Univers de poésie d'un auteur

Poème:Et Dire Que J’vous Faisais Confiance, Et Je Me Suis Fait Avo

Le Poème

Tu t’es pas dis rien qu’une seconde
Que sans vous je s’rais seule au monde
Tu t’es pas dis rien qu’une fois
Que sans vous je ne tiendrais pas

Et partir presque le même jour
À quoi bon vouloir ma souffrance
Sans réfléchir, mort même l’amour
Maintenant ma vie est méfiance

Et juste là devant mes yeux
Je sais vous l’avez fait à deux
Ensemble pour un au revoir
Et devant moi j’aurais du l’voir

Je sais j’aurais pu m’en rendre compte
Si t’étais pas parti si vite
Tu sais j’aurais r’gardé ma montre
Pour qu’tu reviennes de ta fuite

Mais pourtant j’n’aurais jamais cru
Que tous les deux je vous perdrais
Et en même temps si j’avais su
Faire demi-tour et à jamais

Je vous attendrais tous les deux
Et peu importe ce qu’il m’en coûte
Je vous trouverais dans mes yeux
Je vous retrouverais sur ma route

Et si je dois user de force
Croyez-moi je n’hésiterais pas
Si vous pensez que cette écorce
Pourra vous éloigner de moi

Je vous assure vous vous trompez
Et j’en suis sûr vous reviendrez
En ne sachant même plus quoi faire
À part m’aimer, m’enlever mes fers

Mais je m’demande à chaque instant
Est-ce que j’ai tort de vous attendre
Devrais-je faire face au présent
Et donnez mon amour à vendre

Et si un des deux reviendrais
Je n’arrêterais pas de souffrir
Mais cette fois au moins j’dirais
Voyez rien jamais n’ peut mourir

Et j’affirmerais au monde entier
De ne jamais baisser les bras
Et je dirais si vous aimez
Ne cesse d’espérer et crois

Et moi j’y crois de toute mon âme
Mais sans vous à chaque fois j’ai peur
Même si je sais rien ne s’éloigne
J’ai beau crier tout va dans l’beurre

Et chaque nuit, chaque nuage
Nous nous croisons dans les étoiles
Même si mon cœur fait naufrage
Aidez-moi, déchirons ce voile

Et vous connaissez le problème
Ce n’est même pas la rancœur
Et n’espérez pas que je saigne
Je laisse tout ça à mon cœur

Et surtout faites comme si de rien
Jamais entre nous c’est passé
Comme si vous deux, comme si demain
Je pourrais tout recommencer

Et je peux dire sans m’en vouloir
Jamais je ne perdrais espoir
Et j’ai beau crier dans le noir
Je vous retrouverais au hasard…
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

À mon ami William, décédé. Ainsi qu’à mon ex Olivier qui m’ont ’’quittés’’ en même temps…

Poeme de Larissou

Poète Larissou

Larissou a publié sur le site 19 écrits. Larissou est membre du site depuis l'année 2012.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Et Dire Que J’vous Faisais Confiance, Et Je Me Suis Fait Avotu=tes=pas=dis=rien=quune=se=conde 8
que=sans=vous=je=s=rais=seuleau=monde 8
tu=tes=pas=dis=rien=quu=ne=fois 8
que=sans=vous=je=ne=tien=drais=pas 8

et=par=tir=pres=que=le=même=jour 8
à=quoi=bon=vou=loir=ma=souf=france 8
sans=ré=flé=chir=mort=même=la=mour 8
main=te=nant=ma=vie=est=mé=fiance 8

et=jus=te=là=de=vant=mes=yeux 8
je=sais=vous=la=vez=fait=à=deux 8
en=sem=ble=pour=un=au=re=voir 8
et=de=vant=moi=jau=rais=du=l=voir 9

je=sais=jau=rais=pu=men=rendre=compte 8
si=té=tais=pas=par=ti=si=vite 8
tu=sais=jau=rais=r=gar=dé=ma=montre 9
pour=qu=tu=re=viennes=de=ta=fuite 8

mais=pour=tant=j=nau=rais=ja=mais=cru 9
que=tous=les=deux=je=vous=per=drais 8
et=en=même=temps=si=ja=vais=su 8
faire=de=mi=tour=et=à=ja=mais 8

je=vous=at=ten=drais=tous=les=deux 8
et=peu=im=porte=ce=quil=men=coûte 8
je=vous=trouve=rais=dans=mes=y=eux 8
je=vous=re=trouve=rais=sur=ma=route 8

