Poeme : L’adolescente Et L’amour

L’adolescente Et L’amour

Elle le sent passer
Dans des ombres furtives.
Elle se sent touchée
Dans des rêves juvéniles.
Elle le guette
Dans les regards qu’elle croise,
Elle le trouve
Dans des contacts passagers.
Son image se fait précise
Dans ses rêves d’adolescente.
Un jour… il est là.
Incertains sont leurs pas… l’un vers l’autre.
Elle se sent partir
Dans un ailleurs,
Où le calme… la paix
Enveloppent son âme.
Elle abandonne son corps
Pour cet autre monde.
Elle y trouve des joies,
Dont elle ignorait l’existence.
Cet autre elle-même… se précise
Dans son jeune esprit… où mûrit la pureté.
Il se dessine… comme le contenu
Mal cerné… d’un conte de fée.

Elle va… légère
Marchant calmement… sur le sentier
Menant là-bas… dans la clairière
Où l’attend… celui qui animait ses rêves.
Elle est radieuse et émue
De voir son jeune corps
Nu et coloré… sur l’herbe ondulante,
Eclairé des rayons de soleil… au reflets changeants.
Elle palpe son corps
Se retourne… gémit
En quittant le sien,
Pour se retrouver en lui… lumineuse, épanouie.
L’âme et le corps apaisés,
Ils se régénèrent… l’esprit serein,
Prêts à s’unir au monde
Dans tous leurs élans vibratoires.
Leurs corps disparaissent,
Tout à fait assouvis,
Pour s’ouvrir à l’Esprit
Et son monde fabuleux

Son corps vivant… mobile, transfiguré
Rend son esprit… calme et vif.
D’elle vient cette joie… des cœurs
D’où émane la paix… qui ressource.
La vie l’embrase alors,
Dans son être… réalisé.
Un jour… elle se retrouve
Sur son chemin… de roses et d’épines.
Ses rêves peu à peu. . s’envolent
Sur le chemin de la vie.
Son destin se forge
Aux morales éphémères.
Les êtres mal pensants… hélas,
Salissant la beauté
Enlisant la pureté… le bonheur
Ont tué dans son germe… cet amour triomphant.
En jour viendra-t-il
Où corps et esprits en harmonie
Pourront vibrer… pleinement unis
Dans les élans d’un amour juvénile ?

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: L’adolescente Et L’amour

  el=le=le=sent=pas=ser 6
  dans=des=om=bres=fur=tives 6
  el=le=se=sent=tou=chée 6
  dans=des=rêves=ju=vé=niles 6
  el=le=le=gue=tte 5
  dans=les=re=gards=quel=le=croise 7
  el=le=le=trou=ve 5
  dans=des=con=tacts=pas=sa=gers 7
  son=i=mage=se=fait=pré=cise 7
  dans=ses=rêves=da=doles=cente 6
  un=jour=il=est=là 5
  in=cer=tains=sont=leurs=pas=lun=vers=lautre 9
  el=le=se=sent=par=tir 6
  dans=un=ail=leurs 4
  où=le=cal=me=la=paix 6
  en=ve=lop=pent=son=âme 6
  elle=a=ban=donne=son=corps 6
  pour=cet=au=tre=mon=de 6
  el=le=y=trouve=des=joies 6
  dont=elle=i=gno=rait=lexis=tence 7
  cet=autreelle=même=se=pré=cise 6
  dans=son=jeunees=prit=où=mû=rit=la=pure=té 10
  il=se=des=sine=comme=le=conte=nu 8
  mal=cer=né=dun=conte=de=fée 7

