Poeme-France : Lecture Écrit Amitié

Poeme : Derrière Ma Porte.

Poème Amitié
Publié le 27/06/2019 13:59

L'écrit contient 179 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Lesmotsbleus

Derrière Ma Porte.

Et si un ami frappe à ma porte,
S’il a besoin de se confier,
Si il attend que je le réconforte,
Chez moi il pourra venir pleurer.
Puisqu’il a peur de ce qu’il se colporte,
S’il a besoin d’être rassuré,
Sa voix devenue monocorde,
Ne me rassure pas sur un danger,
Je ne veux pas le savoir au bout d’une corde.

Et si le temps est à ma porte,
Et qu’il me trouve bien peinée,
Je voudrais tant qu’il fasse en sorte,
D’effacer une amitié brisée.
Que cette douleur qui m’insupporte,
S’emploie à me pardonner,
Pour un souvenir qui avorte,
D’un sentiment inachevé,
C’est à mes regrets que j’en exhorte.

Si la faucheuse vient à ma porte,
C’est que mon heure aura sonné,
Si c’est le diable qui m’emporte,
Bien, qu’en enfer j’aille brûler.
Si ce sont les anges qui m’ escortent,
Au paradis je te retrouverai,
Toi l’ami qui frappe à ma porte,
Entendras-tu mon coeur pleurer ?
 • Pieds Hyphénique: Derrière Ma Porte.

  et=si=un=a=mi=frap=pe=à=ma=porte 10
  sil=a=be=soin=de=se=con=fi=er 9
  si=il=at=tend=que=je=le=ré=con=forte 10
  chez=moi=il=pour=ra=ve=nir=pleu=rer 9
  puis=quil=a=peur=de=ce=quil=se=col=porte 10
  sil=a=be=soin=dê=tre=ras=su=ré 9
  sa=voix=de=ve=nue=mo=no=cor=de 9
  ne=me=ras=su=re=pas=sur=un=dan=ger 10
  je=ne=veux=pas=le=sa=voir=au=bout=dune=corde 11

  et=si=le=temps=est=à=ma=por=te 9
  et=quil=me=trou=ve=bien=pei=née 8
  je=vou=drais=tant=quil=fas=se=en=sor=te 10
  def=fa=cer=une=a=mi=ti=é=bri=sée 10
  que=cet=te=dou=leur=qui=min=sup=por=te 10
  sem=ploie=à=me=par=don=ner 7
  pour=un=sou=ve=nir=qui=a=vor=te 9
  dun=sen=ti=ment=i=na=che=vé 8
  cest=à=mes=re=grets=que=jen=ex=hor=te 10

  si=la=fau=cheu=se=vient=à=ma=por=te 10
  cest=que=mon=heu=re=au=ra=son=né 9
  si=cest=le=di=a=ble=qui=mem=por=te 10
  bien=quen=en=fer=jail=le=brû=ler 8
  si=ce=sont=les=an=ges=qui=mes=cor=tent 10
  au=pa=ra=dis=je=te=re=trou=ve=rai 10
  toi=la=mi=qui=frap=pe=à=ma=por=te 10
  en=ten=dras=tu=mon=coeur=pleu=rer 8
 • Phonétique : Derrière Ma Porte.

  e si œ̃n- ami fʁapə a ma pɔʁtə,
  sil a bəzwɛ̃ də sə kɔ̃fje,
  si il atɑ̃ kə ʒə lə ʁekɔ̃fɔʁtə,
  ʃe mwa il puʁʁa vəniʁ pləʁe.
  pɥiskil a pœʁ də sə kil sə kɔlpɔʁtə,
  sil a bəzwɛ̃ dεtʁə ʁasyʁe,
  sa vwa dəvənɥ monokɔʁdə,
  nə mə ʁasyʁə pa syʁ œ̃ dɑ̃ʒe,
  ʒə nə vø pa lə savwaʁ o bu dynə kɔʁdə.

