Poeme : Bonne Fête Maman

Bonne Fête Maman

Maman, tu essayes de mettre des couleurs dans ma vie, tu es ma trousse à crayons de couleur
Dans cette trousse se trouve aussi une gomme qui te sert à effacer les misères de mon cœur
Je t’observe, courageuse, entreprenante, forte : pourtant la vie n’a pas été tendre avec toi
Malgré cela, tu apportes tout et souvent plus, pour remplir mon cœur d’enfant de joie

Quand on se dispute toutes les deux, alors mon cœur part se cacher dans les oubliettes
Parfois la souffrance t’aveugle, alors je file, je prends très vite la poudre d’escampette
Mais cela n’est rien comparé à nos merveilleux moments d’échange, alors on en rigole
Pour rien au monde je n’échangerai ma Maman car pour moi elle est ma luciole

Maman, la solitude te pèse car Papa vient de nous quitter après une longue maladie
Mais regarde, tu n’es pas seule, viens, prends ma main, je t’emmène faire danser ta vie
Je me propose d’être ton cavalier, je te promets de ne pas te marcher sur tes pieds
Je vais tout faire pour éteindre l’incendie de douleur dans ton cœur, viens Maman danser

Ensembles, Nous allons user nos souliers sur ce chemin qui un jour nous mènera à Papa
Ce temps n’est pas encore venu, alors profite car le chemin est encore long jusqu’à là-bas
Ouvrons tout grand les fenêtres Maman, laisse entrer le soleil pour réchauffer ton âme
Ouvre la porte pour laisser entrer tes filles, tes petites filles : ensemble cherchons le sésame

En regardant le ciel, j’arrive à contempler des milliers d’étoiles, elles brillent, elles étincellent
En me promenant dans la forêt je peux voir des centaines d’oiseaux dans les arbres, pêle-mêle
Dans ce pré, une quantité de petites fleurs émerveillent et embaument notre oxygène
Mais dans mon cœur d’enfant, une seule et unique place, Maman tu y trônes telle une reine

Maman je te souhaite une merveilleuse fête des Maman
Mon blog : http : //www. manipulation-et-demence. com

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Bonne Fête Maman

  ma=man=tu=es=sayes=de=met=tre=des=cou=leurs=dans=ma=vie=tu=es=ma=trous=se=à=crayons=de=cou=leur 24
  dans=cette=trous=se=se=trou=veaus=si=u=ne=gom=me=qui=te=sert=à=ef=fa=cer=les=mi=sè=res=de=mon=cœur 26
  je=tob=serve=cou=ra=geu=se=en=tre=pre=nan=te=for=te=pour=tant=la=vie=na=pas=é=té=ten=drea=vec=toi 26
  mal=gré=ce=la=tu=ap=por=tes=tout=et=sou=vent=plus=pour=rem=plir=mon=cœur=den=fant=de=joie 22

  quand=on=se=dis=pu=te=tou=tes=les=deux=a=lors=mon=cœur=part=se=ca=cher=dans=les=ou=bliet=tes 23
  par=fois=la=souf=france=ta=veu=gle=a=lors=je=fi=le=je=prends=très=vi=te=la=pou=dre=des=cam=pette 24
  mais=ce=la=nest=rien=com=pa=ré=à=nos=mer=veil=leux=mo=ments=dé=chan=ge=a=lors=on=en=ri=gole 24
  pour=rien=au=mon=de=je=né=chan=ge=rai=ma=ma=man=car=pour=moi=el=le=est=ma=lu=ci=o=le 24

  ma=man=la=so=li=tude=te=pè=se=car=pa=pa=vient=de=nous=quit=ter=a=près=u=ne=lon=gue=ma=la=die 26
  mais=re=gar=de=tu=nes=pas=seu=le=viens=prends=ma=main=je=tem=mè=ne=fai=re=dan=ser=ta=vie 23
  je=me=pro=po=se=dê=tre=ton=ca=va=lier=je=te=pro=mets=de=ne=pas=te=mar=cher=sur=tes=pieds 24
  je=vais=tout=fai=re=pour=é=tein=dre=lin=cen=die=de=dou=leur=dans=ton=cœur=viens=ma=man=dan=ser 23