  el=le=va=lé=gè=re 6
  mar=chant=cal=me=ment=sur=le=sen=tier 9
  me=nant=là=bas=dans=la=clai=rière 8
  où=lat=tend=ce=lui=qui=a=ni=mait=ses=rêves 11
  elleest=ra=dieuse=et=é=mue 6
  de=voir=son=jeu=ne=corps 6
  nu=et=co=lo=ré=sur=lherbeon=du=lante 9
  eclai=ré=des=rayons=de=so=leil=au=re=flets=chan=geants 12
  el=le=pal=pe=son=corps 6
  se=re=tour=ne=gé=mit 6
  en=quit=tant=le=sien 5
  pour=se=re=trou=ver=en=lui=lu=mi=neuse=é=pa=nouie 13
  lâ=meet=le=corps=a=pai=sés 7
  ils=se=ré=gé=nèrent=les=prit=se=rein 9
  prêts=à=su=nir=au=monde 6
  dans=tous=leurs=é=lans=vi=bra=toires 8
  leurs=corps=dis=pa=rais=sent 6
  tout=à=fait=as=sou=vis 6
  pour=sou=vrir=à=les=prit 6
  et=son=monde=fa=bu=leux 6

  son=corps=vi=vant=mo=bile=trans=fi=gu=ré 10
  rend=son=es=prit=cal=meet=vif 7
  del=le=vient=cette=joie=des=cœurs 7
  doù=é=mane=la=paix=qui=res=source 8
  la=vie=lem=brase=a=lors 6
  dans=son=être=ré=a=li=sé 7
  un=jour=el=le=se=re=trouve 7
  sur=son=che=min=de=roses=et=dé=pines 9
  ses=rêves=peu=à=peu=sen=volent 7
  sur=le=che=min=de=la=vie 7
  son=des=tin=se=for=ge 6
  aux=mo=rales=é=phé=mères 6
  les=êtres=mal=pen=sants=hé=las 7
  sa=lis=sant=la=beau=té 6
  en=li=sant=la=pure=té=le=bon=heur 9
  ont=tué=dans=son=germe=cet=a=mour=triom=phant 10
  en=jour=vien=dra=til 5
  où=corps=et=es=prits=en=har=mo=nie 9
  pour=ront=vi=brer=pleine=ment=u=nis 8
  dans=les=é=lans=dun=a=mour=ju=vé=nile 10
 • Phonétique : L’adolescente Et L’amour

  εllə lə sɑ̃ pase
  dɑ̃ dεz- ɔ̃bʁə- fyʁtivə.
  εllə sə sɑ̃ tuʃe
  dɑ̃ dε ʁεvə ʒyvenilə.
  εllə lə ɡεtə
  dɑ̃ lε ʁəɡaʁd kεllə kʁwazə,
  εllə lə tʁuvə
  dɑ̃ dε kɔ̃takt pasaʒe.
  sɔ̃n- imaʒə sə fε pʁesizə
  dɑ̃ sε ʁεvə dadɔlesɑ̃tə.
  œ̃ ʒuʁ… il ε la.
  ɛ̃sεʁtɛ̃ sɔ̃ lœʁ pa… lœ̃ vεʁ lotʁə.
  εllə sə sɑ̃ paʁtiʁ
  dɑ̃z- œ̃n- ajœʁ,
  u lə kalmə… la pε
  ɑ̃vəlɔpe sɔ̃n- amə.
  εllə abɑ̃dɔnə sɔ̃ kɔʁ
  puʁ sεt otʁə mɔ̃də.
  εllə i tʁuvə dε ʒwa,
  dɔ̃ εllə iɲɔʁε lεɡzistɑ̃sə.
  sεt otʁə εllə mεmə… sə pʁesizə
  dɑ̃ sɔ̃ ʒənə εspʁi… u myʁi la pyʁəte.
  il sə desinə… kɔmə lə kɔ̃təny
  mal sεʁne… dœ̃ kɔ̃tə də fe.

