də pləʁe ɑ̃ saʃɑ̃ kə ty nε plys la,
diʁə ka ʃakə ɛ̃stɑ̃, ʒə pø mɑ̃vɔle avεk lə vɑ̃,
la u sa ɑ̃ vo də la pεnə,
a la plasə datɑ̃dʁə kə ty ʁəvjεnə,
mε ʒə mə di kə pø εtʁə mɔ̃ ʁəvə sə ʁəalizəʁa,
e kə ty ʁəvjɛ̃dʁa…
boku də ʒɑ̃ mə pʁεne puʁ ynə sɛ̃ɡli,
paʁsə kə ʒε ʃwazi la mytilasjɔ̃ puʁ libəʁe mε pɑ̃si,
alɔʁ kə pεʁsɔnə nə sε kə ʒə naʁivə vʁεmɑ̃ pa a mə kɔ̃tʁɔle,
sε puʁ sa kə ʒε lεsi sεtə tʁasə ɑ̃ dəsu də mɔ̃ pwaɲε…
ɔ̃ mə ʁəɡaʁdə suʁiʁə,
ɔ̃ mə ʁəɡaʁdə ʁiʁə,
mε pεʁsɔnə nə sε sə kε ʁiləmɑ̃ sufʁiʁ,
pεʁsɔnə nə sε kɔmɑ̃ ɔ̃ pø dətεste də vivʁə…
plyzike pεʁsɔnə mə dize kə la vi nə saʁətə pa la,
puʁtɑ̃ puʁ mwa sε bjɛ̃ lə ka,
il pɑ̃se mə kɔ̃pʁɑ̃dʁə,
alɔʁ kə ʒε bəzwɛ̃ sɛ̃pləmɑ̃ də tə ʁəpʁɑ̃dʁə…
ʒə naʁivə pa a tʁuve sə ʁəmədə,
ki puʁʁa vəniʁ ɑ̃fɛ̃ a mɔ̃n- εdə…
ʒə kʁi, ʒə plœʁ, ʒə ʁəsɛ̃ dε dulœʁ,
mε ʒə kʁwa kə pεʁsɔnə mɑ̃tɑ̃,
e ʒə fanə kɔmə ynə ʁozə avεk lə tɑ̃.
ɑ̃ ʁəɡaʁdɑ̃ otuʁ də mwa,
ʒə ʁəmaʁkə kə ʒə pø fεʁə œ̃n- otʁə ʃwa,
tublje,
tə lεse tɔ̃be,
tuʁne la paʒə puʁ tu ʁəkɔmɑ̃se,
mε mɔ̃ kœʁ nə tə laʃə pa,
il ε ʁεstə ataʃə a twa,
e məmə si no mɔmɑ̃ paʁtaʒə nə sɔ̃ kə suvəniʁ,
puʁkwa nə pa lεsez- ynə pətitə ʃɑ̃sə a lavəniʁ ?
ʒεməʁε tεllmɑ̃ ʁəsɑ̃tiʁ lε fʁisɔ̃ dε pʁəmje ʒuʁ,
ʒə nə savε pa kɔmɑ̃ εksplike sə sɑ̃timɑ̃ si pyʁ,
lə fε də tεme…
mɛ̃tənɑ̃ tu sa sε kə dy pasə,
mε lə mɔt « εməʁ » εst tuʒuʁ ʁεstə,
e alɔʁ ʒə tə di kə sε ɡutə də sɑ̃ tə sɔ̃ dədikasə,
pytɛ̃ kε sə kə ʒεməʁε muʁiʁ,
abɑ̃dɔne,
dəplwaje mεz- εləz- e mɑ̃vɔle,
la u il nεɡzistə pa də pasə,
mε ʒystə lεspwaʁ dy vεʁbə « εməʁ »…
Syllabes Phonétique : Vouloir Partirɔ̃=mə=ʁə=ɡaʁ=də=e=ɔ̃=mə=kʁi=tikə 10
sɑ̃=ze=sε=je=də=kɔ̃=pʁɑ̃dʁə=sə=kə=ʒə=ka=ʃə=də=si=dʁa=ma=tikə 17
ʒe=sε=də=pʁu=ve=a=mwa=mə=mə 9
kə=vi=vʁə=sa=vo=də=la=pε=nə 9
mε=la-ε=nə=ε=plys=fɔʁ=tə=kə=sa 10
e=ma=ʁə=te=ʒə=nə=pø=pa 8
ʒə=tε=mə=si=fɔʁ 5
ʒə=sɥipʁə=təa=tə=sɥi=vʁə=ʒys=ka=la=mɔʁ 10
ʁεs=te=a=tε=kɔ=tə 6
nε=kœ̃=ʁə=və=tʁo=dyʁ=aʁə=a=li=ze 10
nə=sε=ty=dɔ̃k=pasə=kə=ʒə=ʁə=sɛ̃=ʁi=lə=mɑ̃=puʁ=twa 14
nə=sε=ty=dɔ̃k=pa=kə=ʒə=pø=vʁε=mɑ̃mə=tɥe=puʁ=twa 13