et=si=je=dois=u=ser=de=force 8
croyez=moi=je=n=hé=site=rais=pas 8
si=vous=pen=sez=que=cette=é=corce 8
pour=ra=vous=é=loi=gner=de=moi 8

je=vous=as=sure=vous=vous=trom=pez 8
et=jen=suis=sûr=vous=re=vien=drez 8
en=ne=sa=chant=même=plus=quoi=faire 8
à=part=mai=mer=menle=ver=mes=fers 8

mais=je=m=de=mandeà=cha=que=ins=tant 9
est=ce=que=jai=tort=de=vous=at=tendre 9
de=vrais=je=faire=fa=ce=au=présent 8
et=don=nez=mon=a=mour=à=vendre 8

et=si=un=des=deux=re=vien=drais 8
je=nar=rête=rais=pas=de=souf=frir 8
mais=cette=fois=au=moins=j=di=rais 8
voyez=rien=ja=mais=n=peut=mou=rir 8

et=jaf=fir=me=rais=au=mondeen=tier 8
de=ne=ja=mais=bais=ser=les=bras 8
et=je=di=rais=si=vous=ai=mez 8
ne=ces=se=des=pé=rer=et=crois 8

et=moi=jy=crois=de=toute=mon=âme 8
mais=sans=vous=à=cha=que=fois=jai=peur 9
même=si=je=sais=rien=ne=sé=loigne 8
jai=beau=crier=tout=va=dans=l=beurre 8

et=cha=que=nuit=cha=que=nua=ge 8
nous=nous=croi=sons=dans=les=é=toiles 8
mê=me=si=mon=cœur=fait=nau=frage 8
ai=dez=moi=dé=chi=rons=ce=voile 8

et=vous=con=nais=sez=le=pro=blème 8
ce=nest=mê=me=pas=la=ran=cœur 8
et=nes=pé=rez=pas=que=je=saigne 8
je=lais=se=tout=ça=à=mon=cœur 8

et=sur=tout=faites=com=me=si=de=rien 9
ja=mais=en=tre=nous=cest=pas=sé 8
comme=si=vous=deux=com=me=si=de=main 9
je=pour=rais=tout=re=com=men=cer 8

et=je=peux=dire=sans=men=vou=loir 8
ja=mais=je=ne=per=drais=es=poir 8
et=jai=beau=cri=er=dans=le=noir 8
je=vous=re=trouve=rais=au=ha=sard 8
Phonétique : Et Dire Que J’vous Faisais Confiance, Et Je Me Suis Fait Avoty tε pa di ʁjɛ̃ kynə səɡɔ̃də
kə sɑ̃ vu ʒə sʁε sələ o mɔ̃də
ty tε pa di ʁjɛ̃ kynə fwa
kə sɑ̃ vu ʒə nə tjɛ̃dʁε pa

e paʁtiʁ pʁεskə lə mεmə ʒuʁ
a kwa bɔ̃ vulwaʁ ma sufʁɑ̃sə
sɑ̃ ʁefleʃiʁ, mɔʁ mεmə lamuʁ
mɛ̃tənɑ̃ ma vi ε mefjɑ̃sə

e ʒystə la dəvɑ̃ mεz- iø
ʒə sε vu lave fε a dø
ɑ̃sɑ̃blə puʁ œ̃n- o ʁəvwaʁ
e dəvɑ̃ mwa ʒoʁε dy lvwaʁ

ʒə sε ʒoʁε py mɑ̃ ʁɑ̃dʁə kɔ̃tə
si tetε pa paʁti si vitə
ty sε ʒoʁε ʁɡaʁde ma mɔ̃tʁə
puʁ kty ʁəvjεnə də ta fɥitə

mε puʁtɑ̃ ʒnoʁε ʒamε kʁy
kə tus lε dø ʒə vu pεʁdʁε
e ɑ̃ mεmə tɑ̃ si ʒavε sy
fεʁə dəmi tuʁ e a ʒamε

ʒə vuz- atɑ̃dʁε tus lε dø
e pø ɛ̃pɔʁtə sə kil mɑ̃ kutə
ʒə vu tʁuvəʁε dɑ̃ mεz- iø
ʒə vu ʁətʁuvəʁε syʁ ma ʁutə

e si ʒə dwaz- yze də fɔʁsə
kʁwaje mwa ʒə nezitəʁε pa
si vu pɑ̃se kə sεtə ekɔʁsə
puʁʁa vuz- elwaɲe də mwa

