Poeme : Je Me Souviendrai De Toi

Je Me Souviendrai De Toi

Je me souviendrai de toi toute ma vie,
Toi, que j’aime en cachette d’un fol Amour.
Il me manque ce Courage avec envie
De te prendre dans mes bras pour toujours.

Il me manque cette hargne et ce Courage
De te dire la pure sincère Vérité,
Et vivre ensemble au bord du rivage,
Ce très bel Amour sain tant mérité

Je me souviens encore de notre rencontre
Coincés sous la pluie tu m’offrais ton aide,
Tu m’accompagnais serrés l’un à l’autre
Au coin de cette impasse sombre et très laide.

Je n’oublierai jamais cette belle odeur
Qui pendant un court instant m’enivra
Et pénétrant mon être tel un fraudeur,
Envahissant mes sens, me captura.

Je ne sais si elle frissonnait de froid
Car elle ne portait qu’un léger châle rose,
Par ce temps de vents et de pluies moroses,
Où tremblait-elle de ma présence d’effroi ?

Une robe simple montrait son cou en émoi.
Un visage tendre dévoilait sans pudeur
Une frêle poitrine et sa juste loi en croix,
Avec tout son respect et toute sa grandeur.

Il me manque cette hargne et ce courage
De pleurer à tes pieds cet Amour inavoué.
A chaudes larmes, sur ce fier timide visage
Peut-être arriverais-je à t’amadouer ?

Il me manque cette hargne et ce courage
Chaque fois que monte en moi le désir
De t’étreindre dans mes bras et envisage,
De mordre tes douces lèvres, te faire mal de plaisir.

Ô Mon Bel Amour, je t’aime en secret
Chaque jour je te guette matin et soir
La nuit, dans mes rêves je pleure dans le noir.
Et le matin, se lève un autre jour discret…

Lyamine lebsir

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Je Me Souviendrai De Toi

  je=me=sou=vien=drai=de=toi=tou=te=ma=vie 11
  toi=que=jai=me=en=ca=chet=te=dun=fol=a=mour 12
  il=me=man=que=ce=cou=ra=ge=a=vec=en=vie 12
  de=te=pren=dre=dans=mes=bras=pour=tou=jours 10

  il=me=man=que=cet=te=har=gne=et=ce=cou=rage 12
  de=te=dire=la=pu=re=sin=cè=re=vé=ri=té 12
  et=vi=vre=en=sem=ble=au=bord=du=ri=va=ge 12
  ce=très=bel=a=mour=sain=tant=mé=ri=té 10

  je=me=sou=viens=en=co=re=de=no=tre=ren=contre 12
  coin=cés=sous=la=pluie=tu=mof=frais=ton=ai=de 11
  tu=mac=com=pa=gnais=ser=rés=lun=à=lau=tre 11
  au=coin=de=cet=te=im=passe=som=bre=et=très=laide 12

  je=nou=blie=rai=ja=mais=cet=te=bel=le=o=deur 12
  qui=pen=dant=un=court=ins=tant=men=ivra 9
  et=pé=né=trant=mon=ê=tre=tel=un=frau=deur 11
  en=va=his=sant=mes=sens=me=cap=tu=ra 10

  je=ne=sais=si=el=le=fris=son=nait=de=froid 11
  car=el=le=ne=por=tait=quun=lé=ger=châ=le=rose 12
  par=ce=temps=de=vents=et=de=pluies=mo=ro=ses 11
  où=trem=blait=tel=le=de=ma=pré=sen=ce=def=froi 12

  une=ro=be=sim=ple=mon=trait=son=cou=en=é=moi 12
  un=vi=sa=ge=ten=dre=dé=voi=lait=sans=pu=deur 12
  une=frê=le=poi=tri=neet=sa=jus=te=loi=en=croix 12
  a=vec=tout=son=res=pect=et=tou=te=sa=gran=deur 12

  il=me=man=que=cet=te=har=gne=et=ce=cou=rage 12
  de=pleu=rer=à=tes=pieds=cet=a=mour=i=na=voué 12
  a=chaudes=lar=mes=sur=ce=fier=ti=mi=de=vi=sage 12
  peut=tê=tre=ar=ri=ve=rais=je=à=ta=ma=douer 12

  il=me=man=que=cet=te=har=gne=et=ce=cou=rage 12
  cha=que=fois=que=mon=te=en=moi=le=dé=sir 11
  de=té=trein=dre=dans=mes=bras=et=en=vi=sa=ge 12
  de=mordre=tes=dou=ces=lè=vres=te=fai=re=mal=de=plai=sir 14

