Poeme-France : Lecture Écrit Regret

Poeme : Inaccompli

Poème Regret
Publié le 08/11/2019 20:51

L'écrit contient 215 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Lau Tatar

A Propos du Poeme

le Negatif de ma vie

Inaccompli

Glissant sur les ruelles du temps,
Dans l’odeur persistante des souvenirs,
J’ai rencontré votre âme.

Énormément d’années et des mots,
Entassés dans l’espace privé entre nous,
Font des fleuves de plasma jaillir,
Brûlant mes joues,
Enlevant mes tatouages de bonheur.

Dans une simultanée d’échecs avec le temps,
Des épines transpercent ma carapace
Sous le fardeau des anciennes erreurs,
En m’agenouillant.

Humble, je marche sur les traces de vos pas,
Sur des chemins que je croyais
Effacés par le vent,
Recouverts de feuilles.
Mais, je les ai trouvés pleins d’amertume
Et la vague de culpabilité m’a noyé…

Des expériences concentriques se propagent en vagues d’émotions,
Déchirant les pages du journal des anciens amours.
Les paupières gardent encore la chaleur de vos doigts
Et la clé de mes sentiments reste dans leur labyrinthe.

Révolté par l’irréversibilité des secondes,
Je romps le fil d’Ariane,
J’abandonne la quête.
Je ne suis plus intéressé par le dénouement,
Je n’écoute que l’écho de l’espérance
Dans la lumière éblouissante de la réalité.

Des murs s’érigent autour de moi,
Des images défilent dans des tons de gris…
J’attends le vent de printemps
Leur emprunter les couleurs des fleurs.
J’attends une maudite signature s’évanouir,
« Inaccompli »…
 • Pieds Hyphénique: Inaccompli

  glis=sant=sur=les=ruel=les=du=temps 8
  dans=lo=deur=per=sis=tan=te=des=sou=ve=nirs 11
  jai=ren=con=tré=vo=tre=âme 7

  énor=mé=ment=dan=nées=et=des=mots 8
  en=tas=sés=dans=les=pa=ce=pri=vé=en=tre=nous 12
  font=des=fleu=ves=de=plas=ma=jaillir 8
  brû=lant=mes=joues 4
  en=le=vant=mes=ta=tou=a=ges=de=bon=heur 11

  dans=u=ne=si=mul=ta=née=dé=checs=a=vec=le=temps 13
  des=é=pi=nes=trans=per=cent=ma=ca=ra=pa=ce 12
  sous=le=far=deau=des=an=ci=en=nes=er=reurs 11
  en=ma=ge=nouillant 4

  hum=ble=je=mar=che=sur=les=tra=ces=de=vos=pas 12
  sur=des=che=mins=que=je=cro=yais 8
  ef=fa=cés=par=le=vent 6
  re=cou=verts=de=feu=i=lles 7
  mais=je=les=ai=trou=vés=pleins=da=mer=tume 10
  et=la=va=gue=de=cul=pa=bi=li=té=ma=noyé 12

  des=ex=pé=riences=concen=tri=ques=se=pro=pagent=en=va=gues=dé=mo=tions 16
  dé=chi=rant=les=pages=du=jour=nal=des=an=ci=ens=a=mours 14
  les=pau=pières=gar=dent=en=co=re=la=cha=leur=de=vos=doigts 14
  et=la=clé=de=mes=sen=timents=res=te=dans=leur=la=by=rinthe 14

  ré=vol=té=par=lir=ré=ver=si=bi=li=té=des=se=condes 14
  je=romps=le=fil=da=ri=a=ne 8
  ja=ban=don=ne=la=quê=te 7
  je=ne=suis=plus=in=té=res=sé=par=le=dé=noue=ment 13
  je=né=cou=te=que=lé=cho=de=les=pé=ran=ce 12
  dans=la=lu=mièreé=blou=is=san=te=de=la=ré=a=li=té 14

  des=murs=sé=ri=gent=au=tour=de=moi 9
  des=i=ma=ges=dé=fi=lent=dans=des=tons=de=gris 12
  jat=tends=le=vent=de=prin=temps 7
  leur=em=prun=ter=les=cou=leurs=des=fleurs 9
  jat=tends=u=ne=mau=di=te=si=gna=tu=re=sé=va=nouir 14
  i=nac=com=pli 5
 • Phonétique : Inaccompli

  ɡlisɑ̃ syʁ lε ʁyεllə dy tɑ̃,
  dɑ̃ lɔdœʁ pεʁsistɑ̃tə dε suvəniʁ,
  ʒε ʁɑ̃kɔ̃tʁe vɔtʁə amə.

  enɔʁmemɑ̃ danez- e dε mo,
  ɑ̃tase dɑ̃ lεspasə pʁive ɑ̃tʁə nu,
  fɔ̃ dε fləvə də plasma ʒajiʁ,
  bʁylɑ̃ mε ʒu,
  ɑ̃ləvɑ̃ mε tatuaʒə də bɔnœʁ.

  dɑ̃z- ynə simyltane deʃεkz- avεk lə tɑ̃,
  dεz- epinə tʁɑ̃spεʁse ma kaʁapasə
  su lə faʁdo dεz- ɑ̃sjεnəz- eʁœʁ,
  ɑ̃ maʒənujɑ̃.

