Univers de poésie d'un auteur

Poème:La Main Du Potier,

Le Poème

Le potier a pris de l’argile et t’a façonné sur sa table de moulage.
Regarde dans sa main comme le résultat est beau.
Il aurait pu te garder serré dans sa main pour lui tout seul.
Non, il a préféré te poser dans ton petit berceau tout blanc.
Retirant sa main protectrice et te laisse tout seul près de papa et maman.
Pour te laisser le temps, de découvrir ta nouvelle maison la terre.
Papa et maman se donneront à cœur joie de te faire découvrir ses habitants,
Avec toutes les merveilles qui les entourent, les fleurs les arbres,
Ses fruits et légumes qui te feront grandir.
Quand tu te t’accrocheras aux mains de maman et de papa pour faire tes premiers pas,
Pense à cette main qui t’a porté.
C’est ainsi que tu apprendras à marcher en toute confiance sur le chemin de ta vie.
Tu verras, avec le temps tu découvriras que toi aussi tu as deux petites mains.
D’abord pour toucher, prendre attrapé, jouer, même faire tourner les marionnettes.
Ensuite, faire plein de belles choses.
Ah oui, j’oubliais, il y a aussi le gros chat qui aimerait recevoir de gros câlins.
Les poules, les canards, recevoir des graines.
Les animaux des prés, recevoir de tes mains un peu d’herbes.
Petit je te laisse entre les mains de papa et maman.
Profite bien de tes petites mains
N’oublie pas il y aura toujours cette grande main protectrice.

OVERIJSE, le jeudi 04 septembre 2008.
Thierry & Mia MAFFEI.
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Lemmiath

Poète Lemmiath

Lemmiath a publié sur le site 185 écrits. Lemmiath est membre du site depuis l'année 2008.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: La Main Du Potier,le=po=tier=a=pris=de=lar=gileet=ta=fa=çon=né=sur=sa=ta=ble=de=mou=lage 19
re=gar=de=dans=sa=main=com=me=le=ré=sul=tat=est=beau 14
il=au=rait=pu=te=gar=der=ser=ré=dans=sa=main=pour=lui=tout=seul 16
non=il=a=pré=fé=ré=te=po=ser=dans=ton=pe=tit=ber=ceau=tout=blanc 17
re=ti=rant=sa=main=pro=tec=triceet=te=lais=se=tout=seul=près=de=pa=pa=et=ma=man 20
pour=te=lais=ser=le=temps=de=dé=cou=vrir=ta=nou=vel=le=mai=son=la=terre 18
pa=pa=et=ma=man=se=donne=ront=à=cœur=joie=de=te=fai=re=dé=cou=vrir=ses=ha=bi=tants 22
a=vec=toutes=les=mer=vei=lles=qui=les=en=tou=rent=les=fleurs=les=ar=bres 17
ses=fruits=et=lé=gu=mes=qui=te=fe=ront=gran=dir 12
quand=tu=te=tac=croche=ras=aux=mains=de=ma=man=et=de=pa=pa=pour=fai=re=tes=pre=miers=pas 22
pen=se=à=cet=te=main=qui=ta=por=té 10
cest=ain=si=que=tu=ap=pren=dras=à=mar=cher=en=toute=con=fian=ce=sur=le=che=min=de=ta=vie 23
tu=ver=ras=a=vec=le=temps=tu=dé=cou=vri=ras=que=toi=aus=si=tu=as=deux=pe=tites=mains 22
da=bord=pour=tou=cher=prendreat=tra=pé=jouer=mê=me=fai=re=tour=ner=les=ma=rion=nettes 19
en=sui=te=fai=re=plein=de=bel=les=cho=ses 11
ah=oui=jou=bliais=il=y=a=aus=si=le=gros=chat=qui=aime=rait=re=ce=voir=de=gros=câ=lins 22
les=pou=les=les=ca=nards=re=ce=voir=des=grai=nes 12
les=a=ni=maux=des=prés=re=ce=voir=de=tes=mains=un=peu=d=her=bes 17
pe=tit=je=te=lais=se=en=tre=les=mains=de=pa=pa=et=ma=man 16
pro=fi=te=bien=de=tes=pe=ti=tes=mains 10
nou=blie=pas=il=y=au=ra=tou=jours=cet=te=gran=de=main=pro=tec=tri=ce 18

