Poeme-France : Lecture Écrit Homosexualité

Poeme : Elle L’A Quittée

Poème Homosexualité
Publié le 13/10/2006 15:34

L'écrit contient 491 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : °° La Mysterieuse °°

Elle L’A Quittée

Ma chérie. . Viens on va tout abandonner
Mon cœur ! fuions ce monde déraisonné
Ils ne nous comprennent pas
Ils ne nous acceptent pas
Cherchons un monde où règne la tolérance
Un monde ou elle ne choque pas la différence. .

Mais ce monde n’existe pas ! !
On ne peut pas tout quitter comme ça
Je t’aime tellement c’est vrai
Mais rien ne pourra changer notre sort navré

N’as-tu pas confiance en notre amour ?
Ne sais tu pas que je t’aimerais toujours
Viens avec moi, quittons toute cette injustice
Je t’implore ! Fais pour moi se sacrifice

Mais mon ange. . je ne peux pas tout quitter
Je n’oserais jamais dévoiler mon homosexualité
Je ne peux pas dire au monde entier que j’aime une fille
Je ne pourrais pas les affronter durant cette vie

Si tu m’aimes ne fais pas attention a ce qu’ils disent
Oublie qu’ils préjugent, oublie qu’ils existent
Je suis avec toi, je t’aime et je ne te quitterais jamais
Toi ma douce femme, ma vie, mon tout et ma moitié
Mes yeux ne jurent que par toi, mon cœur ne veux que toi
Tu es la seule qui a su mettre le feu dans ma memoire
Et a notre histoire je n’arrete jamais d’y croire

Je te veux aussi, mais notre amour est insoluble
Mes parents rêvent d’un mari galant, de deux enfants
Ils veulent que je sois avec un homme dans un appartement
Mes amis croient que j’ai un petit ami. . je leur ai toujours menti
Comment pourrais je leur dire que je t’aime toi ! ! une Fille ! !

Personne ne t’aimera plus que moi, crois moi !
Cet homme galant ne saura pas ce qui te fait peur, pourquoi tu pleures
Ne laisse pas tout tomber a cause de ces homophobes, ces inconscients ! !
Peux tu m’abandonner en sachant que je t’aime réellement ? !
Non ne fais pas ca. . cette vie m’est impossible sans toi
Mes yeux sont embués de larmes, comment pourrais je suporter ?
Que tu sois loin de moi, que tu sois dans les bras d’un raté !

Chacune de tes larmes est une épine qui s’enfonce en moi
Est un souvenir de notre amour, notre joie, notre desarroi
Ne pleure pas pour moi, je ne mérite pas toutes tes larmes
Je suis frêle, ingrate mais toute cette injustice me désarme
J’en ai assez de porter ce masque quotidien, de me cacher. .
Et puis je ne veux pas qu’on soit ensemble en sachant qu’ils vont tout gâcher
Je t’épargne toute tristesse. . je ne veux absolument pas qu’il te blessent
Et je tiens a te faire savoir que je garderai en moi se soir
Ton sourire triste, tes yeux sanglants, et tes mains crispées
Pour que je sache a quel point je suis lâche, et a quel point je les hais. .

A dieu mon amour
 • Pieds Hyphénique: Elle L’A Quittée

  ma=ché=rie=viens=on=va=tout=a=ban=don=ner 11
  mon=cœur=fui=ons=ce=mon=de=dé=rai=son=né 11
  ils=ne=nous=com=pren=nent=pas 7
  ils=ne=nous=ac=cep=tent=pas 7
  cher=chons=un=mon=de=où=rè=gne=la=to=lé=ran=ce 13
  un=mon=de=ou=el=le=ne=cho=que=pas=la=dif=fé=ren=ce 15

  mais=ce=mon=de=nexis=te=pas 7
  on=ne=peut=pas=tout=quit=ter=com=me=ça 10
  je=tai=me=tel=le=ment=cest=vrai 8
  mais=rien=ne=pour=ra=chan=ger=no=tre=sort=na=vré 12

  nas=tu=pas=con=fiance=en=no=tre=a=mour 10
  ne=sais=tu=pas=que=je=taime=rais=tou=jours 10
  viens=a=vec=moi=quit=tons=toute=cet=tein=jus=tice 11
  je=tim=plore=fais=pour=moi=se=sa=cri=fice 10