  ô=mon=bel=a=mour=je=tai=me=en=se=cret 11
  cha=que=jour=je=te=gue=tte=ma=tin=et=soir 11
  la=nuit=dans=mes=rê=ves=je=pleu=re=dans=le=noir 12
  et=le=ma=tin=se=lè=ve=un=au=tre=jour=discret 12

  ly=a=mi=ne=leb=sir 6
 • Phonétique : Je Me Souviendrai De Toi

  ʒə mə suvjɛ̃dʁε də twa tutə ma vi,
  twa, kə ʒεmə ɑ̃ kaʃεtə dœ̃ fɔl amuʁ.
  il mə mɑ̃kə sə kuʁaʒə avεk ɑ̃vi
  də tə pʁɑ̃dʁə dɑ̃ mε bʁa puʁ tuʒuʁ.

  il mə mɑ̃kə sεtə-aʁɲə e sə kuʁaʒə
  də tə diʁə la pyʁə sɛ̃sεʁə veʁite,
  e vivʁə ɑ̃sɑ̃blə o bɔʁ dy ʁivaʒə,
  sə tʁε bεl amuʁ sɛ̃ tɑ̃ meʁite

  ʒə mə suvjɛ̃z- ɑ̃kɔʁə də nɔtʁə ʁɑ̃kɔ̃tʁə
  kwɛ̃se su la plɥi ty mɔfʁε tɔ̃n- εdə,
  ty makɔ̃paɲε seʁe lœ̃n- a lotʁə
  o kwɛ̃ də sεtə ɛ̃pasə sɔ̃bʁə e tʁε lεdə.

  ʒə nubljəʁε ʒamε sεtə bεllə ɔdœʁ
  ki pɑ̃dɑ̃ œ̃ kuʁ ɛ̃stɑ̃ mɑ̃nivʁa
  e penetʁɑ̃ mɔ̃n- εtʁə tεl œ̃ fʁodœʁ,
  ɑ̃vaisɑ̃ mε sɑ̃s, mə kaptyʁa.

  ʒə nə sε si εllə fʁisɔnε də fʁwa
  kaʁ εllə nə pɔʁtε kœ̃ leʒe ʃalə ʁozə,
  paʁ sə tɑ̃ də vɑ̃z- e də plɥi mɔʁozə,
  u tʁɑ̃blε tεllə də ma pʁezɑ̃sə defʁwa ?

  ynə ʁɔbə sɛ̃plə mɔ̃tʁε sɔ̃ ku ɑ̃n- emwa.
  œ̃ vizaʒə tɑ̃dʁə devwalε sɑ̃ pydœʁ
  ynə fʁεlə pwatʁinə e sa ʒystə lwa ɑ̃ kʁwa,
  avεk tu sɔ̃ ʁεspε e tutə sa ɡʁɑ̃dœʁ.

  il mə mɑ̃kə sεtə-aʁɲə e sə kuʁaʒə
  də pləʁe a tε pje sεt amuʁ inavue.
  a ʃodə laʁmə, syʁ sə fje timidə vizaʒə
  pø tεtʁə aʁivəʁε ʒə a tamadue ?

  il mə mɑ̃kə sεtə-aʁɲə e sə kuʁaʒə
  ʃakə fwa kə mɔ̃tə ɑ̃ mwa lə deziʁ
  də tetʁɛ̃dʁə dɑ̃ mε bʁaz- e ɑ̃vizaʒə,
  də mɔʁdʁə tε dusə lεvʁə, tə fεʁə mal də plεziʁ.

  o mɔ̃ bεl amuʁ, ʒə tεmə ɑ̃ sεkʁε
  ʃakə ʒuʁ ʒə tə ɡεtə matɛ̃ e swaʁ
  la nɥi, dɑ̃ mε ʁεvə ʒə plœʁə dɑ̃ lə nwaʁ.
  e lə matɛ̃, sə lεvə œ̃n- otʁə ʒuʁ diskʁε…

  liaminə lεbsiʁ
 • Syllabes Phonétique : Je Me Souviendrai De Toi

  ʒə=mə=su=vj=ɛ̃=dʁε=də=twa=tu=tə=ma=vi 12
  twa=kə=ʒε=mə=ɑ̃=ka=ʃε=tə=dœ̃=fɔl=a=muʁ 12
  il=mə=mɑ̃=kə=sə=ku=ʁa=ʒə=a=vεk=ɑ̃=vi 12
  də=tə=pʁɑ̃=dʁə=dɑ̃=mε=bʁa=puʁ=tu=ʒuʁ 10

