Poeme-France : Lecture Écrit Détresse

Poeme : Univers Incomprhéensible

Poème Détresse
Publié le 04/04/2021 12:18

L'écrit contient 203 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Lblct

Univers Incomprhéensible

Je m’éloigne de ce décor
Par mon accident.
Je soigne ce corps
Par mes médicaments.
J’accompagne
Ce mal
Par mon comportement.
Mon cœur est abîmé ;
Mon énergie est absorbée ;
Mon âme a décidé de s’absenter ;
Mon corps n’a plus accepté.
Maintenant il est temps
De faire des efforts.
Maintenant le traitement
Devient le sport ;
Et non le cimetière.
Je veux sortir de l’ordinaire.
Ma colère est devenue puissante.
Suis-je toujours vivante ?
Mon enfer
Est peut-être
Le contraire
De mon atmosphère personnelle.
Je voulais devenir une femme forte.
Mais au lieu de ça j’ai choisie de battre des records
Avec des scores.
Suis-je en désaccord avec moi-même ?
Cette flamme
Représente sûrement ce drame.
J’ignore
Comment sera ma mort.
Mais je peux en effet l’imaginer.
Il y aurai des bouteilles pour rappeler
Ma phase alcooliser,
Des vitamines pour rappeler
Ma phase droguer.
Et pour finir, il y aurai Léonie.
Oui, toi Léonie.
Elle a été ma victime
Et mes vitamines.
Je l’aimais de toutes les manières, mais pas comme une sœur.
Mais je crois qu’elle le savait dans son cœur.
Suis-je maladroite ?
Ton dernier souvenir Léonie sera ma main droite.
 • Pieds Hyphénique: Univers Incomprhéensible

  je=mé=loigne=de=ce=dé=cor 7
  par=mon=ac=ci=dent 5
  je=soi=gne=ce=corps 5
  par=mes=mé=di=ca=ments 6
  jac=com=pa=gne 4
  ce=mal 2
  par=mon=com=por=te=ment 6
  mon=cœur=est=a=bî=mé 6
  mon=éner=gieest=ab=sor=bée 6
  mon=â=mea=dé=ci=dé=de=sab=sen=ter 10
  mon=corps=na=plus=ac=cep=té 7
  main=te=nant=il=est=temps 6
  de=fai=re=des=ef=forts 6
  mainte=nant=le=trai=te=ment 6
  de=vient=le=sport 4
  et=non=le=ci=me=tière 6
  je=veux=sor=tir=de=lor=di=naire 8
  ma=co=lèreest=de=ve=nue=puis=sante 8
  suis=je=tou=jours=vi=vante 6
  mon=en=fer 3
  est=peut=tê=tre 4
  le=con=trai=re 4
  de=mon=at=mo=sphère=per=son=nelle 8
  je=vou=lais=de=ve=nir=une=fem=me=forte 10
  mais=au=lieu=de=ça=jai=choi=sie=de=bat=tre=des=re=cords 14
  a=vec=des=s=co=res 6
  suis=jeen=dé=sac=cord=a=vec=moi=même 9
  cet=te=flam=me 4
  re=présente=sû=re=ment=ce=drame 7
  ji=gno=re 3
  com=ment=se=ra=ma=mort 6
  mais=je=peux=en=ef=fet=li=ma=gi=ner 10
  il=y=au=rai=des=bou=teilles=pour=rap=pe=ler 11
  ma=phase=al=coo=li=ser 6
  des=vi=ta=mines=pour=rap=pe=ler 8
  ma=pha=se=dro=guer 5
  et=pour=fi=nir=il=y=au=rai=léo=nie 10
  oui=toi=lé=o=nie 5
  ellea=é=té=ma=vic=time 6
  et=mes=vi=ta=mi=nes 6
  je=lai=mais=de=toutes=les=ma=nières=mais=pas=com=meune=sœur 13
  mais=je=crois=quel=le=le=sa=vait=dans=son=cœur 11
  suis=je=ma=la=droi=te 6
  ton=der=nier=souve=nir=léo=nie=se=ra=ma=main=droite 12
 • Phonétique : Univers Incomprhéensible

