Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Je Te Prouverai.

Poème Amour
Publié le 19/07/2019 00:51

L'écrit contient 198 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Lesmotsbleus

Je Te Prouverai.

Je te prouverai.

Je te prouverai,
Que les matins ne sont pas tous les jours pareils,
Que tous les oiseaux qui s’envolent dans le ciel,
Ne meurent pas même si ils ont brûlé leurs ailes.

Je te prouverai,
Que les saisons sont bien plus chaudes qu’il n’y paraît,
Que le temps sur nous ne s’arrêtera jamais,
Qu’un cœur peut battre même si il a des regrets.

Je te prouverai,
Que les montagnes se rencontrent au delà des nuages,
Que les océans se traversent aussi à la nage,
Qu’un grand amour ne subi aucun outrage.

Je te prouverai,
Que derrière chaque brume derrière chaque brouillard,
Un arc-en-ciel se dessine et prend le départ,
Sur une pluie de larmes venues de nulle part.

Je te prouverai,
Que les larmes ont un autre goût que le sel,
Qu’en un feu éteint il en reste une étincelle,
Qu’on survivra au froid des neiges éternelles.

Tu me prouveras,
Que j’ai eu raison de croire encore en toi,
Qu’un autre que toi ça n’existe pas,
Que moi sans toi, c’est que l’impossible est là.

Lesmotsbleus le 18/07/2019.
 • Pieds Hyphénique: Je Te Prouverai.

  je=te=prou=ve=rai 5

  je=te=prou=ve=rai 5
  que=les=ma=tins=ne=sont=pas=tous=les=jours=pa=reils 12
  que=tous=les=oi=seaux=qui=sen=vo=lent=dans=le=ciel 12
  ne=meurent=pas=mê=me=si=ils=ont=brû=lé=leurs=ailes 12

  je=te=prou=ve=rai 5
  que=les=sai=sons=sont=bien=plus=chaudes=quil=ny=pa=raît 12
  que=le=temps=sur=nous=ne=sar=rê=te=ra=ja=mais 12
  quun=cœur=peut=bat=tre=même=si=il=a=des=re=grets 12

  je=te=prou=ve=rai 5
  que=les=mon=tagnes=se=ren=contrent=au=de=là=des=nu=ages 13
  que=les=o=cé=ans=se=tra=versent=aus=si=à=la=nage 13
  quun=grand=a=mour=ne=su=bi=au=cun=ou=tra=ge 12

  je=te=prou=ve=rai 5
  que=der=rière=cha=que=brume=der=rière=cha=que=brouil=lard 12
  un=arc=en=ciel=se=des=sine=et=prend=le=dé=part 12
  sur=une=pluie=de=lar=mes=ve=nues=de=nul=le=part 12

  je=te=prou=ve=rai 5
  que=les=lar=mes=ont=un=au=tre=goût=que=le=sel 12
  quen=un=feu=é=teint=il=en=res=teuneé=tin=cel=le 12
  quon=sur=vi=vra=au=froid=des=nei=ges=é=ter=nelles 12

  tu=me=prou=ve=ras 5
  que=jai=eu=rai=son=de=croire=en=co=re=en=toi 12
  quun=au=tre=que=toi=ça=nexis=te=pas 9
  que=moi=sans=toi=cest=que=lim=pos=si=ble=est=là 12

  les=mots=bleus=le=dix=hu=it=s=la=sh=zé=ro=sept=s=la=sh=deux=mille=dix=neuf 20
 • Phonétique : Je Te Prouverai.

  ʒə tə pʁuvəʁε.

  ʒə tə pʁuvəʁε,
  kə lε matɛ̃ nə sɔ̃ pa tus lε ʒuʁ paʁεj,
  kə tus lεz- wazo ki sɑ̃vɔle dɑ̃ lə sjεl,
  nə məʁe pa mεmə si ilz- ɔ̃ bʁyle lœʁz- εlə.

  ʒə tə pʁuvəʁε,
  kə lε sεzɔ̃ sɔ̃ bjɛ̃ plys ʃodə kil ni paʁε,
  kə lə tɑ̃ syʁ nu nə saʁεtəʁa ʒamε,
  kœ̃ kœʁ pø batʁə mεmə si il a dε ʁəɡʁε.

  ʒə tə pʁuvəʁε,
  kə lε mɔ̃taɲə sə ʁɑ̃kɔ̃tʁe o dəla dε nɥaʒə,
  kə lεz- ɔseɑ̃ sə tʁavεʁse osi a la naʒə,
  kœ̃ ɡʁɑ̃t- amuʁ nə sybi okœ̃ utʁaʒə.

