Poeme-France : Lecture Écrit Haine

Poeme : Ce Qu’Est La Haine

Poème Haine
Publié le 17/10/2005 14:33

L'écrit contient 259 mots qui sont répartis dans 5 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Leicia

Ce Qu’Est La Haine

Toi, qui n’as pas su comprendre mes envies de liberté,
Je te blâme, à jamais tu seras pour moi, une plaie béante.
Chaque coup que tu as porté sur mon corps recroquevillé,
Ont forgé cette armure, rivale de tes paroles cinglantes.

Te souviens-tu de ces larmes ? Tu jubilais à les voir s’exhaler
Ton âme corrompue, te fera croupir seule dans la confusion,
Va mourir, je te hais, c’est mon unique raison, te voir décrier
Et là, je jubilerais à mon tour, c’est mon droit, ma seule satisfaction.

Regarde, comme tu as souillé l’enfant que j’étais, il ne me reste rien.
Seules, demeurent les traces cruelles délivrées de tes actes barbares ;
Pourtant je suis ton sang, l’amour n’a pas trouvé son chemin,
Entre tes bras, maman, je t’en veux, à jamais et aujourd’hui je pars…

Loin de ces affres de douleurs éternelles, loin de toi, je soulage ma haine
Loin de cette chambre aux senteurs de terres sienne, seule, je m’envole
Vois comme mes troubles disparaissent, dès lors où tu n’es plus mienne,
Je coupe le cordon ; ce lien qui m’a volé ma vie, je libère ton étole.

Je sens que ce jour tant attendu ; celui de ta mort, a désormais sonné l’heure.
Je perçois déjà, ton visage lugubre, bouffant la terre chancit de nos aïeuls,
Gloire à ce jour bénit des déités ; rassure-toi, je ne lâcherais aucune fleur,
Sur le bois, à l’odeur rance et aux contours altères de ton compère, cercueil
 • Pieds Hyphénique: Ce Qu’Est La Haine

  toi=qui=nas=pas=su=com=pren=dre=mes=en=vies=de=li=ber=té 15
  je=te=blâ=me=à=ja=mais=tu=se=ras=pour=moi=u=ne=plaie=bé=an=te 18
  cha=que=coup=que=tu=as=por=té=sur=mon=corps=re=cro=que=vil=lé 16
  ont=for=gé=cet=te=ar=mu=re=ri=va=le=de=tes=pa=ro=les=cin=glantes 18

  te=sou=viens=tu=de=ces=lar=mes=tu=ju=bi=lais=à=les=voir=sex=ha=ler 18
  ton=â=me=cor=rom=pue=te=fe=ra=crou=pir=seu=le=dans=la=con=fu=sion 18
  va=mou=rir=je=te=hais=cest=mon=u=ni=que=rai=son=te=voir=dé=cri=er 18
  et=là=je=ju=bile=rais=à=mon=tour=cest=mon=droit=ma=seu=le=sa=tis=fac=tion 19

  re=gar=de=comme=tu=as=souillé=len=fant=que=jé=tais=il=ne=me=res=te=rien 18
  seules=de=meu=rent=les=tra=ces=cruel=les=dé=li=vrées=de=tes=ac=tes=bar=bares 18
  pour=tant=je=suis=ton=sang=la=mour=na=pas=trou=vé=son=che=min 15
  en=tre=tes=bras=ma=man=je=ten=veux=à=ja=mais=et=au=jourd=hui=je=pars 18

  loin=de=ces=af=fres=de=dou=leurs=é=ter=nel=les=loin=de=toi=je=sou=lage=ma=haine 20
  loin=de=cette=cham=bre=aux=sen=teurs=de=ter=res=sien=ne=seu=le=je=men=vole 18
  vois=com=me=mes=trou=bles=dis=pa=rais=sent=dès=lors=où=tu=nes=plus=mien=ne 18
  je=coupe=le=cor=don=ce=lien=qui=ma=vo=lé=ma=vie=je=li=bè=re=ton=é=tole 20

