Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Amour, Pour Toujours ? ? ? ? ? ?

Poème Amour
Publié le 01/08/2005 05:27

L'écrit contient 317 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Loany

Amour, Pour Toujours ? ? ? ? ? ?

Est-ce qu’amour rime t-il avec toujours ?
Pour moi, je ne sais plus que définir de cette question…
Peut-être que oui ou peut-être que non ?
Chaque pensées est différentes.

Peut-être oui car quand on aime, c’est pour toujours.
Tout est beau, tout est rose.
On ne pense pas au choses négatives, on est heureux,
On ne se pose pas de questions.
On y croit lorsque les deux personnes sont du même avis,
Lorsque les deux personnes font des efforts l’un, l’autre.
Peut-être non car quand on se rend compte,
Qu’on tiens plus à la personne aimé que lui ne vous aime
Et qu’il pourrait vous quitter, alors on sait
Que ce n’est plus pour toujours !
Ou bien parce qu’on voit qu’il y a beaucoup de mésantente…
Ou de querelles et que tout n’est plus tout beau, tout rose…

En faite pour moi, je crois bien qu’amour ne rime plus avec toujours !
J’ai beau essayé d’y croire encore
Mais j’ai bien trop de doutes et de confusions.
J’ai beau aimé, j’ai beau tout donné…
Cela ne vient pourtant pas de moi, enfin…
Au départ, tout était pour toujours mais plus le temps passe,
J’ai du mal à croire que sa puisse être vraiment pour toujours !
Pas que je ne le veux pas mais je sens,
Que lui ne m’aime plus comme autrefois…
Je sens comme s’il n’avait plus envie de continuer notre histoire…
Comme s’il voudrait que cela se termine…
Alors pour moi, lorsque ça sera pour toujours,
Je voudrais le voir pour le croire !
C’est-à-dire lorsque je mourirais auprès de celui,
Que j’ai aimé à l’âge de 14 ans.
Il n’y a qu’à partir de cela que je dirais,
Qu’AMOUR rime avec TOUJOURS ! ! !
 • Pieds Hyphénique: Amour, Pour Toujours ? ? ? ? ? ?

  est=ce=qua=mour=ri=me=t=il=a=vec=tou=jours 12
  pour=moi=je=ne=sais=plus=que=dé=fi=nir=de=cette=ques=tion 14
  peut=tê=tre=que=oui=ou=peut=tê=tre=que=non 11
  cha=que=pen=sées=est=dif=fé=ren=tes 9

  peut=têtre=oui=car=quand=on=ai=me=cest=pour=tou=jours 12
  tout=est=beau=tout=est=ro=se 7
  on=ne=pense=pas=au=cho=ses=né=ga=ti=ves=on=est=heu=reux 15
  on=ne=se=po=se=pas=de=ques=ti=ons 10
  on=y=croit=lors=que=les=deux=per=sonnes=sont=du=mê=mea=vis 14
  lors=que=les=deux=per=sonnes=font=des=ef=forts=lun=lautre 12
  peut=tê=tre=non=car=quand=on=se=rend=comp=te 11
  quon=tiens=plus=à=la=per=sonneai=mé=que=lui=ne=vous=aime 13
  et=quil=pour=rait=vous=quit=ter=a=lors=on=sait 11
  que=ce=nest=plus=pour=tou=jours 7
  ou=bien=par=ce=quon=voit=quil=y=a=beau=coup=de=mé=san=tente 15
  ou=de=que=rel=les=et=que=tout=nest=plus=tout=beau=tout=rose 14

