Poeme-France : Lecture Écrit Posséder

Poeme : En Cette Soirée Noire

Poème Posséder
Publié le 23/11/2009 02:50

L'écrit contient 386 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Lizzy

En Cette Soirée Noire

Les vagues sont d’un bleu ritournelle,
Tu chevauchais avec elles,
Peu importe le mur,
Tu savais faire face à la vie dure,
Le feu t’apportait la chaleur,
Même si tu étais en pleurs,
Tu étais capable de surmonter tes malheurs,
Tu n’avais jamais peur,
Le vent te donnait la force de combattre,
Avec son souffle puissant,
Tu savais te battre,
Tu sortais toujours gagnante,
Il y a deux mois de cela,
Tu étais tout à toi,
Avec toute ta fraîcheur,
Émergée dans ton bonheur,
Tu sentais la rose du printemps,
Dans toute sa puissance,
Sur cette Terre rare,
Ils ont déniché la perle rare,
Le monde est voilé,
Il a une face cachée,
Elle est noire comme de la cendre,
Plus personne ne peut t’entendre,
Tu cries au point de faire entrer en éruption un volcan,
Mais tu as l’impression qu’on entend que le vent,
Tu étais hors de ton esprit,
Tu croyais être en bonne compagnie,
Ils ont acheté de la bière,
Mais ce n’est que dans ton verre,
Qu’ils ont versé une solution chimique,
Ils ont pris tout ton fric,
Noir, Noir, Noir,
Durant ce soir,
Partout autour de toi,
Tu ne croyais voir que des rois,
Mais tu n’étais que leur proie,
Ils se foutaient de toi,
Nature parfaite,
Tu leur paraissais faite,
Rendu minuit,
Ils arrivent sans bruit,
Tu es finie,
Tu es soumise,
Arrive un torrent,
Tu es partie dans un ouragan,
Tu ne peux plus t’en défaire,
Ils te mettent à terre,
La mer te submerge,
Elle est rouge de sang,
Tu n’es plus capable d’atteindre la berge,
Ils te vident de ton sang,
Tu n’étais que pour eux autres,
L’une parmi tant d’autres,
Tu n’avais pas de valeur,
Tu n’étais qu’une simple fleur,
Viens ensuite le feu qui te brûle de l’intérieur,
Tu étais en pleurs,
Et tu étais incapable de surmonter ce malheur,
Meurt, meurt, meurt,
Tu essayes de te déprendre,
Ils éteignent peu à peu en toi la flamme,
Ils ne font que t’épandre,
Et prendre ton âme,
Le souffle du vent,
N’est que bruyant,
Le flammes du feu,
Ne forment que ton adieu,
Les vagues de la mer,
Ne t’amènent que dans l’enfer.