  ʒə melwaɲə də sə dekɔʁ
  paʁ mɔ̃n- aksidɑ̃.
  ʒə swaɲə sə kɔʁ
  paʁ mε medikamɑ̃.
  ʒakɔ̃paɲə
  sə mal
  paʁ mɔ̃ kɔ̃pɔʁtəmɑ̃.
  mɔ̃ kœʁ εt- abime,
  mɔ̃n- enεʁʒi εt- absɔʁbe,
  mɔ̃n- amə a deside də sabsɑ̃te,
  mɔ̃ kɔʁ na plysz- aksεpte.
  mɛ̃tənɑ̃ il ε tɑ̃
  də fεʁə dεz- efɔʁ.
  mɛ̃tənɑ̃ lə tʁεtəmɑ̃
  dəvjɛ̃ lə spɔʁ,
  e nɔ̃ lə simətjεʁə.
  ʒə vø sɔʁtiʁ də lɔʁdinεʁə.
  ma kɔlεʁə ε dəvənɥ pɥisɑ̃tə.
  sɥi ʒə tuʒuʁ vivɑ̃tə ?
  mɔ̃n- ɑ̃fe
  ε pø tεtʁə
  lə kɔ̃tʁεʁə
  də mɔ̃n- atmɔsfεʁə pεʁsɔnεllə.
  ʒə vulε dəvəniʁ ynə famə fɔʁtə.
  mεz- o ljø də sa ʒε ʃwazi də batʁə dε ʁəkɔʁd
  avεk dε skɔʁə.
  sɥi ʒə ɑ̃ dezakɔʁ avεk mwa mεmə ?
  sεtə flamə
  ʁəpʁezɑ̃tə syʁəmɑ̃ sə dʁamə.
  ʒiɲɔʁə
  kɔmɑ̃ səʁa ma mɔʁ.
  mε ʒə pøz- ɑ̃n- efε limaʒine.
  il i oʁε dε butεjə puʁ ʁapəle
  ma fazə alkɔlize,
  dε vitaminə puʁ ʁapəle
  ma fazə dʁɔɡe.
  e puʁ finiʁ, il i oʁε leɔni.
  ui, twa leɔni.
  εllə a ete ma viktimə
  e mε vitaminə.
  ʒə lεmε də tutə lε manjεʁə, mε pa kɔmə ynə sœʁ.
  mε ʒə kʁwa kεllə lə savε dɑ̃ sɔ̃ kœʁ.
  sɥi ʒə maladʁwatə ?
  tɔ̃ dεʁnje suvəniʁ leɔni səʁa ma mɛ̃ dʁwatə.
 • Pieds Phonétique : Univers Incomprhéensible

  ʒə=me=lwaɲə=də=sə=de=kɔʁ 7
  paʁ=mɔ̃=nak=si=dɑ̃ 5
  ʒə=swa=ɲə=sə=kɔʁ 5
  paʁ=mε=me=di=ka=mɑ̃ 6
  ʒa=kɔ̃=pa=ɲə 4
  sə=mal 2
  paʁ=mɔ̃=kɔ̃=pɔʁ=tə=mɑ̃ 6
  mɔ̃=kœʁ=ε=ta=bi=me 6
  mɔ̃=ne=nεʁ=ʒi=ε=tab=sɔʁ=be 8
  mɔ̃=naməa=de=si=de=də=sab=sɑ̃=te 9
  mɔ̃=kɔʁ=na=plys=zak=sεp=te 7
  mɛ̃=tə=nɑ̃=il=ε=tɑ̃ 6
  də=fε=ʁə=dε=ze=fɔʁ 6
  mɛ̃tə=nɑ̃=lə=tʁε=tə=mɑ̃ 6
  də=vj=ɛ̃=lə=spɔʁ 5
  e=nɔ̃=lə=si=mə=tjεʁə 6
  ʒə=vø=sɔʁ=tiʁ=də=lɔʁdinεʁə 6
  ma=kɔ=lεʁəε=də=vənɥ=pɥisɑ̃tə 6
  sɥi=ʒə=tu=ʒuʁ=vi=vɑ̃tə 6
  mɔ̃=nɑ̃=fe 3
  ε=pø=tε=tʁə 4
  lə=kɔ̃=tʁε=ʁə 4
  də=mɔ̃=nat=mɔs=fεʁə=pεʁsɔnεllə 6
  ʒə=vulεdə=və=niʁ=ynə=fa=mə=fɔʁtə 8
  mε=zo=ljødə=sa=ʒε=ʃwazidə=ba=tʁə=dε=ʁə=kɔʁd 11
  a=vεk=dε=skɔ=ʁə 5
  sɥiʒəɑ̃=de=za=kɔʁ=a=vεk=mwamεmə 7
  sε=tə=fla=mə 4
  ʁə=pʁe=zɑ̃tə=syʁə=mɑ̃sə=dʁamə 6
  ʒi=ɲɔ=ʁə 3
  kɔ=mɑ̃=sə=ʁa=ma=mɔʁ 6
  mεʒə=pø=zɑ̃=ne=fε=li=ma=ʒi=ne 9
  il=i=o=ʁε=dε=bu=tεjə=puʁʁapə=le 9
  ma=fazə=al=kɔ=li=ze 6
  dε=vitaminə=puʁ=ʁa=pə=le 6
  ma=fa=zə=dʁɔ=ɡe 5
  e=puʁ=fi=niʁ=il=i=o=ʁε=le=ɔ=ni 11
  u=i=twa=le=ɔ=ni 6
  εlləa=e=te=ma=vik=timə 6
  e=mε=vi=ta=mi=nə 6
  ʒə=lεmεdə=tutə=lε=ma=njε=ʁə=mε=pa=kɔ=məy=nə=sœʁ 13
  mεʒə=kʁwakεllə=lə=sa=vε=dɑ̃=sɔ̃=kœʁ 8
  sɥi=ʒə=ma=la=dʁwa=tə 6
  tɔ̃=dεʁ=nje=suvə=niʁ=le=ɔnisə=ʁa=ma=mɛ̃=dʁwatə 11

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
04/04/2021 13:08Anya

Un poème très personnel, très fort et très touchant. Merci du partage

👍
Auteur de Poésie
04/04/2021 13:20Mémo

Je me contente de mettre un ❤️.
Trop intense pour oser risquer un commentaire

👍
Auteur de Poésie
15/04/2021 13:49Franco

Très intense en effet.

👍