  εllə va… leʒεʁə
  maʁʃɑ̃ kalməmɑ̃… syʁ lə sɑ̃tje
  mənɑ̃ la ba… dɑ̃ la klεʁjεʁə
  u latɑ̃… səlɥi ki animε sε ʁεvə.
  εllə ε ʁadjøzə e emɥ
  də vwaʁ sɔ̃ ʒənə kɔʁ
  ny e kɔlɔʁe… syʁ lεʁbə ɔ̃dylɑ̃tə,
  εklεʁe dε ʁεjɔ̃ də sɔlεj… o ʁəflε ʃɑ̃ʒɑ̃.
  εllə palpə sɔ̃ kɔʁ
  sə ʁətuʁnə… ʒemi
  ɑ̃ kitɑ̃ lə sjɛ̃,
  puʁ sə ʁətʁuve ɑ̃ lɥi… lyminøzə, epanui.
  lamə e lə kɔʁz- apεze,
  il sə ʁeʒenεʁe… lεspʁi səʁɛ̃,
  pʁεz- a syniʁ o mɔ̃də
  dɑ̃ tus lœʁz- elɑ̃ vibʁatwaʁə.
  lœʁ kɔʁ dispaʁεse,
  tut- a fε asuvi,
  puʁ suvʁiʁ a lεspʁi
  e sɔ̃ mɔ̃də fabylø

  sɔ̃ kɔʁ vivɑ̃… mɔbilə, tʁɑ̃sfiɡyʁe
  ʁɑ̃ sɔ̃n- εspʁi… kalmə e vif.
  dεllə vjɛ̃ sεtə ʒwa… dε kœʁ
  du emanə la pε… ki ʁəsuʁsə.
  la vi lɑ̃bʁazə alɔʁ,
  dɑ̃ sɔ̃n- εtʁə… ʁealize.
  œ̃ ʒuʁ… εllə sə ʁətʁuvə
  syʁ sɔ̃ ʃəmɛ̃… də ʁozəz- e depinə.
  sε ʁεvə pø a pø. sɑ̃vɔle
  syʁ lə ʃəmɛ̃ də la vi.
  sɔ̃ dεstɛ̃ sə fɔʁʒə
  o mɔʁaləz- efemεʁə.
  lεz- εtʁə- mal pɑ̃sɑ̃… ela,
  salisɑ̃ la bote
  ɑ̃lizɑ̃ la pyʁəte… lə bɔnœʁ
  ɔ̃ tye dɑ̃ sɔ̃ ʒεʁmə… sεt amuʁ tʁjɔ̃fɑ̃.
  ɑ̃ ʒuʁ vjɛ̃dʁa til
  u kɔʁz- e εspʁiz- ɑ̃-aʁmɔni
  puʁʁɔ̃ vibʁe… plεnəmɑ̃ yni
  dɑ̃ lεz- elɑ̃ dœ̃n- amuʁ ʒyvenilə ?
 • Syllabes Phonétique : L’adolescente Et L’amour

  εl=lə=lə=sɑ̃=pa=se 6
  dɑ̃=dε=zɔ̃=bʁə=fyʁ=tivə 6
  εl=lə=sə=sɑ̃=tu=ʃe 6
  dɑ̃=dε=ʁεvə=ʒy=ve=nilə 6
  εl=lə=lə=ɡε=tə 5
  dɑ̃=lεʁə=ɡaʁd=kεl=lə=kʁwazə 6
  εl=lə=lə=tʁu=və 5
  dɑ̃=dε=kɔ̃=takt=pa=sa=ʒe 7
  sɔ̃=nimaʒə=sə=fε=pʁe=sizə 6
  dɑ̃=sεʁεvə=da=dɔ=le=sɑ̃tə 6
  œ̃=ʒuʁ=il=ε=la 5
  ɛ̃=sεʁ=tɛ̃=sɔ̃=lœʁ=pa=lœ̃=vεʁlotʁə 8
  εl=lə=sə=sɑ̃=paʁ=tiʁ 6
  dɑ̃=zœ̃=na=jœ=ʁə 5
  u=lə=kal=mə=la=pε 6
  ɑ̃=və=lɔ=pe=sɔ̃=namə 6
  εllə=a=bɑ̃=dɔnə=sɔ̃=kɔʁ 6
  puʁ=sεt=o=tʁə=mɔ̃=də 6
  εl=lə=i=tʁuvə=dε=ʒwa 6
  dɔ̃εllə=i=ɲɔ=ʁε=lεɡ=zistɑ̃sə 6
  sεt=otʁəεllə=mεmə=sə=pʁe=sizə 6
  dɑ̃sɔ̃ʒə=nəεs=pʁi=u=my=ʁi=la=pyʁə=te 9
  il=sə=de=sinə=kɔmə=lə=kɔ̃tə=ny 8
  mal=sεʁ=ne=dœ̃=kɔ̃tə=də=fe 7