  en=sem=bles=nous=al=lons=u=ser=nos=sou=liers=sur=ce=che=min=qui=un=jour=nous=mène=ra=à=pa=pa 24
  ce=temps=nest=pas=en=core=ve=nu=a=lors=pro=fi=te=car=le=che=min=est=en=co=re=long=jus=quà=là=bas 26
  ou=vrons=tout=grand=les=fe=nê=tres=ma=man=lais=se=en=trer=le=so=leil=pour=ré=chauf=fer=ton=âme 23
  ouvre=la=por=te=pour=lais=ser=en=trer=tes=filles=tes=pe=ti=tes=filles=en=sem=ble=cher=chons=le=sé=same 24

  en=re=gar=dant=le=ciel=jar=riveà=con=tem=pler=des=milliers=dé=toi=les=el=les=brillent=el=les=é=tin=cellent 24
  en=me=prome=nant=dans=la=fo=rêt=je=peux=voir=des=cen=tai=nes=doi=seaux=dans=les=ar=bres=pê=le=mêle 24
  dans=ce=pré=u=ne=quan=ti=té=de=pe=ti=tes=fleurs=é=mer=veillent=et=em=bau=ment=no=tre=oxy=gène 24
  mais=dans=mon=cœur=den=fant=une=seu=leet=u=ni=que=pla=ce=ma=man=tu=y=trô=nes=tel=le=u=ne=reine 25

  ma=man=je=te=sou=hai=te=u=ne=mer=veil=leu=se=fê=te=des=ma=man 18
  mon=blog=h=t=t=p=s=la=sh=s=la=sh=w=w=w=ma=ni=pu=la=tion=et=de=mence=com 24
 • Phonétique : Bonne Fête Maman

  mamɑ̃, ty esεj də mεtʁə dε kulœʁ dɑ̃ ma vi, ty ε ma tʁusə a kʁεjɔ̃ də kulœʁ
  dɑ̃ sεtə tʁusə sə tʁuvə osi ynə ɡɔmə ki tə sεʁ a efase lε mizεʁə də mɔ̃ kœʁ
  ʒə tɔpsεʁvə, kuʁaʒøzə, ɑ̃tʁəpʁənɑ̃tə, fɔʁtə : puʁtɑ̃ la vi na pa ete tɑ̃dʁə avεk twa
  malɡʁe səla, ty apɔʁtə- tut- e suvɑ̃ plys, puʁ ʁɑ̃pliʁ mɔ̃ kœʁ dɑ̃fɑ̃ də ʒwa

  kɑ̃t- ɔ̃ sə dispytə tutə lε dø, alɔʁ mɔ̃ kœʁ paʁ sə kaʃe dɑ̃ lεz- ubljεtə
  paʁfwa la sufʁɑ̃sə tavøɡlə, alɔʁ ʒə filə, ʒə pʁɑ̃ tʁε vitə la pudʁə dεskɑ̃pεtə
  mε səla nε ʁjɛ̃ kɔ̃paʁe a no mεʁvεjø mɔmɑ̃ deʃɑ̃ʒə, alɔʁz- ɔ̃n- ɑ̃ ʁiɡɔlə
  puʁ ʁjɛ̃ o mɔ̃də ʒə neʃɑ̃ʒəʁε ma mamɑ̃ kaʁ puʁ mwa εllə ε ma lysjɔlə

  mamɑ̃, la sɔlitydə tə pεzə kaʁ papa vjɛ̃ də nu kite apʁεz- ynə lɔ̃ɡ maladi
  mε ʁəɡaʁdə, ty nε pa sələ, vjɛ̃, pʁɑ̃ ma mɛ̃, ʒə tɑ̃mεnə fεʁə dɑ̃se ta vi
  ʒə mə pʁɔpozə dεtʁə tɔ̃ kavalje, ʒə tə pʁɔmε də nə pa tə maʁʃe syʁ tε pje
  ʒə vε tu fεʁə puʁ etɛ̃dʁə lɛ̃sɑ̃di də dulœʁ dɑ̃ tɔ̃ kœʁ, vjɛ̃ mamɑ̃ dɑ̃se

