Poeme : Pk ? ? ?

Pk ? ? ?

La vie nous réserve des surprise
Meme si je sui entouré de gens super
Jé souvent envi de partir
Partir pour ne pa revenir
Et peut-etre que se serai mieu pour tout le monde
Si une matin je ne me réveille pas
Peu de pleur peu de tristesse
É le bonheur devrai revenir
Le monde ne se fais plu ke de violence
Dé gens ki change du jour au lendemin
Dotre ki gache la vi de personne
Certin en fon soufrir
É peut-etre ko lieu de conaitre le malheur ke quelkun ke jaime parte
Il serai surment mieu ke je parte avant
Car je ne sais pas si je pouré suporté
La désision é dur
Cette kestion se pose depui déja tro lontemps
Soi je part
Soi je surmonte é afronte
Mé c’est dur car ken jété petite
La vi parésé bocou plu simple
Lé reve ke javé
Son touse éfacé
La vie dojourdui é dur
É certaine personne ne maide pas
En me cherchan é en ménervant
Je riske de fair une coneri
Mé tanpis
Je ne pense pa le fair
Mé si une personne me pouse a bou
Elle le regrétera

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Pk ? ? ?

  la=vie=nous=ré=ser=ve=des=sur=pri=se 10
  me=me=si=je=sui=en=tou=ré=de=gens=su=per 12
  jé=sou=vent=en=vi=de=par=tir 8
  par=tir=pour=ne=pa=re=ve=nir 8
  et=peut=te=tre=que=se=se=rai=mieu=pour=tout=le=monde 13
  si=u=ne=ma=tin=je=ne=me=ré=vei=lle=pas 12
  peu=de=pleur=peu=de=tris=tesse 7
  é=le=bon=heur=de=vrai=re=ve=nir 9
  le=mon=de=ne=se=fais=plu=ke=de=vio=len=ce 12
  dé=gens=ki=chan=ge=du=jour=au=len=de=min 11
  do=tre=ki=ga=che=la=vi=de=per=son=ne 11
  cer=tin=en=fon=sou=frir 6
  é=peut=te=tre=ko=lieu=de=co=naitre=le=malheur=ke=quel=kun=ke=jai=me=parte 18
  il=se=rai=sur=ment=mieu=ke=je=par=te=a=vant 12
  car=je=ne=sais=pas=si=je=pou=ré=su=por=té 12
  la=dé=si=si=on=é=dur 7
  cette=kes=tion=se=pose=de=pui=dé=ja=tro=lon=temps 12
  soi=je=part 3
  soi=je=sur=mon=te=é=a=fron=te 9
  mé=cest=dur=car=ken=jé=té=pe=ti=te 10
  la=vi=pa=ré=sé=bo=cou=plu=sim=ple 10
  lé=re=ve=ke=ja=vé 6
  son=tou=se=é=fa=cé 6
  la=vie=do=jour=dui=é=dur 7
  é=cer=tai=ne=per=son=ne=ne=mai=de=pas 11
  en=me=cher=chan=é=en=mé=ner=vant 9
  je=ris=ke=de=fair=u=ne=co=ne=ri 10
  mé=tan=pis 3
  je=ne=pen=se=pa=le=fair 7
  mé=si=u=ne=per=son=ne=me=pou=se=a=bou 12
  el=le=le=re=gré=te=ra 7
 • Phonétique : Pk ? ? ?