  il=mə=mɑ̃=kə=sε=tə-a=ʁɲə=e=sə=ku=ʁaʒə 12
  də=tə=di=ʁə=la=pyʁə=sɛ̃=sε=ʁə=ve=ʁi=te 12
  e=vi=vʁə=ɑ̃=sɑ̃=blə=o=bɔʁ=dy=ʁi=va=ʒə 12
  sə=tʁε=bεl=a=muʁ=sɛ̃=tɑ̃=me=ʁi=te 10

  ʒə=mə=su=vjɛ̃=zɑ̃=kɔ=ʁə=də=nɔ=tʁə=ʁɑ̃=kɔ̃tʁə 12
  kwɛ̃=se=su=la=plɥi=ty=mɔ=fʁε=tɔ̃=nε=də 11
  ty=ma=kɔ̃=pa=ɲε=se=ʁe=lœ̃=na=lo=tʁə 11
  o=kwɛ̃də=sε=tə=ɛ̃=pa=sə=sɔ̃=bʁə=e=tʁε=lεdə 12

  ʒə=nu=bljə=ʁε=ʒa=mε=sε=tə=bεl=lə=ɔ=dœʁ 12
  ki=pɑ̃=dɑ̃=œ̃=kuʁ=ɛ̃s=tɑ̃=mɑ̃=ni=vʁa 10
  e=pe=ne=tʁɑ̃=mɔ̃=nε=tʁə=tεl=œ̃=fʁo=dœ=ʁə 12
  ɑ̃=va=i=sɑ̃=mε=sɑ̃s=mə=kap=ty=ʁa 10

  ʒə=nə=sε=si=εl=lə=fʁi=sɔ=nε=də=fʁwa 11
  kaʁ=εl=lə=nə=pɔʁ=tε=kœ̃=le=ʒe=ʃa=lə=ʁozə 12
  paʁ=sə=tɑ̃=də=vɑ̃=ze=də=plɥi=mɔ=ʁo=zə 11
  u=tʁɑ̃=blε=tεl=lə=də=ma=pʁe=zɑ̃=sə=de=fʁwa 12

  ynə=ʁɔ=bə=sɛ̃=plə=mɔ̃=tʁε=sɔ̃=ku=ɑ̃=ne=mwa 12
  œ̃=vi=za=ʒə=tɑ̃=dʁə=de=vwa=lε=sɑ̃=py=dœʁ 12
  ynə=fʁε=lə=pwa=tʁi=nəe=sa=ʒys=tə=lwa=ɑ̃=kʁwa 12
  a=vεk=tu=sɔ̃=ʁεs=pε=e=tu=tə=sa=ɡʁɑ̃=dœʁ 12

  il=mə=mɑ̃=kə=sε=tə-a=ʁɲə=e=sə=ku=ʁaʒə 12
  də=plə=ʁe=a=tε=pje=sεt=a=muʁ=i=na=vu=e 13
  a=ʃodə=laʁ=mə=syʁ=sə=fje=ti=mi=də=vi=zaʒə 12
  pø=tεtʁə=a=ʁi=və=ʁε=ʒə=a=ta=ma=du=e 12

  il=mə=mɑ̃=kə=sε=tə-a=ʁɲə=e=sə=ku=ʁaʒə 12
  ʃa=kə=fwa=kə=mɔ̃=tə=ɑ̃=mwa=lə=de=ziʁ 11
  də=te=tʁɛ̃=dʁə=dɑ̃=mε=bʁa=ze=ɑ̃=vi=za=ʒə 12
  də=mɔʁdʁə=tε=du=sə=lεvʁə=tə=fε=ʁə=mal=də=plε=ziʁ 13

  o=mɔ̃=bεl=a=muʁ=ʒə=tε=mə=ɑ̃=sε=kʁε 11
  ʃa=kə=ʒuʁ=ʒə=tə=ɡε=tə=ma=tɛ̃=e=swaʁ 11
  la=nɥi=dɑ̃=mε=ʁε=və=ʒə=plœ=ʁə=dɑ̃=lə=nwaʁ 12
  e=lə=ma=tɛ̃=sə=lεvə=œ̃=no=tʁə=ʒuʁ=dis=kʁε 12

  li=a=mi=nə=lεb=siʁ 6

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
30/11/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.