Univers de poésie d'un auteur

Poème:Cher Petit

A Propos du Poeme

Autobiographique

Le Poème

L’amour d’une mère est-il garanti ?
Une question complexe pour une réponse parfois cruelle.

Petit ce n’est pas de ta faute
Si elle te donne des coups odieux
Pour elle c’est un anti-douleur
Et cela lui permet d’aller mieux
Il ne faut pas que tu pleures
Même si tes nuits sont terrifiées
Même si ton cœur est crucifié
Même si ton innocence est humiliée,

Petit ce n’est pas ta faute
Si tu grandis dans la violence
Que tes berceuses sont insultes
Qu’elle martèle ton enfance
Déjà tu souffres tel un adulte
C’est la faute à pas de chance
Un faux départ d’une vie qui débute
Te fais croire que tu es un fils de pute,

Petit il n’y a rien à faire
Avec ce fardeau invisible
De l’ordre de l’impossible
Ordonné par la Bible
D’honorer ta mère
Devenue Mégère,

Petit ce ne sera pas de ta faute
Quand ta patience épuisée
Achèvera son compte à rebours
Jusqu’à l’abandon de l’amour
Jusqu’au coeur d’un fils brisé,

Petit
Tant pis pour ton Soleil
Éclipsé dès l’aurore
Tant pis pour ton Ciel
Noirci d’un feu carnivore,

Petit
Tant mieux si tu tiens à vivre
Alors qu’elle s’obstine et s’enivre
À détruire son coeur en givre

Petit
Ça ira mieux si tu résistes
À ce désespoir qui persiste
Et à ce bonheur absentéiste

Petit il faut garder ton espérance
Peut-être qu’un légendaire jour
Malgré le désert de son silence
Elle te dévoilera son amour
Malgré ton cœur de roche scellé
Malgré les balafres laissées
Malgré vos Lumières effacées,

Si l’amour est blessure
Alors le chagrin est cicatrice.
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Le Ciel Bleu

Poète Le Ciel Bleu

Le Ciel Bleu a publié sur le site 13 écrits. Le Ciel Bleu est membre du site depuis l'année 2023.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Cher Petitla=mour=dune=mèreest=il=ga=ran=ti 8
une=ques=tion=com=plexe=pour=une=ré=ponse=par=fois=cruelle 12

pe=tit=ce=nest=pas=de=ta=faute 8
si=elle=te=donne=des=coups=o=dieux 8
pour=elle=cest=un=an=ti=dou=leur 8
et=ce=la=lui=permet=dal=ler=mieux 8
il=ne=faut=pas=que=tu=pleu=res 8
même=si=tes=nuits=sont=ter=ri=fi=ées 9
même=si=ton=cœur=est=cru=ci=fié 8
même=si=ton=in=no=cenceest=hu=mi=li=ée 10

pe=tit=ce=nest=pas=ta=fau=te 8
si=tu=gran=dis=dans=la=vio=lence 8
que=tes=ber=ceu=ses=sont=in=sultes 8
quel=le=mar=tè=le=ton=en=fance 8
dé=jà=tu=souf=fres=tel=un=a=dulte 9
cest=la=fau=te=à=pas=de=chance 8
un=faux=dé=part=dune=vie=qui=dé=bute 9
te=fais=croire=que=tu=es=un=fils=de=pute 10

pe=tit=il=ny=a=rien=à=faire 8
a=vec=ce=far=deau=in=vi=sible 8
de=lor=dre=de=lim=pos=si=ble 8
or=don=né=par=la=bi=ble 7
d=ho=no=rer=ta=mè=re 7
de=ve=nue=mé=gè=re 6

pe=tit=ce=ne=se=ra=pas=de=ta=faute 10
quand=ta=pa=tien=ce=é=pui=sée 8
achève=ra=son=comp=te=à=re=bours 8
jus=quà=la=ban=don=de=la=mour 8
jus=quau=coeur=dun=fils=bri=sé 7

pe=tit 2
tant=pis=pour=ton=so=leil 6
é=clip=sé=dès=lau=ro=re 7
tant=pis=pour=ton=ciel 5
noir=ci=dun=feu=car=ni=vo=re 8

pe=tit 2
tant=mieux=si=tu=tiens=à=vi=vre 8
a=lors=quel=le=sobs=tineet=sen=ivre 8
à=dé=trui=re=son=coeur=en=givre 8