ʒə vuz- asyʁə vu vu tʁɔ̃pe
e ʒɑ̃ sɥi syʁ vu ʁəvjɛ̃dʁe
ɑ̃ nə saʃɑ̃ mεmə plys kwa fεʁə
a paʁ mεme, mɑ̃ləve mε fεʁ

mε ʒə mdəmɑ̃də a ʃakə ɛ̃stɑ̃
ε sə kə ʒε tɔʁ də vuz- atɑ̃dʁə
dəvʁε ʒə fεʁə fasə o pʁezɑ̃
e dɔne mɔ̃n- amuʁ a vɑ̃dʁə

e si œ̃ dε dø ʁəvjɛ̃dʁε
ʒə naʁεtəʁε pa də sufʁiʁ
mε sεtə fwaz- o mwɛ̃ ʒdiʁε
vwaje ʁjɛ̃ ʒamε npø muʁiʁ

e ʒafiʁməʁεz- o mɔ̃də ɑ̃tje
də nə ʒamε bεse lε bʁa
e ʒə diʁε si vuz- εme
nə sεsə dεspeʁe e kʁwa

e mwa ʒi kʁwa də tutə mɔ̃n- amə
mε sɑ̃ vuz- a ʃakə fwa ʒε pœʁ
mεmə si ʒə sε ʁjɛ̃ nə selwaɲə
ʒε bo kʁje tu va dɑ̃ lbəʁə

e ʃakə nɥi, ʃakə nɥaʒə
nu nu kʁwazɔ̃ dɑ̃ lεz- etwalə
mεmə si mɔ̃ kœʁ fε nofʁaʒə
εde mwa, deʃiʁɔ̃ sə vwalə

e vu kɔnεse lə pʁɔblεmə
sə nε mεmə pa la ʁɑ̃kœʁ
e nεspeʁe pa kə ʒə sεɲə
ʒə lεsə tu sa a mɔ̃ kœʁ

e syʁtu fεtə kɔmə si də ʁjɛ̃
ʒamεz- ɑ̃tʁə nu sε pase
kɔmə si vu dø, kɔmə si dəmɛ̃
ʒə puʁʁε tu ʁəkɔmɑ̃se

e ʒə pø diʁə sɑ̃ mɑ̃ vulwaʁ
ʒamε ʒə nə pεʁdʁεz- εspwaʁ
e ʒε bo kʁje dɑ̃ lə nwaʁ
ʒə vu ʁətʁuvəʁεz- o-azaʁ…
Syllabes Phonétique : Et Dire Que J’vous Faisais Confiance, Et Je Me Suis Fait Avoty=tε=pa=di=ʁjɛ̃=kynə=sə=ɡɔ̃də 8
kə=sɑ̃=vuʒə=sʁε=sə=lə=o=mɔ̃də 8
ty=tε=pa=di=ʁjɛ̃=ky=nə=fwa 8
kə=sɑ̃=vu=ʒə=nə=tjɛ̃=dʁε=pa 8

e=paʁ=tiʁ=pʁεskə=lə=mε=mə=ʒuʁ 8
a=kwa=bɔ̃=vu=lwaʁ=ma=su=fʁɑ̃sə 8
sɑ̃=ʁe=fle=ʃiʁ=mɔʁ=mεmə=la=muʁ 8
mɛ̃=tə=nɑ̃=ma=vi=ε=me=fjɑ̃sə 8

e=ʒys=tə=ladə=vɑ̃=mε=zi=ø 8
ʒə=sε=vu=la=ve=fε=a=dø 8
ɑ̃=sɑ̃=blə=puʁ=œ̃=no=ʁə=vwaʁ 8
e=də=vɑ̃=mwa=ʒo=ʁε=dy=lvwaʁ 8

ʒə=sε=ʒo=ʁε=py=mɑ̃=ʁɑ̃dʁə=kɔ̃tə 8
si=te=tε=pa=paʁ=ti=si=vitə 8
ty=sε=ʒo=ʁε=ʁɡaʁ=de=ma=mɔ̃tʁə 8
puʁ=kty=ʁə=vjε=nə=də=ta=fɥitə 8

mε=puʁ=tɑ̃=ʒno=ʁε=ʒa=mε=kʁy 8
kə=tus=lε=dø=ʒə=vu=pεʁ=dʁε 8
e=ɑ̃=mεmə=tɑ̃=si=ʒa=vε=sy 8
fεʁə=də=mi=tuʁ=e=a=ʒa=mε 8