  je=sens=que=ce=jour=tant=at=ten=du=ce=lui=de=ta=mort=a=dé=sor=mais=son=né=lheure 21
  je=per=çois=dé=jà=ton=vi=sage=lu=gu=bre=bouf=fant=la=ter=re=chan=cit=de=nos=aïeuls 21
  gloireà=ce=jour=bé=nit=des=déi=tés=ras=su=re=toi=je=ne=lâ=che=rais=au=cu=ne=fleur 21
  sur=le=bois=à=lo=deur=ranceet=aux=con=tours=al=tè=res=de=ton=com=pè=re=cer=cueil 20
 • Phonétique : Ce Qu’Est La Haine

  twa, ki na pa sy kɔ̃pʁɑ̃dʁə mεz- ɑ̃vi də libεʁte,
  ʒə tə blamə, a ʒamε ty səʁa puʁ mwa, ynə plε beɑ̃tə.
  ʃakə ku kə ty a pɔʁte syʁ mɔ̃ kɔʁ ʁəkʁɔkəvile,
  ɔ̃ fɔʁʒe sεtə aʁmyʁə, ʁivalə də tε paʁɔlə sɛ̃ɡlɑ̃tə.

  tə suvjɛ̃ ty də sε laʁmə ? ty ʒybilεz- a lε vwaʁ sεɡzale
  tɔ̃n- amə kɔʁɔ̃pɥ, tə fəʁa kʁupiʁ sələ dɑ̃ la kɔ̃fyzjɔ̃,
  va muʁiʁ, ʒə tə-ε, sε mɔ̃n- ynikə ʁεzɔ̃, tə vwaʁ dekʁje
  e la, ʒə ʒybiləʁεz- a mɔ̃ tuʁ, sε mɔ̃ dʁwa, ma sələ satisfaksjɔ̃.

  ʁəɡaʁdə, kɔmə ty a suje lɑ̃fɑ̃ kə ʒetε, il nə mə ʁεstə ʁjɛ̃.
  sələ, dəməʁe lε tʁasə kʁyεllə delivʁe də tεz- aktə baʁbaʁə,
  puʁtɑ̃ ʒə sɥi tɔ̃ sɑ̃, lamuʁ na pa tʁuve sɔ̃ ʃəmɛ̃,
  ɑ̃tʁə tε bʁa, mamɑ̃, ʒə tɑ̃ vø, a ʒamεz- e oʒuʁdɥi ʒə paʁ…

  lwɛ̃ də sεz- afʁə- də dulœʁz- etεʁnεllə, lwɛ̃ də twa, ʒə sulaʒə ma-εnə
  lwɛ̃ də sεtə ʃɑ̃bʁə o sɑ̃tœʁ də teʁə- sjεnə, sələ, ʒə mɑ̃vɔlə
  vwa kɔmə mε tʁublə dispaʁεse, dε lɔʁz- u ty nε plys mjεnə,
  ʒə kupə lə kɔʁdɔ̃, sə ljɛ̃ ki ma vɔle ma vi, ʒə libεʁə tɔ̃n- etɔlə.

  ʒə sɑ̃s kə sə ʒuʁ tɑ̃ atɑ̃dy, səlɥi də ta mɔʁ, a dezɔʁmε sɔne lœʁ.
  ʒə pεʁswa deʒa, tɔ̃ vizaʒə lyɡybʁə, bufɑ̃ la teʁə ʃɑ̃si də noz- ajəl,
  ɡlwaʁə a sə ʒuʁ beni dε deite, ʁasyʁə twa, ʒə nə laʃəʁεz- okynə flœʁ,
  syʁ lə bwa, a lɔdœʁ ʁɑ̃sə e o kɔ̃tuʁz- altεʁə də tɔ̃ kɔ̃pεʁə, sεʁkœj
 • Pieds Phonétique : Ce Qu’Est La Haine

  twa=ki=na=pa=sy=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=mε=zɑ̃=vi=də=li=bεʁ=te 15
  ʒə=tə=bla=mə=a=ʒa=mε=ty=sə=ʁa=puʁ=mwa=y=nə=plε=be=ɑ̃=tə 18
  ʃa=kə=ku=kə=ty=a=pɔʁ=te=syʁ=mɔ̃=kɔʁ=ʁə=kʁɔ=kə=vi=le 16
  ɔ̃=fɔʁ=ʒe=sε=tə=aʁ=my=ʁə=ʁi=va=lə=də=tε=pa=ʁɔ=lə=sɛ̃=ɡlɑ̃tə 18