pe=tit 2
ça=i=ra=mieux=si=tu=ré=sistes 8
à=ce=dé=ses=poir=qui=per=siste 8
et=à=ce=bon=heur=ab=sen=téiste 8

pe=tit=il=faut=gar=der=ton=es=pé=rance 10
peut=têtre=quun=lé=gen=dai=re=jour 8
mal=gré=le=dé=sert=de=son=si=lence 9
elle=te=dé=voile=ra=son=a=mour 8
mal=gré=ton=cœur=de=roche=s=cel=lé 9
mal=gré=les=ba=la=fres=lais=sées 8
mal=gré=vos=lu=mières=ef=fa=cées 8

si=la=mour=est=bles=su=re 7
a=lors=le=cha=grin=est=ci=ca=trice 9
Phonétique : Cher Petitlamuʁ dynə mεʁə εt- il ɡaʁɑ̃ti ?
ynə kεstjɔ̃ kɔ̃plεksə puʁ ynə ʁepɔ̃sə paʁfwa kʁyεllə.

pəti sə nε pa də ta fotə
si εllə tə dɔnə dε kuz- ɔdjø
puʁ εllə sεt- œ̃n- ɑ̃ti dulœʁ
e səla lɥi pεʁmε dale mjø
il nə fo pa kə ty plœʁə
mεmə si tε nɥi sɔ̃ teʁifje
mεmə si tɔ̃ kœʁ ε kʁysifje
mεmə si tɔ̃n- inɔsɑ̃sə ε ymilje,

pəti sə nε pa ta fotə
si ty ɡʁɑ̃di dɑ̃ la vjɔlɑ̃sə
kə tε bεʁsøzə sɔ̃t- ɛ̃syltə
kεllə maʁtεlə tɔ̃n- ɑ̃fɑ̃sə
deʒa ty sufʁə- tεl œ̃n- adyltə
sε la fotə a pa də ʃɑ̃sə
œ̃ fo depaʁ dynə vi ki debytə
tə fε kʁwaʁə kə ty ε œ̃ fis də pytə,

pəti il ni a ʁjɛ̃ a fεʁə
avεk sə faʁdo ɛ̃viziblə
də lɔʁdʁə də lɛ̃pɔsiblə
ɔʁdɔne paʁ la biblə
donoʁe ta mεʁə
dəvənɥ meʒεʁə,

pəti sə nə səʁa pa də ta fotə
kɑ̃ ta pasjɑ̃sə epɥize
aʃεvəʁa sɔ̃ kɔ̃tə a ʁəbuʁ
ʒyska labɑ̃dɔ̃ də lamuʁ
ʒysko kœʁ dœ̃ fis bʁize,

pəti
tɑ̃ pi puʁ tɔ̃ sɔlεj
eklipse dε loʁɔʁə
tɑ̃ pi puʁ tɔ̃ sjεl
nwaʁsi dœ̃ fø kaʁnivɔʁə,

pəti
tɑ̃ mjø si ty tjɛ̃z- a vivʁə
alɔʁ kεllə sɔpstinə e sɑ̃nivʁə
a detʁɥiʁə sɔ̃ kœʁ ɑ̃ ʒivʁə

pəti
sa iʁa mjø si ty ʁezistə
a sə dezεspwaʁ ki pεʁsistə
e a sə bɔnœʁ absɑ̃teistə

pəti il fo ɡaʁde tɔ̃n- εspeʁɑ̃sə
pø tεtʁə kœ̃ leʒɑ̃dεʁə ʒuʁ
malɡʁe lə dezεʁ də sɔ̃ silɑ̃sə
εllə tə devwaləʁa sɔ̃n- amuʁ
malɡʁe tɔ̃ kœʁ də ʁoʃə sεlle
malɡʁe lε balafʁə- lεse
malɡʁe vo lymjεʁəz- efase,

si lamuʁ ε blesyʁə
alɔʁ lə ʃaɡʁɛ̃ ε sikatʁisə.
Syllabes Phonétique : Cher Petitla=muʁ=dy=nə=mεʁə=ε=til=ɡa=ʁɑ̃=ti 10
ynə=kεs=tjɔ̃=kɔ̃=plεk=sə=puʁynə=ʁe=pɔ̃=sə=paʁ=fwakʁyεllə 12