  la vi nu ʁezεʁvə dε syʁpʁizə
  məmə si ʒə sɥi ɑ̃tuʁe də ʒɑ̃ sype
  ʒe suvɑ̃ ɑ̃vi də paʁtiʁ
  paʁtiʁ puʁ nə pa ʁəvəniʁ
  e pø tεtʁə kə sə səʁε mjø puʁ tu lə mɔ̃də
  si ynə matɛ̃ ʒə nə mə ʁevεjə pa
  pø də plœʁ pø də tʁistεsə
  e lə bɔnœʁ dəvʁε ʁəvəniʁ
  lə mɔ̃də nə sə fε ply kə də vjɔlɑ̃sə
  de ʒɑ̃ ki ʃɑ̃ʒə dy ʒuʁ o lɑ̃dəmɛ̃
  dɔtʁə ki ɡaʃə la vi də pεʁsɔnə
  sεʁtɛ̃ ɑ̃ fɔ̃ sufʁiʁ
  e pø tεtʁə ko ljø də kɔnεtʁə lə malœʁ kə kεlkœ̃ kə ʒεmə paʁtə
  il səʁε syʁme mjø kə ʒə paʁtə avɑ̃
  kaʁ ʒə nə sε pa si ʒə puʁe sypɔʁte
  la dezizjɔ̃ e dyʁ
  sεtə kεstjɔ̃ sə pozə dəpɥi deʒa tʁo lɔ̃tɑ̃
  swa ʒə paʁ
  swa ʒə syʁmɔ̃tə e afʁɔ̃tə
  me sε dyʁ kaʁ kεn ʒete pətitə
  la vi paʁeze bɔku ply sɛ̃plə
  le ʁəvə kə ʒave
  sɔ̃ tuzə efase
  la vi dɔʒuʁdɥi e dyʁ
  e sεʁtεnə pεʁsɔnə nə mεdə pa
  ɑ̃ mə ʃεʁʃɑ̃ e ɑ̃ menεʁvɑ̃
  ʒə ʁiskə də fεʁ ynə kɔnəʁi
  me tɑ̃pi
  ʒə nə pɑ̃sə pa lə fεʁ
  me si ynə pεʁsɔnə mə puzə a bu
  εllə lə ʁəɡʁetəʁa
 • Syllabes Phonétique : Pk ? ? ?

  la=vi=nu=ʁe=zεʁ=və=dε=syʁ=pʁi=zə 10
  mə=mə=si=ʒə=sɥi=ɑ̃=tu=ʁe=də=ʒɑ̃=sy=pe 12
  ʒe=su=vɑ̃=ɑ̃=vi=də=paʁ=tiʁ 8
  paʁ=tiʁ=puʁ=nə=pa=ʁə=və=niʁ 8
  e=pø=tεtʁə=kə=sə=sə=ʁε=mjø=puʁ=tu=lə=mɔ̃də 12
  si=y=nə=ma=tɛ̃=ʒə=nə=mə=ʁe=vε=jə=pa 12
  pø=də=plœ=ʁə=pø=də=tʁis=tε=sə 9
  e=lə=bɔ=nœ=ʁə=də=vʁε=ʁə=və=niʁ 10
  lə=mɔ̃=də=nə=sə=fε=ply=kə=də=vjɔ=lɑ̃=sə 12
  de=ʒɑ̃=ki=ʃɑ̃ʒə=dy=ʒuʁ=o=lɑ̃=də=mɛ̃ 10
  dɔ=tʁə=ki=ɡa=ʃə=la=vi=də=pεʁ=sɔnə 10
  sεʁ=tɛ̃=ɑ̃=fɔ̃=su=fʁiʁ 6
  e=pø=tεtʁə=ko=ljø=də=kɔ=nε=tʁə=lə=ma=lœʁ=kə=kεl=kœ̃=kə=ʒε=mə=paʁtə 19
  il=sə=ʁε=syʁ=me=mjøkə=ʒə=paʁ=təa=vɑ̃ 10
  kaʁʒə=nə=sε=pa=si=ʒə=pu=ʁe=sy=pɔʁ=te 11
  la=de=zi=zj=ɔ̃=e=dyʁ 7
  sεtə=kεs=tjɔ̃=sə=po=zə=dəp=ɥi=de=ʒa=tʁo=lɔ̃=tɑ̃ 13
  swa=ʒə=paʁ 3
  swa=ʒə=syʁ=mɔ̃=tə=e=a=fʁɔ̃=tə 9
  me=sε=dyʁ=kaʁ=kεn=ʒe=te=pə=ti=tə 10
  la=vi=pa=ʁe=ze=bɔ=ku=ply=sɛ̃=plə 10
  le=ʁə=və=kə=ʒa=ve 6
  sɔ̃=tu=zə=e=fa=se 6
  la=vi=dɔ=ʒuʁ=dɥi=e=dyʁ 7
  e=sεʁ=tε=nə=pεʁ=sɔnə=nə=mε=də=pa 10
  ɑ̃=mə=ʃεʁ=ʃɑ̃=e=ɑ̃=me=nεʁ=vɑ̃ 9
  ʒə=ʁis=kə=də=fεʁ=y=nə=kɔ=nə=ʁi 10
  me=tɑ̃=pi 3
  ʒə=nə=pɑ̃=sə=pa=lə=fεʁ 7
  me=si=ynə=pεʁ=sɔ=nə=mə=pu=zəa=bu 10
  εl=lə=lə=ʁə=ɡʁe=tə=ʁa 7

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/04/2005 18:59Meuh

oulaaaaa