Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : La Peur

Poème Amour
Publié le 13/06/2005 00:44

L'écrit contient 338 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Loany

La Peur

Je ne voulais pas te perdre mais aujourd’hui j’ai bien l’impression
Et la sensation de t’avoir perdu.
Mais comment faire lorsque je ne sais plus quoi faire ?
Je ne voulais pas te blesser mais à cause de cela moi aussi je souffre, seule,
Sans personne qui puisse me comprendre.
J’ai tout abandonné, tu m’as dis que tu ne me laisserai jamais,
Tu m’as dis que tu m’aimais mais que sont devenu ces paroles,
Si tu n’as plus confiance en moi ? Pourquoi ne me crois-tu pas ?
Pourquoi te mentirai-je ? Je ne t’ai rien caché, je ne voulais pas tout casser !
J’essaye de ne pas y penser mais je n’arrive pas à oublier ce qu’il s’est passé
Cette nuit ou je pleurais car tu ne me croyais dans ce que je te disais !
Comment attendre ? Alors que j’ai besoin de toi tout près de moi !
J’ai l’impression d’avoir perdu une partie de mon cœur, je ne ris plus,
J’ai toujours des larmes au coin de l’oeil. Je n’arrive pas à évité d’y penser.
Mes pensées n’ont qu’une obsession et c’est TOi ! Mais pourquoi ?
Je n’ai rien demandé, je ne voulais pas que tu doutes !
Mais pourquoi doutes-tu ? Oui c’est vrai je n’aurais pas du dire à mon pote
Tout ce que j’ai dis mais c’était un délire rien d’autre mais tu ne me crois pas.
Que faire d’autre si ce n’est attendre ? Je n’ai plus rien à te dire,
Je t’ai dis ce que j’éprouvais, tout ce que je ressentais mais aucune attention tu n’y a prêté, même plus tu ne m’écoutes !
J’ai peur, peur de trop de choses, peur de te perdre, peur que même si
Entre nous sa ce règle, on ne puisse plus être aussi bien ensemble comme avant !
J’ai peur d’avoir peur !
 • Pieds Hyphénique: La Peur

  je=ne=vou=lais=pas=te=per=dre=mais=au=jourd=hui=jai=bien=lim=pres=si=on 18
  et=la=sen=sa=ti=on=de=ta=voir=per=du 11
  mais=com=ment=fai=re=lors=que=je=ne=sais=plus=quoi=fai=re 14
  je=ne=vou=lais=pas=te=bles=ser=mais=à=cause=de=ce=la=moi=aus=si=je=souf=fre=seule 21
  sans=per=son=ne=qui=puis=se=me=com=pren=dre 11
  jai=tout=a=ban=don=né=tu=mas=dis=que=tu=ne=me=lais=se=rai=ja=mais 18
  tu=mas=dis=que=tu=mai=mais=mais=que=sont=de=ve=nu=ces=pa=ro=les 17
  si=tu=nas=plus=con=fi=an=ce=en=moi=pour=quoi=ne=me=crois=tu=pas 17
  pour=quoi=te=men=ti=rai=je=je=ne=tai=rien=ca=ché=je=ne=vou=lais=pas=tout=cas=ser 21
  jes=saye=de=ne=pas=y=pen=ser=mais=je=nar=rive=pas=à=ou=blier=ce=quil=sest=pas=sé 21
  cette=nuit=ou=je=pleu=rais=car=tu=ne=me=cro=yais=dans=ce=que=je=te=di=sais 19
  com=ment=at=ten=dre=a=lors=que=jai=be=soin=de=toi=tout=près=de=moi 17
  jai=limpres=sion=da=voir=per=du=u=ne=par=tie=de=mon=cœur=je=ne=ris=plus 18
  jai=tou=jours=des=lar=mes=au=coin=de=loeil=je=nar=rive=pas=à=é=vi=té=dy=pen=ser 21
  mes=pen=sées=nont=quu=ne=ob=ses=si=on=et=cest=toi=mais=pour=quoi 16
  je=nai=rien=de=man=dé=je=ne=vou=lais=pas=que=tu=dou=tes 15
  mais=pour=quoi=doutes=tu=oui=cest=vrai=je=nau=rais=pas=du=di=re=à=mon=pote 18
  tout=ce=que=jai=dis=mais=cé=tait=un=dé=lire=rien=dau=tre=mais=tu=ne=me=crois=pas 20
  que=fai=re=dau=tre=si=ce=nest=at=ten=dre=je=nai=plus=rien=à=te=dire 18
  je=tai=dis=ce=que=jé=prou=vais=tout=ce=que=je=res=sen=tais=mais=au=cuneat=ten=tion=tu=ny=a=prê=té=mê=me=plus=tu=ne=mé=coutes 32
  jai=peur=peur=de=trop=de=cho=ses=peur=de=te=per=dre=peur=que=mê=me=si 18
  entre=nous=sa=ce=rè=gle=on=ne=puis=se=plus=ê=treaus=si=bien=en=sem=ble=com=me=a=vant 22
  jai=peur=da=voir=peur 5
 • Phonétique : La Peur