pə=ti=sə=nε=pa=də=ta=fotə 8
si=εllə=tə=dɔnə=dε=ku=zɔ=djø 8
puʁ=εllə=sε=tœ̃=nɑ̃=ti=du=lœʁ 8
e=sə=la=lɥi=pεʁ=mε=da=le=mjø 9
il=nə=fo=pa=kə=ty=plœ=ʁə 8
mεmə=si=tε=nɥi=sɔ̃=te=ʁi=fje 8
mεmə=si=tɔ̃=kœʁ=ε=kʁy=si=fje 8
mεmə=si=tɔ̃=ni=nɔ=sɑ̃=səε=y=mi=lje 10

pə=ti=sə=nε=pa=ta=fo=tə 8
si=ty=ɡʁɑ̃=di=dɑ̃=la=vjɔ=lɑ̃sə 8
kə=tε=bεʁ=søzə=sɔ̃=tɛ̃=syl=tə 8
kεl=lə=maʁ=tε=lə=tɔ̃=nɑ̃=fɑ̃sə 8
de=ʒa=tysufʁə=tεl=œ̃=na=dyl=tə 8
sε=la=fo=tə=a=pa=də=ʃɑ̃sə 8
œ̃=fo=de=paʁdynə=vi=ki=de=bytə 8
tə=fε=kʁwaʁə=kə=ty=ε=œ̃=fisdə=pytə 9

pə=ti=il=ni=a=ʁjɛ̃=a=fεʁə 8
a=vεk=sə=faʁ=do=ɛ̃=vi=ziblə 8
də=lɔʁ=dʁə=də=lɛ̃=pɔ=si=blə 8
ɔʁ=dɔ=ne=paʁ=la=bi=blə 7
do=no=ʁe=ta=mε=ʁə 6
də=vənɥ=me=ʒε=ʁə 5

pə=tisə=nə=sə=ʁa=pa=də=tafotə 8
kɑ̃=ta=pa=sjɑ̃=sə=ep=ɥi=ze 8
a=ʃεvə=ʁa=sɔ̃=kɔ̃=təa=ʁə=buʁ 8
ʒys=ka=la=bɑ̃=dɔ̃=də=la=muʁ 8
ʒys=ko=kœ=ʁə=dœ̃=fis=bʁi=ze 8

pə=ti 2
tɑ̃=pi=puʁ=tɔ̃=sɔ=lεj 6
e=klip=se=dε=lo=ʁɔ=ʁə 7
tɑ̃=pi=puʁ=tɔ̃=sjεl 5
nwaʁ=si=dœ̃=fø=kaʁ=ni=vɔ=ʁə 8

pə=ti 2
tɑ̃=mjø=si=ty=tjɛ̃=za=vi=vʁə 8
a=lɔʁ=kεl=lə=sɔp=stinə=e=sɑ̃nivʁə 8
a=det=ʁɥi=ʁə=sɔ̃=kœʁ=ɑ̃=ʒivʁə 8

pə=ti 2
sa=i=ʁa=mjø=si=ty=ʁe=zistə 8
a=sə=de=zεs=pwaʁ=ki=pεʁ=sistə 8
e=asə=bɔ=nœʁ=ab=sɑ̃=te=istə 8

pə=ti=il=fo=ɡaʁ=de=tɔ̃=nεs=pe=ʁɑ̃sə 10
pø=tεtʁə=kœ̃=le=ʒɑ̃=dε=ʁə=ʒuʁ 8
mal=ɡʁe=lə=de=zεʁdə=sɔ̃=si=lɑ̃sə 8
εllə=tə=de=vwalə=ʁa=sɔ̃=na=muʁ 8
mal=ɡʁe=tɔ̃=kœʁ=də=ʁoʃə=sεl=le 8
mal=ɡʁe=lε=ba=la=fʁə=lε=se 8
mal=ɡʁe=vo=ly=mjε=ʁə=ze=fase 8

si=la=muʁ=ε=ble=sy=ʁə 7
a=lɔʁlə=ʃa=ɡʁɛ̃=ε=si=ka=tʁisə 8

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
05/03/2024Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Malheur
Du 10/11/2023 19:32

L'écrit contient 290 mots qui sont répartis dans 10 strophes.