Univers de poésie d'un auteur

Poème:Racisme

Le Poème

Racisme/Discrimination
« Arabes, Asiatiques, Roux, Blonds, Femmes et Noirs sont constamment victimes de discrimination, personne ne trouve cela anormal. Vous n’êtes que des racistes qui ne réfléchissent pas à ce qu’ils laissent sous-entendre ou des idiots qui vous amusez tandis que nous supportons vos agissements ! Si Martin Luther King, Nelson Mandela, Michael Jackson, Rosa Parks et Ghandi étaient là, ils me guideraient contre vos pensées ! »
Arabes et Asiatiques,
Des cultures comme toutes autres.
Roux et Blonds,
Cheveux brillants de mille feux
Femmes, et Noirs,
Des êtres vivants et pensants.
Chaque personne est la même,
Mais personne ne comprend,
Chaque couleur est la même,
Mais tout le monde l’ignore.

Une mèche blonde,
Pourquoi un (e) idiot (e) ?
Un cheveu roux,
Pourquoi tant de haine ?
Nous sommes tous héritiers,
Quoi que nous fassions,
Du monde de nos ancêtres.
Pourquoi cette injustice ?
Nous discriminés
Vous discriminants
Martin Luther King et Rosa Parks
Des héros pour tous
Nelson Mandela, Michael Jackson,
Pour un monde uni
Ils lutèrent tant
Dans l’espoir du renouveau.
Le Monde se montre injuste,
Les gens se voient souffrir,
Les Autres se retrouvent seuls,
Les Tyrans sont satisfaits.
Quand un héros reviendra,
En ruines sera notre ancien monde
Sans vie et sans joie
Nous, pauvres, seront morts.
Les années passent,
Les héros meurent,
L’espoir trépasse,
Cependant, je demeure.
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de L.

Poète L.

L. a publié sur le site 40 écrits. L. est membre du site depuis l'année 2011.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Racismera=cisme=s=la=sh=dis=cri=mi=na=tion 10
a=rabes=a=sia=ti=ques=roux=blonds=fem=mes=et=noirs=sont=cons=tam=ment=vic=ti=mes=de=dis=cri=mi=na=tion=per=son=ne=ne=trou=ve=ce=la=a=nor=mal=vous=nê=tes=que=des=ra=cis=tes=qui=ne=ré=flé=chis=sent=pas=à=ce=quils=lais=sent=sous=en=ten=dreou=des=i=diots=qui=vous=a=mu=sez=tan=dis=que=nous=sup=por=tons=vos=a=gis=se=ments=si=mar=tin=lu=ther=king=nel=son=man=de=la=mi=chael=jack=son=ro=sa=parks=et=ghan=di=é=taient=là=ils=me=gui=de=raient=con=tre=vos=pen=sées 115
arabes=et=a=sia=ti=ques 6
des=cul=tures=comme=tou=tes=autres 7
roux=et=blonds 3
che=veux=brillants=de=mille=feux 6
fem=mes=et=noirs 4
des=êtres=vi=vants=et=pen=sants 7
cha=que=per=sonneest=la=même 6
mais=per=sonne=ne=com=prend 6
cha=que=cou=leur=est=la=même 7
mais=tout=le=monde=li=gnore 6