  e si lə tɑ̃z- εt- a ma pɔʁtə,
  e kil mə tʁuvə bjɛ̃ pεne,
  ʒə vudʁε tɑ̃ kil fasə ɑ̃ sɔʁtə,
  defase ynə amitje bʁize.
  kə sεtə dulœʁ ki mɛ̃sypɔʁtə,
  sɑ̃plwa a mə paʁdɔne,
  puʁ œ̃ suvəniʁ ki avɔʁtə,
  dœ̃ sɑ̃timɑ̃ inaʃəve,
  sεt- a mε ʁəɡʁε kə ʒɑ̃n- εɡzɔʁtə.

  si la foʃøzə vjɛ̃ a ma pɔʁtə,
  sε kə mɔ̃n- œʁ oʁa sɔne,
  si sε lə djablə ki mɑ̃pɔʁtə,
  bjɛ̃, kɑ̃n- ɑ̃fe ʒajə bʁyle.
  si sə sɔ̃ lεz- ɑ̃ʒə ki mεskɔʁte,
  o paʁadi ʒə tə ʁətʁuvəʁε,
  twa lami ki fʁapə a ma pɔʁtə,
  ɑ̃tɑ̃dʁa ty mɔ̃ kœʁ pləʁe ?
 • Pieds Phonétique : Derrière Ma Porte.

  e=si=œ̃=na=mi=fʁa=pə=a=ma=pɔʁtə 10
  sil=a=bə=zwɛ̃=də=sə=kɔ̃=fj=e 9
  si=il=a=tɑ̃=kə=ʒə=lə=ʁe=kɔ̃=fɔʁtə 10
  ʃe=mwa=il=puʁ=ʁa=və=niʁ=plə=ʁe 9
  pɥis=kil=a=pœʁ=də=sə=kil=sə=kɔl=pɔʁtə 10
  sil=a=bə=zwɛ̃=dε=tʁə=ʁa=sy=ʁe 9
  sa=vwa=də=vənɥ=mo=no=kɔʁ=də 8
  nə=mə=ʁa=sy=ʁə=pa=syʁ=œ̃=dɑ̃=ʒe 10
  ʒə=nə=vøpalə=sa=vwaʁ=o=bu=dy=nə=kɔʁdə 10

  e=si=lə=tɑ̃=zε=ta=ma=pɔʁ=tə 9
  e=kil=mə=tʁu=və=bj=ɛ̃=pε=ne 9
  ʒə=vu=dʁε=tɑ̃=kil=fa=sə=ɑ̃=sɔʁ=tə 10
  de=fa=se=y=nə=a=mi=tje=bʁi=ze 10
  kə=sε=tə=du=lœʁ=ki=mɛ̃=sy=pɔʁ=tə 10
  sɑ̃=plwa=a=mə=paʁ=dɔ=ne 7
  puʁ=œ̃=su=və=niʁ=ki=a=vɔʁ=tə 9
  dœ̃=sɑ̃=ti=mɑ̃=i=na=ʃə=ve 8
  sε=ta=mε=ʁə=ɡʁε=kə=ʒɑ̃=nεɡ=zɔʁ=tə 10

  si=la=fo=ʃø=zə=vjɛ̃=a=ma=pɔʁ=tə 10
  sε=kə=mɔ̃=nœ=ʁə=o=ʁa=sɔ=ne 9
  si=sε=lə=dj=a=blə=ki=mɑ̃=pɔʁ=tə 10
  bj=ɛ̃=kɑ̃=nɑ̃=fe=ʒa=jə=bʁy=le 9
  si=sə=sɔ̃=lε=zɑ̃=ʒə=ki=mεs=kɔʁ=te 10
  o=pa=ʁa=di=ʒə=tə=ʁə=tʁu=və=ʁε 10
  twa=la=mi=ki=fʁa=pə=a=ma=pɔʁ=tə 10
  ɑ̃=tɑ̃=dʁa=ty=mɔ̃=kœ=ʁə=plə=ʁe 9

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
30/06/2019 14:59Louise Hudon

Ce texte me plait. Un j’aime pour moi.

Auteur de Poésie
02/07/2019 03:20Patjan

très plaisant à lire

Auteur de Poésie
02/07/2019 22:15Stylus

Agréable lecture.