  εl=lə=va=le=ʒε=ʁə 6
  maʁ=ʃɑ̃=kal=mə=mɑ̃=syʁ=lə=sɑ̃=tje 9
  mə=nɑ̃=la=ba=dɑ̃=la=klε=ʁjεʁə 8
  u=la=tɑ̃=səl=ɥi=kianimεsεʁεvə 6
  εllə=ε=ʁa=djøzə=e=emɥ 6
  də=vwaʁ=sɔ̃=ʒə=nə=kɔʁ 6
  ny=e=kɔ=lɔ=ʁe=syʁ=lεʁbəɔ̃dylɑ̃tə 7
  ε=klε=ʁe=dε=ʁε=jɔ̃də=sɔ=lεj=oʁə=flε=ʃɑ̃=ʒɑ̃ 12
  εl=lə=pal=pə=sɔ̃=kɔʁ 6
  sə=ʁə=tuʁ=nə=ʒe=mi 6
  ɑ̃=ki=tɑ̃=lə=sj=ɛ̃ 6
  puʁsə=ʁə=tʁu=ve=ɑ̃=lɥi=ly=minøzə=e=pa=nui 11
  laməe=lə=kɔʁ=za=pε=ze 6
  il=sə=ʁe=ʒe=nε=ʁe=lεspʁisə=ʁɛ̃ 8
  pʁε=za=sy=niʁ=o=mɔ̃də 6
  dɑ̃=tus=lœʁ=ze=lɑ̃=vi=bʁa=twaʁə 8
  lœʁ=kɔʁ=dis=pa=ʁε=se 6
  tu=ta=fε=a=su=vi 6
  puʁ=su=vʁiʁ=a=lεs=pʁi 6
  e=sɔ̃=mɔ̃də=fa=by=lø 6

  sɔ̃=kɔʁ=vi=vɑ̃=mɔbilə=tʁɑ̃s=fi=ɡy=ʁe 9
  ʁɑ̃=sɔ̃=nεs=pʁi=kal=məe=vif 7
  dεllə=vjɛ̃=sεtə=ʒwa=dε=kœʁ 6
  du=e=manə=la=pε=kiʁə=suʁsə 7
  la=vi=lɑ̃=bʁazə=a=lɔʁ 6
  dɑ̃=sɔ̃nεtʁə=ʁe=a=li=ze 6
  œ̃=ʒuʁ=εl=lə=səʁə=tʁuvə 6
  syʁ=sɔ̃ʃə=mɛ̃=də=ʁozə=ze=de=pinə 8
  sεʁεvə=pø=a=pø=sɑ̃=vɔ=le 7
  syʁ=lə=ʃə=mɛ̃də=la=vi 6
  sɔ̃=dεs=tɛ̃=sə=fɔʁ=ʒə 6
  o=mɔ=ʁalə=ze=fe=mεʁə 6
  lεzεtʁə=mal=pɑ̃=sɑ̃=e=la 6
  sa=li=sɑ̃=la=bo=te 6
  ɑ̃=li=zɑ̃lapyʁə=te=lə=bɔ=nœʁ 7
  ɔ̃=ty=e=dɑ̃sɔ̃ʒεʁmə=sεt=a=muʁ=tʁjɔ̃=fɑ̃ 9
  ɑ̃=ʒuʁ=vj=ɛ̃=dʁa=til 6
  u=kɔʁ=ze=εs=pʁi=zɑ̃-aʁ=mɔ=ni 9
  puʁ=ʁɔ̃=vi=bʁe=plεnə=mɑ̃=y=ni 8
  dɑ̃=lε=ze=lɑ̃=dœ̃=na=muʁ=ʒy=ve=nilə 10

Récompense

1
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
17/01/2021 17:43Bo

C’est beau la liberté d’aimer ! un beau cheminement détaillé ! merci !