Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Romance…

Poème Amour
Publié le 14/09/2020 16:02

L'écrit contient 181 mots qui sont répartis dans 5 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : La Plume

Romance…

Laisse-moi t’écrire des mots sensuels et fragiles
Où l’art et la manière en seront très utiles
Où ma tendresse envers toi sera si agréable
Que ton cœur y puisera la douceur du confortable !

Laisse-moi te parler de l’amour véritable
Celui dont on croît qu’il est incroyable
J’en toucherai l’émotion que je vois dans tes yeux
Pour faire de toi, une perle d’un joyau merveilleux !

Laisse-moi te conter fleurette en toute intimité
Te séduire malgré moi en toute impunité
Où le charme vertueux ne sera point problème
Pour donner à l’envie, le désir d’un ’’ Je t’aime ’’ !

Laisse-moi te montrer la beauté d’un poème
D’un écrit maladroit au degré suprême
Je ne cherche point à te faire pleurer des larmes
Mais juste pour un instant, bouleverser ton âme !

Laisse-moi te dire et je veux être formel
Que tout ce que j’écris n’a rien de spirituel
Ce ne sont que des mots rédigés par ma plume
Que je t’offre aujourd’hui à titre posthume…
 • Pieds Hyphénique: Romance…

  laisse=moi=té=cri=re=des=mots=sen=suels=et=fra=giles 12
  où=lart=et=la=ma=nière=en=se=ront=très=u=tiles 12
  où=ma=tendres=seen=vers=toi=se=ra=si=a=gré=able 12
  que=ton=cœur=y=puise=ra=la=dou=ceur=du=con=for=table 13

  lais=se=moi=te=par=ler=de=la=mour=vé=ri=table 12
  ce=lui=dont=on=croît=quil=est=in=croy=a=ble 11
  jen=touche=rai=lé=mo=tion=que=je=vois=dans=tes=yeux 12
  pour=faire=de=toi=u=ne=per=le=dun=joyau=mer=veilleux 12

  laisse=moi=te=con=ter=fleuret=teen=tou=tein=ti=mi=té 12
  te=sé=duire=mal=gré=moi=en=tou=teim=pu=ni=té 12
  où=le=char=me=ver=tueux=ne=se=ra=point=pro=blème 12
  pour=don=ner=à=len=vie=le=dé=sir=dun=je=taime 12

  lais=se=moi=te=mon=trer=la=beau=té=dun=po=ème 12
  dun=é=crit=ma=la=droit=au=de=gré=su=prê=me 12
  je=ne=cherche=point=à=te=fai=re=pleu=rer=des=larmes 12
  mais=jus=te=pour=un=ins=tant=boule=ver=ser=ton=â=me 13

  laisse=moi=te=di=re=et=je=veux=ê=tre=for=mel 12
  que=tout=ce=que=jé=cris=na=rien=de=s=pi=ri=tuel 13
  ce=ne=sont=que=des=mots=ré=di=gés=par=ma=plume 12
  que=je=tof=fre=au=jourd=hui=à=ti=tre=pos=thume 12
 • Phonétique : Romance…

  lεsə mwa tekʁiʁə dε mo sɑ̃sɥεlz- e fʁaʒilə
  u laʁ e la manjεʁə ɑ̃ səʁɔ̃ tʁεz- ytilə
  u ma tɑ̃dʁεsə ɑ̃vεʁ twa səʁa si aɡʁeablə
  kə tɔ̃ kœʁ i pɥizəʁa la dusœʁ dy kɔ̃fɔʁtablə !

  lεsə mwa tə paʁle də lamuʁ veʁitablə
  səlɥi dɔ̃ ɔ̃ kʁwa kil εt- ɛ̃kʁwajablə
  ʒɑ̃ tuʃəʁε lemɔsjɔ̃ kə ʒə vwa dɑ̃ tεz- iø
  puʁ fεʁə də twa, ynə pεʁlə dœ̃ ʒwajo mεʁvεjø !