  tə=su=vjɛ̃=ty=də=sε=laʁ=mə=ty=ʒy=bi=lε=za=lε=vwaʁ=sεɡ=za=le 18
  tɔ̃=na=mə=kɔ=ʁɔ̃pɥ=tə=fə=ʁa=kʁu=piʁ=sə=lə=dɑ̃=la=kɔ̃=fy=zj=ɔ̃ 18
  va=mu=ʁiʁ=ʒə=tə-ε=sε=mɔ̃=ny=ni=kə=ʁε=zɔ̃=tə=vwaʁ=de=kʁj=e 18
  e=la=ʒə=ʒy=bilə=ʁε=za=mɔ̃=tuʁ=sε=mɔ̃=dʁwa=ma=sə=lə=sa=tis=fak=sjɔ̃ 19

  ʁə=ɡaʁdə=kɔ=mə=ty=a=su=je=lɑ̃=fɑ̃=kə=ʒe=tε=il=nə=mə=ʁεs=tə=ʁjɛ̃ 19
  sə=lə=də=mə=ʁe=lε=tʁasə=kʁy=εllə=de=li=vʁe=də=tε=zak=tə=baʁ=baʁə 18
  puʁ=tɑ̃=ʒə=sɥi=tɔ̃=sɑ̃=la=muʁ=na=pa=tʁu=ve=sɔ̃=ʃə=mɛ̃ 15
  ɑ̃=tʁə=tε=bʁa=ma=mɑ̃=ʒə=tɑ̃=vø=a=ʒa=mε=ze=o=ʒuʁ=dɥi=ʒə=paʁ 18

  lwɛ̃də=sε=za=fʁə=də=du=lœʁ=ze=tεʁ=nεllə=lwɛ̃=də=twa=ʒə=su=la=ʒə=ma-εnə 19
  lwɛ̃də=sε=tə=ʃɑ̃=bʁə=o=sɑ̃=tœʁ=də=te=ʁə=sjε=nə=sə=lə=ʒə=mɑ̃=vɔlə 18
  vwa=kɔ=mə=mε=tʁu=blə=dis=pa=ʁε=se=dε=lɔʁ=zu=ty=nε=plys=mjε=nə 18
  ʒə=kupə=lə=kɔʁ=dɔ̃=sə=ljɛ̃=ki=ma=vɔ=le=ma=vi=ʒə=li=bε=ʁə=tɔ̃=ne=tɔlə 20

  ʒə=sɑ̃s=kə=sə=ʒuʁ=tɑ̃=a=tɑ̃=dy=səl=ɥidə=ta=mɔʁ=a=de=zɔʁ=mε=sɔ=ne=lœʁ 20
  ʒə=pεʁ=swa=de=ʒa=tɔ̃=vi=zaʒə=ly=ɡy=bʁə=bu=fɑ̃=la=te=ʁə=ʃɑ̃=si=də=no=za=jəl 22
  ɡlwaʁəa=sə=ʒuʁ=be=ni=dε=de=i=te=ʁa=sy=ʁə=twa=ʒə=nə=la=ʃə=ʁε=zo=ky=nə=flœʁ 22
  syʁ=lə=bwa=a=lɔ=dœʁ=ʁɑ̃səe=o=kɔ̃=tuʁ=zal=tε=ʁə=də=tɔ̃=kɔ̃=pε=ʁə=sεʁ=kœj 20

PostScriptum

Ceci n’est pas un poème personnel… c’est complètement fictif.

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
17/10/2005 23:40Minos

J’aime beaucoup cette haine que tu expulses et cette rage qu’il peut exister dans ce texte . Un gros soupcon d’ un sentiment rancunier. Meme si ce texte reste purement fictif.
Gros bisouxxx Minos

Auteur de Poésie
02/02/2006 11:37Mallo

merci leicia de tes bon conseils, c’est sympa. J’ai lu certains de tes poèmes ils sont très beau. Amicalement mallo