  mais=mon=ange=je=ne=peux=pas=tout=quit=ter 10
  je=nose=rais=ja=mais=dé=voi=ler=mon=ho=mo=sexua=li=té 14
  je=ne=peux=pas=direau=mon=de=en=tier=que=jai=me=u=ne=fille 15
  je=ne=pour=rais=pas=les=af=fron=ter=du=rant=cette=vie 13

  si=tu=maimes=ne=fais=pas=at=ten=tion=a=ce=quils=disent 13
  ou=blie=quils=pré=ju=gent=ou=blie=quils=existent 10
  je=suis=a=vec=toi=je=taimeet=je=ne=te=quit=te=rais=ja=mais 15
  toi=ma=douce=fem=me=ma=vie=mon=tout=et=ma=moi=tié 13
  mes=yeux=ne=jurent=que=par=toi=mon=cœur=ne=veux=que=toi 13
  tu=es=la=seule=qui=a=su=met=tre=le=feu=dans=ma=me=moire 15
  et=a=notre=his=toi=re=je=nar=re=te=ja=mais=dy=croire 14

  je=te=veux=aus=si=mais=notrea=mour=est=in=so=luble 12
  mes=parents=rê=vent=dun=ma=ri=ga=lant=de=deux=en=fants 13
  ils=veulent=que=je=sois=a=vec=un=hom=me=dans=un=ap=par=te=ment 16
  mes=a=mis=croient=que=jai=un=pe=tit=a=mi=je=leur=ai=tou=jours=men=ti 18
  comment=pour=rais=je=leur=di=re=que=je=tai=me=toi=u=ne=fille 15

  per=sonne=ne=tai=me=ra=plus=que=moi=crois=moi 11
  cet=homme=ga=lant=ne=sau=ra=pas=ce=qui=te=fait=peur=pour=quoi=tu=pleures 17
  ne=laisse=pas=tout=tom=ber=a=cau=se=de=ces=ho=mo=pho=bes=ces=in=cons=cients 19
  peux=tu=ma=ban=don=ner=en=sa=chant=que=je=taime=réel=le=ment 15
  non=ne=fais=pas=ca=cette=vie=mest=im=pos=si=ble=sans=toi 14
  mes=yeux=sont=em=bués=de=lar=mes=comment=pour=rais=je=su=por=ter 15
  que=tu=sois=loin=de=moi=que=tu=sois=dans=les=bras=dun=ra=té 15

  cha=cune=de=tes=lar=mes=est=u=neé=pi=ne=qui=sen=fon=ce=en=moi 17
  est=un=souve=nir=de=no=trea=mour=no=tre=joie=no=tre=de=sar=roi 16
  ne=pleure=pas=pour=moi=je=ne=mé=ri=te=pas=tou=tes=tes=larmes 15
  je=suis=frêle=in=gra=te=mais=tou=te=cet=tein=jus=ti=ce=me=dé=sarme 17
  jen=ai=as=sez=de=por=ter=ce=mas=que=quo=ti=dien=de=me=ca=cher 17
  et=puis=je=ne=veux=pas=quon=soit=en=sem=bleen=sa=chant=quils=vont=tout=gâ=cher 18
  je=té=par=gne=toute=tris=tesse=je=ne=veux=ab=so=lu=ment=pas=quil=te=blessent 18
  et=je=tiens=a=te=faire=sa=voir=que=je=gar=de=rai=en=moi=se=soir 17
  ton=sou=rire=tris=te=tes=yeux=san=glants=et=tes=mains=cris=pées 14
  pour=que=je=sachea=quel=point=je=suis=lâ=che=et=a=quel=point=je=les=hais 17

  a=dieu=mon=a=mour 5
 • Phonétique : Elle L’A Quittée

  ma ʃeʁi. vjɛ̃z- ɔ̃ va tut- abɑ̃dɔne
  mɔ̃ kœʁ ! fɥjɔ̃ sə mɔ̃də deʁεzɔne
  il nə nu kɔ̃pʁεne pa
  il nə nuz- aksεpte pa
  ʃεʁʃɔ̃z- œ̃ mɔ̃də u ʁεɲə la tɔleʁɑ̃sə
  œ̃ mɔ̃də u εllə nə ʃɔkə pa la difeʁɑ̃sə.