  lεsə mwa tə kɔ̃te fləʁεtə ɑ̃ tutə ɛ̃timite
  tə sedɥiʁə malɡʁe mwa ɑ̃ tutə ɛ̃pynite
  u lə ʃaʁmə vεʁtɥø nə səʁa pwɛ̃ pʁɔblεmə
  puʁ dɔne a lɑ̃vi, lə deziʁ dynʒə tεmə !

  lεsə mwa tə mɔ̃tʁe la bote dœ̃ pɔεmə
  dœ̃n- ekʁi maladʁwa o dəɡʁe sypʁεmə
  ʒə nə ʃεʁʃə pwɛ̃ a tə fεʁə pləʁe dε laʁmə
  mε ʒystə puʁ œ̃n- ɛ̃stɑ̃, buləvεʁse tɔ̃n- amə !

  lεsə mwa tə diʁə e ʒə vøz- εtʁə fɔʁmεl
  kə tu sə kə ʒekʁi na ʁjɛ̃ də spiʁitɥεl
  sə nə sɔ̃ kə dε mo ʁediʒe paʁ ma plymə
  kə ʒə tɔfʁə oʒuʁdɥi a titʁə pɔstymə…
 • Pieds Phonétique : Romance…

  lε=sə=mwa=te=kʁi=ʁə=dε=mo=sɑ̃s=ɥεl=ze=fʁa=ʒi=lə 14
  u=laʁ=e=la=ma=njεʁ=ə=ɑ̃=sə=ʁɔ̃=tʁε=zy=ti=lə 14
  u=ma=tɑ̃=dʁε=sə=ɑ̃=vεʁ=twa=sə=ʁa=si=a=ɡʁe=ablə 14
  kə=tɔ̃=kœʁ=i=pɥi=zə=ʁa=la=du=sœʁ=dy=kɔ̃=fɔʁ=tablə 14

  lε=sə=mwa=tə=paʁ=le=də=la=muʁ=ve=ʁi=ta=blə 13
  səl=ɥi=dɔ̃=ɔ̃=kʁwa=kil=ε=tɛ̃=kʁwa=ja=blə 11
  ʒɑ̃=tu=ʃə=ʁε=le=mɔ=sjɔ̃=kə=ʒə=vwa=dɑ̃=tε=zi=ø 14
  puʁ=fεʁə=də=twa=y=nə=pεʁ=lə=dœ̃=ʒwa=jo=mεʁ=vε=jø 14

  lεsə=mwa=tə=kɔ̃=te=flə=ʁε=təɑ̃=tu=tə=ɛ̃=ti=mi=te 14
  tə=sed=ɥi=ʁə=mal=ɡʁe=mwa=ɑ̃=tu=tə=ɛ̃=py=ni=te 14
  u=lə=ʃaʁ=mə=vεʁ=tɥ=ø=nə=sə=ʁa=pwɛ̃=pʁɔ=blε=mə 14
  puʁ=dɔ=ne=a=lɑ̃=vi=lə=de=ziʁ=dyn=ʒə=tε=mə 13

  lε=sə=mwa=tə=mɔ̃=tʁe=la=bo=te=dœ̃=pɔ=ε=mə 13
  dœ̃=ne=kʁi=ma=la=dʁwa=o=də=ɡʁe=sy=pʁε=mə 12
  ʒə=nə=ʃεʁ=ʃə=pwɛ̃=a=tə=fε=ʁə=plə=ʁe=dε=la=ʁmə 14
  mε=ʒys=tə=puʁ=œ̃=nɛ̃s=tɑ̃=bu=lə=vεʁ=se=tɔ̃=na=mə 14

  lε=sə=mwa=tə=di=ʁə=e=ʒə=vø=zε=tʁə=fɔʁ=mεl 13
  kə=tu=sə=kə=ʒe=kʁi=na=ʁj=ɛ̃=də=spi=ʁit=ɥεl 13
  sə=nə=sɔ̃=kə=dε=mo=ʁe=di=ʒe=paʁ=ma=ply=mə 13
  kə=ʒə=tɔ=fʁə=o=ʒuʁ=dɥi=a=ti=tʁə=pɔs=ty=mə 13

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
27/09/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.