 • Pieds Hyphénique: En Cette Soirée Noire

  les=va=gues=sont=dun=bleu=ri=tour=nel=le 10
  tu=che=vau=chais=a=vec=el=les 8
  peu=im=por=te=le=mur 6
  tu=sa=vais=faire=fa=ceà=la=vie=dure 9
  le=feu=tap=por=tait=la=cha=leur 8
  mê=me=si=tu=é=tais=en=pleurs 8
  tu=é=tais=ca=pable=de=sur=mon=ter=tes=malheurs 11
  tu=na=vais=ja=mais=peur 6
  le=vent=te=don=nait=la=force=de=com=bat=tre 11
  a=vec=son=souf=fle=puis=sant 7
  tu=sa=vais=te=bat=tre 6
  tu=sor=tais=tou=jours=ga=gnan=te 8
  il=y=a=deux=mois=de=ce=la 8
  tu=é=tais=tout=à=toi 6
  a=vec=tou=te=ta=fraî=cheur 7
  é=mer=gée=dans=ton=bon=heur 7
  tu=sen=tais=la=rose=du=prin=temps 8
  dans=tou=te=sa=puis=san=ce 7
  sur=cet=te=ter=re=ra=re 7
  ils=ont=dé=ni=ché=la=perle=rare 8
  le=mon=de=est=voi=lé 6
  il=a=u=ne=fa=ce=ca=chée 8
  elle=est=noire=com=me=de=la=cendre 8
  plus=per=son=ne=ne=peut=ten=tendre 8
  tu=cries=au=point=de=faireen=trer=en=é=rup=tion=un=vol=can 14
  mais=tu=as=limpres=sion=quon=en=tend=que=le=vent 11
  tu=é=tais=hors=de=ton=es=prit 8
  tu=cro=yais=êtreen=bonne=com=pa=gnie 8
  ils=ont=a=che=té=de=la=bière 8
  mais=ce=nest=que=dans=ton=ver=re 8
  quils=ont=ver=sé=une=so=lu=tion=chi=mi=que 11
  ils=ont=pris=tout=ton=fric 6
  noir=noir=noir 3
  du=rant=ce=soir 4
  par=tout=au=tour=de=toi 6
  tu=ne=cro=yais=voir=que=des=rois 8
  mais=tu=né=tais=que=leur=proie 7
  ils=se=fou=taient=de=toi 6
  na=tu=re=par=fai=te 6
  tu=leur=pa=rais=sais=fai=te 7
  ren=du=mi=nuit 4
  ils=ar=ri=vent=sans=bruit 6
  tu=es=fi=nie 4
  tu=es=sou=mi=se 5
  ar=ri=ve=un=tor=rent 6
  tu=es=par=tie=dans=un=ou=ra=gan 9
  tu=ne=peux=plus=ten=dé=fai=re 8
  ils=te=met=tent=à=ter=re 7
  la=mer=te=sub=mer=ge 6
  el=le=est=rou=ge=de=sang 7
  tu=nes=plus=ca=pable=dat=teindre=la=berge 9
  ils=te=vi=dent=de=ton=sang 7
  tu=né=tais=que=pour=eux=au=tres 8
  lu=ne=par=mi=tant=dau=tres 7
  tu=na=vais=pas=de=va=leur 7
  tu=né=tais=quu=ne=sim=ple=fleur 8
  viens=en=suite=le=feu=qui=te=brû=le=de=lin=té=rieur 13
  tu=é=tais=en=pleurs 5
  et=tu=é=tais=in=ca=pable=de=sur=mon=ter=ce=malheur 13
  meurt=meurt=meurt 3
  tu=es=sayes=de=te=dé=pren=dre 8
  ils=é=teignent=peu=à=peu=en=toi=la=flamme 10
  ils=ne=font=que=té=pan=dre 7
  et=pren=dre=ton=â=me 6
  le=souf=fle=du=vent 5
  nest=que=bruy=ant 4
  le=flam=mes=du=feu 5
  ne=for=ment=que=ton=a=dieu 7
  les=va=gues=de=la=mer 6
  ne=ta=mè=nent=que=dans=len=fer 8
 • Phonétique : En Cette Soirée Noire