  œ̃blə, ʒə maʁʃə syʁ lε tʁasə də vo pa,
  syʁ dε ʃəmɛ̃ kə ʒə kʁwajε
  efase paʁ lə vɑ̃,
  ʁəkuvεʁ də fœjə.
  mε, ʒə lεz- ε tʁuve plɛ̃ damεʁtymə
  e la vaɡ də kylpabilite ma nwaje…

  dεz- εkspeʁjɑ̃sə kɔ̃sɑ̃tʁik sə pʁɔpaʒe ɑ̃ vaɡ demɔsjɔ̃,
  deʃiʁɑ̃ lε paʒə dy ʒuʁnal dεz- ɑ̃sjɛ̃z- amuʁ.
  lε popjεʁə ɡaʁde ɑ̃kɔʁə la ʃalœʁ də vo dwa
  e la kle də mε sɑ̃timɑ̃ ʁεstə dɑ̃ lœʁ labiʁɛ̃tə.

  ʁevɔlte paʁ liʁevεʁsibilite dε səɡɔ̃də,
  ʒə ʁɔ̃ lə fil daʁjanə,
  ʒabɑ̃dɔnə la kεtə.
  ʒə nə sɥi plysz- ɛ̃teʁese paʁ lə denuəmɑ̃,
  ʒə nekutə kə leʃo də lεspeʁɑ̃sə
  dɑ̃ la lymjεʁə ebluisɑ̃tə də la ʁealite.

  dε myʁ seʁiʒe otuʁ də mwa,
  dεz- imaʒə defile dɑ̃ dε tɔ̃ də ɡʁi…
  ʒatɑ̃ lə vɑ̃ də pʁɛ̃tɑ̃
  lœʁ ɑ̃pʁœ̃te lε kulœʁ dε flœʁ.
  ʒatɑ̃z- ynə moditə siɲatyʁə sevanuiʁ,
  « inakɔ̃pli »…
 • Pieds Phonétique : Inaccompli

  ɡli=sɑ̃=syʁ=lε=ʁy=εl=lə=dy=tɑ̃ 9
  dɑ̃=lɔ=dœ=ʁə=pεʁ=sis=tɑ̃=tə=dε=su=və=niʁ 12
  ʒε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=vɔ=tʁə=a=mə 8

  e=nɔʁ=me=mɑ̃=da=ne=ze=dε=mo 9
  ɑ̃=ta=se=dɑ̃=lεs=pa=sə=pʁi=ve=ɑ̃=tʁə=nu 12
  fɔ̃=dε=flə=və=də=plas=ma=ʒa=jiʁ 9
  bʁy=lɑ̃=mε=ʒu 4
  ɑ̃=lə=vɑ̃=mε=ta=tu=a=ʒə=də=bɔ=nœ=ʁə 12

  dɑ̃=zynə=si=myl=ta=ne=de=ʃεk=za=vεk=lə=tɑ̃ 12
  dε=ze=pi=nə=tʁɑ̃s=pεʁ=se=ma=ka=ʁa=pa=sə 12
  su=lə=faʁ=do=dε=zɑ̃=sj=ε=nə=ze=ʁœ=ʁə 12
  ɑ̃=ma=ʒə=nu=j=ɑ̃ 6

  œ̃=blə=ʒə=maʁ=ʃə=syʁ=lε=tʁa=sə=də=vo=pa 12
  syʁ=dε=ʃə=mɛ̃=kə=ʒə=kʁwa=j=ε 9
  e=fa=se=paʁ=lə=vɑ̃ 6
  ʁə=ku=vεʁ=də=fœ=jə 6
  mε=ʒə=lε=zε=tʁu=ve=plɛ̃=da=mεʁ=ty=mə 11
  e=la=vaɡə=də=kyl=pa=bi=li=te=ma=nwa=je 12

  dε=zεk=spe=ʁjɑ̃sə=kɔ̃=sɑ̃=tʁik=sə=pʁɔ=pa=ʒe=ɑ̃vaɡə=de=mɔ=sjɔ̃ 15
  de=ʃi=ʁɑ̃=lεpaʒə=dy=ʒuʁ=nal=dε=zɑ̃=sjɛ̃=za=muʁ 12
  lε=po=pjεʁə=ɡaʁ=de=ɑ̃kɔʁə=la=ʃa=lœʁ=də=vo=dwa 12
  e=la=kle=də=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃ʁεstə=dɑ̃=lœʁ=la=biʁɛ̃tə 12

  ʁe=vɔl=te=paʁ=li=ʁe=vεʁ=si=bi=li=te=dεsə=ɡɔ̃də 13
  ʒə=ʁɔ̃=lə=fil=da=ʁj=a=nə 8
  ʒa=bɑ̃=dɔ=nə=la=kε=tə 7
  ʒə=nə=sɥi=plys=zɛ̃=te=ʁe=se=paʁlə=de=nuə=mɑ̃ 12
  ʒə=ne=ku=tə=kə=le=ʃo=də=lεs=pe=ʁɑ̃=sə 12
  dɑ̃=la=ly=mjεʁəe=blui=sɑ̃tə=də=la=ʁe=a=li=te 12

  dε=myʁ=se=ʁi=ʒe=o=tuʁ=də=mwa 9
  dε=zi=ma=ʒə=de=fi=le=dɑ̃=dε=tɔ̃=də=ɡʁi 12
  ʒa=tɑ̃=lə=vɑ̃=də=pʁɛ̃=tɑ̃ 7
  lœ=ʁə=ɑ̃=pʁœ̃=te=lε=ku=lœ=ʁə=dε=flœ=ʁə 12
  ʒatɑ̃zynə=mo=di=tə=si=ɲa=ty=ʁə=se=va=nu=iʁ 12
  i=na=kɔ̃=pli 5

Historique des Modifications

08/11/2019 21:04

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
16/11/2019 10:44Ed

Tritounet tout ça 🙂