u=ne=mè=che=blon=de 6
pour=quoi=un=e=i=diot=e 7
un=che=veu=roux 4
pour=quoi=tant=de=hai=ne 6
nous=sommes=tous=hé=ri=tiers 6
quoi=que=nous=fas=si=ons 6
du=monde=de=nos=an=cêtres 6
pour=quoi=cette=in=jus=tice 6
nous=dis=cri=mi=nés 5
vous=dis=cri=mi=nants 5
mar=tin=lu=ther=king=et=ro=sa=parks 9
des=hé=ros=pour=tous 5
nel=son=mande=la=mi=chael=jack=son 8
pour=un=mon=de=u=ni 6
ils=lu=tè=rent=tant 5
dans=les=poir=du=re=nou=veau 7
le=monde=se=montrein=jus=te 6
les=gens=se=voient=souf=frir 6
les=autres=se=re=trou=vent=seuls 7
les=ty=rans=sont=sa=tis=faits 7
quand=un=hé=ros=re=vien=dra 7
en=ruines=se=ra=notrean=ci=en=monde 8
sans=vie=et=sans=joie 5
nous=pau=vres=se=ront=morts 6
les=an=nées=pas=sent 5
les=hé=ros=meu=rent 5
les=poir=tré=pas=se 5
ce=pen=dant=je=de=meure 6
Phonétique : Racismeʁasismə slaʃ diskʁiminasjɔ̃
« aʁabə, azjatik, ʁu, blɔ̃, faməz- e nwaʁ sɔ̃ kɔ̃stamɑ̃ viktimə də diskʁiminasjɔ̃, pεʁsɔnə nə tʁuvə səla anɔʁmal. vu nεtə kə dε ʁasistə ki nə ʁefleʃise pa a sə kil lεse suz- ɑ̃tɑ̃dʁə u dεz- idjo ki vuz- amyze tɑ̃di kə nu sypɔʁtɔ̃ voz- aʒisəmɑ̃ ! si maʁtɛ̃ lytœʁ kiŋ, nεlsɔ̃ mɑ̃dəla, miʃael ʒaksɔ̃, ʁoza paʁkz- e ɡɑ̃di etε la, il mə ɡidəʁε kɔ̃tʁə vo pɑ̃se ! »
aʁabəz- e azjatik,
dε kyltyʁə kɔmə tutəz- otʁə.
ʁuz- e blɔ̃,
ʃəvø bʁijɑ̃ də milə fø
famə, e nwaʁ,
dεz- εtʁə- vivɑ̃z- e pɑ̃sɑ̃.
ʃakə pεʁsɔnə ε la mεmə,
mε pεʁsɔnə nə kɔ̃pʁɑ̃,
ʃakə kulœʁ ε la mεmə,
mε tu lə mɔ̃də liɲɔʁə.

ynə mεʃə blɔ̃də,
puʁkwa yn (ə) idjɔt (ə) ?
œ̃ ʃəvø ʁu,
puʁkwa tɑ̃ də-εnə ?
nu sɔmə tusz- eʁitje,
kwa kə nu fasjɔ̃,
dy mɔ̃də də noz- ɑ̃sεtʁə.
puʁkwa sεtə ɛ̃ʒystisə ?
nu diskʁimine
vu diskʁiminɑ̃
maʁtɛ̃ lytœʁ kiŋ e ʁoza paʁk
dεz- eʁo puʁ tus
nεlsɔ̃ mɑ̃dəla, miʃael ʒaksɔ̃,
puʁ œ̃ mɔ̃də yni
il lytεʁe tɑ̃
dɑ̃ lεspwaʁ dy ʁənuvo.
lə mɔ̃də sə mɔ̃tʁə ɛ̃ʒystə,
lε ʒɑ̃ sə vwae sufʁiʁ,
lεz- otʁə- sə ʁətʁuve səl,
lε tiʁɑ̃ sɔ̃ satisfε.
kɑ̃t- œ̃n- eʁo ʁəvjɛ̃dʁa,
ɑ̃ ʁɥinə səʁa nɔtʁə ɑ̃sjɛ̃ mɔ̃də
sɑ̃ vi e sɑ̃ ʒwa
nu, povʁə, səʁɔ̃ mɔʁ.
lεz- ane pase,
lεz- eʁo məʁe,
lεspwaʁ tʁepasə,
səpɑ̃dɑ̃, ʒə dəməʁə.
Syllabes Phonétique : Racismeʁa=sismə=slaʃ=dis=kʁi=mi=na=sjɔ̃ 8
a=ʁabə=a=zja=tik=ʁu=blɔ̃=fa=mə=ze=nwaʁ=sɔ̃=kɔ̃s=ta=mɑ̃=vik=ti=mə=də=dis=kʁi=mi=na=sjɔ̃=pεʁ=sɔ=nə=nə=tʁu=və=sə=la=a=nɔʁ=mal=vu=nε=tə=kə=dε=ʁa=sis=tə=ki=nə=ʁe=fle=ʃi=se=pa=a=sə=kil=lε=se=su=zɑ̃=tɑ̃=dʁəu=dε=zi=djo=ki=vu=za=my=ze=tɑ̃=di=kə=nu=sy=pɔʁ=tɔ̃=vo=za=ʒi=sə=mɑ̃=si=maʁ=tɛ̃=ly=tœʁ=kiŋ=nεl=sɔ̃=mɑ̃=də=la=mi=ʃa=el=ʒak=sɔ̃=ʁo=za=paʁ=kze=ɡɑ̃=di=e=tε=la=il=mə=ɡi=də=ʁε=kɔ̃=tʁə=vo=pɑ̃=se 115
a=ʁa=bə=ze=a=zj=a=tik 8
dε=kyl=tyʁə=kɔ=mə=tu=tə=zotʁə 8
ʁu=ze=blɔ̃ 3
ʃə=vø=bʁi=jɑ̃=də=mi=lə=fø 8
fa=mə=e=nwaʁ 4
dε=zε=tʁə=vi=vɑ̃=ze=pɑ̃=sɑ̃ 8
ʃa=kə=pεʁ=sɔ=nə=ε=la=mεmə 8
mε=pεʁ=sɔ=nə=nə=kɔ̃=pʁɑ̃ 7
ʃa=kə=ku=lœʁ=ε=la=mε=mə 8
mε=tu=lə=mɔ̃=də=li=ɲɔ=ʁə 8