  lε vaɡ sɔ̃ dœ̃ blø ʁituʁnεllə,
  ty ʃəvoʃεz- avεk εllə,
  pø ɛ̃pɔʁtə lə myʁ,
  ty savε fεʁə fasə a la vi dyʁə,
  lə fø tapɔʁtε la ʃalœʁ,
  mεmə si ty etεz- ɑ̃ plœʁ,
  ty etε kapablə də syʁmɔ̃te tε malœʁ,
  ty navε ʒamε pœʁ,
  lə vɑ̃ tə dɔnε la fɔʁsə də kɔ̃batʁə,
  avεk sɔ̃ suflə pɥisɑ̃,
  ty savε tə batʁə,
  ty sɔʁtε tuʒuʁ ɡaɲɑ̃tə,
  il i a dø mwa də səla,
  ty etε tut- a twa,
  avεk tutə ta fʁεʃœʁ,
  emεʁʒe dɑ̃ tɔ̃ bɔnœʁ,
  ty sɑ̃tε la ʁozə dy pʁɛ̃tɑ̃,
  dɑ̃ tutə sa pɥisɑ̃sə,
  syʁ sεtə teʁə ʁaʁə,
  ilz- ɔ̃ deniʃe la pεʁlə ʁaʁə,
  lə mɔ̃də ε vwale,
  il a ynə fasə kaʃe,
  εllə ε nwaʁə kɔmə də la sɑ̃dʁə,
  plys pεʁsɔnə nə pø tɑ̃tɑ̃dʁə,
  ty kʁiz- o pwɛ̃ də fεʁə ɑ̃tʁe ɑ̃n- eʁypsjɔ̃ œ̃ vɔlkɑ̃,
  mε ty a lɛ̃pʁesjɔ̃ kɔ̃n- ɑ̃tɑ̃ kə lə vɑ̃,
  ty etεz- ɔʁ də tɔ̃n- εspʁi,
  ty kʁwajεz- εtʁə ɑ̃ bɔnə kɔ̃paɲi,
  ilz- ɔ̃ aʃəte də la bjεʁə,
  mε sə nε kə dɑ̃ tɔ̃ veʁə,
  kilz- ɔ̃ vεʁse ynə sɔlysjɔ̃ ʃimikə,
  ilz- ɔ̃ pʁi tu tɔ̃ fʁik,
  nwaʁ, nwaʁ, nwaʁ,
  dyʁɑ̃ sə swaʁ,
  paʁtu otuʁ də twa,
  ty nə kʁwajε vwaʁ kə dε ʁwa,
  mε ty netε kə lœʁ pʁwa,
  il sə futε də twa,
  natyʁə paʁfεtə,
  ty lœʁ paʁεsε fεtə,
  ʁɑ̃dy minɥi,
  ilz- aʁive sɑ̃ bʁɥi,
  ty ε fini,
  ty ε sumizə,
  aʁivə œ̃ tɔʁe,
  ty ε paʁti dɑ̃z- œ̃n- uʁaɡɑ̃,
  ty nə pø plys tɑ̃ defεʁə,
  il tə mεte a teʁə,
  la mεʁ tə sybmεʁʒə,
  εllə ε ʁuʒə də sɑ̃,
  ty nε plys kapablə datɛ̃dʁə la bεʁʒə,
  il tə vide də tɔ̃ sɑ̃,
  ty netε kə puʁ øz- otʁə,
  lynə paʁmi tɑ̃ dotʁə,
  ty navε pa də valœʁ,
  ty netε kynə sɛ̃plə flœʁ,
  vjɛ̃z- ɑ̃sɥitə lə fø ki tə bʁylə də lɛ̃teʁjœʁ,
  ty etεz- ɑ̃ plœʁ,
  e ty etεz- ɛ̃kapablə də syʁmɔ̃te sə malœʁ,
  məʁ, məʁ, məʁ,
  ty esεj də tə depʁɑ̃dʁə,
  ilz- etεɲe pø a pø ɑ̃ twa la flamə,
  il nə fɔ̃ kə tepɑ̃dʁə,
  e pʁɑ̃dʁə tɔ̃n- amə,
  lə suflə dy vɑ̃,
  nε kə bʁyiɑ̃,
  lə flamə dy fø,
  nə fɔʁme kə tɔ̃n- adjø,
  lε vaɡ də la mεʁ,
  nə tamεne kə dɑ̃ lɑ̃fe.
 • Pieds Phonétique : En Cette Soirée Noire