  mε sə mɔ̃də nεɡzistə pa ! !
  ɔ̃ nə pø pa tu kite kɔmə sa
  ʒə tεmə tεllmɑ̃ sε vʁε
  mε ʁjɛ̃ nə puʁʁa ʃɑ̃ʒe nɔtʁə sɔʁ navʁe

  na ty pa kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ nɔtʁə amuʁ ?
  nə sε ty pa kə ʒə tεməʁε tuʒuʁ
  vjɛ̃z- avεk mwa, kitɔ̃ tutə sεtə ɛ̃ʒystisə
  ʒə tɛ̃plɔʁə ! fε puʁ mwa sə sakʁifisə

  mε mɔ̃n- ɑ̃ʒə. ʒə nə pø pa tu kite
  ʒə nozəʁε ʒamε devwale mɔ̃n- omosεksɥalite
  ʒə nə pø pa diʁə o mɔ̃də ɑ̃tje kə ʒεmə ynə fijə
  ʒə nə puʁʁε pa lεz- afʁɔ̃te dyʁɑ̃ sεtə vi

  si ty mεmə nə fε pa atɑ̃sjɔ̃ a sə kil dize
  ubli kil pʁeʒyʒe, ubli kilz- εɡziste
  ʒə sɥiz- avεk twa, ʒə tεmə e ʒə nə tə kitəʁε ʒamε
  twa ma dusə famə, ma vi, mɔ̃ tut- e ma mwatje
  mεz- iø nə ʒyʁe kə paʁ twa, mɔ̃ kœʁ nə vø kə twa
  ty ε la sələ ki a sy mεtʁə lə fø dɑ̃ ma məmwaʁə
  e a nɔtʁə istwaʁə ʒə naʁətə ʒamε di kʁwaʁə

  ʒə tə vøz- osi, mε nɔtʁə amuʁ εt- ɛ̃sɔlyblə
  mε paʁɑ̃ ʁεve dœ̃ maʁi ɡalɑ̃, də døz- ɑ̃fɑ̃
  il vəle kə ʒə swaz- avεk œ̃n- ɔmə dɑ̃z- œ̃n- apaʁtəmɑ̃
  mεz- ami kʁwae kə ʒε œ̃ pəti ami. ʒə lœʁ ε tuʒuʁ mɑ̃ti
  kɔmɑ̃ puʁʁε ʒə lœʁ diʁə kə ʒə tεmə twa ! ! ynə fijə ! !

  pεʁsɔnə nə tεməʁa plys kə mwa, kʁwa mwa !
  sεt ɔmə ɡalɑ̃ nə soʁa pa sə ki tə fε pœʁ, puʁkwa ty plœʁə
  nə lεsə pa tu tɔ̃be a kozə də sεz- omofɔbə, sεz- ɛ̃kɔ̃sjɑ̃ ! !
  pø ty mabɑ̃dɔne ɑ̃ saʃɑ̃ kə ʒə tεmə ʁeεllmɑ̃ ? !
  nɔ̃ nə fε pa ka. sεtə vi mεt- ɛ̃pɔsiblə sɑ̃ twa
  mεz- iø sɔ̃t- ɑ̃bye də laʁmə, kɔmɑ̃ puʁʁε ʒə sypɔʁte ?
  kə ty swa lwɛ̃ də mwa, kə ty swa dɑ̃ lε bʁa dœ̃ ʁate !

  ʃakynə də tε laʁməz- εt- ynə epinə ki sɑ̃fɔ̃sə ɑ̃ mwa
  εt- œ̃ suvəniʁ də nɔtʁə amuʁ, nɔtʁə ʒwa, nɔtʁə dəzaʁwa
  nə plœʁə pa puʁ mwa, ʒə nə meʁitə pa tutə tε laʁmə
  ʒə sɥi fʁεlə, ɛ̃ɡʁatə mε tutə sεtə ɛ̃ʒystisə mə dezaʁmə
  ʒɑ̃n- ε ase də pɔʁte sə maskə kɔtidjɛ̃, də mə kaʃe.
  e pɥi ʒə nə vø pa kɔ̃ swa ɑ̃sɑ̃blə ɑ̃ saʃɑ̃ kil vɔ̃ tu ɡaʃe
  ʒə tepaʁɲə tutə tʁistεsə. ʒə nə vøz- absɔlymɑ̃ pa kil tə blese
  e ʒə tjɛ̃z- a tə fεʁə savwaʁ kə ʒə ɡaʁdəʁε ɑ̃ mwa sə swaʁ
  tɔ̃ suʁiʁə tʁistə, tεz- iø sɑ̃ɡlɑ̃, e tε mɛ̃ kʁispe
  puʁ kə ʒə saʃə a kεl pwɛ̃ ʒə sɥi laʃə, e a kεl pwɛ̃ ʒə lεz- ε.