  ɑ̃sɑ̃blə, nuz- alɔ̃z- yze no sulje syʁ sə ʃəmɛ̃ ki œ̃ ʒuʁ nu mεnəʁa a papa
  sə tɑ̃ nε pa ɑ̃kɔʁə vəny, alɔʁ pʁɔfitə kaʁ lə ʃəmɛ̃ εt- ɑ̃kɔʁə lɔ̃ ʒyska la ba
  uvʁɔ̃ tu ɡʁɑ̃ lε fənεtʁə- mamɑ̃, lεsə ɑ̃tʁe lə sɔlεj puʁ ʁeʃofe tɔ̃n- amə
  uvʁə la pɔʁtə puʁ lεse ɑ̃tʁe tε fijə, tε pətitə fijə : ɑ̃sɑ̃blə ʃεʁʃɔ̃ lə sezamə

  ɑ̃ ʁəɡaʁdɑ̃ lə sjεl, ʒaʁivə a kɔ̃tɑ̃ple dε milje detwalə, εllə bʁije, εlləz- etɛ̃sεlle
  ɑ̃ mə pʁɔmənɑ̃ dɑ̃ la fɔʁε ʒə pø vwaʁ dε sɑ̃tεnə dwazo dɑ̃ lεz- aʁbʁə, pεlə mεlə
  dɑ̃ sə pʁe, ynə kɑ̃tite də pətitə flœʁz- emεʁvεje e ɑ̃bome nɔtʁə ɔksiʒεnə
  mε dɑ̃ mɔ̃ kœʁ dɑ̃fɑ̃, ynə sələ e ynikə plasə, mamɑ̃ ty i tʁonə tεllə ynə ʁεnə

  mamɑ̃ ʒə tə suεtə ynə mεʁvεjøzə fεtə dε mamɑ̃
  mɔ̃ blɔɡ : aʃ te te pe : slaʃ slaʃ dubləve dubləve dubləve. manipylasjɔ̃ e dəmɑ̃sə. kɔm
 • Syllabes Phonétique : Bonne Fête Maman

  ma=mɑ̃=ty=e=sεj=də=mε=tʁə=dε=ku=lœʁ=dɑ̃=ma=vi=ty=ε=ma=tʁu=sə=a=kʁε=j=ɔ̃=də=ku=lœʁ 26
  dɑ̃=sεtə=tʁu=sə=sə=tʁu=vəo=si=y=nə=ɡɔ=mə=ki=tə=sεʁ=a=e=fa=se=lε=mi=zε=ʁə=də=mɔ̃=kœʁ 26
  ʒə=tɔp=sεʁvə=ku=ʁa=ʒø=zə=ɑ̃=tʁə=pʁə=nɑ̃=tə=fɔʁ=tə=puʁ=tɑ̃=la=vi=na=pa=e=te=tɑ̃=dʁəa=vεk=twa 26
  mal=ɡʁe=sə=la=ty=a=pɔʁ=tə=tu=te=su=vɑ̃=plys=puʁ=ʁɑ̃=pliʁ=mɔ̃=kœ=ʁə=dɑ̃=fɑ̃=də=ʒwa 23

  kɑ̃=tɔ̃=sə=dis=py=tə=tu=tə=lε=dø=a=lɔʁ=mɔ̃=kœ=ʁə=paʁ=sə=ka=ʃe=dɑ̃=lε=zu=blj=ε=tə 25
  paʁ=fwa=la=su=fʁɑ̃=sə=ta=vø=ɡlə=a=lɔʁ=ʒə=fi=lə=ʒə=pʁɑ̃=tʁε=vi=tə=la=pu=dʁə=dεs=kɑ̃=pε=tə 26
  mε=sə=la=nε=ʁj=ɛ̃=kɔ̃=pa=ʁe=a=no=mεʁ=vε=jø=mɔ=mɑ̃=de=ʃɑ̃=ʒə=a=lɔʁ=zɔ̃=nɑ̃=ʁi=ɡɔ=lə 26
  puʁ=ʁj=ɛ̃=o=mɔ̃=də=ʒə=ne=ʃɑ̃=ʒə=ʁε=ma=ma=mɑ̃=kaʁ=puʁ=mwa=εl=lə=ε=ma=ly=sjɔ=lə 24