  ʒə nə vulε pa tə pεʁdʁə mεz- oʒuʁdɥi ʒε bjɛ̃ lɛ̃pʁesjɔ̃
  e la sɑ̃sasjɔ̃ də tavwaʁ pεʁdy.
  mε kɔmɑ̃ fεʁə lɔʁskə ʒə nə sε plys kwa fεʁə ?
  ʒə nə vulε pa tə blese mεz- a kozə də səla mwa osi ʒə sufʁə, sələ,
  sɑ̃ pεʁsɔnə ki pɥisə mə kɔ̃pʁɑ̃dʁə.
  ʒε tut- abɑ̃dɔne, ty ma di kə ty nə mə lεsəʁε ʒamε,
  ty ma di kə ty mεmε mε kə sɔ̃ dəvəny sε paʁɔlə,
  si ty na plys kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ mwa ? puʁkwa nə mə kʁwa ty pa ?
  puʁkwa tə mɑ̃tiʁε ʒə ? ʒə nə tε ʁjɛ̃ kaʃe, ʒə nə vulε pa tu kase !
  ʒesεj də nə pa i pɑ̃se mε ʒə naʁivə pa a ublje sə kil sε pase
  sεtə nɥi u ʒə pləʁε kaʁ ty nə mə kʁwajε dɑ̃ sə kə ʒə tə dizε !
  kɔmɑ̃ atɑ̃dʁə ? alɔʁ kə ʒε bəzwɛ̃ də twa tu pʁε də mwa !
  ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ davwaʁ pεʁdy ynə paʁti də mɔ̃ kœʁ, ʒə nə ʁis plys,
  ʒε tuʒuʁ dε laʁməz- o kwɛ̃ də lɔεj. ʒə naʁivə pa a evite di pɑ̃se.
  mε pɑ̃se nɔ̃ kynə ɔpsesjɔ̃ e sε twa ! mε puʁkwa ?
  ʒə nε ʁjɛ̃ dəmɑ̃de, ʒə nə vulε pa kə ty dutə !
  mε puʁkwa dutə ty ? ui sε vʁε ʒə noʁε pa dy diʁə a mɔ̃ pɔtə
  tu sə kə ʒε di mε setε œ̃ deliʁə ʁjɛ̃ dotʁə mε ty nə mə kʁwa pa.
  kə fεʁə dotʁə si sə nεt- atɑ̃dʁə ? ʒə nε plys ʁjɛ̃ a tə diʁə,
  ʒə tε di sə kə ʒepʁuvε, tu sə kə ʒə ʁəsɑ̃tε mεz- okynə atɑ̃sjɔ̃ ty ni a pʁεte, mεmə plys ty nə mekutə !
  ʒε pœʁ, pœʁ də tʁo də ʃozə, pœʁ də tə pεʁdʁə, pœʁ kə mεmə si
  ɑ̃tʁə nu sa sə ʁεɡlə, ɔ̃ nə pɥisə plysz- εtʁə osi bjɛ̃ ɑ̃sɑ̃blə kɔmə avɑ̃ !
  ʒε pœʁ davwaʁ pœʁ !
 • Pieds Phonétique : La Peur