  a djø mɔ̃n- amuʁ
 • Pieds Phonétique : Elle L’A Quittée

  ma=ʃe=ʁi=vj=ɛ̃=zɔ̃=va=tu=ta=bɑ̃=dɔ=ne 12
  mɔ̃=kœ=ʁə=fɥj=ɔ̃=sə=mɔ̃=də=de=ʁε=zɔ=ne 12
  il=nə=nu=kɔ̃=pʁε=ne=pa 7
  il=nə=nu=zak=sεp=te=pa 7
  ʃεʁ=ʃɔ̃=zœ̃=mɔ̃=də=u=ʁε=ɲə=la=tɔ=le=ʁɑ̃sə 12
  œ̃=mɔ̃də=u=εllə=nə=ʃɔ=kə=pa=la=di=fe=ʁɑ̃sə 12

  mε=sə=mɔ̃=də=nεɡ=zis=tə=pa 8
  ɔ̃=nə=pø=pa=tu=ki=te=kɔ=mə=sa 10
  ʒə=tε=mə=tεl=lmɑ̃=sε=vʁε 7
  mε=ʁjɛ̃=nə=puʁ=ʁa=ʃɑ̃=ʒe=nɔ=tʁə=sɔʁ=na=vʁe 12

  na=ty=pa=kɔ̃=fj=ɑ̃=sə=ɑ̃=nɔ=tʁə=a=muʁ 12
  nə=sε=ty=pa=kə=ʒə=tε=mə=ʁε=tu=ʒuʁ 11
  vjɛ̃=za=vεk=mwa=ki=tɔ̃=tutə=sε=tə=ɛ̃=ʒys=tisə 12
  ʒə=tɛ̃=plɔ=ʁə=fε=puʁ=mwa=sə=sa=kʁi=fi=sə 12

  mε=mɔ̃=nɑ̃=ʒə=ʒə=nə=pø=pa=tu=ki=te 11
  ʒə=nozə=ʁε=ʒa=mε=de=vwa=le=mɔ̃=no=mo=sεk=sɥa=li=te 15
  ʒə=nə=pø=pa=diʁəo=mɔ̃=də=ɑ̃=tje=kə=ʒε=mə=y=nə=fi=jə 16
  ʒə=nə=puʁ=ʁε=pa=lε=za=fʁɔ̃=te=dy=ʁɑ̃=sεtə=vi 13

  si=ty=mεmə=nə=fε=pa=a=tɑ̃=sjɔ̃=a=sə=kil=di=ze 14
  u=bli=kil=pʁe=ʒy=ʒe=u=bli=kil=zεɡ=zis=te 12
  ʒə=sɥi=za=vεk=twa=ʒə=tεməe=ʒə=nə=tə=ki=tə=ʁε=ʒa=mε 15
  twa=ma=dusə=fa=mə=ma=vi=mɔ̃=tu=te=ma=mwa=tje 13
  mε=zi=ønə=ʒy=ʁe=kə=paʁ=twa=mɔ̃=kœʁ=nə=vø=kə=twa 14
  ty=ε=lasə=lə=ki=a=sy=mε=tʁə=lə=fø=dɑ̃=ma=mə=mwaʁə 15
  e=a=nɔtʁə=is=twa=ʁə=ʒə=na=ʁə=tə=ʒa=mε=di=kʁwaʁə 14