  en=faite=pour=moi=je=crois=bien=qua=mour=ne=ri=me=plus=a=vec=tou=jours 17
  jai=beau=es=say=é=dy=croi=re=en=co=re 11
  mais=jai=bien=trop=de=dou=tes=et=de=con=fu=sions 12
  jai=beau=ai=mé=jai=beau=tout=don=né 9
  ce=la=ne=vient=pour=tant=pas=de=moi=en=fin 11
  au=dé=part=tout=é=tait=pour=tou=jours=mais=plus=le=temps=passe 14
  jai=du=mal=à=croire=que=sa=puis=se=ê=tre=vrai=ment=pour=tou=jours 16
  pas=que=je=ne=le=veux=pas=mais=je=sens 10
  que=lui=ne=mai=me=plus=com=me=au=tre=fois 11
  je=sens=comme=sil=na=vait=plus=en=vie=de=con=ti=nuer=no=tre=his=toire 17
  com=me=sil=vou=drait=que=ce=la=se=ter=mi=ne 12
  a=lors=pour=moi=lors=que=ça=se=ra=pour=tou=jours 12
  je=vou=drais=le=voir=pour=le=croi=re 9
  cest=à=dire=lors=que=je=mou=ri=rais=au=près=de=ce=lui 14
  que=jai=ai=mé=à=lâ=ge=de=qua=tor=ze=ans 12
  il=ny=a=quà=par=tir=de=ce=la=que=je=di=rais 13
  qua=mour=ri=me=a=vec=tou=jours 8
 • Phonétique : Amour, Pour Toujours ? ? ? ? ? ?

  ε sə kamuʁ ʁimə te il avεk tuʒuʁ ?
  puʁ mwa, ʒə nə sε plys kə definiʁ də sεtə kεstjɔ̃…
  pø tεtʁə kə ui u pø tεtʁə kə nɔ̃ ?
  ʃakə pɑ̃sez- ε difeʁɑ̃tə.

  pø tεtʁə ui kaʁ kɑ̃t- ɔ̃n- εmə, sε puʁ tuʒuʁ.
  tut- ε bo, tut- ε ʁozə.
  ɔ̃ nə pɑ̃sə pa o ʃozə neɡativə, ɔ̃n- ε œʁø,
  ɔ̃ nə sə pozə pa də kεstjɔ̃.
  ɔ̃n- i kʁwa lɔʁskə lε dø pεʁsɔnə sɔ̃ dy mεmə avi,
  lɔʁskə lε dø pεʁsɔnə fɔ̃ dεz- efɔʁ lœ̃, lotʁə.
  pø tεtʁə nɔ̃ kaʁ kɑ̃t- ɔ̃ sə ʁɑ̃ kɔ̃tə,
  kɔ̃ tjɛ̃ plysz- a la pεʁsɔnə εme kə lɥi nə vuz- εmə
  e kil puʁʁε vu kite, alɔʁz- ɔ̃ sε
  kə sə nε plys puʁ tuʒuʁ !
  u bjɛ̃ paʁsə kɔ̃ vwa kil i a boku də mezɑ̃tɑ̃tə…
  u də kəʁεlləz- e kə tu nε plys tu bo, tu ʁozə…

  ɑ̃ fεtə puʁ mwa, ʒə kʁwa bjɛ̃ kamuʁ nə ʁimə plysz- avεk tuʒuʁ !
  ʒε bo esεje di kʁwaʁə ɑ̃kɔʁə
  mε ʒε bjɛ̃ tʁo də dutəz- e də kɔ̃fyzjɔ̃.
  ʒε bo εme, ʒε bo tu dɔne…
  səla nə vjɛ̃ puʁtɑ̃ pa də mwa, ɑ̃fɛ̃…
  o depaʁ, tut- etε puʁ tuʒuʁ mε plys lə tɑ̃ pasə,
  ʒε dy mal a kʁwaʁə kə sa pɥisə εtʁə vʁεmɑ̃ puʁ tuʒuʁ !
  pa kə ʒə nə lə vø pa mε ʒə sɑ̃s,
  kə lɥi nə mεmə plys kɔmə otʁəfwa…
  ʒə sɑ̃s kɔmə sil navε plysz- ɑ̃vi də kɔ̃tinɥe nɔtʁə istwaʁə…
  kɔmə sil vudʁε kə səla sə tεʁminə…
  alɔʁ puʁ mwa, lɔʁskə sa səʁa puʁ tuʒuʁ,
  ʒə vudʁε lə vwaʁ puʁ lə kʁwaʁə !
  sεt- a diʁə lɔʁskə ʒə muʁiʁεz- opʁε də səlɥi,
  kə ʒε εme a laʒə də katɔʁzə ɑ̃.
  il ni a ka paʁtiʁ də səla kə ʒə diʁε,
  kamuʁ ʁimə avεk tuʒuʁ ! ! !
 • Pieds Phonétique : Amour, Pour Toujours ? ? ? ? ? ?