o=ve=rij=se=le=jeu=di=zé=ro=qua=tre=sep=tem=bre=deux=mil=le=hu=it 19
thi=er=ry=et=mi=a=maf=fei 8
Phonétique : La Main Du Potier,lə pɔtje a pʁi də laʁʒilə e ta fasɔne syʁ sa tablə də mulaʒə.
ʁəɡaʁdə dɑ̃ sa mɛ̃ kɔmə lə ʁezylta ε bo.
il oʁε py tə ɡaʁde seʁe dɑ̃ sa mɛ̃ puʁ lɥi tu səl.
nɔ̃, il a pʁefeʁe tə poze dɑ̃ tɔ̃ pəti bεʁso tu blɑ̃.
ʁətiʁɑ̃ sa mɛ̃ pʁɔtεktʁisə e tə lεsə tu səl pʁε də papa e mamɑ̃.
puʁ tə lεse lə tɑ̃, də dekuvʁiʁ ta nuvεllə mεzɔ̃ la teʁə.
papa e mamɑ̃ sə dɔnəʁɔ̃ a kœʁ ʒwa də tə fεʁə dekuvʁiʁ sεz- abitɑ̃,
avεk tutə lε mεʁvεjə ki lεz- ɑ̃tuʁe, lε flœʁ lεz- aʁbʁə,
sε fʁɥiz- e leɡymə ki tə fəʁɔ̃ ɡʁɑ̃diʁ.
kɑ̃ ty tə takʁoʃəʁaz- o mɛ̃ də mamɑ̃ e də papa puʁ fεʁə tε pʁəmje pa,
pɑ̃sə a sεtə mɛ̃ ki ta pɔʁte.
sεt- ɛ̃si kə ty apʁɑ̃dʁaz- a maʁʃe ɑ̃ tutə kɔ̃fjɑ̃sə syʁ lə ʃəmɛ̃ də ta vi.
ty veʁa, avεk lə tɑ̃ ty dekuvʁiʁa kə twa osi ty a dø pətitə mɛ̃.
dabɔʁ puʁ tuʃe, pʁɑ̃dʁə atʁape, ʒue, mεmə fεʁə tuʁne lε maʁjɔnεtə.
ɑ̃sɥitə, fεʁə plɛ̃ də bεllə ʃozə.
a ui, ʒubljε, il i a osi lə ɡʁo ʃa ki εməʁε ʁəsəvwaʁ də ɡʁo kalɛ̃.
lε pulə, lε kanaʁd, ʁəsəvwaʁ dε ɡʁεnə.
lεz- animo dε pʁe, ʁəsəvwaʁ də tε mɛ̃z- œ̃ pø dεʁbə.
pəti ʒə tə lεsə ɑ̃tʁə lε mɛ̃ də papa e mamɑ̃.
pʁɔfitə bjɛ̃ də tε pətitə mɛ̃
nubli pa il i oʁa tuʒuʁ sεtə ɡʁɑ̃də mɛ̃ pʁɔtεktʁisə.