  ʒə=tə=vø=zo=si=mε=nɔtʁə=a=muʁ=ε=tɛ̃=sɔlyblə 12
  mε=pa=ʁɑ̃=ʁε=ve=dœ̃=ma=ʁi=ɡa=lɑ̃=də=dø=zɑ̃=fɑ̃ 14
  il=və=le=kə=ʒə=swa=za=vεk=œ̃=nɔmə=dɑ̃=zœ̃=na=paʁ=tə=mɑ̃ 16
  mε=za=mi=kʁwakə=ʒε=œ̃=pə=ti=a=mi=ʒə=lœʁ=ε=tu=ʒuʁ=mɑ̃=ti 17
  kɔ=mɑ̃=puʁ=ʁεʒə=lœʁ=di=ʁə=kə=ʒə=tε=mə=twa=y=nə=fi=jə 16

  pεʁ=sɔ=nə=nə=tε=mə=ʁa=plys=kə=mwa=kʁwa=mwa 12
  sεt=ɔmə=ɡa=lɑ̃=nə=so=ʁa=pa=sə=ki=tə=fε=pœʁ=puʁ=kwa=ty=plœ=ʁə 18
  nə=lεsə=pa=tu=tɔ̃=be=a=ko=zə=də=sε=zo=mo=fɔ=bə=sε=zɛ̃=kɔ̃=sjɑ̃ 19
  pø=ty=ma=bɑ̃=dɔ=ne=ɑ̃=sa=ʃɑ̃kə=ʒə=tε=mə=ʁe=εl=lmɑ̃ 15
  nɔ̃nə=fε=pa=ka=sε=tə=vi=mε=tɛ̃=pɔ=si=blə=sɑ̃=twa 14
  mε=ziø=sɔ̃=tɑ̃=by=e=də=laʁmə=kɔ=mɑ̃=puʁ=ʁε=ʒə=sy=pɔʁ=te 16
  kə=ty=swa=lwɛ̃də=mwa=kə=ty=swa=dɑ̃=lε=bʁa=dœ̃=ʁa=te 14

  ʃa=kynə=də=tε=laʁ=mə=zε=ty=nəe=pi=nə=ki=sɑ̃=fɔ̃=sə=ɑ̃=mwa 17
  ε=tœ̃=suvə=niʁ=də=nɔ=tʁəa=muʁ=nɔ=tʁə=ʒwa=nɔ=tʁə=də=za=ʁwa 16
  nə=plœ=ʁə=pa=puʁ=mwa=ʒə=nə=me=ʁitə=pa=tu=tə=tε=laʁmə 15
  ʒə=sɥi=fʁεlə=ɛ̃=ɡʁa=tə=mε=tu=tə=sε=təɛ̃=ʒys=ti=sə=mə=de=zaʁmə 17
  ʒɑ̃=nε=ase=də=pɔʁ=te=sə=mas=kə=kɔ=ti=djɛ̃=də=mə=ka=ʃe 16
  e=pɥiʒə=nə=vø=pa=kɔ̃=swa=ɑ̃=sɑ̃=bləɑ̃=sa=ʃɑ̃=kil=vɔ̃=tu=ɡa=ʃe 17
  ʒə=te=paʁɲə=tu=tə=tʁis=tε=sə=ʒə=nə=vø=zab=sɔ=ly=mɑ̃=pa=kil=tə=ble=se 20
  e=ʒə=tjɛ̃=zatə=fε=ʁə=sa=vwaʁ=kə=ʒə=ɡaʁ=də=ʁε=ɑ̃=mwa=sə=swaʁ 17
  tɔ̃=su=ʁiʁə=tʁis=tə=tε=ziø=sɑ̃=ɡlɑ̃=e=tε=mɛ̃=kʁis=pe 14
  puʁkə=ʒə=sa=ʃəa=kεl=pwɛ̃=ʒə=sɥi=la=ʃə=e=a=kεl=pwɛ̃=ʒə=lε=zε 17

  a=dj=ø=mɔ̃=na=muʁ 6

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/10/2006 17:07Silently...Me

TOn poème est vraime superbe.
J’adore
Il est tellement émouvent que quelque larmes j’ai verser
Je suis désolé pour toi:(
Je sais que je ne peux pas comprendre ta douleur mais sache que moi je ne vous juge pas. J’accepte les gens comme ils sont.

Courage..

Silently
xxxx
(F)

Auteur de Poésie
20/11/2006 13:26Bambina_

Triste poème..de magnifiks vers, rien d’autres ne doit compter ke cet amour.
Amicalement