Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : La Fleur De L’Amour

Poème Amour
Publié le 11/08/2004 00:00

L'écrit contient 173 mots qui sont répartis dans 6 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. La composition des vers de ce poème suivent la forme classique du Rondeau redoublé.

Poete : La_Tite_Fée

La Fleur De L’Amour

L’amour est la chose la plus belle
Que la vie peut nous offrir
Cela se résume que par un ’’IL’’ ou ’’ELLE’’
Et tout le monde peut le découvrir

L’amour cela se vit à deux
Les sentiments que donne cette vie
Nous montre à quel point nous sommes petits
Et qu’on est vraiment rien sans eux

Lorsque l’on trouve notre moitié
On se rend compte que notre cœur
Qui avant se sentait dénudé
C’est vêtu d’une robe de bonheur

L’amour cela permet de mieux se connaître
De réaliser que l’on à besoins
De cet inconnu sans lequel on pourrait être
Dans le besoins de très grands soins

Un jour ou l’autre on se rencontrera
On se regardera et on s’aimera
Car un coup de foudre peut venir
Lorsque l’on pense avoir tué l’avenir

L’amour est une fleur intarissable
Qui ne fane qu’à une raison
Cette horrible haine dont tu es coupable
Car tu supporteras le poids de ton abandon
 • Pieds Hyphénique: La Fleur De L’Amour

  la=mour=est=la=cho=se=la=plus=belle 9
  que=la=vie=peut=nous=of=frir 7
  ce=la=se=ré=sume=que=par=u=ni=louelle 10
  et=tout=le=mon=de=peut=le=dé=cou=vrir 10

  la=mour=ce=la=se=vit=à=deux 8
  les=sen=ti=ments=que=don=ne=cet=te=vie 10
  nous=montre=à=quel=point=nous=som=mes=pe=tits 10
  et=quon=est=vrai=ment=rien=sans=eux 8

  lors=que=lon=trou=ve=no=tre=moi=ti=é 10
  on=se=rend=comp=te=que=no=tre=cœur 9
  qui=a=vant=se=sen=tait=dé=nu=dé 9
  cest=vê=tu=du=ne=ro=be=de=bon=heur 10

  la=mour=ce=la=permet=de=mieux=se=con=naître 10
  de=ré=a=li=ser=que=lon=à=be=soins 10
  de=cet=in=con=nu=sans=le=quel=on=pour=rait=être 12
  dans=le=be=soins=de=très=grands=soins 8

  un=jour=ou=lautre=on=se=ren=con=tre=ra 10
  on=se=re=gar=de=ra=et=on=saime=ra 10
  car=un=coup=de=fou=dre=peut=ve=nir 9
  lors=que=lon=pense=a=voir=tué=la=ve=nir 10

  la=mour=est=u=ne=fleur=in=ta=ris=sable 10
  qui=ne=fa=ne=quà=u=ne=rai=son 9
  cette=hor=ri=ble=hai=ne=dont=tu=es=cou=pable 11
  car=tu=sup=porte=ras=le=poids=de=ton=a=ban=don 12
 • Phonétique : La Fleur De L’Amour

  lamuʁ ε la ʃozə la plys bεllə
  kə la vi pø nuz- ɔfʁiʁ
  səla sə ʁezymə kə paʁ yniluεllə
  e tu lə mɔ̃də pø lə dekuvʁiʁ

  lamuʁ səla sə vit a dø
  lε sɑ̃timɑ̃ kə dɔnə sεtə vi
  nu mɔ̃tʁə a kεl pwɛ̃ nu sɔmə pəti
  e kɔ̃n- ε vʁεmɑ̃ ʁjɛ̃ sɑ̃z- ø

  lɔʁskə lɔ̃ tʁuvə nɔtʁə mwatje
  ɔ̃ sə ʁɑ̃ kɔ̃tə kə nɔtʁə kœʁ
  ki avɑ̃ sə sɑ̃tε denyde
  sε vεty dynə ʁɔbə də bɔnœʁ

  lamuʁ səla pεʁmε də mjø sə kɔnεtʁə
  də ʁealize kə lɔ̃n- a bəzwɛ̃
  də sεt ɛ̃kɔny sɑ̃ ləkεl ɔ̃ puʁʁε εtʁə
  dɑ̃ lə bəzwɛ̃ də tʁε ɡʁɑ̃ swɛ̃