y=nə=mε=ʃə=blɔ̃=də 6
puʁ=kwa=y=n=ə=i=djɔt=ə 8
œ̃=ʃə=vø=ʁu 4
puʁ=kwa=tɑ̃=də-ε=nə 6
nu=sɔ=mə=tus=ze=ʁi=tj=e 8
kwa=kə=nu=fa=sj=ɔ̃ 6
dy=mɔ̃=də=də=no=zɑ̃=sε=tʁə 8
puʁ=kwa=sε=tə=ɛ̃=ʒys=ti=sə 8
nu=dis=kʁi=mi=ne 5
vu=dis=kʁi=mi=nɑ̃ 5
maʁ=tɛ̃=ly=tœʁ=kiŋ=e=ʁo=za=paʁk 9
dε=ze=ʁo=puʁ=tus 5
nεl=sɔ̃=mɑ̃də=la=mi=ʃa=el=ʒak=sɔ̃ 9
puʁ=œ̃=mɔ̃=də=y=ni 6
il=ly=tε=ʁe=tɑ̃ 5
dɑ̃=lεs=pwaʁ=dy=ʁə=nu=vo 7
lə=mɔ̃də=sə=mɔ̃=tʁə=ɛ̃=ʒys=tə 8
lε=ʒɑ̃=sə=vwa=su=fʁiʁ 6
lε=zo=tʁə=sə=ʁə=tʁu=ve=səl 8
lε=ti=ʁɑ̃=sɔ̃=sa=tis=fε 7
kɑ̃=tœ̃=ne=ʁo=ʁə=vj=ɛ̃=dʁa 8
ɑ̃=ʁɥinə=sə=ʁa=nɔ=tʁəɑ̃=sjɛ̃=mɔ̃də 8
sɑ̃=vi=e=sɑ̃=ʒwa 5
nu=po=vʁə=sə=ʁɔ̃=mɔʁ 6
lε=za=ne=pa=se 5
lε=ze=ʁo=mə=ʁe 5
lεs=pwaʁ=tʁe=pa=sə 5
sə=pɑ̃=dɑ̃=ʒə=də=mə=ʁə 7

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 2
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
27/10/2011 13:54Marcel42

De passage à vous lire.
Cordialement,
Marcel.

Auteur de Poésie
27/12/2018 19:53Nadette

C’est très bien écrit, continuez. Le racisme vient de l’ignorance, la stupidité, le manque d’éducation et j’en passe.

Poème Racisme
Du 24/10/2011 19:45

L'écrit contient 223 mots qui sont répartis dans 2 strophes.