ʒə=vu=za=tɑ̃=dʁε=tus=lε=dø 8
e=pø=ɛ̃=pɔʁtə=sə=kil=mɑ̃=kutə 8
ʒə=vu=tʁuvə=ʁε=dɑ̃=mε=zi=ø 8
ʒə=vu=ʁə=tʁuvə=ʁε=syʁ=ma=ʁutə 8

e=si=ʒə=dwa=zy=ze=də=fɔʁsə 8
kʁwa=je=mwaʒə=ne=zi=tə=ʁε=pa 8
si=vu=pɑ̃se=kə=sε=tə=e=kɔʁsə 8
puʁ=ʁa=vu=ze=lwa=ɲe=də=mwa 8

ʒə=vu=za=syʁə=vu=vu=tʁɔ̃=pe 8
e=ʒɑ̃=sɥi=syʁ=vu=ʁə=vjɛ̃=dʁe 8
ɑ̃nə=sa=ʃɑ̃=mε=mə=plys=kwa=fεʁə 8
a=paʁ=mε=me=mɑ̃lə=ve=mε=fεʁ 8

mεʒə=mdə=mɑ̃=dəa=ʃa=kə=ɛ̃s=tɑ̃ 8
εsə=kə=ʒε=tɔʁ=də=vu=za=tɑ̃dʁə 8
də=vʁεʒə=fε=ʁə=fa=səo=pʁe=zɑ̃ 8
e=dɔ=ne=mɔ̃=na=muʁ=a=vɑ̃dʁə 8

e=si=œ̃=dε=dø=ʁə=vjɛ̃=dʁε 8
ʒə=na=ʁεtə=ʁε=pa=də=su=fʁiʁ 8
mε=sε=tə=fwa=zo=mwɛ̃=ʒdi=ʁε 8
vwa=je=ʁjɛ̃=ʒa=mε=npø=mu=ʁiʁ 8

e=ʒa=fiʁ=mə=ʁε=zo=mɔ̃dəɑ̃=tje 8
də=nə=ʒa=mε=bε=se=lε=bʁa 8
e=ʒə=di=ʁε=si=vu=zε=me 8
nə=sε=sə=dεs=pe=ʁe=e=kʁwa 8

e=mwa=ʒi=kʁwadə=tu=tə=mɔ̃=namə 8
mε=sɑ̃=vu=za=ʃakə=fwa=ʒε=pœʁ 8
mεmə=si=ʒə=sε=ʁjɛ̃=nə=se=lwaɲə 8
ʒε=bo=kʁje=tu=va=dɑ̃=lbə=ʁə 8

e=ʃa=kə=nɥi=ʃa=kə=nɥ=aʒə 8
nu=nu=kʁwa=zɔ̃=dɑ̃=lε=ze=twalə 8
mε=mə=si=mɔ̃=kœʁ=fε=no=fʁaʒə 8
ε=de=mwa=de=ʃi=ʁɔ̃=sə=vwalə 8

e=vu=kɔ=nε=se=lə=pʁɔ=blεmə 8
sə=nε=mε=mə=pa=la=ʁɑ̃=kœʁ 8
e=nεs=pe=ʁe=pa=kə=ʒə=sεɲə 8
ʒə=lε=sə=tu=sa=a=mɔ̃=kœʁ 8

e=syʁ=tu=fεtə=kɔ=mə=si=də=ʁjɛ̃ 9
ʒa=mε=zɑ̃=tʁə=nu=sε=pa=se 8
kɔmə=si=vu=dø=kɔ=mə=si=də=mɛ̃ 9
ʒə=puʁ=ʁε=tu=ʁə=kɔ=mɑ̃=se 8

e=ʒə=pø=diʁə=sɑ̃=mɑ̃=vu=lwaʁ 8
ʒa=mε=ʒə=nə=pεʁ=dʁε=zεs=pwaʁ 8
e=ʒε=bo=kʁj=e=dɑ̃=lə=nwaʁ 8
ʒə=vu=ʁə=tʁuvə=ʁε=zo-a=zaʁ 8

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
13/09/2014 20:57Melly-Mellow

Douloureux & tragique, mais si bien conté... Toutes mes condoléances
Amicalement, merci de ce partage..

Poème - Sans Thème -
Du 29/05/2012 13:02

L'écrit contient 432 mots qui sont répartis dans 16 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.