ʃa=kə=nɥi=ʒə=pɑ̃=sə=a=twa 8
ʒaʁə=tə=pa=də=plə=ʁe=ɑ̃=sa=ʃɑ̃=kə=ty=nε=plys=la 14
diʁə=ka=ʃa=kəɛ̃s=tɑ̃=ʒə=pø=mɑ̃=vɔ=le=a=vεk=lə=vɑ̃ 14
la=u=sa=ɑ̃=vo=də=la=pε=nə 9
a=la=plasə=da=tɑ̃=dʁə=kə=ty=ʁə=vjεnə 10
mεʒə=mə=di=kə=pø=ε=tʁə=mɔ̃=ʁə=və=sə=ʁəa=li=zə=ʁa 15
e=kə=ty=ʁə=vj=ɛ̃=dʁa 7
bo=kudə=ʒɑ̃=mə=pʁε=ne=puʁ=y=nə=sɛ̃=ɡli 11
paʁsə=kə=ʒε=ʃwa=zi=la=my=ti=la=sjɔ̃=puʁ=li=bə=ʁe=mε=pɑ̃=si 17
a=lɔʁkə=pεʁ=sɔ=nə=nə=sε=kə=ʒə=na=ʁi=və=vʁε=mɑ̃=pa=a=mə=kɔ̃=tʁɔ=le 20
sε=puʁ=sakə=ʒε=lε=si=sε=tə=tʁa=səɑ̃=də=su=də=mɔ̃=pwa=ɲε 16
ɔ̃=mə=ʁə=ɡaʁ=də=su=ʁi=ʁə 8
ɔ̃=mə=ʁə=ɡaʁ=də=ʁi=ʁə 7
mε=pεʁ=sɔnə=nə=sεsə=kε=ʁi=lə=mɑ̃=su=fʁiʁ 11
pεʁ=sɔnə=nə=sε=kɔ=mɑ̃=ɔ̃=pø=də=tεs=te=də=vivʁə 13
ply=zi=ke=pεʁ=sɔnə=mə=di=ze=kə=la=vi=nə=sa=ʁə=tə=pa=la 17
puʁ=tɑ̃=puʁ=mwa=sε=bj=ɛ̃=lə=ka 9
il=pɑ̃=se=mə=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə 7
a=lɔʁkə=ʒε=bə=zwɛ̃=sɛ̃=plə=mɑ̃=də=tə=ʁə=pʁɑ̃dʁə 12
ʒə=na=ʁivə=pa=a=tʁu=ve=səʁə=mə=də 10
ki=puʁ=ʁa=və=niʁ=ɑ̃=fɛ̃=a=mɔ̃=nεdə 10
ʒə=kʁi=ʒə=plœʁ=ʒə=ʁə=sɛ̃=dε=du=lœʁ 10
mε=ʒə=kʁwa=kə=pεʁ=sɔ=nə=mɑ̃=tɑ̃ 9
e=ʒə=fanə=kɔ=məy=nə=ʁo=zə=a=vεk=lə=tɑ̃ 12
ɑ̃=ʁə=ɡaʁ=dɑ̃=o=tuʁ=də=mwa 8
ʒə=ʁə=maʁkə=kə=ʒə=pø=fε=ʁəœ̃=no=tʁə=ʃwa 11
tu=blj=e 3
tə=lε=se=tɔ̃=be 5
tuʁ=ne=la=paʒə=puʁ=tu=ʁə=kɔ=mɑ̃=se 10
mε=mɔ̃=kœ=ʁə=nə=tə=la=ʃə=pa 9
il=ε=ʁεs=tə=a=ta=ʃə=a=twa 9
e=mə=mə=si=no=mɔ=mɑ̃=paʁ=taʒə=nə=sɔ̃=kə=su=və=niʁ 15
puʁ=kwanə=pa=lε=se=zy=nə=pə=ti=tə=ʃɑ̃=səa=la=və=niʁ 15
ʒεmə=ʁε=tεl=lmɑ̃=ʁə=sɑ̃=tiʁ=lε=fʁi=sɔ̃=dε=pʁə=mje=ʒuʁ 14
ʒə=nə=sa=vε=pa=kɔ=mɑ̃=εk=spli=ke=sə=sɑ̃=ti=mɑ̃=si=pyʁ 16
lə=fε=də=tε=me 5
mɛ̃=tə=nɑ̃=tu=sa=sε=kə=dy=pa=sə 10
mε=lə=mɔt=ε=məʁ=εst=tu=ʒuʁ=ʁεs=tə 10
e=a=lɔʁʒə=tə=di=kə=sε=ɡu=tə=də=sɑ̃=tə=sɔ̃=də=di=kasə 16
py=tɛ̃=kε=sə=kə=ʒε=mə=ʁε=mu=ʁiʁ 10
a=bɑ̃=dɔ=ne 4
də=plwa=je=mε=zε=lə=ze=mɑ̃=vɔ=le 10
la=u=il=nεɡ=zis=tə=pa=də=pa=sə 10
mε=ʒys=tə=lεs=pwaʁ=dy=vεʁ=bə=ε=məʁ 10

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
29/09/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Suicide
Du 19/06/2005 00:00

L'écrit contient 448 mots qui sont répartis dans 1 strophes.