  œ̃ ʒuʁ u lotʁə ɔ̃ sə ʁɑ̃kɔ̃tʁəʁa
  ɔ̃ sə ʁəɡaʁdəʁa e ɔ̃ sεməʁa
  kaʁ œ̃ ku də fudʁə pø vəniʁ
  lɔʁskə lɔ̃ pɑ̃sə avwaʁ tye lavəniʁ

  lamuʁ εt- ynə flœʁ ɛ̃taʁisablə
  ki nə fanə ka ynə ʁεzɔ̃
  sεtə ɔʁiblə-εnə dɔ̃ ty ε kupablə
  kaʁ ty sypɔʁtəʁa lə pwa də tɔ̃n- abɑ̃dɔ̃
 • Pieds Phonétique : La Fleur De L’Amour

  la=muʁ=ε=la=ʃo=zə=la=plys=bεl=lə 10
  kə=la=vi=pø=nu=zɔ=fʁiʁ 7
  sə=lasə=ʁe=zy=mə=kə=paʁ=y=ni=lu=εllə 11
  e=tu=lə=mɔ̃=də=pø=lə=de=ku=vʁiʁ 10

  la=muʁ=sə=la=sə=vit=a=dø 8
  lε=sɑ̃=ti=mɑ̃=kə=dɔ=nə=sε=tə=vi 10
  nu=mɔ̃tʁə=a=kεl=pwɛ̃=nu=sɔ=mə=pə=ti 10
  e=kɔ̃=nε=vʁε=mɑ̃=ʁj=ɛ̃=sɑ̃=zø 9

  lɔʁ=skə=lɔ̃=tʁu=və=nɔ=tʁə=mwa=tj=e 10
  ɔ̃=sə=ʁɑ̃=kɔ̃=tə=kə=nɔ=tʁə=kœ=ʁə 10
  ki=a=vɑ̃=sə=sɑ̃=tε=de=ny=de 9
  sε=vε=ty=dy=nə=ʁɔ=bə=də=bɔ=nœʁ 10

  la=muʁsə=la=pεʁ=mε=də=mjø=sə=kɔ=nεtʁə 10
  də=ʁe=a=li=ze=kə=lɔ̃=na=bə=zwɛ̃ 10
  də=sεt=ɛ̃=kɔ=ny=sɑ̃lə=kεl=ɔ̃=puʁ=ʁεεtʁə 10
  dɑ̃=lə=bə=zwɛ̃=də=tʁε=ɡʁɑ̃=swɛ̃ 8

  œ̃=ʒuʁ=u=lotʁə=ɔ̃=sə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁə=ʁa 10
  ɔ̃=sə=ʁə=ɡaʁdə=ʁa=e=ɔ̃=sε=mə=ʁa 10
  kaʁ=œ̃=ku=də=fu=dʁə=pø=və=niʁ 9
  lɔʁskə=lɔ̃=pɑ̃=səa=vwaʁ=ty=e=la=və=niʁ 10

  la=muʁ=ε=ty=nə=flœʁ=ɛ̃=ta=ʁi=sablə 10
  ki=nə=fa=nə=ka=y=nə=ʁε=zɔ̃ 9
  sεtəɔ=ʁi=blə-ε=nə=dɔ̃=ty=ε=ku=pablə 10
  kaʁ=ty=sy=pɔʁtə=ʁalə=pwa=də=tɔ̃=na=bɑ̃=dɔ̃ 11

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/08/2004 00:00Pascal

L’amour est est beau, mais peut etre faux, l’amour est une fleur qui peu se flaitrire, l’amour permet de se connaitre et se hair, l’amour est un bien qui fait beaucoup de mal. En tout cas jolie poeme