  ʒə tə pʁuvəʁε,
  kə dəʁjεʁə ʃakə bʁymə dəʁjεʁə ʃakə bʁujaʁ,
  œ̃n- aʁk ɑ̃ sjεl sə desinə e pʁɑ̃ lə depaʁ,
  syʁ ynə plɥi də laʁmə- vənɥ də nylə paʁ.

  ʒə tə pʁuvəʁε,
  kə lε laʁməz- ɔ̃ œ̃n- otʁə ɡu kə lə sεl,
  kɑ̃n- œ̃ fø etɛ̃ il ɑ̃ ʁεstə ynə etɛ̃sεllə,
  kɔ̃ syʁvivʁa o fʁwa dε nεʒəz- etεʁnεllə.

  ty mə pʁuvəʁa,
  kə ʒε y ʁεzɔ̃ də kʁwaʁə ɑ̃kɔʁə ɑ̃ twa,
  kœ̃n- otʁə kə twa sa nεɡzistə pa,
  kə mwa sɑ̃ twa, sε kə lɛ̃pɔsiblə ε la.

  lεsmɔtzbløs lə diz- ɥi slaʃ zeʁo sεt slaʃ dø milə diz- nəf.
 • Pieds Phonétique : Je Te Prouverai.

  ʒə=tə=pʁu=və=ʁε 5

  ʒə=tə=pʁu=və=ʁε 5
  kə=lε=ma=tɛ̃=nə=sɔ̃=pa=tus=lε=ʒuʁ=pa=ʁεj 12
  kə=tus=lε=zwa=zo=ki=sɑ̃=vɔ=le=dɑ̃=lə=sjεl 12
  nə=mə=ʁe=pa=mεmə=si=il=zɔ̃=bʁy=le=lœʁ=zεlə 12

  ʒə=tə=pʁu=və=ʁε 5
  kə=lε=sε=zɔ̃=sɔ̃=bjɛ̃=plys=ʃodə=kil=ni=pa=ʁε 12
  kə=lə=tɑ̃=syʁ=nu=nə=sa=ʁε=tə=ʁa=ʒa=mε 12
  kœ̃=kœʁ=pø=ba=tʁə=mεmə=si=il=a=dε=ʁə=ɡʁε 12

  ʒə=tə=pʁu=və=ʁε 5
  kə=lεmɔ̃taɲə=sə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=o=də=la=dε=nɥ=aʒə 12
  kə=lε=zɔse=ɑ̃=sə=tʁa=vεʁ=se=o=si=a=lanaʒə 12
  kœ̃=ɡʁɑ̃=ta=muʁ=nə=sy=bi=o=kœ̃=u=tʁa=ʒə 12

  ʒə=tə=pʁu=və=ʁε 5
  kə=də=ʁjεʁə=ʃakə=bʁymə=də=ʁjε=ʁə=ʃa=kə=bʁu=jaʁ 12
  œ̃=naʁk=ɑ̃=sjεl=sə=de=sinə=e=pʁɑ̃=lə=de=paʁ 12
  syʁ=y=nə=plɥi=də=laʁ=mə=vənɥ=də=ny=lə=paʁ 12

  ʒə=tə=pʁu=və=ʁε 5
  kə=lε=laʁ=mə=zɔ̃=œ̃=no=tʁə=ɡu=kə=lə=sεl 12
  kɑ̃=nœ̃=fø=e=tɛ̃=il=ɑ̃=ʁεstəy=nə=e=tɛ̃=sεllə 12
  kɔ̃=syʁ=vi=vʁa=o=fʁwa=dε=nεʒə=ze=tεʁ=nεl=lə 12

  ty=mə=pʁu=və=ʁa 5
  kə=ʒε=y=ʁε=zɔ̃də=kʁwa=ʁə=ɑ̃=kɔ=ʁə=ɑ̃=twa 12
  kœ̃=no=tʁə=kə=twa=sa=nεɡ=zis=tə=pa 10
  kə=mwa=sɑ̃=twa=sε=kə=lɛ̃=pɔ=si=blə=ε=la 12

  lεs=mɔt=zbls=lə=diz=ɥi=slaʃ=ze=ʁo=sεt=slaʃ=dømilə=diz=nəf 14

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
19/07/2019 08:41Patjan

Comment ne pas résister à de telles preuves. Joliment exprimé, bravo!

Auteur de Poésie
19/07/2019 21:30Lau Tatar

Ça preuve que rien n’est impossible à l’amour. Jolis extrêmes que tu as mis ensemble. Merci pour les partager…