  ε=sə=ka=muʁ=ʁi=mə=te=il=a=vεk=tu=ʒuʁ 12
  puʁ=mwa=ʒə=nə=sε=plys=kə=de=fi=niʁ=də=sεtə=kεs=tjɔ̃ 14
  pø=tε=tʁə=kə=u=i=u=pø=tε=tʁə=kə=nɔ̃ 12
  ʃa=kə=pɑ̃=se=zε=di=fe=ʁɑ̃=tə 9

  pø=tεtʁəu=i=kaʁ=kɑ̃=tɔ̃=nε=mə=sε=puʁ=tu=ʒuʁ 12
  tu=tε=bo=tu=tε=ʁo=zə 7
  ɔ̃nə=pɑ̃=sə=pa=o=ʃo=zə=ne=ɡa=ti=və=ɔ̃=nε=œ=ʁø 15
  ɔ̃=nə=sə=po=zə=pa=də=kεs=tj=ɔ̃ 10
  ɔ̃=ni=kʁwa=lɔʁskə=lε=dø=pεʁ=sɔ=nə=sɔ̃=dy=mε=məa=vi 14
  lɔʁ=skə=lε=dø=pεʁ=sɔnə=fɔ̃=dε=ze=fɔʁ=lœ̃=lotʁə 12
  pø=tε=tʁə=nɔ̃=kaʁ=kɑ̃=tɔ̃=sə=ʁɑ̃=kɔ̃=tə 11
  kɔ̃=tjɛ̃=plys=za=la=pεʁsɔnə=ε=me=kə=lɥi=nə=vuzεmə 12
  e=kil=puʁ=ʁε=vu=ki=te=a=lɔʁ=zɔ̃=sε 11
  kə=sə=nε=plys=puʁ=tu=ʒuʁ 7
  u=bjɛ̃=paʁsə=kɔ̃=vwa=kil=i=a=bo=ku=də=me=zɑ̃=tɑ̃tə 14
  udə=kə=ʁεl=lə=ze=kə=tu=nε=plys=tu=bo=tuʁozə 12

  ɑ̃=fεtə=puʁ=mwa=ʒə=kʁwa=bjɛ̃=ka=muʁ=nə=ʁi=mə=plys=za=vεk=tu=ʒuʁ 17
  ʒε=bo=e=sε=j=e=di=kʁwa=ʁə=ɑ̃=kɔʁ=ə 12
  mε=ʒε=bjɛ̃=tʁo=də=du=tə=ze=də=kɔ̃=fy=zjɔ̃ 12
  ʒε=bo=ε=me=ʒε=bo=tu=dɔ=ne 9
  sə=la=nə=vj=ɛ̃=puʁ=tɑ̃=pa=də=mwa=ɑ̃=fɛ̃ 12
  o=de=paʁ=tu=te=tε=puʁ=tu=ʒuʁ=mε=plys=lə=tɑ̃pasə 13
  ʒε=dy=mal=a=kʁwaʁə=kə=sa=pɥi=səε=tʁə=vʁε=mɑ̃=puʁ=tu=ʒuʁ 15
  pa=kə=ʒə=nə=lə=vø=pa=mε=ʒə=sɑ̃s 10
  kə=lɥi=nə=mε=mə=plys=kɔ=mə=o=tʁə=fwa 11
  ʒə=sɑ̃s=kɔmə=sil=na=vε=plys=zɑ̃=vi=də=kɔ̃=tin=ɥe=nɔ=tʁə=is=twaʁə 17
  kɔ=mə=sil=vu=dʁε=kə=sə=la=sə=tεʁ=mi=nə 12
  a=lɔʁ=puʁ=mwa=lɔʁ=skə=sa=sə=ʁa=puʁ=tu=ʒuʁ 12
  ʒə=vu=dʁε=lə=vwaʁ=puʁ=lə=kʁwa=ʁə 9
  sε=ta=diʁə=lɔʁ=skə=ʒə=mu=ʁi=ʁε=zo=pʁε=də=səl=ɥi 14
  kə=ʒε=ε=me=a=la=ʒə=də=ka=tɔʁ=zə=ɑ̃ 12
  il=ni=a=ka=paʁ=tiʁ=də=sə=lakə=ʒə=di=ʁε 12
  ka=muʁ=ʁi=mə=a=vεk=tu=ʒuʁ 8

PostScriptum

Bon c’est juste m’as façon de voir a moi…

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
01/08/2005 19:06Painoir

tres jolie