  ʒə=nə=vu=lε=pa=tə=pεʁ=dʁə=mε=zo=ʒuʁ=dɥi=ʒε=bjɛ̃=lɛ̃=pʁe=sj=ɔ̃ 18
  e=la=sɑ̃=sa=sj=ɔ̃=də=ta=vwaʁ=pεʁ=dy 11
  mε=kɔ=mɑ̃=fε=ʁə=lɔʁ=skə=ʒə=nə=sε=plys=kwa=fεʁ=ə 14
  ʒə=nə=vu=lε=patə=ble=se=mε=za=ko=zə=də=sə=la=mwa=o=si=ʒə=su=fʁə=sə=lə 22
  sɑ̃=pεʁ=sɔ=nə=ki=pɥi=sə=mə=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə 11
  ʒε=tu=ta=bɑ̃=dɔ=ne=ty=ma=di=kə=ty=nə=mə=lε=sə=ʁε=ʒa=mε 18
  ty=ma=di=kə=ty=mε=mε=mε=kə=sɔ̃=də=və=ny=sε=pa=ʁɔ=lə 17
  si=ty=na=plys=kɔ̃=fj=ɑ̃=sə=ɑ̃=mwa=puʁ=kwa=nə=mə=kʁwa=ty=pa 17
  puʁ=kwatə=mɑ̃=ti=ʁε=ʒə=ʒə=nə=tε=ʁjɛ̃=ka=ʃe=ʒə=nə=vu=lε=pa=tu=kase 19
  ʒe=sεj=də=nə=pa=i=pɑ̃se=mε=ʒə=na=ʁi=və=pa=a=u=blje=sə=kil=sε=pase 20
  sεtə=nɥi=u=ʒə=plə=ʁε=kaʁ=ty=nə=mə=kʁwa=jε=dɑ̃=sə=kə=ʒə=tə=di=zε 19
  kɔ=mɑ̃=a=tɑ̃=dʁə=a=lɔʁ=kə=ʒε=bə=zwɛ̃=də=twa=tu=pʁε=də=mwa 17
  ʒε=lɛ̃=pʁe=sjɔ̃=da=vwaʁ=pεʁ=dy=ynə=paʁ=ti=də=mɔ̃=kœʁ=ʒə=nə=ʁis=plys 18
  ʒε=tu=ʒuʁ=dε=laʁmə=zo=kwɛ̃=də=lɔ=εj=ʒə=na=ʁi=və=pa=a=e=vi=te=di=pɑ̃se 21
  mε=pɑ̃=se=nɔ̃=ky=nə=ɔp=se=sj=ɔ̃=e=sε=twa=mε=puʁ=kwa 16
  ʒə=nε=ʁj=ɛ̃=də=mɑ̃=de=ʒə=nə=vu=lε=pa=kə=ty=du=tə 16
  mε=puʁ=kwa=dutə=ty=u=i=sε=vʁε=ʒə=no=ʁε=pa=dy=di=ʁəa=mɔ̃=pɔtə 18
  tusə=kə=ʒε=di=mε=se=tε=œ̃=de=li=ʁə=ʁjɛ̃=do=tʁə=mε=ty=nə=mə=kʁwa=pa 20
  kə=fε=ʁə=do=tʁə=si=sə=nε=ta=tɑ̃=dʁə=ʒə=nε=plys=ʁjɛ̃=a=tə=diʁə 18
  ʒə=tε=disə=kə=ʒe=pʁu=vε=tu=sə=kə=ʒə=ʁə=sɑ̃=tε=mε=zo=ky=nəa=tɑ̃=sjɔ̃=ty=ni=a=pʁε=te=mε=mə=plys=ty=nə=me=kutə 32
  ʒε=pœʁ=pœʁ=də=tʁo=də=ʃo=zə=pœʁ=də=tə=pεʁ=dʁə=pœʁ=kə=mε=mə=si 18
  ɑ̃tʁə=nu=sa=sə=ʁε=ɡlə=ɔ̃=nə=pɥi=sə=plys=zε=tʁəo=si=bjɛ̃=ɑ̃=sɑ̃=blə=kɔ=mə=a=vɑ̃ 22
  ʒε=pœ=ʁə=da=vwaʁ=pœʁ 6

PostScriptum

Ce que je ressens !

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
13/06/2005 02:40Darkvid

tu es une superbe poète, cest vraiment beau
continu comme sa !!
P.S. N’ai pas peur ^^