  lε=vaɡə=sɔ̃=dœ̃=blø=ʁi=tuʁ=nεllə 8
  ty=ʃə=vo=ʃε=za=vεk=εl=lə 8
  pø=ɛ̃=pɔʁ=tə=lə=myʁ 6
  ty=sa=vε=fεʁə=fa=səa=la=vi=dyʁə 9
  lə=fø=ta=pɔʁ=tε=la=ʃa=lœʁ 8
  mε=mə=si=ty=e=tε=zɑ̃=plœʁ 8
  ty=e=tε=ka=pablə=də=syʁ=mɔ̃=te=tε=ma=lœʁ 12
  ty=na=vε=ʒa=mε=pœ=ʁə 7
  lə=vɑ̃tə=dɔ=nε=la=fɔʁ=sə=də=kɔ̃=batʁə 10
  a=vεk=sɔ̃=su=flə=pɥi=sɑ̃ 7
  ty=sa=vε=tə=ba=tʁə 6
  ty=sɔʁ=tε=tu=ʒuʁ=ɡa=ɲɑ̃=tə 8
  il=i=a=dø=mwa=də=sə=la 8
  ty=e=tε=tu=ta=twa 6
  a=vεk=tu=tə=ta=fʁε=ʃœ=ʁə 8
  e=mεʁ=ʒe=dɑ̃=tɔ̃=bɔ=nœ=ʁə 8
  ty=sɑ̃=tε=la=ʁozə=dy=pʁɛ̃=tɑ̃ 8
  dɑ̃=tu=tə=sa=pɥi=sɑ̃=sə 7
  syʁ=sε=tə=te=ʁə=ʁa=ʁə 7
  il=zɔ̃=de=ni=ʃe=la=pεʁlə=ʁaʁə 8
  lə=mɔ̃=də=ε=vwa=le 6
  il=a=y=nə=fa=sə=ka=ʃe 8
  εl=lə=ε=nwaʁə=kɔ=mə=də=lasɑ̃dʁə 8
  plys=pεʁ=sɔ=nə=nə=pø=tɑ̃=tɑ̃dʁə 8
  ty=kʁi=zo=pwɛ̃də=fε=ʁəɑ̃=tʁe=ɑ̃=ne=ʁyp=sjɔ̃=œ̃=vɔl=kɑ̃ 14
  mε=ty=a=lɛ̃=pʁe=sjɔ̃=kɔ̃=nɑ̃=tɑ̃kə=lə=vɑ̃ 11
  ty=e=tε=zɔʁ=də=tɔ̃=nεs=pʁi 8
  ty=kʁwa=jεzεtʁəɑ̃=bɔ=nə=kɔ̃=pa=ɲi 8
  il=zɔ̃=a=ʃə=te=də=la=bjεʁə 8
  mε=sə=nε=kə=dɑ̃=tɔ̃=ve=ʁə 8
  kil=zɔ̃=vεʁse=ynə=sɔ=ly=sjɔ̃=ʃimikə 8
  il=zɔ̃=pʁi=tu=tɔ̃=fʁik 6
  nwaʁ=nwaʁ=nwaʁ 3
  dy=ʁɑ̃=sə=swaʁ 4
  paʁ=tu=o=tuʁ=də=twa 6
  ty=nə=kʁwa=jε=vwaʁ=kə=dε=ʁwa 8
  mε=ty=ne=tε=kə=lœ=ʁə=pʁwa 8
  il=sə=fu=tε=də=twa 6
  na=ty=ʁə=paʁ=fε=tə 6
  ty=lœ=ʁə=pa=ʁε=sε=fε=tə 8
  ʁɑ̃=dy=min=ɥi 4
  il=za=ʁi=ve=sɑ̃=bʁɥi 6
  ty=ε=fi=ni 4
  ty=ε=su=mi=zə 5
  a=ʁi=və=œ̃=tɔ=ʁe 6
  ty=ε=paʁ=ti=dɑ̃=zœ̃=nu=ʁa=ɡɑ̃ 9
  ty=nə=pø=plys=tɑ̃=de=fε=ʁə 8
  il=tə=mε=te=a=te=ʁə 7
  la=mεʁ=tə=syb=mεʁ=ʒə 6
  εl=lə=ε=ʁu=ʒə=də=sɑ̃ 7
  ty=nε=plys=kapablə=da=tɛ̃=dʁə=labεʁʒə 8
  il=tə=vi=de=də=tɔ̃=sɑ̃ 7
  ty=ne=tε=kə=puʁ=ø=zo=tʁə 8
  ly=nə=paʁ=mi=tɑ̃=do=tʁə 7
  ty=na=vε=pa=də=va=lœ=ʁə 8
  ty=ne=tε=ky=nə=sɛ̃=plə=flœʁ 8
  vjɛ̃=zɑ̃s=ɥitə=lə=fø=ki=tə=bʁy=lə=də=lɛ̃=te=ʁjœʁ 13
  ty=e=tε=zɑ̃=plœ=ʁə 6
  e=ty=e=tε=zɛ̃=kapablə=də=syʁ=mɔ̃=te=sə=ma=lœʁ 13
  məʁ=məʁ=məʁ 3
  ty=e=sεj=də=tə=de=pʁɑ̃=dʁə 8
  il=ze=tε=ɲe=pø=a=pø=ɑ̃=twa=laflamə 10
  il=nə=fɔ̃=kə=te=pɑ̃=dʁə 7
  e=pʁɑ̃=dʁə=tɔ̃=na=mə 6
  lə=su=flə=dy=vɑ̃ 5
  nε=kə=bʁy=iɑ̃ 4
  lə=fla=mə=dy=fø 5
  nə=fɔʁ=me=kə=tɔ̃=na=dj=ø 8
  lε=va=ɡə=də=la=mεʁ 6
  nə=ta=mε=ne=kə=dɑ̃=lɑ̃=fe 8

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
23/11/2009 11:32Illusion

J’aime bien ton poème avec les images que tu as mise dedant...