  ma=mɑ̃=la=sɔ=li=ty=də=tə=pε=zə=kaʁ=pa=pa=vjɛ̃=də=nu=ki=te=a=pʁε=zy=nə=lɔ̃ɡ=ma=la=di 26
  mε=ʁə=ɡaʁ=də=ty=nε=pa=sə=lə=vj=ɛ̃=pʁɑ̃=ma=mɛ̃=ʒə=tɑ̃=mε=nə=fε=ʁə=dɑ̃=se=ta=vi 24
  ʒə=mə=pʁɔ=po=zə=dε=tʁə=tɔ̃=ka=va=lj=e=ʒə=tə=pʁɔ=mε=də=nə=pa=tə=maʁ=ʃe=syʁ=tε=pj=e 26
  ʒə=vε=tu=fε=ʁə=puʁ=e=tɛ̃=dʁə=lɛ̃=sɑ̃=di=də=du=lœ=ʁə=dɑ̃=tɔ̃=kœʁ=vj=ɛ̃=ma=mɑ̃=dɑ̃=se 25

  ɑ̃=sɑ̃=blə=nu=za=lɔ̃=zy=ze=no=su=lj=e=syʁ=sə=ʃə=mɛ̃=ki=œ̃=ʒuʁ=nu=mε=nə=ʁa=a=pa=pa 26
  sə=tɑ̃=nε=pa=ɑ̃=kɔʁə=və=ny=a=lɔʁ=pʁɔ=fi=tə=kaʁ=lə=ʃə=mɛ̃=ε=tɑ̃=kɔ=ʁə=lɔ̃=ʒys=ka=la=ba 26
  u=vʁɔ̃=tu=ɡʁɑ̃=lε=fə=nε=tʁə=ma=mɑ̃=lε=sə=ɑ̃=tʁe=lə=sɔ=lεj=puʁ=ʁe=ʃo=fe=tɔ̃=na=mə 24
  uvʁə=la=pɔʁ=tə=puʁ=lε=se=ɑ̃=tʁe=tε=fi=jə=tε=pə=ti=tə=fi=jə=ɑ̃=sɑ̃=blə=ʃεʁ=ʃɔ̃=lə=se=zamə 26

  ɑ̃ʁə=ɡaʁ=dɑ̃=lə=sjεl=ʒa=ʁi=vəa=kɔ̃=tɑ̃=ple=dε=mi=lje=de=twa=lə=εl=lə=bʁi=je=εl=lə=ze=tɛ̃=sεl=le 27
  ɑ̃=mə=pʁɔ=mə=nɑ̃=dɑ̃=la=fɔ=ʁε=ʒə=pø=vwaʁ=dε=sɑ̃=tε=nə=dwa=zo=dɑ̃=lε=zaʁ=bʁə=pε=lə=mε=lə 26
  dɑ̃=sə=pʁe=y=nə=kɑ̃=ti=te=də=pə=ti=tə=flœʁ=ze=mεʁ=vε=je=e=ɑ̃=bo=me=nɔ=tʁə=ɔk=si=ʒεnə 26
  mε=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=dɑ̃=fɑ̃=ynə=sə=lə=e=y=ni=kə=pla=sə=ma=mɑ̃=ty=i=tʁo=nə=tεl=lə=y=nə=ʁεnə 26

  ma=mɑ̃=ʒə=tə=su=ε=tə=y=nə=mεʁ=vε=jø=zə=fε=tə=dε=ma=mɑ̃ 18
  mɔ̃=blɔɡ=aʃ=te=te=pe=slaʃ=slaʃ=dublə=ve=du=blə=ve=du=blə=ve=ma=ni=py=la=sjɔ̃=e=də=mɑ̃=sə=kɔm 26

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
02/06/2012 15:26La Rage Au Coeur

Toutes les Mamans méritent qu’on leur souhaite cette fête. Personne n’est parfait, même pas nous, donc... Bonne fête à TOUTES les Maman

Auteur de Poésie
24/05/2013 15:39Guy.Sahifo

merci pour ce poème je t’invite a lire le mien que je posterais demain
mais en ce temps présent faut dire que le tien
vient de prendre mon coeur par la main