ɔvəʁiʒsə, lə ʒødi zeʁo katʁə sεptɑ̃bʁə dø milə ɥit.
tjeʁi e mja mafε.
Syllabes Phonétique : La Main Du Potier,lə=pɔ=tje=a=pʁidə=laʁ=ʒi=ləe=ta=fa=sɔ=ne=syʁ=sa=ta=blə=də=mu=laʒə 19
ʁə=ɡaʁ=də=dɑ̃=sa=mɛ̃=kɔ=mə=lə=ʁe=zyl=ta=ε=bo 14
il=o=ʁε=py=tə=ɡaʁ=de=se=ʁe=dɑ̃=sa=mɛ̃=puʁ=lɥi=tu=səl 16
nɔ̃=il=a=pʁe=fe=ʁe=tə=po=ze=dɑ̃=tɔ̃pə=ti=bεʁ=so=tu=blɑ̃ 16
ʁə=ti=ʁɑ̃=sa=mɛ̃=pʁɔ=tεk=tʁisəe=tə=lε=sə=tu=səl=pʁε=də=pa=pa=e=ma=mɑ̃ 20
puʁtə=lε=se=lə=tɑ̃=də=de=ku=vʁiʁ=ta=nu=vεllə=mε=zɔ̃=la=te=ʁə 17
pa=pa=e=ma=mɑ̃sə=dɔ=nə=ʁɔ̃=a=kœʁ=ʒwa=də=tə=fε=ʁə=de=ku=vʁiʁ=sε=za=bi=tɑ̃ 22
a=vεk=tutə=lε=mεʁ=vε=jə=ki=lε=zɑ̃=tu=ʁe=lε=flœʁ=lε=zaʁbʁə 16
sε=fʁɥi=ze=le=ɡy=mə=ki=tə=fə=ʁɔ̃=ɡʁɑ̃=diʁ 12
kɑ̃=tytə=ta=kʁo=ʃə=ʁa=zo=mɛ̃=də=ma=mɑ̃=e=də=pa=pa=puʁ=fε=ʁə=tε=pʁə=mje=pa 22
pɑ̃=sə=a=sε=tə=mɛ̃=ki=ta=pɔʁ=te 10
sε=tɛ̃=sikə=ty=a=pʁɑ̃=dʁa=za=maʁ=ʃe=ɑ̃=tu=tə=kɔ̃=fjɑ̃=sə=syʁ=lə=ʃə=mɛ̃=də=ta=vi 23
ty=ve=ʁa=a=vεk=lə=tɑ̃=ty=de=ku=vʁi=ʁakə=twa=o=si=ty=a=dø=pə=ti=tə=mɛ̃ 22
da=bɔʁ=puʁ=tu=ʃe=pʁɑ̃dʁəa=tʁa=pe=ʒu=e=mε=mə=fε=ʁə=tuʁ=ne=lε=ma=ʁjɔ=nεtə 20
ɑ̃s=ɥi=tə=fε=ʁə=plɛ̃=də=bεl=lə=ʃo=zə 11
a=ui=ʒu=bljε=il=i=a=o=silə=ɡʁo=ʃa=ki=ε=mə=ʁε=ʁə=sə=vwaʁ=də=ɡʁo=ka=lɛ̃ 22
lε=pu=lə=lε=ka=naʁd=ʁə=sə=vwaʁ=dε=ɡʁε=nə 12
lε=za=ni=mo=dε=pʁe=ʁə=sə=vwaʁ=də=tε=mɛ̃=zœ̃=pø=dεʁ=bə 16
pə=ti=ʒə=tə=lε=sə=ɑ̃=tʁə=lε=mɛ̃=də=pa=pa=e=ma=mɑ̃ 16
pʁɔ=fi=tə=bj=ɛ̃=də=tε=pə=ti=tə=mɛ̃ 11
nu=bli=pa=il=i=o=ʁa=tu=ʒuʁ=sεtə=ɡʁɑ̃=də=mɛ̃=pʁɔ=tεk=tʁisə 16

ɔvə=ʁiʒ=sə=lə=ʒø=di=ze=ʁo=ka=tʁə=sεp=tɑ̃=bʁə=dø=mi=lə=ɥ=it 18
tj=e=ʁi=e=mja=ma=fε 7

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 1
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
06/09/2008 13:44Usanuigrav
🙂
Auteur de Poésie
17/09/2008 10:05Mag'296

bel écrit
Amitié, mag’

Poème Main
Du 04/09/2008 19:28

L'écrit contient 257 mots qui sont répartis dans 2 strophes.